Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg maart 2023

7 mrt 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg, maart 2023

Bestuur
Jan Hendriks Voorzitter 0638926344
Richard Gordijn Penningmeester, ledenadministratie 06-22443516
Vacature Secretaris
Atte Roskam Nieuwsbrief-communicatie 06 11923478
Femmie Nobels Programma-commissaris 0629628062

Postadres Email secretariaat
Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg    leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie
€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden
ING-rekening NL06INGB0000411871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief
1. Van de voorzitter
2. Programma contactmiddagen 2023 1ste helft
3. Dagtocht PCOB 9 mei
4. Einde acceptgirokaart per 1 juni 2023
5. Verslag contactmiddag over OikoCredit
6. Belastingservice CNV
7. Noodfonds Energiearmoede
8. VERA interviewt elke maand een bekende Nederlander 
9. Verjaardagen

1. Van de voorzitter
We komen weer dichter bij het begin van de lente. Dat is duidelijk te zien aan de bloeiende narcissen. Daar worden we vrolijk van. Helaas zijn er in de wereld ook minder gebeurtenissen die ons minder vrolijk stemmen zoals de aardbevingsramp in Turkije en Syrië en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als Nederlanders zetten we ons beste beentje voor om hulp te bieden. De PCOB doet haar best om het leven van haar leden te veraangenamen. Op 9 mei organiseren we voor de tweede keer een dagtocht met als doel de Biesbosch. Op pagina 2 leest u meer over deze tocht en hoe u zich kunt aanmelden. En dan zijn der de contactmiddagen met interessante programma’s. Ik hoop u ook daar weer te mogen ontmoeten.

2. Programma contactmiddagen 2023 1ste helft
In 2023heeft het bestuur weer een interessant programma bedacht. Wat bekend is melden we nu al zodat u het in uw agenda kunt zetten:

1. Dinsdag 14 maart 14-16 uur Koningkerk
Godly Play door Irma Nieuwenhuis. Godly Play is een methode om op een bijzondere manier een bijbelverhaal te vertellen en uit te beelden
2. Dinsdag 11 april 14-16 uur Koningkerk
Vliet Clean Sup door Harrie Osinga. Jongeren maken de Vliet schoon
3. Dinsdag 9 mei
Dagtocht. Bestemming Biesbosch. Zie informatie onder 3. Dagtocht PCOB 9 mei.
4. Dinsdag 13 juni
Algemene Ledenvergadering. Kunsthistoricus Wim Algera verzorgt een lezing over Escher. De Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972) is een van de bekendste grafische kunstenaars ter wereld.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en Tram 6
Adres Koningkerk: Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

3. Dagtocht PCOB 9 mei
Beleef het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch! Op dinsdag 9 mei a.s. organiseert de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Leidschendam-Voorburg voor senioren 55+ een dagtocht met boottocht door het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch. We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Kruisheuvelkerk te Leidschendam en rijden vervolgens langs de Koningkerk te Voorburg om deelnemers daarop te pikken. We zetten rechtstreeks koers naar de Brabantse Biesbosch. Een prachtig natuurgebied tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het land van Heusden en Altena. Grote groepen van vogels vinden hier dekking, voedsel en nestgelegenheid. U kunt ervan uitgaan dat u veel dieren zult zien. Rond 12.00 uur schepen we in en genieten van de rondvaart door dit gebied. De schipper vertelt u het nodige over dit natuurgebied en we genieten aan boord van de lunch. Rond 14.00 uur meren we weer aan en vertrekken naar Stellendam. In het plaatselijke restaurant genieten we naar keuze van koffie, thee of een drankje. Ook een gebakje wordt hierbij niet vergeten. Tussen 17.30 uur en 17.45 uur keren we in omgekeerde volgorde weer terug naar bovengenoemde kerken in Voorburg en Leidschendam.

Kosten en aanmelding
De dagtocht is voor leden en niet-leden. Voor leden van KBO en PCOB bedragen de kosten € 65,–. Voor niet-leden brengen we € 75,– in rekening. Lid worden kan natuurlijk ook. Gaarne voor 15 februari aanmelden per e-mail bij Jan Hendriks (janhendriks57@hotmail.com).

4. Acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023
Per 1 juni 2023 kan er niet meer met de acceptgirokaart betaald worden. Houdt er nu al rekening mee dat u bijvoorbeeld contributie voor het lidmaatschap vanaf die datum niet meer per acceptgirokaart kunt voldoen. Het betalingsverkeer gebeurt tegenwoordig voor het overgrote deel digitaal.

5. Verslag contactmiddag over OikoCredit
Op 14 februari jl. verzorgde Gert van Maanen een lezing over OikoCredit, een organisatie die microkredieten verstrekt aan de armsten, mensen die vaak niet meer dan 1 dollar per dag verdienen en dus geen lening kunnen krijgen van een gewone bank die alleen geld uitleent aan mensen met geld en vast werk! Gert vertelde gepassioneerd over de oprichting en wat OikoCredit sindsdien bereikte. Het werd een verhaal over geloven in de kracht van mensen die niets hebben. Een uitgebreidere versie van dit verslag staat op de website van de PCOB.

Geschiedenis OikoCredit
In 1968 vond in het Zweedse Uppsala de Assembly plaats van de Wereldraad van Kerken. Het werd volgens Gert de meest sociale Assembly ooit. De Wereldraad nam het besluit tot oprichting van een ontwikkelingsbank die leningen tegen een lage rente zou verstrekken aan de armsten. Maar de stap van besluit naar uitvoering is soms een hele grote. In 1973 was er nog niets gebeurd. Daarin speelde mee dat niet iedereen zo enthousiast was. Met name Duitsland lag dwars. Je gaat toch geen leningen verstrekken aan mensen die niet in staat zijn om het geleende bedrag terug te betalen. In 1973 was er nog niets gebeurd. De kordate Ien Dales, directeur van Kerk en Wereld, was het helemaal zat. Zij vormde een werkgroep en vroeg Gert van Maanen die lid was van het curatorium van Kerk en wereld om ‘het financiële en organisatorische plaatje te ontwerpen voor een organisatie naar Nederlands Recht’.

Coöperatie als rechtsvorm
Gekozen werd voor de rechtsvorm coöperatie zoals de coöperatieve melkfabriek in Wargea waar de leden het hoogste orgaan vormen. Een coöperatie is volgens de wet gericht op stoffelijke behoeften van haar leden. Dat werd de ‘Ecumenical Development Cooperative Society’ die in Nederland nu bekend staat als OikoCredit Nederland. Leden zijn geen individuen maar rechtspersonen: kerkgenootschappen, kerkelijke organisaties en steunverenigingen. De steunverenigingen werven gelden die zij na aftrek van gemaakte kosten overmaken naar Oikocredit. Elke lid organisatie heeft 1 stem ongeacht het aantal aandelen die zij bezit zodat ook organisaties uit het ‘arme’ Zuidelijke deel van de wereld gelijke rechten hebben als organisaties uit het ‘rijke’ Noorden. Mensen van wie inleggelden zijn ontvangen (participanten) krijgen van hun steunvereniging certificaten. Wie uit wil stappen krijgt de nominale waarde daarvan terug (€200) tenzij de intrinsieke waarde lager is. Dat heeft zich echter nooit voorgedaan aldus Gert. In de statuten is bepaald dat het dividend nooit meer dan 2% zal zijn. Onder die voorwaarde kreeg OikoCredit vrijstelling van belasting. Bijna niemand incasseert het dividend maar laat het toevoegen aan het belegde kapitaal.

Het bereikte resultaat
In 2021 waren er 546 aangesloten kerkgenootschappen en 36 steunverenigingen met 58.000 participanten Het aandelenkapitaal bedroeg €1,1 mld. Er waren 800 Micro Finance Institutions en Coöperaties die leningen verstrekken aan de armsten. Sinds 1978 was er €4,9 mld aan leningen verstrekt waarvan €4,6 mld (93%) terug betaald werd. De kosten van de organisatie bleven beperkt tot ‘2,3% van de assets’. Gert: “Dat is aanzienlijk minder dan diverse grote NGO’s. OikoCredit heeft geen dure four wheel drives”. Inmiddels is Microkredietverlening booming. Sinds 1997 is het aantal Microfinance Institutions gestegen van 600 naar 3700, het aantal cliënten van 15 naar 203 mln en het aantal ‘armsten’ die een lening kregen van 7,6 naar 115 mln. Daarin speelde ook de Nederlandse Koningin Maxima een belangrijke rol. Zij is door de VN aangesteld om de verlening van microkredieten in de wereld te bevorderen. Gert vertelde dat hij via de persoon die Maxima begeleidde bij haar introductie in de Nederlandse samenleving in contact gekomen was met Maxima. Zij had zijn boekje over microfinanciering gelezen en bracht op uitnodiging van OikoCredit een project in India. Door gesprekken met mensen die geld hadden geleend ontdekte ze dat die leningen van groot belang waren voor het leven van die mensen.

Het belang van microfinanciering
Bij microfinanciering gaat het, zoals de naam al zegt, doorgaans om voor onze begrippen kleine bedragen. Maar het effect is doorgaans groot. Zo kocht een familie in India van de lening een koe. De verkoop van de melk leverde zoveel geld op dat zij met de opbrengst een beter leven kregen en de lening terug konden betalen. Bovendien konden ze daardoor een nieuwe lening afsluiten die ook weer extra middelen opleverde voor het levensonderhoud. Gert: “De armen zijn niet arm in alles. Zij weten hoe ze moeten overleven waarbij ze profiteren van onderlinge (groeps)solidariteit”.

Geloof en vertrouwen in de kracht van de armsten
Daarmee was bewezen dat de tegenstanders geen gelijk hadden. De armsten zijn wel in staat om een lening ‘waarmee ze geld kunnen verdienen en van dag tot dag hun kinderen eten kunnen geven’ terug te betalen. In dit verband vertelde Gert nog een treffende anekdote. Het woord Credit heeft in feite dezelfde stam als Credo of geloof. In Peru kreeg een groep van 150 vrouwen een lening. Voor naaimateriaal en microfinanciering. Mensen van OikoCredit waaronder Gert werden uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. Zij waren natuurlijk best trots op het bereikte succes. Maar toen gebeurde er iets onverwachts waardoor ze gelijk weer met beide benen op de grond stonden. In hun gebed bedankten de vrouwen God dat Hij hun gebed verhoord had. Gert en zijn collega’s waren dus ‘slechts’ het instrument van God geweest…

6. Belastingservice CNV
Leden van het CNV kunnen gratis hulp krijgen bij het doen van aangifte van de inkomstenbelasting en het aanvragen van toeslagen. U kunt zich aanmelden via 030-7511001.

7. Noodfonds energiearmoede
Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie dat deze winter een deel van hun rekeningen betaalt. Als zij van oktober 2022 tot en met maart 2023 een hoge energierekening hebben, kan het noodfonds bijspringen. Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:
• Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
• Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.
Aanmelden voor eind maart 2023 via noodfondsenergie.nl
Huishoudens moeten zich dan wel voor eind maart zelf melden bij het Noodfonds via noodfondsenergie.nl. Het fonds kijkt naar welk deel van het inkomen opgaat aan energie. Het noodfonds is telefonisch bereikbaar via 085-0881111. Email: info@noodfondsenergie.nl.

8. VERA interviewt elke maand een bekende Nederlander
U vindt alle interviews via www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-vera-verrast.

9. Verjaardagen

Voorburg:

Dhr. J.J. Pronk 3 maart 89 jaar
Mw. I.M. Bostelaar-Endlich 7 maart 78 jaar
Dhr. P.W. Mostert 30 maart 93 jaar

Leidschendam:
Dhr. H. Hoogenkamp 6 maart 91 jaar
Mw. I. Post-Tas 27 maart 83 jaar

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden