Nieuwsbrief maart/april 2024

10 apr 2024 Hoorn

Van de voorzitter

Langzamerhand doet de lente zijn intrede. Nu is het nog fris, nat en waait het flink. Maar het duurt niet lang meer voordat de bomen en planten hun nieuwe bladertooi weer zullen presenteren. De vogels zijn al druk met het zoeken van een partner. Bijna Iedereen verlangt weer naar flinke zonnige perioden en wat aangenamere temperaturen. Een echte winter hebben we niet gehad. Praktisch geen vorst en weinig sneeuw. Ook in de politiek zitten we in een soort van winterperiode. Er is weinig warmte tussen de verschillende politieke partijen en de humor is ver te zoeken. Waar de informateur Plasterk noodgedwongen is gestopt gaat de 2e informateur Kim Putters daarmee verder in de hoop een nieuw kabinetsvoorstel te kunnen doen. Onze hoop in bange dagen, Omtzigt geheten, heeft Plasterk en de BBB, VVD en PVV laten zitten, kortom was klaar met de eerste informatieronde. Omtzigt heeft nog aangegeven dat hij niet verder kan met de PVV/Wilders en dat was het dan. Nu wordt gekeken naar andere modellen om een kabinetsvoorstel te kunnen doen. Met name wordt gekeken naar het Deense model. Denemarken is net als Nederland een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Net als in Nederland is het staatshoofd onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk. Een kabinet mag aanblijven, zolang het niet het vertrouwen van het parlement verliest. Meestal worden door twee partijen (of soms zelfs één partij) minderheidskabinetten gevormd, die met steun van één of twee andere partijen kunnen regeren. Dat is op dit moment, tenminste zo lijkt het een beetje, het idee van Kim Putters en Omtzigt.

Denemarken heeft nog een districten (kies)stelsel en slechts 1 Kamer. Dus daar hoeft over wetsontwerpen maar door 1 Kamer gestemd te worden. Als dat bij ons zo zijn geweest (dus geen 1e Kamer/Senaat) dan was bijvoorbeeld de saldoregeling voor de teruglevering van stroom door zonnepanelen in Nederland afgeschaft. Nu zal het grote aantal leveranciers van energie wel wat anders verzinnen om meer winst te maken, zoals bijvoorbeeld hogere transportkosten op de teruggeleverde stroom.

Ook had Omtzigt nog voorgesteld om de mogelijkheid van een extraparlementair kabinet te onderzoeken. In ons land komt men tijdens formaties niet vaak tot de vorming van een extraparlementair kabinet. Een dergelijk kabinet werkt niet met een dichtgetimmerd regeerakkoord, maar heeft een veel beknopter regeringsprogramma waarin het voorgenomen beleid van het kabinet slechts op hoofdlijnen wordt geschetst. De partijen die hieraan deelnemen leggen, anders dan bij een regulier kabinet, dus niet exact vast wat er allemaal precies gaat gebeuren. De ministers van een extraparlementair kabinet kunnen van veel verschillende partijen komen. Ook is het eventueel mogelijk om bewindspersonen te benoemen die helemaal niet gebonden zijn aan een politieke partij. Als vrijwel alle ministers van buiten de politiek komen, spreekt men van een extraparlementair zakenkabinet. Een minderheidskabinet of een extra parlementair(zaken) kabinet heeft natuurlijk voor-en nadelen.

De voordelen kunnen zijn: 1. dat er geen dichtgetimmerd akkoord is zoals bij een meerderheidskabinet. Immers de tot een meerderheidscoalitie behorende partijen zijn slechts “stemvee”. Zij stemmen voor de vorm en eigen meningen worden niet geduld. Ook voortschrijdende inzichten zijn vaak kansloos. En de leden van een dergelijk kabinet hebben geen stem maar moeten uitvoeren wat in het akkoord staat. 2. Er wordt veel beter naar elkaar geluisterd in het kabinet en het parlement. De parlementsleden worden gedwongen om de kabinetsvoorstellen en de eigen voorstellen goed te onderzoeken en te wegen en zich te verdiepen in de kosten van de voorstellen. 3. De bewindspersonen zijn vaak deskundigen op een vakgebied. Ik kan mij voorstellen dat mensen, die met de poten in de spreekwoordelijke klei staan, worden gekozen als vakminister. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een accountant bij het Ministerie van Financiën en een strafrechtjurist op het Ministerie van Justitie en een ervaren krijgsmacht /generaal/admiraal op Defensie. Dat laatste is volgens mij vooral belangrijk om de defensie en de wapenindustrie op orde te krijgen.

De Nadelen van een extra parlementair kabinet kunnen zijn: 1. Het voordeel hiervoor bij 1 kan ook een nadeel zijn. Een dichtgetimmerd coalitieakkoord kan juist de manier zijn om snel allerlei problemen op te lossen zonder veel discussies. Maar het is bij de laatste informatie al gebleken dat het zeer moeilijk is weer een coalitieakkoord op tafel te krijgen in de huidige politieke situatie.2. Als er geen coalitieakkoord is dan moeten alle problemen gedurende de kabinetsperiode worden opgelost door overleg van het kabinet/ministers met het parlement. Dat betekent dat die problemen niet gelijktijdig kunnen worden opgelost maar stuk voor stuk. Dat vraagt ontzettend veel tijd, veel werk en veel mankracht. Nu al wordt betoogd dat Kamerleden meer ondersteuning zouden moeten krijgen.

Een ander probleem waar Omtzigt kennelijk moeite mee had was het geld. Buiten het door de EU geaccepteerde “roodstaan” zou er nog een tekort van 17 miljard tevoorschijn zijn gekomen. Dat betekent eigenlijk dat er geen “leuke” besluiten kunnen worden genomen zoals die door de verschillende partijen waren beloofd. Denk maar eens aan het afschaffen van het eigen risico van de ziektekostenverzekeringen. Buiten dit alles om moet er nog steeds aan ca. 68000 slachtoffers van het toeslagenschandaal genoegdoening worden verschaft. Op dit moment worden de kosten daarvan op 5 miljard geschat. Al met al is er voor de informateur Kim Putters veel om over na te denken. Hopelijk zal zijn verslag snel kunnen worden aangeboden aan de voorzitter van de 2e Kamer.

We blijven natuurlijk hopen op vrede tussen Oekraïne en Rusland en tussen Israël en Hamas. Beide oorlogen kosten veel onnodige slachtoffers. Daarnaast worden gigantische vernielingen aangericht in de genoemde landen, vooral in Oekraïne en Gaza. Voor vrede tussen Oekraïne en Rusland is nodig dat Poetin inziet dat verdere oorlogvoering niets oplevert. Daarvoor is nodig dat de hulp aan Oekraïne overeind blijft. Het lijkt er op dat met de mogelijke komst van Trump de kans groter wordt dat Poetin zijn inspanningen zullen toenemen. Trump speelt Poetin volledig in de kaart. In feite zijn beiden, volgens mij, dictators die zich niets aantrekken van democratische beginselen en de gewone burgers. Beiden zijn uit op macht en eigenbelang. Ergo de Europese Unie en Oekraïne zijn volledig op zichzelf aangewezen. Vandaar ook de roep om de EU- defensie sterker te maken. Dat betekent vooral meer geld naar de wapenindustrie en dat landen gezamenlijk trainen.

Ledenmiddagen

Op woensdag 21 februari 2024 hadden we weer een ledenmiddag met daaraan gekoppeld de jaarvergadering voor de leden voor de pauze. Aanwezig waren ongeveer 50 leden inclusief het bestuur. Ook zijn een paar “gasten” verwelkomd. De agendapunten waren het welkom, de mededelingen, het jaarverslag van de secretaris, Eisse Bakker en het jaarverslag van de penningmeester Jelle Kuijper. In het welkom werd voorgelezen vanuit de Bijbel (in de gewone taal ) uit het evangelie van Lucas, de verzen 1 tot en met 6, van hoofdstuk 9. In de mededelingen is ten eerste aandacht gevraagd voor een aanbod van de heer Schol en Mw. Hoogeboezem om een lunch te verzorgen voor de aanvang van de ledenmiddag op 20 maart a.s. om 12:30 uur. Daarbij is de vraag gesteld aan de aanwezige leden of zij dat een goed idee vinden en daar is positief op gereageerd. Dat betekent dat als u komt op die ledenmiddag om 12:30 u kunt genieten van soep en een broodje enz… Het geheel is een verrassing maar zal aansluiten op de lezing van die middag over het leven in de Sahara. De aanvang van die lezing zal om 14:00 uur zijn na de opening van deze middag.

De lezing wordt verzorgd door Mw. Mia Wiercz -Van Rijn. Van de deelnemers van de lunch vragen wij een bijdrage die gedaan kan worden in een speciaal daarvoor bestemd blikken doosje. De 2e mededeling betreft de aankondiging van de vergadering in de Trefpuntkerk te Broek op Langedijk vanaf 10:00 uur van de ANBO/PCOB, waar onder meer de huidige voorzitter/directeur, Mw. Sipkes, een toelichting zal geven op de fusie van de ANBO/PCOB. Onze bestuursleden, Jelle Kuijper, Hans de Bruijn, Nico Slob en ondergetekende hebben zich voor deze bijeenkomst aangemeld.

Het jaarverslag 2023 van de secretaris is, na voorlezing van de namen van de overleden leden en een ogenblik van stilte, onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. Daarop is de jaarrekening 2023 van de penningmeester besproken. Na een toelichting daarop van de penningmeester, Jelle Kuijper en een mondeling verslag van Mw. Meijer van de kascommissie, is de jaarrekening 2023 geaccepteerd en vastgesteld. Het andere lid van de kascommissie, dhr. Sane de Boer, was met kennisgeving afwezig. Vervolgens is onze penningmeester door de voltallige vergadering decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Tenslotte heeft Jelle Kuijper nog een toelichting op de begroting gegeven. Hierna werd Mw. Tiny Vijn in het zonnetje gezet vanwege haar jarenlange inzet voor lief en leed. Zij verzorgde namelijk de verzending van kaarten aan leden die 75 jaar werden. Als dank is haar een bos bloemen overhandigd. Haar taak en functie wordt overgenomen door ons lid Coby Vonk. Vervolgens stond de rondvraag op de agenda. Mw. Truus Meijer kreeg het woord en merkte op dat haar is opgevallen dat de kosten van de ledenmiddagen erg de pan uitrijzen en of dat niet goedkoper kan. De begroting laat zien dat we, zoals het nu gaat, interen op ons vermogen. Jelle Kuijper heeft geantwoord dat in het bestuur hierover is gesproken en dat ook een eventuele contributieverhoging is besproken. Maar binnen het bestuur bestaat daarover (nog) geen overeenstemming. We zitten nu in een overgangsjaar in verband met de fusie met de ANBO en moeten kijken of we in voorkomende gevallen kunnen vragen om een bijdrage van de ANBO/PCOB of de Stichting Ouderenraad.

In de pauze na de ledenvergadering kwamen de zangers en muzikanten van het Shantykoor van Hoorn hun opwachting maken om alles gereed te maken voor hun concert. Na de koffie gingen zij van start met het zingen van prachtige zeemansliederen vanuit hun repertoire. Daarbij gaven diverse enthousiaste solisten acte de préséance. Wij als publiek zongen, waar mogelijk, mee met het refrein en alle aanwezigen kwamen letterlijk in beweging. De een wat meer dan de ander. Dat was maar goed ook want de verwarming stond op ca. 15 graden. Na ieder nummer volgde een welgemeend applaus. Heel bijzonder is dat een van onze bestuursleden ook zanger is bij dit koor en tevens op het podium stond. Ik bedoel Nico Slob. Wij kijken met veel plezier terug op deze middag.

Ledenmiddag 17 april 2024 . Voor deze middag is een ‘Rode Kruis’ Bingo gepland met als doel dat u spelenderwijs tips krijgt over (brand) veiligheid en hitte. De plaats is Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 te Hoorn. De zaal is open vanaf 13:30 uur en de aanvangstijd is 14:00 uur.

Onze financiën. In de vorige nieuwsbrief had ik opgenomen dat de contributie na dit jaar door de ANBO/PCOB zou worden geïnd via automatische incasso. Na een bericht hierover van Edward Niessen, publicist van de PCOB, is duidelijk geworden dat de ANBO/PCOB niet zelf de contributie gaat innen maar dit zal overlaten aan de plaatselijke afdelingen. Dat betekent dat wij als afdeling Hoorn van de PCOB zelf voor de inning van de contributie zullen zorgdragen. Dat houdt in dat u de contributie voor dit jaar en de volgende jaren kunt overmaken naar de bankrekening  NL08 RABO 0162 5571 67 van de Protestants Christelijke Ouderenbond Hoorn t.n.v. de penningmeester J. Kuijper.

De hoogte van de jaarlijkse contributie is u bekend. Dat is € 55,00 voor “dubbel” (samenwoon) leefverbanden en € 35 voor “enkel” (alleen woon) leefverbanden. Tijdens de ledenvergadering hebben wij gesproken over onze begroting en daarbij geconcludeerd dat we “interen”. Willen we dat voorkomen dan zullen wij de contributie omhoog moet doen. Maar nog beter is het aantal leden omhoog brengen. Vooral aan dat laatste kunt u bijdragen door de nieuwsbrief en het magazine door te geven in uw koor of andere vereniging of in uw kerk. Willen wij, net als dit jaar ook de komende jaren, komen met een leuke programmering voor onze ledenmiddagen en willen wij verder actief blijven, zoals met Jeu de Boules enz.. dan is meer geld nodig in de toekomst. Ook zullen wij proberen in voorkomende gevallen een beroep te doen op de ANBO/PCOB en of de Stichting Ouderenraad, bijvoorbeeld voor busreisjes en dergelijke. U moet namelijk weten dat wij met ingang van 2024 van de ontvangen contributie de volgende bedragen moeten afdragen aan de ANBO/PCOB: per dubbel leefverband € 42,35 en per enkel leefverband €23,65. U ziet dat er dan niet veel overblijft om leuke dan wel leerzame  dingen te doen.

N.B. Voor het zelf innen van de contributie is als eis gesteld dat de afdeling wel een penningmeester moet hebben evenals een aparte bankrekening op naam van de afdeling. Onze penningmeester, Jelle Kuijper heeft te kennen gegeven te willen stoppen aan het eind van dit jaar. Wij hebben dus nog tijd om te zoeken naar een opvolger.

Ik eindig met een gedicht van: Laneuze Priscilla, zie www. Gedichtensite.nl

Triolet

Veertig dagen van Hem leren
op de stille weg naar Pasen,
roem en rijkdom te ontberen.
Veertig dagen van Hem leren
honger en dorst te trotseren
in ’n woestijn rijk aan oasen.
Veertig dagen van: Hem eren
op de stille weg naar Pasen.

Matteüs 4: 1-11
Lucas 4: 1-13
Marcus 1: 12-14

 

Verslag jaarvergadering PCOB Hoorn 21-02-2024

De voorzitter, Jacob Serier, opent de vergadering met een lezing uit De Gewone Bijbel: Lucas 9:1-6, waarna hij voorgaat in gebed.

Daarna volgen een paar mededelingen.

Op 20 maart a.s. is er een PCOB-middag met als onderwerp/thema: de woestijn. Voorafgaande aan deze wordt er om 12.30 uur een lunch, aangeboden door dhr. Schol en mevr. Hoogeboezem, die past bij het thema van die middag.

Op 6 maart a.s. wordt er in Broek op Langedijk in de Trefpuntkerk  een uitleg gegeven over de fusie van PCOB met de ANBO door mw. Sipkes. Jacob en anderen gaan hier heen.

Jaarvergadering

Het verslag van de penningmeester, Jelle Kuijper.

Jelle geeft hierop een toelichting. Als aftredend penningmeester zal hij nog aanblijven als penningmeester tot het einde van 2024, daar de beoogde nieuwe penningmeester zijn nieuwe taak gecanceld heeft. Jelle stopt er dan echt mee. Mocht er geen nieuwe penningmeester zijn, dan zal de ANBO het penningmeesterschap overnemen. Jelle bedankt voor het vertrouwen.

De kascommissie, bij monde van Truus Meijer, geeft aan dat zij en Sane de Boer de kas hebben gecontroleerd en goed hebben bevonden, zodat aan de penningmeester decharge verleend kan worden. Wel vindt zij het jammer dat de penningmeester niet met kruisposten werkt en ook niet gaat doen. Verder valt het haar op dat van de contributie maar 12,00 euro per enkel leefverband en 6,00 euro per dubbelleefverband na afdracht overblijft.

Truus en Sane worden door de voorzitter voor hun controlewerk bedankt.

Dan volgt de begroting. Deze wordt door de vergadering goedgekeurd.

Een aantal opmerkingen: de contributiebetaling loopt achter. De contributiebetalingen worden door onze eigen PCOB-afdeling geregeld en niet door de ANBO zoals oorspronkelijk werd verondersteld.

De drukkosten van de nieuwsbrief lopen op. De Ouderenraad kent waarschijnlijk hetzelfde subsidiebedrag toe als vorig jaar.

Het verslag van de secretaris Eisse Bakker.

De overleden leden werden herdacht met een minuut stilte.

Nieuwe leden werden verwelkomd.

De heer Sane de Boer zou in deze bijeenkomst bedankt worden voor zijn werk om de verslagen van de PCOB-middagen te maken. Helaas kon hij, wegens een sterfgeval, deze middag niet aanwezig zijn.

Mevrouw Tinie Vijn krijgt bloemen als bedankje voor het verzorgen van de verjaardagskaarten.

Rondvraag.

Truus deelt mee dat er van af 15 april a.s. 1x per week mee gewandeld kan worden met de wandelgroep Hoorn Beweegt. Truus stopt met haar wandelgroep. In verschillende wijken in Hoorn wordt gelopen. Informatie bij Stichting Netwerk.

Pauze.

In de pauze wordt alles in gereedheid gebracht voor een optreden van het Shantymen Kaap Hoorn koor.

Zij brengen mooie en bekende (zeemans)liederen ten gehore. Zoals What shall we do with the drunken sailor en Ketelbinkie.

Het koor was niet op volle sterkte door ziekte en mensen die moesten werken.

De begeleiding bestond uit twee accordeons en een banjo. Een aantal leden trad ook op als solist en het programma werd op een leuke manier aan elkaar gepraat. De sfeer zat er goed in. De zaal klapte en zong diverse keren mee. Na afloop bedankte de voorzitter de leden en de dirigent van het koor en wenste een ieder wel thuis.

Anneke Lammers

Uitnodiging ledenmiddag 20 maart 2024

Kunstenares wereldreizigster Mia Wiercx van Rhijn komt vertellen over haar leven bij de nomaden in de Sahara .Zij zal dit doen middels een audiovisuele presentatie. Ze is net terug en brengt kersverse attributen mee van de Saharaoui nomaden, die eventueel gekocht kunnen worden.

De presentatie laat dieren zien die je niet elke dag tegenkomt zoals de bidsprinkhaan, de woestijnspringmuis, de jakhals en de zandvis. Deze bijzondere vis zwemt niet in water, maar in zand.

Er is ook een verzoek binnengekomen van de  Saharaoui nomaden:  Ze zijn op zoek naar stevige metalen verrekijkers belangrijk om hun kamelen kuddes te kunnen vinden in deze enorme vlakten. Misschien heeft iemand nog ergens een oude verrekijker … Neem hem gerust mee. Ze zijn er blij mee.

De middag begint om 14.00 uur. Vooraf is er de mogelijkheid een lunch te gebruiken aangeboden door dhr. Schol en mevr. Hoogeboezem. Dit is vanaf 12.30 uur in het Octaaf, J. D. Pollstraat 1.

Lunch op 20 maart 2024 om 12.30 uur in Het Octaaf

Voorafgaande aan de ledenmiddag is er de mogelijk om deel te nemen aan de lunch aangeboden door dhr. Schol en mevr. Hoogeboezem. De lunch heeft betrekking op het onderwerp van deze middag.

Om te weten op hoeveel mensen er gerekend kan worden, moet u zich wel even opgeven. Dit kan via de e-mail van de voorzitter Jacob Serier, n.l.: serier39@hotmail.com

Graag zo spoedig mogelijk, daar deze nieuwsbrief later komt dan u gewend bent. In ieder geval voor 16 maart. Er zal een busje staan voor een eventuele vrijwillige bijdrage.

Uitnodiging ledenmiddag 17 april 2024

Bingo en voorlichting van het Rode Kruis (Onder voorbehoud)

 

De middag is in het Octaaf, J. D. Pollstraat 1 en begint om 14.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur De koffie of thee kost 1 euro.

Weetjes

Op de website: www.pcob.nl homepage, naar uw afdeling, Hoorn kunt u alle foto’s in kleur zien. Onze webmaster is Johan Agema.

In de hal van de kerk staat een boekenkast. Hieruit kunt u boeken lenen, maar ook boeken, die u niet meer wilt, achterlaten.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Alie Agema en Mw. Henny Overbeek.

Als u ondersteuning nodig hebt in de huishouding, kunt u dit aanvragen op de website

  1. Hoorn of telnr.: 0229 252200. Van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00.uur.

Ook kunt u hier de regio taxi aanvragen, die gaat van deur tot deur.

Hebt u vragen of zorg nodig dan kunt u bellen naar het nummer 088 2068910 van de Omring.

Bij Buurtzorg kunt u ook terecht voor vragen en zorg. Dit is tel.nr.: 06 22331830.

Er bestaat ook een autodienst in Hoorn.

Die brengt u van deur tot deur waar u ook heen wilt.

U hoeft niet lang te wachten zoals soms bij de regio taxi.

Is iets duurder. Voor meer informatie telnr.: 088 0075136.

Het e-mailadres van de redactie van de nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De doorstroommakelaar is een deskundig iemand, die advies kan geven als men kleiner wil gaan wonen.

Bij Intermaris is Nathalie Bank de doorstroommakelaar.

Bij de KBO Hoorn is Henk Beukema voor de bonden beschikbaar als ouderenadviseur.

De contributie voor 2024 bedraagt:

Voor een enkel leefverband                 € 35,-

Voor een dubbel leefverband             € 55,-

Gaarne overmaken op rekeningnr.: NL08 RABO 0162557167 t.n.v. J. Kuijper, penningmeester PCOB afdeling Hoorn.

E.v. opzeggingen vóór 1 november 2024

Op de website van Alleszelf.nl vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Zo navigeert u door de digitale financiële wereld.

Als uw eigen woning niet levensloop bestendig is.

Dichter bij uw mantelzorger wonen is dat mogelijk?

Spellenmiddag

Waar:                  In Het Octaaf.

Wanneer:         De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                     14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:              Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom. Gerrie, Thea en Rikkie

Nieuwe lid

Mw. J. Singelenberg-de Wit

In Memoriam

Mw. Els Boomsma

Dhr. W. J. Jaspers

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

Woord ter bemoediging

Even (glim)lachen

Er komt een man bij de balie van de belastingdienst. “Ik zou graag Ali willen spreken.” De medewerker van de belastingdienst zegt: “Ali, welke Ali?” Waarop de man zegt: “Ali Baba wil ik spreken en snel !” De medewerker van de belastingdienst antwoordt korzelig: “Hier werkt geen Ali Baba!” De man antwoordt: “Dan wil ik graag een van de andere veertig rovers spreken!”

Agenda

20-03-2024                    Lunch voorafgaande aan de ledenmiddag.

20-03-2024                    Presentatie over leven in de Sahara.

17-04-2024                    Het Rode Kruis met Bingo over veiligheid en hitte.

15-05-2024                    Ds. Weber over de 7 gemeenten van Klein Azië.

Contributie 2024

Uw contributie voor 2024 bedraagt:

Voor een enkel leefverband               € 35,-

Voor een dubbel leefverband             € 55,-

Gaarne overmaken op rekeningnr.:

NL08 RABO 0162 5571 67 t.n.v. J. Kuijper, penningmeester PCOB afdeling Hoorn.

E.v. opzeggingen vóór 1 november 2024

Meldpunt Goed Verhuurderschap Hoorn

Ongewenst gedrag verhuurder melden

Huurt of zoekt u een particuliere huurwoning, maar houdt de verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u een melding maken bij de gemeente. U kunt ook een melding maken over een verhuurbemiddelaar. Een melding maken kan als het gaat om: 

Woondiscriminatie; intimidatie; onredelijke servicekosten; een te hoge borg;

de verhuurder maakt geen schriftelijk huurcontract;

de verhuurder geeft u geen goede informatie over:
  uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten.

Huren via een woningcorporatie

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie of maak een melding bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Melding maken

Geef onderstaande gegevens door bij het maken van een melding. Een melding maken is gratis. 

uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. 

gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt

het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren

beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.

Wat gebeurt er na mijn melding?

De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed. Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. 

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. De wet is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen.

Nieuwe parkeergids voor gebruikers van gehandicaptenparkeerkaart

De parkeerregels en gemeentelijke indelingen (nu nog maar 342 gemeenten) zijn flink gewijzigd, waardoor de onzekerheid, onrust kan ontstaan en de mogelijkheid voor een dure bekeuring zeker aanwezig is.
Daarom is er een nieuwe parkeergids verschenen, volledig up to date en met een lange looptijd tot 01/01/2028 wat gemeentelijke indeling betreft.
Met het installeren van een website(ook nieuw) is er nu de mogelijkheid om snel via een nieuwsbrief de eventuele regelaanpassingen van desbetreffende gemeente door te geven aan de gebruikers van de parkeergids.
Door goede sponsor afspraken met o.a.de Zonnebloem en Persafe Alarmeringen heeft men de explosieve prijsstijgingen van het drukwerk, inkt, salaris en papier redelijk goed kunnen opvangen maar door de portokostenverhoging  is er toch de noodzaak ontstaan om een gedeelte van deze kosten door te berekenen.
Vanaf nu is deze gids te koop voor slechts €14,95 inclusief verzendkosten.
U hoeft pas te betalen na ontvangst van de gids.
U kunt deze gids bestellen op de volgende 2 manieren:
Per e-mail bij: parkeergids@gmail.com
en ook bij:       www.parkerenzonderzorgen.nl

Ons Haar

Geen haar op m’n hoofd!

Ons haar definieert ons veel meer dan we beseffen. Zo verwijzen we vaak naar iemand als ‘dat blondje’, ‘die krullenkop’ of ‘die kale’. Het gezegde luidt niet voor niets ‘Als je haar maar goed zit’. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Angst voor kaalheid

Veel mensen zijn bang om kaal te worden. Wist u dat onder 70-jarigen zo’n 80% van de mannen en 30% van de vrouwen aan een vorm van kaalheid lijdt? In de meeste gevallen gaat het om een vorm van erfelijke kaalheid. Die begint vaak met een terugtrekkende haargrens of dunner wordend haar. Bij mannen is dat algemeen geaccepteerd, maar op kaalheid bij vrouwen rust nog altijd een taboe. En dan hebben we het nog niet gehad over plotselinge kaalheid door ziektes als alopecia, een eetstoornis of behandeling van kanker.

Wist u dat

…iemand mét haar wel zo’n 1200 haren per dag verliest?

…1 op de 50 Nederlanders te maken krijg met alopecia? Dit is een ziekte waarbij haren, wimpers en wenkbrauwen uitvallen. Oorzaak is vaak een stoornis in het afweersysteem!

…mensen gemiddeld 120.000 haren op hun hoofd hebben? Telt u ze na?

5 tips voor gezond haar in de winter

Draag een muts. Door de (vries)kou droogt uw haar en hoofdhuid sneller uit.

Stel die wasbeurt uit. En als u uw haar wast, zet dan de kraan wat kouder. Zo voorkomt u uitdroging.

Zorg voor goede hydratatie. Verwen uw haardos eens met een masker of een voedende olie.

Laat de föhn in de kast. Want hoe meer hitte, hoe meer vocht uw haar verliest.

Ga niet met nat haar naar buiten. Door de kou wordt haar broos of kan het zelfs afbreken.

Feit of fabel?

In één nacht grijs worden.
Door stress kan men wel degelijk sneller grijs worden. Maar niet in één nacht. Dit gaat geleidelijk onder invloed van cortisol en noradrenaline. Deze stresshormonen zorgen ervoor dat het pigment in de haarzakjes afneemt. Met grijze haren als gevolg. Overigens kan stress ook zorgen voor haaruitval en vroegtijdige veroudering.

In de zomer groeit het haar sneller dan in de winter.
Dit is een feit. In de zomer wordt het haar vaker en langer blootgesteld aan vitamine D uit zonlicht, die de celgroei van het haar stimuleert.

Hoe lang het haar wordt, is erfelijk bepaald.
Helaas, maar waar! Hoe lang haarzakjes aan een haar werken, is genetisch bepaald. Waar de één een lange bos haar heeft, lukt het de ander niet om het tot over de schouders te laten groeien.

Gezonde Voeding
“Vitamine B8, oftewel Biotine, draagt bij aan het behoud van huid, haar en werking van het zenuwstelsel. Vitamine B8 vind je bijvoorbeeld in eieren, lever, melk, noten en pinda’s. Natuurlijk zijn er online en bij de drogist of apotheek een hoop dure voedingssupplementen te koop. Maar die zijn niet wetenschappelijk bewezen effectief. Met een gezond en gevarieerd voedingspatroon krijg men voldoende voedingsstoffen binnen die men nodig heeft. Het advies is om te eten en drinken volgens de Schijf van Vijf.

Info: Omring

Spellenmiddagen

De spellenmiddagen in het Octaaf gaan er iets anders uit zien.

Met ingang van juni gaan wij 2x in de maand open.

De eerste en derde maandagmiddag.

De eerste maandagmiddag blijft het zelfde met ons clublied, gedichtje, praatje en een spelletje doen.

De derde maandagmiddag is er geen clublied of gedichtje wel een praatje, koffie en thee, maar ook de spellen komen dan uit de kast.

U bent van harte welkom. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Nog vragen:

E- mail: hb.kostelijk@ziggo.nl of tel.: 0229 230512

Rikkie, Thea en Gerrie.

Steun aanvragen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie

Dit tijdelijke fonds is er voor huishoudens die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening. Men kan er een beroep doen om de kans op onbetaalde energierekeningen en schulden te voorkomen. Er zijn wel voorwaarden waar huishoudens aan moeten voldoen om in aanmerking te komen:

U hebt een contract voor gas, stroom of stadswarmte en een bruto inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum.

Voor alleenstaanden is dat een bruto inkomen van maximaal 3.200 euro per maand, incl. vakantiegeld en exclusief andere toeslagen. Voor samenwonenden is dat een bruto inkomen van maximaal 4.480 euro per maand, inclusief vakantiegeld en exclusief andere toeslagen.

De rekening van de energie dient hoger te zijn dan 8 tot 10 procent van het bruto inkomen. Bij een aanvraag dient u energiegegevens door te geven, n.l. het contract, uw naam en klantnummer, het termijnbedrag dat u de afgelopen maand aan de energieleverancier betaalde, uw DigiD inclusief het DigiD van alle personen in uw huishouden, bruto inkomen gegevens enz.

U kunt steun aanvragen tot 31 maart 2024 op de website van het Tijdelijk Noodfonds Energie: www.noodfondsenergie.nlinfo@noodfondsenergie.nl; telefoonnummer 085-0881111, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Wandelen

Vanaf 2019 heb ik wekelijks gewandeld met leden van PCOB en KBO.

Elke dinsdag zo rond de 5km en afwisselend in de verschillende wijken van Hoorn. De samenstelling is door de tijd gewijzigd: er waren afvallers en nieuwkomers. Na afloop werd er gezamenlijk koffie/thee gedronken op de plek van starten, meestal een wijkcentrum of kerkgebouw. We hebben alle wijken in Hoorn wel doorkruist.

Nu de gemeente Hoorn een mooi programma in alle wijken heeft opgezet is onze groep eigenlijk overbodig geworden. Je kunt op meerdere plekken starten.  Er wordt rekening gehouden met verschillende niveaus wat ik binnen onze groep niet kon. Kortom we heffen onszelf per half april op en ik hoop dat ik de deelnemers aangespoord heb tot bewegen in de buitenlucht en vooral plezier in het wandelen met elkaar. Voor iedereen op elk niveau. Kijk op ‘Hoorn beweegt.nl’. Kosten €.25,–, 20 x wandelen onder deskundige leiding, voorlichting over voeding e.d,  gratis shirt, 2 x leuk uitje georganiseerd door de gemeente, na elke wandeling gratis koffie/thee.

Hartelijke groet en dank aan alle wandelaars voor de leuke en gezellige wandelingen.

Truus Meijer-van den Berg

 Wat u kunt doen als er na het pinnen géén geld uit de automaat komt

Deze truc heet cash trapping en komt de laatste tijd vaker voor.

Als u contant geld uit de geldautomaat wilt halen, maar er na het ingeven van uw pincode geen geld uit de automaat komt, pas dan op. Dit kan een truc van criminelen zijn. Zij zorgen er voor dat geld klem komt te zitten in de automaat en halen het later op. Bij cash trapping plaatsen dieven een afdekplaatje voor de gleuf van de geldautomaat.

De gleuf waar het geld uitkomt is vaak alleen wat smaller. Het kan dus helpen om goed te kijken hoe de geldautomaat eruit ziet.

Na het intoetsen bij de automaat van Geldmaat, lijkt alles normaal te verlopen. Maar nadat op het scherm staat dat u het geld kunt uitnemen, komt het geld niet tevoorschijn.

Als u dit overkomt: blijf bij de automaat en bel de bank, blokkeer telefonisch uw pas, laat u niet helpen door omstanders, want anders kunnen de dieven het geld er snel uit halen. Het telefoonnummer van de bank staat op de automaat. Vindt u de situatie verdacht? Bel dan de politie via 0900-8844. Zet dit nummer in uw telefoon. Bij spoed kunt u ook 112 bellen. Doe wel altijd aangifte bij de politie als u slachtoffer bent. Indien duidelijk is dat het om cash trapping gaat, vergoedt Geldmaat de schade.

Tips om veilig geld op te nemen.

Leen nooit uw betaalpas of creditcard uit, ga niet in op het aanbod om u te helpen of als er tegen u wordt gezegd dat u iets laat vallen. Kijk pas als u het geld en pasje veilig hebt weggestopt.

Houd uw pincode geheim, zorg dat anderen niet mee kunnen kijken en geef deze nooit aan een ander, ook niet aan de bank. De bank vraagt nooit om pincodes, rekeningnummers, creditcards, enz. … Controleer of de pasinvoer met het voorzetmondje gelijk is aan de afbeelding, die u ziet op het scherm. Twijfelt u, gebruik de automaat dan niet.

Wilt u een groot bedrag pinnen? Pin dan niet het hele bedrag ineens, maar haal eerst een klein bedrag. Als u het niet vertrouwt, ga dan naar een andere geldautomaat.

Tijdens de openingstijden kunt u binnen bij de supermarkt pinnen als zij een Geldmaat hebben.

Houd uw afschrijvingen in de gaten aan de hand van afschriften, via internetbankieren enz. Staat in de afschrijving dat u heeft gepind op een plek waar u niet bent geweest of een tijdstip dat niet klopt? Bel dan direct uw bank.

De wereld van gehoor

Het gehoor, een zintuig dat ons verbindt met de geluiden om ons heen en ons in staat stelt om te communiceren, te genieten van muziek en deel te nemen aan het leven.

We duiken dieper in de feiten en cijfers over gehoor, waarbij we de waarde van dit kostbare zintuig belichten.

Feiten over het gehoor

Het gehoor is een van de vijf zintuigen en stelt ons in staat geluiden waar te nemen en te interpreteren.

Ons gehoororgaan bestaat uit verschillende delen, waaronder het buitenoor, het middenoor en het binnenoor, die samenwerken om geluiden op te vangen, te versterken en door te geven aan de hersenen.

Gehoorverlies kan verschillende oorzaken hebben, waaronder blootstelling aan lawaai, genetische factoren, veroudering, infecties en medische aandoeningen.

Preventieve maatregelen zoals het dragen van gehoorbescherming in lawaaiige omgeving en regelmatige gehoortesten kunnen helpen bij het behoud van een gezond gehoor op lange termijn.

Geluiden kunnen een diepe emotionele impact hebben en worden vaak geassocieerd met herinneringen.

Wist u dat?

Wereldwijd lijden meer dan 466 miljoen mensen aan gehoorverlies, met naar schatting 34 miljoen kinderen die worden getroffen.

Ongeveer één op de drie mensen boven de 65 jaar heeft gehoorproblemen, terwijl dit percentage stijgt tot één op de twee bij mensen boven de 75 jaar.

Meer dan 1 miljard jongeren riskeren gehoorverlies door blootstelling aan te luide muziek en lawaai in vrijetijdsomgevingen.

Gehoorverlies treft mensen van alle leeftijden, met een bijzondere stijging bij ouderen.

Veel te horen

Het gehoor is een kostbaar zintuig dat een essentiële rol speelt in ons dagelijks leven. Door bewustzijn te creëren over de risico’s van gehoorverlies, het belang van preventie en vroege interventie, kunnen we samen werken aan het behoud van een gezond gehoor voor onszelf en toekomstige generaties. Laten we blijven luisteren naar de wereld om ons heen.

Info: Omring

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 20 maart a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Hoe houd je je brein fit’. Hoe belangrijk is bewegen? Hoe kom ik in beweging? En welke tips en adviezen zijn hierover te geven? Als deskundige is Myrthe Hazenberg, fysiotherapeut werkzaam bij het Dijklander ziekenhuis, uitgenodigd.

De gespreksleider van deze avond is Elly Buter.

Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te  Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

Info: bij Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl of te bereiken via 0229-741741 (Geriant).

 Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, WilgaerdenLeekerweidegroep, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn en Geriant West-Friesland

Senioren circuit

Woensdag 27 maart              IJsland, een prachtig en bijzonder eiland

Ook dit keer staat er een reisverhaal centraal bij het seniorencircuit. We vertrekken vandaag naar IJsland en Otte Zeilstra neemt ons mee in deze prachtige belevenis. Het landschap van IJsland is indrukwekkend mooi met heel veel verschillende soorten prachtige vogels. Het eiland is hoofdzakelijk opgebouwd uit vulkanisch materiaal en gesteente. Op verschillende plekken komt het onderliggende magma zeer dicht tegen de aardkorst aan. De foto’s en het verhaal zorgen weer voor een bijzondere middag.

Woensdag 10 april                Leefstijl en Diabetes type 2

Diabetes type 2 is een aandoening waarbij het hormoon dat bloedsuiker reguleert (insuline) niet goed werkt of te weinig wordt aangemaakt, waardoor de bloedsuiker te hoog is. De aandoening wordt voor een groot deel veroorzaakt door een ongezonde leefstijl: overgewicht, ongezond eten, te weinig bewegen, te weinig slaap en ontspanning.

Door gezonder te gaan leven kunnen mensen die al diabetes type 2 hebben, ervoor zorgen dat zij minder of geen medicijnen meer nodig hebben. Astrid Hoogewoning vertelt over haar eigen ervaringen met diabetes type 2 en over helpende leefstijlverbeteringen.

Woensdag 24 april                Dwalen door Amsterdam

Samen met gids Jan Boven dwalen we verder door Amsterdam. Hij vertelt en laat zien wat er in het oostelijke deel van de oude binnenstad te zien is. Het huis aan de drie grachten en de Oudemanhuispoort komen voorbij en we vervolgen onze weg naar verschillende plekken waar Rembrandt geweest is. Na een bezoek aan de Lastage, het laat-middeleeuwse industriegebied van de stad, komen we tenslotte op de Nieuwmarkt met de voormalige Sint Antonispoort die nu Waag heet.

Woensdag 8 mei                    Pubquiz seniorencircuit`

Wat weet je nog over aardrijkskunde en geschiedenis. Deze middag gaan we deze kennis testen in de enige echte Huesmolen senioren Pubquiz. De pubquiz is gemaakt door Emmy en ze heeft weer zeer verrassende vragen in petto. Je kunt van alles verwachten: serieuze vragen, instinkers, grappig, super gemakkelijk of eigenlijk te moeilijk. Samen met een vriend of vriendin of in een groepje van hooguit drie mensen wordt de pubquiz gespeeld. Op deze manier kan er goed worden overlegd voordat het goede ( of het foute) antwoord gegeven wordt.

De woensdagmiddagen zijn van 14.00 uur-16.00 uur in wijkcentrum De Huesmolen, Huesmolen 60 in Hoorn. Kosten zijn: 6 euro per keer inclusief thee of koffie.(contant).

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden