Nieuwsbrief oktober 2022

14 okt 2022 Hoorn

Van de voorzitter

In september wordt het niet alleen herfst maar wordt ook de miljoenennota aan de 2e Kamer gepresenteerd door de minister van Financiën. Dat is inmiddels gebeurd. Wij waren allen natuurlijk erg benieuwd naar de plannen van het kabinet voor 2023. Het gaat veel over de energielasten voor de burgers, de belastingheffing*, asielbeleid, corona, zorg en de nieuwe pensioenwet. Over de energielasten voor burgers kan ik zeggen dat het privatiseren van energielevering aan burgers naar mijn mening uit de hand gelopen is. Er zijn nu om en nabij 35 zogenaamde energieproviders die energie inkopen en doorleveren aan de burgers en daarmee veel geld verdienen. Het zou voordelig zijn voor ons, omdat de providers tegen elkaar zouden gaan opbieden om klanten te winnen. Dat principe werkt nu niet meer omdat de energie onbetaalbaar is geworden. Daarbij hangt het er vanaf of u een vast contract heeft of een variabel. Er zijn momenteel gevallen bekend dat een maandbedrag van € 200,00 is opgeschroefd naar € 700,00, waardoor die mensen in de financiële problemen zijn gekomen. Er zijn gemeenten die helpen door een energietoeslag verstrekken. Maar bij dit soort maandbedragen is dat een druppel op de gloeiende plaat.

Het kabinet is op de valreep tot het besluit gekomen om in te grijpen door een energieplafond in te stellen. Dat betekent dat per 1 januari 2023 de gemiddelde tarieven van januari 2022 gaan gelden tot een maximum van 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur. Het gebruik daarboven wordt afgerekend tegen de geldende tarieven. Hoe wordt afgerekend bij blokverwarming enz. is op dit moment niet bekend.

Als gevolg van de privatisering zijn er op dit moment 35 zorgverzekeraars. Allemaal met een management en administratie. Het zou al veel personeel schelen als die gefuseerd zouden worden tot een aantal van 12, voor elke provincie eentje. Voor wat betreft de belastingheffing ben ik heel nieuwsgierig naar de besluiten van het kabinet met name voor de senioren. Ik praat dan over de eerste belastingschijf en de heffingskortingen zoals de ouderenkorting. Wij krijgen natuurlijk niet de arbeidskorting want die geldt alleen voor werkenden, vrijwilligers uitgezonderd. Ik heb het gevoel dat de ouderenkorting ook minder wordt. De arbeidskorting wordt trouwens wel verhoogd.

*Inmiddels is meer duidelijk geworden: De AOW wordt ook verhoogd met 10% en het tarief van de eerste belastingschijf gaat ietsje omlaag. De huur- en zorgtoeslag gaat ietsje omhoog. De lagere belasting over de energierekening blijft voorlopig.

Over het asielbeleid zal ik kort zijn want dat ligt heel gevoelig.

Over corona is heel veel te doen. Vooral waar het gaat om de oversterfte bij ouderen. Gemiddeld 10% meer dan in de jaren voor 2020. Ik citeer hiervoor uit het Rapport van CBS en RIVM van juni 2022 n.a.v. vragen van Pieter Omtzigt.

Daarin staat onder meer: (bij hoofdstuk 3.3.1) ik citeer: In Nederland bestaat er geen meldplicht voor overlijden aan COVID-19. Daarnaast duurt de verwerking van de doodsoorzaakverklaringen, waarop voor iedere overledene de doodsoorzaak (waaronder COVID-19) staat vermeld, enkele maanden. Er ontbreekt daardoor een tijdig beeld van de gezondheidslast of het aantal levens dat verloren gaat als gevolg van de COVID-19-epidemie. Naast de sterfgevallen die direct toe te schrijven zijn aan COVID-19, is het mogelijk dat mensen overlijden als indirect gevolg van COVID-19, vanwege aandoeningen die bestonden vóór de COVID-19-epidemie. Bijvoorbeeld door overbezetting van de gezondheidszorg of zorgmijding. Ook kunnen de beperkende coronamaatregelen sterfgevallen door andere oorzaken dan COVID-19 juist hebben voorkomen, bijvoorbeeld door verminderde besmettingen door andere infectieziekten. Indirecte sterfgevallen als gevolg van COVID-19 worden niet meegenomen in de COVID-19-sterftecijfers.

Opvallend is de vermelding in dit rapport van het volgende, ik citeer: In 2021 ontving het CBS ongeveer 166.000 doodsoorzaakverklaringen. Op 162 formulieren is door artsen vermeld dat een vaccinatie tegen COVID-19 mogelijk aan het overlijden heeft bijgedragen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de beschrijving op veel doodsoorzaakverklaringen te beperkt of niet specifiek genoeg was om deze vermeldingen te kunnen duiden.

In 11 gevallen, waarbij er geen sprake was een onderliggend lijden, werd door artsen op de doodsoorzaakverklaring vermeld dat vaccinatie tegen COVID-19 mogelijk het startpunt van de causale keten zou kunnen zijn. Hierbij werden zowel bekende bijwerkingen (2) als nog niet als bijwerking bekende aandoeningen (9) vermeld. Aanstaande geactualiseerde WHO-richtlijnen geven handvatten voor de interpretatie van vermeldingen waarbij vaccinatie tegen COVID-19 mogelijk een rol heeft gespeeld bij het overlijden en de selectie van de onderliggende doodsoorzaak voor de statistiek. Ook Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van overlijden in samenhang met vaccinatie. Deze meldingen beschikken in de regel over meer achtergrondinformatie wat het mogelijk maakt naar patronen van een samenhang met het vaccin te kijken.

Hierover meldt het rapport het volgende, ik citeer: De resultaten van onderzoek laten een verlaagd risico op overlijden zien in de weken na ontvangst van een vaccindosis ten opzichte van het risico op overlijden zonder deze vaccindosis. Hier kunnen verschillende verklaringen voor zijn, bijvoorbeeld dat de personen die gevaccineerd werden gemiddeld iets gezonder waren. Dit resultaat moet daarom voorzichtig geïnterpreteerd worden. In dit onderzoek is geen aanwijzing gevonden dat op populatieniveau het risico op overlijden na een eerste, tweede of boosterdosis COVID-19 vaccin verhoogd was.

U kunt het hele rapport vinden op internet: op https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/sterfte-en-oversterfte-in-2020-en-2021.

U zult begrijpen dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is.

Volgens het kabinet rijzen de zorgkosten de pan uit. Natuurlijk kijkt men naar ons in dat verband. Maar dat is niet reëel. Op dit moment zijn er meerdere oorzaken op te noemen zoals corona, het roken, het alcoholgebruik, het milieu, de Ukraine oorlog enz. enz.. Heel belangrijk is om te proberen zo gezond mogelijk te leven en te eten en dagelijks te bewegen zoals wandelen en fietsen. Vermijd vooral suiker en zout en alcohol. Neem vitamine D3, voor belangrijke weerstand. En als het kan Q10. Zoek elkaar op voor de sociale contacten die zo belangrijk zijn en waar veel gelachen kan worden.

De nieuwe Pensioenwet

Dit product is tot stand gekomen door de wensen van de van de vakbonden en de werkgevers.  Wat opvalt is dat de rechthebbenden op het pensioen hierover niet zijn bevraagd door de pensioenfondsen. Inmiddels is door de debatten in de 2e Kamer, met name door de vragen van Pieter Omtzigt, naar voren gekomen dat hierdoor de pensioenuitkeringen tot wel 5% gekort moeten worden. Dus in plaats van indexaties de dreiging van een korting. De coalitiepartijen en de Partij van de Arbeid willen desondanks deze hervorming doorzetten. We hebben de laatste jaren natuurlijk al het nodige meegemaakt met de kabinetten Rutte, maar dit kan er ook nog wel bij.

We zetten het nog maar eens op een rijtje: De aardgaswinning in Groningen en de hele slechte afwikkeling daarvan die nog steeds voortduurt. Verantwoordelijken zijn gehoord, maar Rutte (nog) niet. Het asielbeleid dat al jaren niet goed is geregeld. Uitgeprocedeerden worden maar niet uitgezet. De toeslagenaffaires waardoor mensen in financiële problemen zijn geraakt enz.. Natuurlijk is er incidenteel sprake van toeslagenfraude maar de manier waarop toeslagen op voorhand kunnen worden verkregen werkt onjuistheden in de hand. En nu nog zijn de daardoor ontstane problemen niet opgelost. Belasting op rendement van vermogen zoals spaarrekeningen en beleggingen. Zo u weet werd uitgegaan van een zogenaamde rendementsheffing bij een vermogen van meer dan € 50.000 voor een alleenstaande of € 100.000 voor een fiscaal partnerschap in 2021. Op Prinsjesdag zouden we horen of u recht heeft op herstel. Als u bezwaar had gemaakt krijgt u de ten onrechte geheven rendementsheffing retour.

Met argusogen volgen we debatten van de 2e Kamer over de nieuwe Pensioenwet. Een aantal 2e kamerleden, met name Peter Omtzigt en M. Van Rooijen van 50+, hebben veel bezwaren geuit en vragen gesteld. Minister Schouten van de CU heeft al toegezegd dat ons pensioen met niet meer dan 5% mag kelderen bij het “ invaren”” in de nieuwe pensioenregeling. En indexatie hangt dan af van wat de aandelenbeurzen doen. Nu de rente weer stijgt, dalen natuurlijk de koersen op de beurzen. Dus u snapt het al: geen indexatie. Dus wordt invaren verzuipen? We zijn gedwongen om af te wachten wat er allemaal gaat gebeuren met de huidige pensioenregelingen. We mogen nu eenmaal niet meepraten.

Ledenmiddag 19 oktober 2022

Dit wordt een gezellige muziekmiddag. We hebben daarvoor het accordeonorkest Con Zelo uitgenodigd. De middag vangt aan om 14:00 uur. Het Octaaf is open vanaf 13:30 uur. De koffie of thee kost € 1 per beker.

Voor het jaar 2023 wordt binnen het bestuur weer hard gewerkt aan een gevarieerd programma. We hopen de planning in oktober rond te maken.

Inmiddels heeft uw bestuur ook de commissie voor de kerstviering ingesteld. Het is al bekend dat de sopraan Cobi de Bruijn door ons is uitgenodigd en is vastgelegd. Samen met haar zal een keuze worden gemaakt uit bekende kerstliederen.

Contributiebetaling 2023 en verder

Onze penningmeester heeft van het hoofdbestuur van de PCOB bericht ontvangen dat de betaling van de contributie in 2023 voor de laatste maal zal plaatsvinden met acceptgirokaarten. De functie van acceptgirokaarten vervalt namelijk bij de banken. Dat betekent dat betaling voortaan geautomatiseerd moet gaan plaatsvinden zoals bijvoorbeeld al plaatsvindt door zorgverzekeraars enz.. De penningmeester legt dit nog verder uit in deze nieuwsbrief.

Ik sluit af met een gedicht van Egbert Jan van der Scheer, zie  www.gedichtenstad.nl

Vredesdroom

Ik droom van wuivend riet en ruisend lover
van rimp’lend water over ‘t blauwe meer
egaal azuren strakke lucht daarover
geheel dat ademt vredig atmosfeer.

Ik droom een aarde vol geluk en liefde
een aarde zo schoon als eens het paradijs
een aarde waar geen mens elkaar ooit griefde
geen strijd maar eeuwig samen op reis.

Die aarde zou als de hemel wezen
nooit meer oorlog angst, pijn of dood
nooit agressie of verdrukking vrezen,
uitbuiting, discriminatie of hongersnood.

Op zo’n aarde zullen wij allen vrienden zijn
wordt niet gekeken of groot zijn of klein.

Trappen en Happen …Voorbij!

Naast de lezingen en voordrachten hebben we ook nog ontspanningsmiddagen zoals: Bingo, Jeu de boules en een fietstocht.

Op 7 september 2022 hebben we deze gereden. Ik schrijf dit voor onze leden die deze tocht niet hebben beleefd, om hen toch even te informeren, wat ze hebben gemist.

15 leden hadden zich opgegeven en er verschenen 13 aan de start. Paul Meijer had een mooie route verkend, via de Westerdijk, Schardam, en Oudendijk. Bij het restaurant :”Les Deux Ponts” (twee bruggen, aan elkaar en vrij hoog) was de grote koffie rust. Een heel fijn stukje West-Friesland, waar de historie nog spreekt. Ongeveer 17.00 uur arriveerde de fietsende groep bij ons eetadres “De Overkant” op het campingterrein van Venhop bij Berkhout. Daar had zich inmiddels de niet fietsende groep verzameld om met z’n allen even een uurtje gezellig bij elkaar te zijn. De happening werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd op eigen kosten. Een en ander was uitstekend geregeld.

Even een paar woorden over deze happening. Het was een fijne middag. Dank.

Sane de Boer

Verslag van onze eerste ledenmiddag van dit seizoen op 21 september 2022

En goede opkomst op deze stralende dag. Zo te zien een ruime bezetting van de grote kerkzaal voor onze lezing over een vroegere oorlog op de voormalige “Zuiderzee”. U begrijpt dat we nu wel heel erg terug in de tijd moeten gaan.
Marieke, voorzitter ledenmiddagen, opende de vergadering met enkele mededelingen en ging voor in gebed. Daarna zongen we, zonder begeleiding, een lied uit ons tekstboekje en wel psalm 42 vers 1 en 3. Daarna gaf Marieke het woord aan onze inleider, de heer Muntjewerf, een meester verteller. Na een korte inleiding van en over hem zelf en over wat hem bewoog om deze geschiedenis van de “Zuiderzeeoorlog” levendig te houden. Daar slaagde hij goed in. We leven nog steeds in tijden van oorlogen. Je wordt echt niet vrolijk van wat er allemaal nu in de wereld gebeurd. Denk aan Oekraïne, Pakistan, Libanon en dan al dat gedoe in Zuid-Afrika. Het opvangen van vluchtelingen overal vandaan… en dan ga je een verhaal aanhoren van oorlogen op zee uit de jaren 1517 en vervolgens. De taferelen die zich daar hebben afgespeeld, waren en zijn net zo echt als vandaag de dag nog gebeurd. Op de “Rode Steen” heeft zich wat voltrokken. Daar word je niet vrolijk van. Hele volksstammen met een mening en andere geletterden willen Jan Pieterzn. Coen wel van zijn sokkel halen, maar dan kennen we nog wel een paar zeehelden die hier voor in aanmerking komen.

Verhalen over beeldenstorm, Slag bij Heiligerlee, Hagepreken, Jan Haring, die een witte vlag uit de mast haalde (wat een verhaal) alles passeerde de revue.
Maar de strijd is gestreden, met vele nare gevolgen. Den Briel bevrijd en Alkmaar ontzet, het had er allemaal mee te maken. De Tachtigjarige Oorlog is beëindigd, maar diverse zijn er daarna nog geweest en wanneer is het einde?

De heer Muntjewerf werd bedankt voor zijn bijdrage. Hij sloot zijn verhaal af met een mooi gedicht uit de 19e eeuw.

Marieke wenste een ieder wel thuis.

Sane de Boer

Uitnodiging voor de ledenmiddag op woensdag 19 oktober 2022

Een optreden van het ensemble van de Accordeonvereniging Con Zelo uit Hoogwoud.

De vereniging heeft naast 3 orkesten een ensemble bestaande uit : zeven accordeons, piano en contrabas. Er wordt een programma gebracht in de vorm van een muzikale reis.

Accordeonmuziek wordt afgewisseld met quatre-mainsspel en gedichten van o.a. Annie M.G. Schmidt. Het geheel wordt in verhaalvorm aan elkaar gepraat. De muziek die gebracht wordt, loopt uiteen van populair tot klassiek en alles wat daar tussen zit.

Het Octaaf gaat om 13.30 uur open. De middag begint om 14.00 uur.

Weetjes

Op de website: ,www.pcob.nl,’ homepage, naar uw afdeling, Hoorn’ kunt u alle foto’s in kleur zien. Onze webmaster is Johan Agema)

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Alie Agema en Mw. Henny Overbeek.

Als u ondersteuning nodig hebt in de huishouding, kunt u dit aanvragen op de Website 1. Hoorn of telnr.: 0229 252200. Van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00.uur.

Ook kunt u hier de regio taxi aanvragen, die gaat van deur tot deur.

Hebt u vragen of zorg nodig dan kunt u bellen naar het nummer 088 2068910 van de Omring.

Bij buurtzorg kunt u ook terecht voor vragen en zorg. Dit is tel.nr.: 06 22331830.

Er bestaat ook een autodienst in Hoorn.

Die brengt u van deur tot deur waar u ook heen wilt.

U hoeft niet lang te wachten zoals soms bij de regio taxi

Is iets duurder. Voor meer informatie.

Telnr.: 088 0075136.

De contributie voor 2022 van de PCOB Hoorn bedraagt:

Voor een enkel leefverband              € 35

Voor een dubbel leefverband            € 55

Bankrek.nr.: NL08 RABO 0162557167

Uw lidmaatschap opzeggen voor 2023 dient voor 1 november 2022 te gebeuren.

De doorstroommakelaar is een deskundig iemand, die advies kan geven als men kleiner wil gaan wonen.

Bij Intermaris is Nathalie Bank de doorstroommakelaar.

Bij de KBO Hoorn is Henk Beukema voor de bonden beschikbaar als ouderenadviseur.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl

Op de website van Alleszelf.nl vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Gezond ouder worden met deze 10 tips

 

 

Spellenmiddag

Waar:               In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

Even (glim)lachen

Er komt een man bij de dokter en zegt: ‘Als ik op mijn arm druk doet het zeer, als ik op mijn been druk doet het zeer en als ik op mijn buik druk doet het zeer.’ Waarop de dokter zegt: ‘Ik weet het al; een gebroken vinger!’

 

Woord ter bemoediging

Agenda

19-10-2022 Accordeonvereniging Con Zelo

16-11-2022 Cor Faber over de Spaanse burgeroorlog

21-12-2022 Kerstmiddag

112 is nu ook bereikbaar via een app: de 112NL app

Iedereen mag in een noodgeval de nieuwe 112NL app gebruiken. Omdat de app ook een chatfunctie heeft, is de app met name handig voor doven en slechthorenden én voor mensen die niet goed kunnen spreken. Ook in een zeer lawaaiige omgeving waar het moeilijk is uzelf verstaanbaar te maken of als u de centralist daardoor moeilijk kunt verstaan, is de nieuwe 112 app een uitkomst. Daarnaast kunt u ook onopvallend met de 112NL app een noodsituatie melden. Via de chat kan de gebruiker kiezen voor Bel 112 politie, Bel 112 Ambulance of Bel 112 Brandweer. Eenmaal contact met de 112 centrale kan de gebruiker terug naar de 112 app en kiezen voor communiceren via chatfunctie. De meldkamer start vervolgens de chat.

Invullen persoonlijke gegevens. Na het downloaden van de app in de apple-store (IOS) of de Google Play Store (Android)

Beter onthouden door een geheugenpaleis

Ouderen vinden zichzelf vaak vergeetachtig. Dit is natuurlijk erg vervelend. Maar de oude Grieken bedachten hiervoor een oplossing, namelijk: ‘een geheugenpaleis’. Geheugenpaleizen worden al eeuwen gebouwd. Om toespraken, jaartallen te leren voor een geschiedenisexamen of om de namen van klanten te onthouden. Het is geen manier om het geheugen te herstellen, maar het kan het leven wel een stuk makkelijker maken.

In een geheugenpaleis kunt u voorwerpen, woorden of personen, die men wilt onthouden koppelen aan elementen in dit paleis. Het is een bekende route, bijvoorbeeld een wandeling door het huis om een boodschappenlijstje in te vullen.

In verschillende plaatsen in ons land worden deze geheugenpaleizen georganiseerd.

Hopelijk maken we dit in West-Friesland ook eens mee. Wilt u meer weten over hoe u uw brein gezond houdt? Meld u dan aan voor de gratis e-training en krijg in zes weken tijd nieuwe inzichten, praktische tips en leuke uitdagingen.

Info: www.alzheimer-nederland.nl; Telef.nr. 033-3032502, op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. Dementielijn telef.nr. 0800-5088, elke dag van 9.00 – 23.00 uur

MEE & de Wering gaat hun ondersteuning uitbreiden

Deze welzijnsorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntenondersteuning heeft regiokantoren in Hoorn, Alkmaar, Schagen, Den Helder, Heemskerk en Haarlem.

Via hun website worden de digitale servicemogelijkheden vanaf 1 september 2022 aangepast.Mensen die bekend zijn met MEE & de Wering kunnen sneller en effectiever een beroep doen op hulpverlening en de regie nemen over waaraan zij behoefte hebben.

Klanten kunnen niet alleen gemakkelijk vinden wat er binnen hun gemeente beschikbaar is aan ondersteuningen, maar zullen ook op allerlei manieren met hun dienstverleners kunnen communiceren. De nieuwe manier van werken krijgt de titel: “blended werken”.

Daarbij kan worden gedacht aan een chatfunctie, beeldbellen met een ondersteuner, het aanmaken van een eigen digitaal dossier en het online aanmelden voor een assertiviteitstraining.

MEE & de Wering biedt hulp op het gebied van jongeren- en ouderenwerk, schulden, vastgelopen zorg, sociaal e/o juridische dienstverlening, psychische of relatieproblemen, onderzoek en diagnostiek. Dit gebeurt vaak in samenwerking met gemeenten, scholen, uitkeringsinstantie UWV, jeugdgezondheidszorg en zorgaanbieders. Zij zorgen ervoor dat mensen hun leven weer op de rit krijgen. Dat iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, optimaal kan meedoen aan de samenleving. Hierbij gaan zij uit van uw mogelijkheden en uw vraag staat hierbij centraal. Iedereen kan bij hen terecht.

Info:MEE & de Wering, Lepelaar 2, 1628 CZ Hoorn. Telef.nr. 088 – 0075140.

E-mail: info@meewering.nl; www.meewering.nl;

Blended werken betekent dat gebruik wordt gemaakt van alle communicatie kanalen binnen de hulpverlening.

Slaapadviezen bij beginnende dementie in uw omgeving

Zorg overdag voor voldoende beweging en geestelijke activiteit. Iemand die moe is van de dag, slaapt beter. Ouderen hebben minder slaap nodig dus uitslapen is geen goed idee. Maak uw naaste ’s morgens op tijd wakker.

Het verschil tussen dag en nacht dient duidelijk zijn. Doe overdag genoeg lampen aan. Soms kan lichttherapie helpen, uw huisarts kan hierover informatie geven. Een zakdoekje op het kussen met lavendel of een andere rustgevende geur kan ook helpen. Gebruik ’s avonds geen suiker, cafeïne of alcohol. Cafeïnevrije koffie of een ontspannende kruidenthee zijn beter.

Laat merken dat het bedtijd is door te gaan gapen, uitrekken, in uw ogen wrijven en zeggen dat u moe bent. Hierna kunt u samen de deuren afsluiten en de lichten uitdoen. Ging uw naaste vroeger laat naar bed dan is het beter om deze gewoonte aan te houden. Praat ’s avonds niet over plannen voor morgen, dat zorgt vaak voor verwarring.

In slaap vallen gaat makkelijker in een rustige slaapkamer met donkere gordijnen waar niet teveel spullen staan. In een te lichte kamer maakt het lichaam te weinig melatonine aan, dit natuurlijk hormoon is nodig voor een goede nachtrust. Kies bij angst voor een lampje met gedempt licht. Kijk in bed geen televisie. Luisteren naar rustige muziek of iets voorlezen zijn wel aanbevolen.

Het matras moet niet te zacht of te hard zijn. Een zacht bed kan het gevoel geven dat men zweeft, een te hard bed kan te veel prikkels geven. Een verzwaringsdeken geeft een extra gevoel van veiligheid en geborgenheid. Ze zijn te koop in verschillende varianten en gewichten. Ga na of medicijnen invloed hebben op de slaap, vraag aan de huisarts of apotheker of die de slaap beïnvloeden. Sommige medicijnen zorgen overdag voor een versuft gevoel.

Sommige mensen met dementie worden slaperig van een lavalamp. De vloeistof in deze lamp beweegt traag en kan een gevoel van rust geven. Een lavalamp kan warm worden dus zorg ervoor dat men de lamp zelf niet aan kan raken. Een ander apparaat waar men slaperig van wordt is een White Nois machine. Hierin zit een onopvallende ruis die ervoor zorgt dat de hersenen de geluiden uit de omgeving niet langer bewust opvangen. Onderzoek laat zien dat dit apparaat helpt bij mensen met dementie die ’s nachts onrustig zijn. De prijzen van deze apparaten zijn ca. 30 á 40 euro.

Ouderenzorg klaarmaken voor de toekomst

(In de PCOB-Hoorn nieuwsbrief van september 2022 werd u op pagina 14 over een ander deel van het WOZO-programma geïnformeerd)

Minister Helder (afd. Langdurige Zorg en Sport in het Ministerie van V.W.S.) en tal van maatschappelijke organisaties willen met een breed programma over wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO-programma) via digitale ondersteuning de senioren op dit gebied meer zelf thuis laten doen.

De nieuwe vorm voor die zorg wordt: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Dat moet leiden tot een ouderenzorg en ondersteuning waarbij ouderen zo veel mogelijk voor zichzelf zorgen door vaardigheden, fit blijven, het gebruik van digitale hulpmiddelen en hulp uit de omgeving. Hoofdlijn is dat zorg in principe aan en in huis digitaal wordt geleverd. En dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, tenzij dat echt niet meer kan.

De Patiëntenfederatie Nederland heeft meegedacht over deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning, die ook al door personeelsgebrek in de zorg onontkoombaar lijken. De federatie kan zich vinden in de gekozen lijn, waarbij het belangrijk is aan te sluiten op wensen, mogelijkheden en behoeften van mensen en kwaliteit van leven centraal te stellen. Digitalisering staat hoog op hun agenda. Het kan mensen helpen om langer zelfstandig te blijven, terwijl er zorg fysiek beschikbaar is als het nodig is. Meer digitaal betekent minder zorgmedewerkers aan huis. Zodat zij hun handen vrijhouden om fysieke zorg te geven voor wie dat nodig heeft. De Patiënten federatie Nederland realiseert zich dat de nieuwe inrichting van de zorg en ondersteuning nog niet voor iedereen is weggelegd. Niet elke ouder is immers even digitaal vaardig en bereid af te zien van de dagelijkse zorg aan huis. De federatie stelt voor te beginnen met de mensen die het willen, aankunnen en aandurven, de voorlopers op digitaal gebied. Daarbij is het belangrijk dat het programma ook oog heeft voor de complexiteit van het systeem – voor veel mensen is het lastig de weg te vinden, laat staan de regie te voeren. Aan de hand van hun ervaringen kan het programma dan verder worden ontwikkeld om andere ouderen, waar nodig over de streep te trekken. Voorwaarde daarbij is dat er altijd fysieke zorg beschikbaar is voor als het nodig is.

Info: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/brief-inzake-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo

Patiënten federatie Nederland, Postbus 1539, 3500 BM Utrecht. Telef.nr. 030-2970303.

E-mail: info@patientenfederatie.nl; www.patientenfederatie.nl;

Verschillende tegemoetkomingen voor iedereen met een beperkt inkomen

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen. Aan de gemeente betalen we diverse heffingen, zoals rioolheffing, onroerendzaakbelasting en afvalstoffenheffing. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van deze aanslagen. U hoeft deze belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen. Dit kunt u aanvragen via een kwijtscheldingsformulier bij uw gemeente. Meer informatie hierover krijgt u van de gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. Telef.nr. 0229-252200. www.hoorn.nl/kwijtschelding.

Kwijtschelding waterschapsbelasting. Deze belasting betalen we, zowel als eigenaar als huurder, voor de zuivering van afvalwater, wegenheffing gebaseerd op de WOZ waarde van de woning, watersysteemheffing. Informatie hierover krijgt u bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), team Heffing, Postbus 29, 1700 AA Heerhugowaard. Telef.nr. 0900-9112112.  www.hhnk.nl. Als u een beperkt inkomen hebt kunt u bij het waterschap in uw regio kwijtschelding van deze belasting aanvragen.

Kwijtschelding Rijksbelastingen. Dit zijn o.a. inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen, heffingskortingen, loonbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, omzetbelasting, autobelasting, motorrijtuigenbelasting, enz. enz.. U krijgt alleen kwijtschelding als u echt niets kunt betalen. Wie niet kan voldoen aan betalingsregelingen kan de Belastingdienst ook verzoeken om een persoonlijke betalingsregeling. Informatie hierover kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, Postbus 2688, 6401 DD Heerlen. Telef.nr. 0800-0543. www.belastingdienst.nl;

Slimme oplossingen in de zorg

Het is mogelijk om met uw dokter online thuis contact te hebben. Bijvoorbeeld via beeldbellen. Dit doet u via een videoverbinding op een laptop, smartphone of tablet met een webcam, een internetverbinding en een goede webbrowser. Het consult tussen u en de arts zal op dezelfde manier verlopen als een afspraak in de spreekkamer, maar nu op afstand.

Het is een prettige uitkomst voor thuiswonende mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Bijkomend voordeel voor de dokter is dat hij of zij de patiënt in de thuissituatie ziet en spreekt. Er kan nog veel meer online, zoals een afspraak maken, informatie met elkaar delen of contact via een patiënten portaal.

Bespreek met uw huisarts of andere zorgverleners wat er mogelijk is.

Bent u wel eens bang dat u of uw partner de weg naar huis vergeet? Of dat u valt als u alleen thuis bent? Goed voor uzelf en een ander zorgen betekent ook onrust verminderen. Denk dan eens aan een persoonlijke alarmknop, of sensoren voor in bed, op de vloer, de voordeur, de koelkast, enz.. Zo kan een familielid of verzorgende in de gaten houden of het goed met u gaat.

Voor een aantal controles hoeft u niet per se naar het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk.

Die kunnen thuis, soms is dat zelfs beter als uw rust belangrijk is. Tegenwoordig kunnen zorgverleners op afstand monitoren, terwijl u de meetgegevens digitaal doorstuurt. Bijvoorbeeld bij trombose of als u van een wond geneest.

Zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg op maat kunt regelen voor bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging door een zelfstandige zorgverlener/mantelzorger, kortdurend verblijf, beschermd wonen of aanschaf van een hulpmiddel. Het kan zijn dat de gemeente Hoorn contracten heeft met zorgaanbieders die niet kunnen bieden wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld als u verzorgd wilt worden door een vast vertrouwd persoon. Of als u op veel verschillende tijden zorg nodig heeft. Of als u specifieke zorg nodig heeft van een aanbieder waar de gemeente nog geen vaste afspraken mee heeft. U sluit eerst zelf een contract af en houdt daarna de administratie en het contract bij. U ontvangt geen geld op uw eigen bankrekening. Er wordt een budget bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op uw naam gezet. U geeft een zorgaanbieder opdracht voor de zorg op maat. U stuurt zelf de facturen naar de SVB. De SVB betaalt daarna de zorgaanbieder. Zelf betaalt u een kleine eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int dit bedrag. De keuze voor een PGB maakt u samen met een medewerker van 1.Hoorn. U overlegt samen waarom u de zorg op maat met een PGB wilt betalen. Of u in staat bent om aan te geven dat de hulp goed is en dat u alleen of met hulp de administratie van een PGB kunt beheren door een overzicht te maken van gewerkte uren, de papieren enz. hiervan te verzamelen. Te garanderen dat de persoon die u komt verzorgen, veilig bij u thuis aan het werk kan. Ook moet u zelf toezien op goede kwaliteit van de aangeboden zorg. Betrokken organisaties zijn: 1. Hoorn Zorg en Ondersteuning, Stadhuis Nieuwe Steen 1, Hoorn. Telef.nr. 0229-252200 (tijdens werkdagen). info@1punthoorn.nl; www.1punthoorn.nl; Sociale Verzekeringsbank (SVB), Postbus 8038, 3503 RA Utrecht. Centraal Administratie Kantoor (CAK), Postbus 84030,  2508 AA Den Haag. Telef.nr. 0800-1925 (gratis, op werkdagen).Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. www.hetcak.nl/contact.

 Afschaffing van acceptgirokaarten in 2023

Het gebruik van de acceptgirokaarten is per 1 juni 2023 niet meer mogelijk.

Doordat het betalingsverkeer voor het overgrote deel digitaal wordt gedaan, heeft de verwerker Currence besloten het gebruik van acceptgirokaarten af te schaffen.

2023 wordt daarvoor als overgangsjaar gebruikt om te bezien van welke betaalmogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Het bestuur van de PCOB afdeling Hoorn heeft in principe afgesproken en gekozen voor de betaalmogelijkheid via kennisgeving in de nieuwsbrief.

Dat betekent dat alle leden voorshands zelf hun eigen betaling in de gaten moeten houden.

In de nieuwsbrief komt voortaan te staan:

Uw contributie voor 2023 bedraagt:

Voor een enkel leefverband               € 35,-

Voor een dubbel leefverband            € 55,-

Gaarne over te maken op:

rekening nummer NL 08 RABO 0162557167 t.n.v. J. Kuijper penningmeester PCOB afdeling Hoorn. Vanaf januari van ieder jaar kunt u dat doen. Dus b.v. niet in 2022 de contributie betalen voor 2023.

Fotogalerij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden