Nieuwsbrief PCOB Afd. Harderwijk/Hierden oktober 2021

1 okt 2021 Harderwijk/Hierden

Afdeling Harderwijk / Hierden

 oktober 2021

Zwerven op de Veluwe 

Ledenbijeenkomst op maandag 25 oktober a.s.

In Chr. Geref. Kerk “De Zaaier”, Laan 1940-1945,

3841 KX (hoek Eibert den Herderstraat)

Aanvang 14.30 uur.

Gasten en leden welkom vanaf 14.15 uur,

dan staan koffie en thee weer klaar!

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Mededelingen                                             34e jaargang

van de PCOB-afdeling                                     nummer 6 Harderwijk / Hierden                                   oktober 2021    

 

Van de voorzitter: 

Harderwijk, oktober 2021.

De herfst doet zo langzamerhand zijn intrede. De weersomstandig- heden bepalen in Nederland hoe onze stemming is. Schijnt de zon dan is iedereen blij en vrolijk, maar is het nat en koud dan zakt ons humeur vaak onder een bepaald peil.

Behalve het weer worden onze stemmingen ook bepaald door andere oorzaken. De politieke situatie is er ook een van. Met welk vertrouwen kijken we naar de toekomst van ons land. Hebben we nog vertrouwen in onze voorlieden, diegenen die ons meest ideale beeld uitdragen. Het is een beschamende vertoning, dat na meer dan zes maanden het nog niet gelukt is om een regering te vormen. Het spel van wie met wie is zolang gespeeld, ook vooral wie niet met wie wil. Op dit moment staat alles weer stil. Als ik dit schrijf is het morgen Prinsjesdag en wordt er gezegd en geschreven hoe de toekomst van Nederland zich zal ontwikkelen. Komt er voor de huishoudens nog een procentje bij en zo ja, blijft er daar nog iets van over als ook de prijzen verder stijgen?

Het bestuur van KBO-PCOB doet flink zijn best de belangen van ons als senioren te behartigen, en slaagt er in die goed over het voetlicht te brengen. Soms alleen, maar vaak met andere ouderenbonden. Voorbeelden: dat de overheid ook nog alles op papier moet aanbieden; ook dat het contante geld in voldoende mate voorhanden is, zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Lees ons lijfblad, het magazine van de KBO-PCOB.

Tot slot het volgende, willen we als senioren onze stem kunnen laten horen, dan is het belang om sterk te staan. Daarom de oproep kijk eens rond in eigen kring om leden te werven. Op de eerste ledenmiddag 3 nieuwe leden! Dat is een opwekkend bericht en ook de middagbijeenkomst had een hoge opkomst. Fijn dat er zoveel leden waren. Dat belooft wat voor de toekomst.

Wim Schut, voorzitter. 

Agenda ledenbijeenkomsten

Natuurlijk denken en verwachten we, dat we in de komende tijd weer “normaal” bijeen kunnen komen. Maar de coronaregels na het vervallen van de anderhalve meter regel zijn bij het samenstellen van deze Nieuwsbrief nog niet duidelijk. Misschien zullen we in de komende tijd bij de binnenkomst van onze samenkomsten moeten vragen om QRcode op uw mobiele telefoon of uitgeprint, of, als u die niet hebt, om uw vacinatiebewijs en legitimatiebewijs.

Over de CoronaCheck zie ook het artikel in dit blad.

Graag zien wij u weer op de volgende ledenbijeenkomsten, in “De Zaaier”, aanvang 14.30 uur:

Maandag 25 oktober: Dhr. Mouw met dia- en klankbeelden: samen zwervend over de Veluwe.

Maandag 22 november: Mevr. Dikken uit Nunspeet: neemt ons mee naar Jeruzalem vanaf de 14e eeuw.

Maandag 20 december: Kerstviering.

Ledenadministratie 

Mutaties in het ledenbestand van  onze PCOB-afdeling, zoals adreswijzigingen, overlijdensberichten en verhuizingen, s.v.p. opgeven aan dhr. C. Klinkenberg, deze houdt het ledenbestand bij, tel. 428635 of E:  c_klinkenberg@online.nl  of bij onze secretaris: H.G. Luiks, tel. 431581, E: h.g.luiks@filternet.nl

 

Werkgroep “Lief en Leed”  

Contactadressen: mw. W.C. Holtrop (coördinator werkgroep), tel.425362/ 0630623177,e-mail : willemienholtrop@gmail.com en

  1. Y. van Huizen-Boskma, tel. 415156.

Op dit moment van schrijven is het 20 sept. en we hadden vanmiddag de eerste ledenmiddag weer na lange tijd, het was goed velen van u te zien.

Ik las het volgende en dat wil ik even doorgeven:                                                                                                    “Geluk is de kunst om een mooi boeket te maken met de bloemen die je hebt”.                  

Na de zomer komt de herfst en we hopen, dat we mogen genieten van de mooie herfstkleuren.                                                                            

Oproep

Bent u iemand, die wel met een computer werkt of gewerkt heeft, en bereid bent voor onze PCOB aan het werk te gaan? Neemt u dan graag eens vrijblijvend contact op met een bestuurslid of mw. Holtrop (gegevens staan op achterzijde van dit blad).

Bij voorbaat dank! 

Van de penningmeester

Terwijl ik dit schrijf hebben we voor het eerst sinds februari 2020 weer een ledenmiddag gehad, de opkomst was meer dan verwacht!

Nu verwacht u van mij meer iets over inkomsten en uitgaven, welnu, inmiddels hebben bijna alle leden de jaarcontributie betaald! Een vijftal leden is hieraan nog niet toegekomen, graag binnenkort dit verzuim goedmaken, wanneer het u betreft.

Als u het misschien toch wel handig vindt op de contributie volgend jaar automatisch te laten afschrijven, neemt u dan contact met mij op, zodat ik u hiervoor een machtigingsformulier kan sturen; ook voor vragen hierover kunt u bij mij terecht.

Ton van Limbeek 

Verslag van de ledenmiddag op 20 september 2021

Onze voorzitter, dhr. Wim Schut, opent deze vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, speciaal ook onze gastspreker, mevrouw Anja van der Ham. 

Hij zegt zeer verheugd te zijn, dat wij na ruim 1 ½ jaar eindelijk weer in  “De Zaaier” een ledenmiddag hebben. Met enkele kleine attenties, kaarten en bezoekjes van de wijkcontactdames hebben we geprobeerd de band vast te houden. Fijn dat we hier met zovelen aanwezig zijn! We zingen uit het Liedboek gezang 390: 1 en 2, begeleid door Gert Kornet, die meteen als nieuw lid wordt verwelkomd.

Lief en Leed: Willemien Holtrop vraagt een moment stilte i.v.m. het overlijden van een van onze leden, noemt enkele nieuwe leden en laat een kaart rondgaan voor mw. Wallet, die wegens een herseninfarct is opgenomen in het ziekenhuis.

Het woord is dan aan Anja van der Ham, haar thema is “De Schepping”, in woord, beeld en zang. We zingen Psalm 8: 1 en 3 ter inleiding, ook Ps 19 looft Gods grootheid (vs.1-8). Enkele voorbeelden hiervan zijn alle sterren aan de hemel, de natuur, de mooie zonsopgang en zonsondergang, zij dragen alle de “handtekening” van God. Het Bijbelboek Genesis vertelt niet alles over de Here, in het boek Psalmen leren we meer over Hem, bijv. de liefde van God. In dit Bijbelboek wordt Hij Here (=Ik zal er zijn) genoemd. Het lied “Hoe groot zijt Gij” bezingt de grootheid.

Elke dag kan heel mooi zijn om te zien: de ochtend met haar zonsopgang, de morgendauw op de velden. De beamer laat ons weer beelden zien en we zingen enkele liedjes (Word wakker, Zonnetje is al op, en Klein vogellein op groene tak.

Kijken we naar de jaargetijden, iedere dag is anders. De Bijbel zegt dat dit Gods werk is, het gaat niet vanzelf, God roept het leven en het is er. Na de zondvloed zegt Hij, dat dag en nacht, zomer en winter niet zullen ophouden.

Wat de seizoenen betreft, de lentebeelden tonen ons narcissen, knoppen aan de bomen, alles ontluikt na de “sombere winter”. We zingen “Hela bloempje, slaapt gij nu nog?”. Lente staat voor nieuw leven, Anja zingt “Er schommelt een wiegje” en we luisteren naar een gedicht van Frits Deubel: “Je merkt het aan de voorjaarsboden”.

De zomer, dan komen insecten, andere planten en bloemen tevoorschijn, “’t Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon” en “Kom mee naar buiten allemaal”, in augustus zingen we “Op de grote stille heide”.

In de herfst nemen we afscheid van de trekvogels, maar Anja’s lied zegt ons dat de vogel terugkomt na de winter. De winter: lage temperatuur, pakken ijs, schaatsen, sneeuwpoppen en sporen in de sneeuw (is dat nu nog zo?). “Het roodborstje tikt tegen ’t raam, tik,tik,tik”. Anja leest een gedicht “Peinzend kijk ik uit mijn venster, ’t is vandaag een witte wereld”. Er komt ook sneeuw voor in de Bijbel, zie Jes. 1:18 en Ps. 51:9, sneeuw als het teken van reinheid.

Anja sluit af met de avond: een schitterend gekleurde hemel is een geschenk van God, de hemel vertelt Gods eer en grootheid. We zingen o.a. “Starend naar de wolken” en “Het zonnetje gaat van ons scheiden”.

Onze voorzitter bedankt Anja van der Ham voor haar mooie beelden en de liederen, die we met haar konden zingen (voor velen heel bekende uit vroeger tijden). Als blijk van waardering ontvangt zij naast de enveloppe een boeket bloemen en een applaus van de aanwezigen. 

Hij attendeert op de volgende middagen: 25 oktober gaan we zwerven over de Veluwe met dhr. Mouw, en op 29 november op reis naar Jeruzalem met mw. Dikken, en hoopt dat de opkomst dan even groot zal zijn. Hij sluit af met dankgebed en wenst iedereen wel thuis.

Ton van Limbeek 

Tip van een lid ter kennisneming!

Ik moest voor rijbewijs keuring naar een arts, heb eens gekeken op Zilveren Kruis, en bij navraag kun je de rekening declareren! Dan wordt er 35 € door verzekering betaald. Wat andere verzekeringen doen is mij niet bekend, maar Zilveren Kruis doet het wel als men lid van KBO-PCOB is!

Misschien een idee om het in Nieuwsbrief te vermelden.

Met vriendelijke groeten,

Jaap v.d. Brink

Bedankt Mijnheer v.d. Brink! Daar kunnen onze leden mogelijk profijt van hebben.                                              

Wie heeft er ook zo’n praktische tip? Vernemen we graag!  H.G.L.

 

Met uw ogen

goed, meelevend

en geduldig

vol genade

zeer zorgvuldig

machtig, krachtig

steeds aandachtig

zonder schijn

dus echt waarachtig

liefdevol en trouw

rechtvaardig

vriendelijk

en eerbiedwaardig

dienstbaar, nederig

bewogen

visionair, altijd bevlogen

leraar,  herder,

gids en rots

niet hoogmoedig

en niet trots

geef dat ik met uw ogen kijk

en maak mij aan uw beeld gelijk      

                                                             Anne Lies Mossel-de Kievit

Alzheimer Café Harderwijk

Elke 3e maandag van de maand (10x per jaar), van 19.30 – 21.00 uur, wordt het Alzheimer Café gehouden.

Er wordt maandelijks over een nieuw thema gesproken. Het café is gratis toegankelijk voor ieder die op welke manier dan ook te maken heeft met alzheimer en dementie. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Anneke Vegter (coördinator van het Café) of Rinet Brinks (ouderenadviseur van ZorgDat), tel. 410 477. 

Op 18 november a.s. gaat het in het Alzheimer Café Harderwijk over dementie en bankieren.

Dementie maakt je kwetsbaar ook als het gaat om geld. Het is moeilijk te overzien hoeveel je hebt en wat je uit kan geven. Daarnaast maakt dementie je kwetsbaar voor misbruik.

Op die dag komen in het Alzheimer Café Harderwijk twee medewerkers van de Rabobank. Zij vertellen over de ouderenservice; speciaal met aandacht voor mensen met dementie. Er is gelegenheid om vragen te stellen.

Het Alzheimer Café Harderwijk is op maandag 18 november om 19.30 in het Grand Café het Schild, Guido Gezellelaan 255, in Harderwijk. Inloop vanaf 19.00 uur. De toegang en koffie en thee zijn gratis. 

Zorgdat opent Odensehuis in Harderwijk

Welzijnsorganisatie Zorgdat uit Harderwijk heeft een Odensehuis geopend in Wijkontmoetingscentrum de Aanleg, Albert Verweyplein 30.

Het Odensehuis is een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie. Ook voor mantelzorgers, familie en vrienden moet het een plek van verbinding worden. In Nederland zijn er zeven gevestigd in verschillende grote steden en op initiatief van Dick van Buren is het nu ook in Harderwijk opgestart. 

CoronaCheck

Met de CoronaCheck bewijs je dat je bent gevaccineerd, recentelijk negatief bent getest of dat je corona hebt gehad en bent hersteld. Hij is alleen geldig als je daar een identiteitsbewijs bij laat zien. Met de app gaat dat snel, maar misschien heb je geen smartphone, of lukt het je niet om met de app aan de slag te gaan. Bovendien zijn oude telefoons soms ongeschikt voor de CoronaCheck-app. Ook op een tablet werkt de app niet.

Lukt het niet met een app, zorg dan voor een papieren bewijs. Dat kan op 2 manieren:

    Via de computer en een printer. Je hebt dan wel een DigiD nodig.

    Telefonisch. De QR-codes worden binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.

Zelf printen:

    Ga naar de website CoronaCheck

    Zet een vinkje bij de privacyverklaring en klik op Volgende.

    Klik op het juiste type bewijs: een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs.

    Log in met DigiD. Heb je geen smartphone met DigiD-app, dan kun je de controlecode per sms naar een mobiele telefoon laten sturen. Heb je geen DigiD, dan zul je die eerst moeten aanvragen. Deze procedure kost 3 werkdagen.

    Je vaccinatie- of testgegevens verschijnen in beeld. Klik op Maak bewijs.

    Klik op Open PDF.

    Print de pdf met de QR-code die je nodig hebt.

    De pdf bestaat uit 4 pagina’s, maar alleen de pagina met de QR-code (de Nederlandse voor in eigen land of anders de Europese) is nodig.

    Het vaccinatiebewijs is een jaar geldig, het herstelbewijs hooguit een half jaar en het testbewijs zeer kort (afhankelijk van de test en het testtijdstip).    

Telefonisch aanvragen:

    Zoek je Burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

    Bel 0800-1351 en geef aan dat je een papieren bewijs wilt. Een speciale helpdesk neemt je gegevens op.

    Je ontvangt de coronapas binnen 5 werkdagen per post.

    Maak voor de zekerheid een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.

    Telefonisch aanvragen lukt niet als je bent gevaccineerd door of via de huisarts. Het RIVM heeft dan geen gegevens van je. Bel de huisarts en vraag of hij of zij het papieren coronabewijs voor je wil uitprinten. Loop je tegen problemen aan? Kijk dan voor oplossingen op de site van de overheid.

    Een bewijs dat je in de afgelopen 24 uur negatief bent getest, kan niet per post worden gestuurd.

Heb je wel een smartphone, maar lukt het niet om de app aan de praat te krijgen? Ga dan voor hulp naar een Informatiepunt Digitale Overheid, bijvoorbeeld in een bibliotheek. Op de website vind je de adressen.

(Informatie van Consumentenbond 22/9/2021)

De Nederlandse QR-code laat je scannen aan de deur van de locatie waar het coronabewijs nodig is. Je kunt de internationale QR-code laten scannen als je de grens over gaat. Het coronabewijs is niet in alle landen geldig. Zoek vooraf op wat de actuele coronaregels op het land van bestemming zijn op Wijs op Reis. Die kunnen namelijk wisselen.  

Belangrijke telefoonnummers: 

Bij spoed:

Uw huisarts:                 ……………..

Politie Harderwijk:       0900-8844

Huisartsenpost:           0900-341 03 41

          (avond, nacht,weekend)

In noodsituaties:

Bel alarmnummer         112

Bij vragen, informatie en advies:

ZorgDat                          0341-434 656      www.zorgdat.nl

Gemeente Harderwijk    0341-411 911      www.harderwijk.nl

WMO-loket                     0341-411 300      info@wmo.nl

Snel Herstel                   0341-411 333                      

De Kiekmure                  0341-434 749      info@dekiekmure.nl

Help ons, nu we weer dichter bij elkaar komen 

U bent ons licht, ons behoud, wie zouden wij vrezen

nu de anderhalvemeterregel is opgeheven.

in een wereld die letterlijk weer donkerder wordt?

Uw licht schijnt in de duisternis en heeft het laatste woord.

U heeft de bron van leven, door Uw licht zien wij licht.

God van nabijheid, bescherm ons zonder anderhalve meter

nu wij weer toenadering zoeken tot de medemens.

Help ons het meetlint in de kast te laten

om niet te oordelen over de afstand van de ander.

Tal van problemen liggen op ons bord, van woningnood,

milieuvervuiling, dure zorg tot vluchtelingenstroom.

Wij willen niet onverschillig worden door de grootsheid.

Ieder geholpen mens, elke opgeraapt blikje is er een.

Vergeef ons dat we onze aandacht vaak zo snel verliezen

een preek van meer dan tien minuten is te veel gevraagd.

Wij willen ons levenslang laten leiden door Uw verhaal

van gulheid, vrijheid, gastvrijheid, gerechtigheid en genade.

Wij bidden voor de jongeren met psychische problemen,

om oprechte belangstelling om naar hen te luisteren.

Dat wij niet gaan proberen te lijmen wat geheeld moet worden

of zullen zeggen dat het vroeger niet veel beter was.

Help ons de vensters van kantoren en ons hart te openen

zodat de wind kan waaien waar hij wil en zijn werk kan doen

en ramen niet beslaan en ons het zicht ontnemen

op Uw beloften, de toekomst, als alles anders wordt.

Wij verlangen naar de dag dat Christus terugkomt

en zien uit naar een nieuwe naam door U gegeven

waaraan geen smet, verdrukking, onderdrukking kleven zal.

Groot is Uw naam en nooit genoeg geprezen. 

(Gebed, Sophia Geuze, Ned. Dagblad 19 sept. 2021)  

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden