Nieuwsbrief PCOB afd. Harderwijk/Hierden februari 2021

26 jan 2021 Harderwijk/Hierden

Mededelingen                                           34e jaargang

van de PCOB-afdeling                                    nummer  1 Harderwijk / Hierden                         februari 2021    

Van de voorzitter:  20 januari 2021

Het nieuwe jaar is begonnen. Vorig jaar stonden we nog voor de corona-pandemie en wisten we nog niet hoe 2020 zou gaan verlopen. Nu we terugkijken op het afgelopen jaar, hebben we allemaal te maken gekregen met de gevolgen. Geen ontmoetingen in de kerk, ook bij de PCOB hebben we elkaar gemist.

Hoe nu verder? Op dit moment als ik deze tekst schrijf staan we op het punt, dat nog de avondklok zal worden ingevoerd. Een verdere beperking voor ons of was u toch al aan huis gebonden?

Ik kreeg een artikel aangereikt ter overdenking. Elk jaar is er de 40 dagentijd, die ons bepaalt bij Pasen. Deze periode begint dit jaar op 17 februari 2021. Het is een tijd van bezinning. Van oorsprong de vasten. Een tijd waarin we onszelf bepaalde dingen willen ontzeggen. Hoe gaan we daar nu mee om?

Wat kan je nog verder beperken nu we al zoveel niet kunnen of mogen? Suggesties: We kunnen denken aan minder eten en/of alcohol gebruiken. Maar ook andere dingen zijn misschien relevant. Bijvoorbeeld minder TV kijken of smartphone gebruiken. Of in deze tijd iets extra doen voor iemand in je omgeving b.v. een kaartje sturen of opbellen. Vul het maar in.

Zo gaan we naar Pasen toe, de lijdenstijd door en op naar de opstanding van Christus, onze Heer. We hopen intussen, dat het virus zal mogen afnemen, zodat het weer mogelijk wordt elkaar te ontmoeten. Want dat is wat gemist wordt: het onderling contact!

In vertrouwen op een betere toekomst. Houd moed, heb lief.

Wim Schut, voorzitter.

Er is Hoop!

De zon wordt niet moe

en staat elke dag weer op.

Ook mensen staan op

en geloven in een nieuwe dag.

Ze zien de zon

en voelen de warmte van haar stralen

en geloven weer in het Licht.

Ledenadministratie

Mutaties in het ledenbestand van onze PCOB-afdeling, zoals adreswijzigingen, overlijdensberichten en verhuizingen, s.v.p. opgeven aan dhr. C. Klinkenberg, deze houdt het ledenbestand bij, tel. 428635 of E:  c_klinkenberg@online.nl  of bij onze secretaris: H.G. Luiks, tel. 431581, E: h.g.luiks@filternet.nl

Werkgroep “Lief en Leed”

Contactadressen: mw. W.C.Holtrop (coördinator werkgroep), tel.425362/ 0630623177,e-mail : willemienholtrop@gmail.com en mw. Y.van Huizen-Boskma tel. 415156

Op dit moment van schrijven is het 18 januari, het nieuwe jaar is al weer enige weken oud. We hebben te maken met verscherpte regels en veel onzekerheid over verloop/verspreiding, wat het corona virus betreft. We hopen en bidden, dat er tijdig velen gevaccineerd worden. We weten niet wanneer elkaar bezoeken weer mogelijk is. We proberen contact met u te houden, en als u  even iemand wilt spreken voor een praatje van harte welkom om ons te bellen.

Meeleven….                                                                                                                 We denken aan allen, die met ziekte en zorg te maken hebben, hetzij  thuis, in ziekenhuis, zorgcentra, verpleeghuis. We hebben grote zorgen, als u en/of uw familie getroffen wordt door corona virus. We mogen God bidden om Zijn nabijheid en kracht in zorg, ziekte en verdriet, en om geloof de moed niet te verliezen.                                            

Enkele woorden uit het nieuwe Liedboek voor de kerken lied 1005 :1:                                 Zoekend naar licht hier in het duister,                                                                                       zoeken wij U, waarheid en kracht.                                                                                            Maak ons uw volk, heilig, vol luister,                                                                                               schijn in de donkere nacht.                                                                                                            Christus ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.                                                     Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

                                                                                

 

De week van 17 t/m 24 januari was de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Het thema voor deze gebedsweek was ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen”, uit Joh. 15 : 5-9,  en ik wil eindigen met het volgende gebed:

Heer Jezus, uw leven was één gebed,                                                                                                 volmaakte eenheid met de Vader.                                                                                                 Leer ons                                                                                                                                       door uw Geest te bidden  zoals uw liefde vraagt.                                                                                  Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn                                                                                                            in voorbede en lofprijzing.                                                                                                                    Laat uw koninkrijk van liefde komen.

……………….                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vacatures bezoekwerk:

We zoeken nog nieuwe contactpersonen voor de wijken Drielanden, Kruithuis/Roos en Doornhof en Stadsdennenwijk–Noord.

Wilt u er over nadenken, is dit iets voor mij? Neem gerust en geheel vrijblijvend contact op met ondergetekende, en weet u van harte welkom bij de Werkgroep “Lief en Leed”.

Voor u allen een hartelijke groet met vrede en alle goeds, en houd vol met goede moed!

Willemien Holtrop, tel. 0341-425362 // 06 30625377,                                                                            e-mail: willemienholtrop@gmail.com 

 

Van de penningmeester

U komt in deze Nieuwsbrief ook de jaarstukken tegen. Ik beperk mij nu tot de mededeling, dat ik al enkele contributiebetalingen van 2021 heb ontvangen. De automatische incasso zal eind januari/begin februari worden verricht. De leden die hiervoor geen toestemming hebben gegeven verzoek ik hierbij om de verschuldigde contributie ook over te maken.

Ton van Limbeek

Graag mailadressen doorgeven aan Klinkenberg

Het onderstaande verzoek herhaal ik hierbij. Wij denken, dat we nog niet alle mailadressen hebben van leden met zo’n adres. Hebt u uw adres al doorgegeven? :

Het bestand mailadressen, dat onze administrateur Klinkenberg heeft is niet meer actueel, veronderstellen wij.

Daarom het verzoek om uw huidige mailadres met uw naam en adres door te mailen naar Klinkenberg: c_klinkenberg@online.nl of secretaris: h.g.luiks@filternet.nl.

Zodat we ook wat dat betreft weer bij de tijd zijn, en zo nodig mailtjes van KBO-PCOB landelijk en plaatselijk snel door kunnen geven. Bij voorbaat dank!

H.G. Luiks.

Beste P.C.O.B. leden,

Wanneer u de resultaten van 2020 naast de begroting legt, ziet u dat er nogal wat afwijkingen zijn. Door de coronapandemie was de jaarvergadering in februari de laatste bijeenkomst en de dagtochten moesten we annuleren. Dit leidde tot minder uitgaven dan begroot, maar ook tot het besluit om u in december te verrassen met een kleine attentie als blijk van medeleven in deze moeilijke tijd (financieel verantwoord in de post lief en leed).                                                                                 De laptop moest dit jaar onverwacht worden vervangen (na zeven jaren trouwe dienst), de uitgave is verantwoord onder  “overige uitgaven”. Via de Nieuwsbrief hielden en houden we zo veel mogelijk contact met u.

Doordat we ook dit jaar een waarderingssubsidie van de gemeente ontvingen en onze sponsoren ons bleven steunen -waarvoor we hen zeer dankbaar zijn- sloten we het jaar tegen alle verwachtingen in met een positief saldo.

In de bijgevoegde begroting 2021 ga ik er vanuit, dat we in de loop van het jaar 2021 o.a. weer ledenbijeenkomsten kunnen houden, indien niet, dat de lief en leed uitgaven dan hoger uitvallen. Met de voor 2021 verlaagde contributie levert e.e.a. een negatief verwacht resultaat op, Het eigen vermogen is toereikend (met het positieve saldo van 2020).

Het bestuur verzoekt u voorlopig in te stemmen met de begroting 2021.

De jaarstukken worden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan u voorgelegd. Inclusief het voorstel om de jaarcontributie voor 2022 vast te stellen (voor individuele leden € 32,00 en € 49,00 voor echtparen/samenwonenden, zoals afgelopen jaren het geval was). 

Voor eventuele vragen/opmerkingen kunt u met mij contact opnemen.

Ton van Limbeek  tel. nr. 420545

De kruik die stuk was

Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen.  Aan weerszijden van zijn lichaam hangt een kruik aan een houten juk. De ene kruik zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de andere kruik oud en gebarsten en met een klein gaatje erin.

Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik al leeg, en dat doet de oude kruik veel verdriet.

Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en zegt tegen de waterdrager: “Meester ik schaam mij zo”. “Maar waarom dan toch?” vraagt de waterdrager. “Omdat ik niet in de schaduw van de andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies.” De waterdrager antwoordt: “Dat weet ik toch al lang. En toch heb ik je al die tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen langs de weg je dan niet opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid. Jij hebt ze elke dag begoten, en nu kan ik straks een mooi prachtig boeket plukken voor mijn heer.”

Zo heeft de gebarsten kruik het nog nooit bekeken. Hij heeft die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust in dienst heeft gehouden en ondanks zijn gebrek toch kan gebruiken, was nog nooit in hem opgekomen.

 Rijbewijskeuringen CBR in Harderwijk

(Persbericht van Regelzorg Harderwijk, 21 dec. 2020)

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent, of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.

De Procedure

Houd zelf ook de einddatum van uw rijbewijs in de gaten.

Begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.   

De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt. Dat kan via inloggen op mijncbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie.

Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.

Afspraak maken

Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088 23 23 300.

Coulanceregeling 75 plus 

Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden echter alleen in Nederland.    

De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.

Het is aan te raden om de Gezondheidsverklaring 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs aan te vragen of te kopen!

Positief nieuws in coronatijd

Door al het negatieve nieuws in coronatijd, lijkt het af en toe alsof er weinig goeds gebeurt. Maar juist nu is iedereen toe aan een portie positief nieuws. Gelukkig zijn er ondanks corona, of zelfs door corona, nog genoeg mooie nieuwtjes in ons land.

Meer zeeschildpadden

Voor de zeeschildpadden bij Turkije heeft corona iets positiefs gebracht: nog nooit waren op de stranden zoveel nesten. Dat komt doordat wij door het coronavirus niet op vakantie gaan. Slecht voor de mens, goed voor het dier.

1.000 euro extra belastingvrij schenken

Vorig jaar (2020) mocht je nog ruim 5.500 euro belastingvrij schenken aan kinderen en ruim 2.200 euro aan anderen. Normaal gesproken stijgen deze vrijstellingen een beetje mee met de inflatie, maar door de corona-crisis biedt de overheid meer ruimte voor schenkingen. Daarom komt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen in 2021 uit op 6.604 euro en voor anderen op 3.244 euro.

Meer frisse lucht

Door de lockdown is er minder economische activiteit en dat komt de luchtkwaliteit ten goede. Wereldwijd was er een afname van 8,8 procent in CO2-uitstoot in de eerste helft van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

En de wonderen zijn de wereld nog niet uit!

Zie de trekvogels, het vliegtuig sneller dan geluid, de sterrenpracht, je hand. Je eigen huid, de dorre boom, waaraan het twijgje ontspruit, de zon, die uit de regen kleur kan wekken: luister en kijk: de wonderen zijn de wereld nog niet uit!

Uitspraken, one liners

  • In Gods winkel ligt alles op de onderste plan.

Je moet knielen om het te krijgen.

  • Breng je zorgen maar bij God,

Hij is toch de hele nacht wakker!

  • Geloof dat doodgewoon wordt, gaat gewoon dood.
  • Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot!

Gebed:  Ziet U ons?

Zag U ons zitten, Heer, dinsdag 12 januart

op de bank met de persconferentie op tv?

Hebt U de woorden gehoord van onze premier

over nog meer lockdown, over een nieuwe, enge virusvariant,

over nog langer de kinderen thuis en de winkels en de cafés dicht?

Voelde U de pijn die dinsdag onze harten binnen kroop,

onze wanhoop, onze eenzaamheid,

de vermoeidheid van de mensen in de ziekenhuizen,

het verdriet in de rouwcentra?

Hebt u gezien hoe we op onze lippen beten

en elkaar aankeken: nog maar weer even volhouden?

Want er mag dan licht zijn aan het eind van de tunnel,

wij zijn er nog niet – bij dat licht.

De toekomst is zo duister.

En ons geloof – dat is zo klein.

Ziet U ons zitten, Heer?

Al de mensen in de wereld

die niet eens kunnen drómen van een vaccin?

Ziet U de machtspolitiek die nu losgebroken is,

alle mooie woorden over eerlijk delen ten spijt?

Dat de eersten in deze wereld niet de laatsten,

maar nog altijd de eersten zijn?

Ziet U Uw vervolgde kinderen in Afrika?

Ziet U Amerika met zijn woede en verdeeldheid,

geen ‘stad op een berg’, zoals het zichzelf graag ziet,

maar een land op de rand van het ravijn?

 Ziet U ons zitten,

nu we nauwelijks ons huis nog uit komen,

nu we ons zelfs in de kerk niet meer kunnen laten hóren,

omdat ook het zingen van enkelingen te gevaarlijk is?

Ziet U ons – met dat brandende verlangen van ons

om weer in een grote menigte op te gaan naar Uw huis,

zingend en juichend? En ook als dat verlangen

inmiddels behoorlijk is uitgedoofd?

Ziet U ons?   Heer?

                   Dick Schinkelshoek, Ned. Dagblad 16/1/21 

Landelijk KBO-PCOB Nieuws

Start met vaccineren ouderen 

    “Er is licht aan het eind van de tunnel” zei Rutte tijdens de persconferentie van 12 januari. Het vaccineren is gestart en vanaf maandag 18 januari wordt begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de minister vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inenten met het vaccin van Moderna. Vanaf februari denkt de Jonge te kunnen starten met thuiswonenden ouderen. Het streven is voor de zomer alle 60-plussers te hebben gevaccineerd.

KBO-PCOB vindt dat het kabinet moet inzetten op het zo snel mogelijk vaccineren van alle ouderen met het Moderna vaccin, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad. Marcel Sturkenboom: “Het vaccineren van ouderen zal er toe leiden dat zowel de ziektelast in deze groep verlaagt als dat de druk in de zorg afneemt. Dat levert een mooie win-win situatie op.”

Omdat de cijfers te langzaam dalen en omdat ook in Nederland de Britse variant van het virus is aangetroffen blijft de huidige lockdown van kracht. Ook wordt nog gekeken of er een avondklok zal bijdragen aan het terugdringen van de cijfers. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden.

KBO-PCOB in de media

KBO-PCOB komt op voor de belangen van senioren en laat op verschillende manieren en momenten van zich horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een persbericht of verwoorden van een standpunt in de media. Daarmee ondersteunen we onze belangenbehartiging en maken we onze activiteiten en initiatieven van de vereniging kenbaar. Seniorenorganisatie KBO-PCOB wordt regelmatig genoemd, zowel online en op social media als in diverse kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s.

De winst van het ouder worden

Het beeld dat de meeste ouderen zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn moet nodig bijgesteld worden, zo blijkt uit het zingevingonderzoek van KBO-PCOB, waaraan 1.550 senioren meededen. Bijna alle senioren wonen nog gewoon zelfstandig thuis, koken hun eigen maaltje, rijden in hun eigen auto, passen op de kleinkinderen en doen (vrijwilligers)werk. Ze voelen zich wijzer, rijker, milder, relaxter, zekerder, meer zichzelf en vooral intens dankbaar over wat het leven hun gebracht heeft.

Tijd om achter de geraniums te zitten lijkt er nauwelijks te zijn. Acht op de tien senioren zijn buitenshuis actief. Zo doen ruim zes op de tien senioren vrijwilligerswerk. Het meest binnen de seniorenvereniging, gevolgd door de kerk, een buurtvereniging, een sportclub en in de politiek.

De helft van de vrijwilligers werkt ergens anders, zoals in de zorg voor anderen, in een theater, museum, inloophuis, gemeente, cliëntenraad, buurthuis en bibliotheek, of ze geven taallessen aan buitenlanders.

Dat het allemaal minder wordt wanneer we ouder worden, is bekend, maar zijn er ook dingen die méér worden bij het stijgen van de leeftijd? Wat is de winst van het ouder worden?

We vroegen de senioren wat allemaal meer is geworden, in vergelijking met toen ze rond de 35 jaar waren. Onze senioren gaven aan dat ze wijzer zijn geworden (47%) en milder (40%), dat ze het financieel beter hebben (39%), relaxter zijn (39%) en meer ´zichzelf´ (38%), zekerder van zichzelf (35%) en tevredener (32%) dan toen ze 35 jaar waren. (Het geheel is meer dan 100, omdat er meer keuzemogelijkheden waren.)

Slechts 7% zegt dat er geen positieve verschillen zijn. Uiteraard zijn er ook dingen negatief veranderd. Senioren ervaren meer lichamelijke problemen (39%), voelen zich kwetsbaarder (28%), maken zich meer zorgen (21%), ze zijn eenzamer (15%), vergeetachtiger en minder alert (14%).

Opvallend: bijna drie op de tien ervaren geen negatieve verschillen met toen ze 35 jaar oud waren. Het rapportcijfer dat senioren zichzelf geven voor hun leven op dít moment is gemiddeld een 7,5. Terugkijkend op hun 35ste  levensjaar geven ze dat gemiddeld een 8.

Wanneer senioren terugkijken op hun leven overheerst een gevoel van dankbaarheid, zeggen acht op de tien. Ze zijn het dankbaarst voor hun gezondheid, voor hun familie zoals partner en (klein-) kinderen en vrienden, voor al het goeds van het leven zelf, voor hun opvoeding, voor de liefde die ze gekregen hebben, alle kansen en mogelijkheden, voor de mazzel, het geloof en het goede leven. Slechts 5% kijkt terug op zijn leven met een gevoel van spijt.

“Jongeren worden tegenwoordig extreem verwend en in de watten gelegd, ze krijgen nooit nee te horen, het zijn allemaal prinsjes en prinsesjes. Op een enkele uitzondering na. Daardoor krijgen ze geen weerstand, zijn ze snel ontevreden en kunnen geen tegenslag verwerken.”

Ruim de helft van alle senioren voelt zich vaak of meestal van betekenis, vier op de tien voelen zich af en toe van betekenis en de rest nooit (6%). Leeftijd, kinderen en de relatie spelen hierbij een rol. Jongere senioren voelen zich meer van betekenis dan oudere senioren. Senioren met een relatie voelen zich meer van betekenis dan alleenstaanden en senioren met kinderen voelen zich meer van betekenis dan senioren zonder kinderen.

Elke levensfase kent zijn specifieke uitdagingen én zijn geluksmomenten. Maar welke levensfase vinden we nu het leukst? De meeste senioren (20%) vonden het leven het leukst toen ze dertiger waren, gevolgd door de jaren dat ze twintig-plus waren  (14%) en dat ze zestig-plus waren  (ook 14%).

Maakt geld gelukkig? Jazeker! Zeven op de tien senioren vinden dat geld en spullen bijdragen aan een gelukkiger leven. De belangrijkste reden is dat gebrek aan geld zorgen brengt, en dat geld je meer vrijheid en levensruimte geeft.

Tekst: Paul van der Meer, psycholoog/onderzoeker

Manifest: schaf kostendelersnorm af  17-11-2020

De kostendelersnorm moet zo snel mogelijk verdwijnen. Daartoe is vandaag een manifest gestuurd naar politiek en pers. De Tweede Kamer debatteert erover bij de begroting Sociale Zaken. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Deze maatregel ontmoedigt het zorgen binnen de familie. En vergroot de kans op armoede.” Vierentwintig organisaties bundelen nu hun krachten om het voor elkaar te krijgen. Wat KBO-PCOB betreft mag de maatregel ook zéker niet voor AOW’ers ingevoerd gaan worden.

De kostendelersnorm is een bezuinigingsmaatregel. De regel werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere volwassenen in één huis woont. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager je uitkering. Het idee erachter is dat je kosten kunt delen als je samen een huishouden gaat vormen. Dit blijkt niet zo te zijn. Het rapport ‘Kansrijk armoedebeleid’ laat zien dat de financiële voordelen van samenwonen vaak veel te ruim worden ingeschat. Met als gevolg dat meer mensen in de armoede belanden. Ouders voelen zich gedwongen hun meerderjarige kinderen uit huis te zetten. En andersom schrikt het kinderen af om in te gaan wonen bij hun ouders om voor hen te gaan zorgen, vandaar de term ‘mantelzorgboete’.

Onvolledige AOW en bijstand

KBO-PCOB wil dat deze maatregel zo snel mogelijk ongedaan gemaakt wordt. Een groep senioren wordt er nu al door getroffen. Dit zijn ouderen met een onvolledige AOW en een bijstandsaanvulling tot het sociaal minimum (AIO). Deze groep wordt getroffen door de kostendelersnorm, met flink negatieve financiële en sociale gevolgen. Daarover schreven we een opinieartikel, samen met het Netwerk Organisaties Oudere Migranten.

Niet invoeren voor AOW’ers

Voor de grote groep gepensioneerden met volledige AOW werd de norm destijds, na zware maatschappelijke druk, geschrapt. Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Veel partijen kijken naar het Centraal Planbureau (CPB) voor doorrekeningen van maatregelen. In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Planbureau berekend, dat invoer van de kostendelersnorm voor AOW’ers ‘geen meetbaar effect heeft op de houdbaarheid, werkgelegenheid en ongelijkheid. Directeur Marcel Sturkenboom: “Dit zou te gek voor woorden zijn. Een maatregel waar enorme weerstand tegen bestaat, komt alsnog op de onderhandelingstafel. Terwijl we juist willen aanmoedigen dat we meer zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar. Het laatste wat je dan wil, is dat ouders en hun volwassen kinderen die graag bij elkaar willen wonen voor gezelschap en zorg, terugschrikken vanwege de kosten. Of dat degenen die er desondanks toch voor kiezen, in financiële problemen komen. Daarom: schaf de kostendelersnorm in de bijstand af, en voer hem via de achterdeur van de onderhandelingen voor geen enkel groep in!”

Het manifest van 17 november is ondertekend door KBO-PCOB, FNV,  Landelijke Cliëntenraad, Protestantse Diaconie Amsterdam, Woonbond, Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), Stichting Zwerfjongeren, Valente, Netwerk Organisaties voor Oudere Migranten, Stichting De Tussenvoorziening, Armoedecoalitie Utrecht, Burgerkracht De Pijler, Noortje van Lith (activiste voor mensen met een arbeidsbeperking), Anja Eleveld (universitair docent Staats- en Bestuursrecht), Bureau Straatjurist, MDHG (belangenvereniging druggebruikers), Daklozenvakbond, Straatalliantie Amsterdam, Vereniging Stille Armoede Zaanstad , Rotterdamse Sociale Alliantie, Bijstandsbond, Stichting ATD Vierde Wereld, Stichting Werkplaats COMO, Stichting Urgente Noden Nederland

Belangrijke telefoonnummers:

 Bij spoed:

Uw huisarts:                 ……………..

Politie Harderwijk:       0900-8844

Huisartsenpost:           0900-341 03 41

          (avond, nacht,weekend)

In noodsituaties:

Bel alarmnummer         112

Bij vragen, informatie en advies:

ZorgDat                          0341-434 656      www.zorgdat.nl

Gemeente Harderwijk    0341-411 911      www.harderwijk.nl

WMO-loket                     0341-411 300      info@wmo.nl

Snel Herstel                   0341-411 333                      

De Kiekmure                  0341-434 749      info@dekiekmure.nl

Spreuk over gebed

Het belangrijkste, dat iemand voor een ander kan doen,

is voor hem bidden.

Gebed behaalt de overwinning.

Iedere andere dienst, die wij doen,

bestaat eenvoudig van de resultaten van gebed.

                                          Corrie ten Boom

Het nieuwe jaar 2021

 We wensen elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe met veel heil en zegen.

De ervaring van dat, het heil en de zegen, is voor iedereen verschillend. Hangt af van de situatie, waarin wij ons bevinden.

Laten we ons inzetten voor elkaar en bijdragen aan het geluk, het heil en de zegen ook van anderen.

                                                      Ds. van Zessen

Zoveel dagen

Een nieuw jaar.

Weer een jaar om mens te zijn,

steeds meer mens te zijn.

 Dagen, zoveel dagen –

en iedere dag is er één.

Een gewonnen dag,

een dag om nooit te vergeten.

Of een verloren dag.

O God, dat wij niet verliezen,

onszelf niet verliezen.

Dat wij groeien in hartelijkheid,

in tederheid, in vriendschap.

 Dat wij stap voor stap toenemen

in geloof, in hoop, in liefde.

Dit nieuwe jaar.

O God, dagen, zoveel dagen,

die winst mogen zijn.

 Winst voor onszelf,

winst voor de grote toekomst,

winst voor het Koninkrijk.

 .                          Hans Bouman

Onderstaande bedrijven zijn

                             de sponsors van de PCOB afd. Harderwijk.

Met een afnemende overheidsbijdrage is deze ondersteuning bijzonder welkom.

Laat uw waardering blijken!

Epe Accountants                       Oosteinde 9                              423432

Herberg “Onze Woudstee”       Parallelweg 26, Hierden          451259              

Monopole Restaurant               Buiten de Bruggepoort 3          412104

Sim Slagerij Uit de Bosch         Kromhoutsteeg 6                     412398

Slagerij W. van den Berg          Oostermheenweg 9, Hierden  451985

Glaszettersbedrijf R. Grotenhuis Nobelstraat 28 Harderwijk   417617

 

VOORDEEL!       Bij onderstaande winkeliers ontvangt U korting op

vertoon van uw PCOB-ledenpas. DOEN!

                                

                                                     Naaimodecentrum  DEN OUDEN

                                                    P.C.  Hooftplein 2                                    413398

10% korting op alle aankopen

 

Bakkerij van Looijengoed                P.C. Hooftplein 3                    412397

10% korting op alle aankopen             

 

Boekhandel Bruna                             Donkerstraat 43                      417000

10% korting op alle artikelen               m.u.v. boeken, service-art. en acties

 

Chinees Restaurant Jasmijn             Triasplein 134                          433033

10% korting op besteding boven € 20,00. N.v.t. op spec. arrangementen

 

VOORDEEL!       Ook bij onderstaande winkeliers ontvangt U korting op vertoon van uw PCOB-ledenpas.      DOEN!

Juwelier Schaftenaar                          Markt 16                                             412237      

10% korting op horloges, sieraden        m.u.v. Swarovski en Trollbead s

Grand Cafe Alleman                           Triasplein 1                                428440

Op vertoon van ledenpas gratis consumptie bij een 3 gangen menu.  

 Krea Wood                                         Grote Haverstraat 20                432305

 5% korting op hobbyartikelen en kunstschildersmateriaal

10% korting op inlijsten                        m.u.v. aanbiedingen

Kwekerij Stadsweiden                         Rietmeen 3                             413218

10% korting op planten                        m.u.v. aanbiedingen

Profile Wigger De Fietsspecialist        Deventerweg 10                      472519

10% korting op onderdelen en accessoires

Rosefield Hierden                               Zuiderzeestraatweg116 A       452077

10% korting op bloemen en woondecoraties

Slagerij van de Beek                           Grote Poortstraat 41               412692

5% korting op alle aankopen

Tennessee Restaurant             Oranjelaan 15                         430458

5% korting op de nota

Wedo Mode                                         Wolleweverstraat 7                  455916

10% korting                                         m.u.v. acties

                            Bakkerij van Dongen

                                                   Vuldersbrink 1-3       412332

                                                       Triasplein 94         45493

Geven allen korting op vertoon van uw PCOB-ledenpas!

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden