Nieuwsbrief maart 2023

2 mrt 2023 Hoorn

Van de voorzitter

Onlangs zag ik op de tv beelden dat president Biden een bezoek bracht aan president Zelensky in Kiev. Kort daarna gaf Biden een speech in Warschau. Voor een man van zijn leeftijd (80) is hij nog heel actief. Biden heeft Zelensky meer hulp beloofd. Aan Polen zijn meer wapens en Amerikaanse soldaten beloofd om de grenzen van Polen tussen Wit Rusland en Rusland beter te kunnen bewaken. Daarmee geeft de USA ook aan, dat het belangrijk is om de defensie van de Europese Navo lidstaten op peil te brengen. Dit alles betekent dat niet verwacht wordt dat de oorlog tussen Ukraine en Rusland op korte termijn zal eindigen. Inmiddels weten we allemaal wat de gevolgen zijn voor de wereld van de door Rusland begonnen oorlog met Ukraine. Hoe onwezenlijk is het om te zien dat slechts 1 persoon (van 1 meter 70) dit alles heeft kunnen veroorzaken. Hij heeft die mogelijkheid omdat hij aan het hoofd staat van een totalitair regiem, waardoor alleenheerschappij mogelijk is en niemand hem in de weg durft te staan. Daaruit blijkt ook hoe belangrijk het is om de democratisch gekozen regeringen te steunen en te controleren.

Verder zijn we geschrokken van de aardbevingen in Turkije en Syrië, in de gebieden waar de apostel Paulus ook heeft rondgetrokken. Het aantal doden in beide landen nadert de 50.000. Het is bijna niet te bevatten…. Het is wrang om te lezen dat, wanneer er aardbevingsbestendig gebouwd was, de schade zeer waarschijnlijk niet zo groot zou zijn geweest.

Corona is nog steeds onder ons. Natuurlijk besteden wij er niet meer zoveel aandacht aan maar op de website AlleCijfers.nl zag ik dat op 20 februari 206 personen en op 21 februari 990 personen positief waren getest op Corona. Dat is een enorme toename op 1 dag.

Het is dus zaak om zoveel mogelijk de hygiëne in acht te nemen door vaker de handen te wassen en te zorgen voor een goede ventilatie.

Op 15 februari hadden wij weer een ledenmiddag in Het Octaaf. Daarvoor hadden wij uitgenodigd Mw. Dieuwertje Duijn van de Archeologische Dienst West Friesland. Zij heeft een presentatie gegeven over archeologische vondsten in Enkhuizen. U kunt daarover meer lezen in het verslag van Sane de Boer verderop in deze nieuwsbrief.

De volgende ledenmiddag is op 15 maart. Daarvoor hebben wij iemand uitgenodigd die ons graag wil vertellen over de ontwikkeling van een Knarrenhof en wat daar allemaal bij komt kijken. De plaats is wederom Het Octaaf en die is open vanaf 13:30 uur. De aanvang is 14:00 uur.

Tijdens de bestuursvergadering op 7 februari is onder meer gesproken over het aanstaande vertrek van algemeen bestuurslid Paul Meijer, na jarenlange trouwe dienst. Het is de bedoeling dat wij van hem afscheid nemen als bestuurslid op de ledenvergadering van 19 april 2023. De taken van Paul lagen op het recreatieve vlak. Hij heeft in zijn periode als bestuurslid busreizen, fietstochten, jeu de boules middagen en etentjes georganiseerd. Maar nu is hij toe aan het organiseren van zijn vakantiereizen. Maar dat was niet zijn enige taak. Hij vertegenwoordigde, tot voor 2 jaar, de PCOB afdeling Hoorn bij de Stichting Ouderenraad van Hoorn. Hij had daar ook zitting in de commissie verkeer. De vertegenwoordiging bij de Stichting Ouderenraad wordt nu ingevuld door ons bestuurslid Nico Slob.

Dit betekent dat wij na april van dit jaar een vacature hebben in het bestuur. Die moet uiteraard worden opgevuld door een van onze leden. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan kunt u zich daarvoor opgeven bij de voorzitter.

Maar dit is niet de enige vacature. Na meer dan 25 jaar zou onze penningmeester, Jelle Kuijper, ook graag meer tijd willen besteden aan privé activiteiten. Dus ook voor deze functie zoeken wij een van onze leden die bereid is de taak van penningmeester over te nemen. Voor informatie over deze functie kunt u eveneens contact opnemen met de voorzitter.

Ik sluit af met een gedicht van Arma Fokkema op www.Gedichtensite.nl.

 

Wie heeft het niet allang gemerkt?
Wij mensen zijn helaas beperkt
Tot zorgen voor wat wij hier zien
Ook voor iets buiten dat misschien
Maar verder stopt ons goede zorgen
Bij hier en nu, vandaag en morgen
Wij krijgen namelijk niet méér kracht,
Want we hebben nergens alle macht.

 

Verslag van de ledenmiddag/jaarstukken op 15 februari 2023

Het jaarverslag van de secretaris werd eveneens aanvaard, maar wel met een paar kleine omissies, maar deze kunnen nog worden hersteld. Er zijn nieuwe bestuursleden nodig.

Paul Meijer heeft aangegeven met ingang van 1 mei 2023 zijn bestuurswerk te zullen beëindigen en de penningmeester de heer Jelle Kuijper heeft nu ook 25 jaar bestuurswerk gedaan. 12 jaar voorzitter van de afdeling en nu al weer 12 jaar penningmeester. Er werd door Marieke Terpstra (2e voorzitter) een ernstig beroep gedaan op de aanwezige leden, zodat bij geen vervanging de afdeling genoodzaakt zal zijn zich te moeten opheffen. Ophouden te bestaan, daar moeten we toch niet aan denken! Hier gaan we over nadenken, er zitten nog een paar kastanjes in het vuur!

Een bijzonder woord van dank aan Mevr. Tiny Vijn. Zij schrijft trouw aan iedere jarige van 80 jaar en ouder een attentie dat de PCOB ook weer in het nieuwe jaar meeleeft. Hulde daarvoor.
Ook mw. Jeanne Kuijper met haar helper mw. Anneke Lammers werden bedankt voor het steeds maar weer samenstellen van de nieuwsbrief. Daar was grote waardering voor.

Daarna was het woord aan onze spreker mevrouw Dieuwertje Duijn. Zij had een lezing voorbereid over de rijke historie van de stad Enkhuizen gedurende de 17e eeuw. Zij begon met te zeggen, dat wij ons even in deze voordracht in de 17e eeuw kunnen wanen dankzij dokter Zacheus en zin vrouw Margaretha.
Mede door de opgraving van een afvalput en (net zo belangrijk) een speurtocht in de Enkhuizer stadsarchieven, is deze middag tot stand gekomen. Centraal staat het welgestelde, maar ook het turbulente leven van Zacheus de Jager (1599-1650) een dokter die een praktijk aan huis had in de Torenstraat in Enkhuizen. In een afvalput is zijn huisraad met onder andere potten en pannen, resten van exclusief porselein, bier en wijnglazen en de scherven van een bijzonder huwelijksglas gevonden. Aan de hand van deze vondsten en belangrijke archief stukken is het leven van Zacheus de Jager en zijn vrouw Margaretha van Beresteyn gereconstrueerd in een bijna soapachtig verhaal. Het roddelcircuit van Enkhuizen heeft waarschijnlijk welig getierd bij hun openlijk uitgevochten ruzies.
Tijdens de lezing blijkt dat in de 17e eeuw veel kinderen op jonge leeftijd of zelfs al bij de geboorte al overleden en dat de mensen in het algemeen minder oud werden dan nu. Er zijn bijna confronterende parallellen te trekken met het heden. Vechtscheidingen, overspel, financiële conflicten, maar ook ‘rangen en standen’ waren en zijn aan de orde van de dag. Kennelijk is er niets nieuws onder de zon. De hele lezing ging over een stad die een ongekende bloei beleefde. Als een van de belangrijke VOC-steden, dreef Enkhuizen toen handel met de hele wereld.
Aan de kant van de Baansteeg, op ongeveer 9 meter uit de straat werd bij een opgraving een ronde bakstenen waterput ontdekt. De bakstenen wand van de put was gebouwd op een houten wagenwiel, waaruit de spaken en de as waren verwijderd.
Diverse voorwerpen uit de afvalput doen vermoeden dat het om het afval van een rijk huishouden zou moeten gaan. Bovendien wijst een aantal vondsten in de richting van een dokters praktijk. Het grootste deel van de put was volgestort met puin, namelijk brokken baksteen en mortel. Onderin bleek een dikke laag afdichting te zitten, waar onder veel glaswerk. Veel scherven kwamen er boven. Door de archeologen is veel restauratiewerk verricht. Via afbeeldingen in de presentatie werd veel duidelijk.
Het was een zeer kenmerkend gezin,dat nu nog steeds de gemoederen bezighoudt. Zo is ook nog bekend dat in het jaar 1646 sprake was van een flinke ruzie tussen Zacheus en Margaretha. Zacheus wilde dat zijn vrouw het huis aan de Torenstraat zou verlaten. Margaretha had hier geen bezwaar tegen maar stelde wel eisen, want “ghij hebt mij als een wettige vrou getrout, doet mij als een wettige vrou gaen. Zij wilde de ontbinding door een notaris of schepenen van de stad laten vastleggen. Zacheus liet hierop vier personen van de straat plukken, die als getuigen moesten dienen. In hun bijzijn verklaarde Margaretha dat zij zou vertrekken uit hun huis. Om de verklaring officieel te maken, moesten de getuigen de volgende ochtend voor de schepenen verschijnen om onder ede een verklaring af te leggen. Het bleek echter vakantietijd te zijn, waardoor de schepenen de aankomende dagen niet bijeen kwamen. Tegen die tijd was de ruzie tot bedaren gekomen en tot een scheiding kwam het daarom in 1646 niet. Margaretha en Zacheus bleven gewoon in hetzelfde huis wonen, hoewel hun relatie nog steeds in zwaar weer verkeerde.
Al met al een best aardige middag met veel wetenswaardigheden, waar je niet altijd aan denkt. Veel scherven, hoe je het ook bekijkt.
Marieke bedankte de spreker en sloot de middag af met een gedicht: “Velen zijn ongelukkig” van Phil Bosmans.

(Sane de Boer.)

Uitnodiging ledenmiddag 15 maart 2023

Op deze middag komt mw. Sophieke Klaver ons vertellen over een Knarrenhof, m.n. de plannen van Hoorn hiervoor.

Een Knarrenhof is een nieuw concept, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes van vroeger en de gemakken van nu. Het is de bedoeling om veilig te wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.

Een Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

 

Weetjes

Op de website: www.pcob.nl,’ homepage, naar uw afdeling, Hoorn’ kunt u alle foto’s in kleur zien. Onze webmaster is Johan Agema)

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Alie Agema en Mw. Henny Overbeek.

Als u ondersteuning nodig hebt in de huishouding, kunt u dit aanvragen op de Website 1. Hoorn of telnr.: 0229 252200. Van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00.uur.

Ook kunt u hier de regio taxi aanvragen, die gaat van deur tot deur.

Hebt u vragen of zorg nodig dan kunt u bellen naar het nummer 088 2068910 van de Omring.

Bij buurtzorg kunt u ook terecht voor vragen en zorg. Dit is tel.nr.: 06 22331830.

Er bestaat ook een autodienst in Hoorn.

Die brengt u van deur tot deur waar u ook heen wilt.

U hoeft niet lang te wachten zoals soms bij de regio taxi

Is iets duurder. Voor meer informatie.

Telnr.: 088 0075136.

 

De doorstroommakelaar is een deskundig iemand, die advies kan geven als men kleiner wil gaan wonen.

Bij Intermaris is Nathalie Bank de doorstroommakelaar.

Bij de KBO Hoorn is Henk Beukema voor de bonden beschikbaar als ouderenadviseur

 

Op de website van Alleszelf.nl vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Zo zorgt u voor een gezonder binnenklimaat

 

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

Woord ter bemoediging

 

Nieuw lid

Dhr. C. J. Smit en mw. M. Smit-Lagerburg, Hoorn.

Wij heten hen van harte welkom.

Even (glim)lachen

De nieuwe tandarts is met veel gereedschap bezig zijn naamplaat op de muur van de praktijkruimte te bevestigen. Een vrouw blijft staan kijken en de tandarts zegt: “Wilt u een afspraak maken?” ”Misschien.… Ik wil eerst wel eens zien hoe u dat gat boort.”

 Agenda

15-03-23 Lezing over een Knarrenhof

19-04-23 Lezing over het ontstaan van Amsterdam

17-05-23 West Fries Collectief en afsluiting seizoen

Zomeractiviteiten

19-07-23 Jeu de Boules bij de Bouledozers in Zwaag

06 09-23 Fietstocht met een gezamenlijke maaltijd

Start nieuwe seizoen

20-09-23 Harpmuziek mevr. Regina Ederveen

18-10-23 Gezond genieten samen met de KBO

15-11-23 Lezing over Hoorn gedurende de 2de Wereldoorlog door E. Ottens

20-12-23 Kerstviering

Beweegkit voor Ouderen gratis verkrijgbaar

Voor sommigen is het lastig om dagelijks aan voldoende beweging te komen. Daarom heeft het Kenniscentrum Sport en Bewegen verschillende producten gebundeld in de ‘Beweegkit Ouderen’. Niet alleen voor ouderen maar ook voor naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals wordt het gemakkelijker om zo samen aan genoeg beweging te komen.

In de ‘Beweegkit Ouderen’ vind u naast interessante achtergrondinformatie de volgende producten:

beweegrichtlijnen;

beweegposter met praktische oefeningen voor elke dag; tips om conditie, valrisico, balans en spierkracht te testen;

beweeggids met uitgebreide informatie voor familie en mantelzorg van mensen met dementie.

U kunt de beweegkit en hun nieuwsbrief aanvragen met een e-mailadres op de website van Kenniscentrum Sport en Bewegen. www.kenniscentrumsportenbewegen.nl;

Info : BeterOud, Churchillaan 11, 3527 GC Utrecht. Tel.nr. 030-7892300. www.beteroud.nl; info@beteroud.nl; Ook bij hen kunt u zich opgeven voor een digitale nieuwsbrief met tips en informatie over ouder worden.

Middagdutje is belangrijk

(Uit onderzoek blijkt dat dit goed is voor je gezondheid).

Een fysiotherapeute werkzaam in het Reade Expertisecentrum Revalidatie in Amsterdam geeft deze tip. Zelf heeft zij op haar werk een matje liggen waarop ze tijdens een werkdag even gaat liggen. En niet alleen zij, er zijn ook matjes voor collega’s.

Van nature zouden we inspanning moeten afwisselen met ontspanning.

Bij inspanning gaat het stresssysteem van ons lichaam aan het werk. De hormonen adrenaline en cortisol worden aangemaakt.

Bij ontspanning komt er melatonine vrij en kunnen we herstellen en slapen.

Maar veel mensen lukt het niet om te ontspannen. Bijvoorbeeld omdat ze altijd doorrennen of omdat ze ernstig ziek zijn of herstellen van een ziekte. Het resultaat: slaapproblemen, langdurige vermoeidheid, spijsverteringsklachten en zelfs tragere wondgenezing.

Het is aan alles te merken als het lichaam te weinig rust heeft. Maar hoe doe je dat voldoende ontspannen? Uit onderzoek blijkt dat het eenvoudiger is dan we denken: door te gaan liggen! Ons zware hoofd van 4 tot 6 kilo hoeft dan niet meer gedragen te worden door onze nekspieren. We laten alles los en slapen misschien even. Na 15 tot 20 minuten is het effect optimaal en is het weer tijd om in actie te komen. Doe het bij voorkeur voor 14.00 uur want anders kunt u ’s nachts niet goed slapen. Ga ook niet een half uur of langer overdag slapen, want dan mist het lijf beweging. De bloedstroom krijgt te weinig stimulans en hierdoor kunt u andere aandoeningen ontwikkelen. Het werkt het beste als u zo min mogelijk prikkels toelaat, hooguit een muziekje. Even plat dus én de ogen dicht. Het is echt een praktische methode om vermoeidheid tegen te gaan, dus het proberen vast en zeker waard.

Pasfoto maken voor rijbewijs, paspoort enz.

Ook in het tijdelijk stadhuis in Hoorn is het mogelijk een pasfoto te laten maken voor een officieel document. Het is een automaat en mag uitsluitend bediend worden door mensen van 12 jaar en ouder. De kosten zijn 7 euro en is alleen met pin te betalen. Het tijdelijk stadhuis (publieksbalie) bevindt zich op de begane grond van het pand van de RABO Bank, Nieuwe Steen 29, 1625 HV Hoorn. Telef.nr. 0229-252200, tijdens kantooruren, ook voor het afspraak maken van rijbewijs verlengen, paspoort aanvragen enz.

Tips om veilig online te shoppen (= online kopen)

Uit een onderzoek ICT gebruik blijkt dat 74% van de Nederlanders  wel eens iets online heeft gekocht.

Fraude en identiteitsdiefstal komt steeds vaker voor. Daarom is het belangrijk dat u veilig online shopt. Deze onderstaande tips kunnen u wellicht hierbij helpen.

Zorg voor een veilige verbinding. Deze kunt u herkennen aan het “https” in de URL-balk van de browser en aan het slotje-icoon dat naast de URL verschijnt.

Creditcards bieden vaak beter bescherming tegen fraude dan debet kaarten. Als uw creditcard wordt gebruikt voor een fraudegeval kunt u de betaling meestal ongedaan maken. Het verschil tussen een debet-kaart en een credit-kaart beïnvloedt de bewegingen op uw bankrekening. Met de debet kaart wordt de betaling verricht met geld dat rechtstreeks van de lopende rekening wordt afgetrokken. Met de credit kaart wordt de debitering uitgesteld en worden al uw aankopen in één keer gedebiteerd, meestal aan het einde van de maand.

Gebruik bij voorkeur bekende en gevestigde betalingsdiensten, zoals PayPal, in plaats van directe overschrijvingen naar de verkoper.

Wifi-netwerken in openbare gebouwen, zoals bibliotheken en cafés, zijn vaak onbeveiligd en kwetsbaar voor hacking. U kunt o.a. slachtoffer worden van identiteitsfraude. Een mobiele hotspot waar via draadloze internet toegang wordt aangeboden en VPN (Virtueel Particulier Netwerk) kunnen hiervoor uitkomst bieden.

Gebruik een sterk wachtwoord, van minimaal 14 tekens, door een combinatie te gebruiken van letters, cijfers, speciale tekens en verander het wachtwoord regelmatig. U kunt bijvoorbeeld de tekens % @ # ! & * ( ) gebruiken. Of een extra beveiligingsstap toevoegen door gebruik te maken van multi-factor authenticatie.

Deel geen persoonlijke informatie, zoals e-mailadres, telefoonnummer of adres als het niet noodzakelijk is. Geef nooit uw pincode of wachtwoord door!

Check een website gemakkelijk en gratis met ScamCheck. Dit is de Nederlandse versie van een tool die ontwikkeld is door ScamAdviser. Deze tool staat op Veiliginternetten.nl; en is in Nederland een initiatief van ECP / Platform voor de InformatieSamenleving en Thuiswinkel.org. Binnen een paar minuten krijgt u uitslag van hoe de website beoordeeld is en of deze veilig genoeg is. Info: www.unive.nl/cyberhulp#scamcheck. https://veiliginternetten.nl/campagnes/scamcheck. (Het bovenstaande is te lezen in de digitale nieuwsbrief van Univé).

Tips voor een gezond gezichtsvermogen van volwassenen/ouderen

Het eten van vette vis of inname van visolie capsules kan de ontwikkeling van LMD (Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie) en/of de progressie van bestaande gevallen vertragen. Aldus medische studies en de mening van een oogarts in het Dijklanderziekenhuis te Hoorn. Daarnaast is er ook een verband aangetoond met roken. Mensen die meer dan een pakje per dag roken hebben vijf keer meer kans om de aandoening te krijgen. Ook erfelijkheid blijkt een rol te spelen. Het is dus opletten als deze oogziekte in uw familie voorkomt. Oogartsen adviseren om dit aan uw kinderen door te geven zodat zij hun ogen, elke twee jaar, kunnen laten onderzoeken.

Visolie supplementen alleen zijn geen vervanging voor de behandelingen.

Als u een familiegeschiedenis hebt van oogziektes of het risico loopt dit te ontwikkelen, ga dan naar de oogarts en praat over uw zorgen..

De meest voorkomende oorzaak van blijvende slechtziendheid is maculadegeneratie. De macula is het centrale deel van het netvlies en zorgt ervoor dat we in het centrum van ons gezichtsveld scherp kunnen zien. Door het afnemen van de gezichtsscherpte als gevolg van het afsterven van de kegeltjes, de lichtgevoelige netvliescellen, kunnen vooral ouderen last van deze afwijking hebben, die ook erfelijk kan zijn. U kunt LMD in een vroeg stadium ontdekken aan

rechte lijnen zien er golvend, gebogen of rafelig uit, bijv. een golvende scheiding tussen de tegels

lezen, autorijden of andere taken waarvoor men scherp zicht nodig heeft worden lastiger,

men kan geen gezichten meer onderscheiden,

in uw centrale gezichtsveld treden donkere vlekken of lege vlekken op,

gevoeligheid voor te veel of te weinig licht of moeite met het onderscheiden van kleuren.

Een andere oogaandoening is glaucoom. Het is de verzamelnaam voor een aantal aandoeningen en afwijkingen van het oog die leiden tot beschadiging van uitlopers van de oogzenuw waarbij beperking of uitval van vooral het perifere gezichtsveld optreedt dat nodig is om voorwerpen die op ons afkomen tijdig op te merken. Glaucoom begint meestal na het veertigste levensjaar en verloopt sluipend. Langzamerhand vallen delen van het gezichtsveld uit, hetgeen door de patiënt vaak lange tijd onopgemerkt blijft. Een oorzaak van glaucoom kan hoge oogdruk (IOP, Intra-oculaire druk) zijn. Ook deze afwijking kan erfelijk zijn en zelfs tot verlies van gezichtsvermogen leiden wanneer het onbehandeld blijft.

Volgens medische studies kan een goede inname van EPA en DHA in visolie de ontwikkeling en progressie van bovenstaande oogafwijkingen vertragen. Uit een studie van 2010 tot 2022 van de AREDS Research Group dat degenen die grote hoeveelheden omega-3 vetzuren consumeerden 30% minder kans hadden op LMD-progressie dan deelnemers die een lagere inname van de vetzuren hadden. De studie wees uit dat het verminderen van het risico in drie maanden kan gebeuren. Visolie bevordert een goede afvoer van intraoculaire vloeistof uit het netvlies in het oog, wat het risico op hoge oogdruk kan verminderen

In IJsland en Japan waar ze veel vette vis eten komt minder macula degeneratie voor.

Visolie kan worden geconsumeerd door het gebruiken van visoliecapsules, de aanbevolen dosering treft u aan op het flesje en kan ook aan de arts worden gevraagd. Of het eten van twee porties vette vis per week, om daarvan de volledige voordelen voor uw gezondheid te gebruiken.

Vette vis is bijv.: zalm, witte tonijn, sardines, makreel, meerforel, haring.

Voordelen van geheugenspellen voor ouderen

Het verbeteren van uw geheugen met behulp van spellen is een strategie die al bij kinderen wordt toegepast. Het vermogen om concepten te begrijpen, informatie op te slaan en activiteiten uit te voeren neemt af als we ouder worden.

Eén van de meest voorkomende veranderingen is de snelheid van de informatieverwerking. Daarnaast de teruggang van het begrip, vermindering van het denkvermogen, moeilijkheden bij het uitvoeren van eenvoudige handelingen, geheugenverlies en verminderde concentratie. Dit hoort bij het proces van veroudering en duidt niet op een zorgwekkende ziekte. Wanneer de cognitieve achteruitgang sneller verloopt dan gebruikelijk, kunnen ziekten als Alzheimer zich ontwikkelen. De hersenen werken als een spier. De belemmeringen van een lichaam dat ouder wordt bevorderen het verwaarlozen van deze spier. De sleutel om het goede functioneren hiervan verder te waarborgen, ligt bij training. Kinderspellen worden optimale bondgenoten waarmee het geheugen van oudere mensen gezond wordt gehouden en de cognitieve ontwikkeling bevorderen. Cognitieve vaardigheden zijn ‘gereedschappen’ in het menselijk brein. Ze maken het begrijpen van concepten, het bevatten van ideeën, het onderhouden van relaties met anderen en het deelnemen aan het leven mogelijk. Hierna vindt u 4 spellen die het geheugen van ouderen fit houden.

Kruiswoordpuzzels is een spel dat de hersen stimuleert om o.a. onbekende woorden te zoeken en dat er toe leidt dat hersenen naar meer verlangen.

Kaarten en domino bevorderen de concentratie en het uitdenken van een strategie om te winnen. Het spel zorgt voor sociaal gedrag omdat men het speelt met anderen in een groep. Memory kan alleen gespeeld worden, maar het is leuker als men het tegen iemand anders kan opnemen. Het brein moet hierbij informatie opslaan en stimuleert gezonde concurrentie.

Fouten zoeken is onder kinderen heel bekend. Het wordt gezien als één van de effectiefste middelen om door opnamevermogen en analyseren het geheugen (ook van ouderen) te stimuleren.

 

Zingevingsonderzoek KBO-PCOB: de meeste senioren voelen zich gelukkig

Aan dit onderzoek namen in de periode augustus en september 2022 1690 gepensioneerden deel. Met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar. Hierna treft u een kort verslag.

Ondanks dat we van crisis naar crisis gaan, voelen ruim zeven op de tien ouderen zich momenteel gelukkig. Gezondheid, het hebben van een levenspartner en het doen van (vrijwilligers)werk zijn belangrijke factoren die gelukbepalend zijn. De allerbelangrijkste factor voor senioren om zich wel of niet gelukkig te voelen, is het hebben van sociale contacten. 90% met veel sociale contacten is gelukkig, terwijl 23% met weinig sociale contacten zich gelukkig voelt.

Mevr. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB zegt hierover dat contact dus nog belangrijker is dan gezondheid voor het geluk van senioren. Dat geluk in kleine dingen schuilt, blijkt ook uit het onderzoek. Geen luxe jachten of chique eten, maar erop uitgaan in de natuur, een mooi boek lezen of iets doen voor een ander blijken veel betekenisvoller.

Senioren zijn ontzettend belangrijk in vrijwilligersorganisaties blijkt verder uit het onderzoek. Ouderen zetten zich gelukkig graag hiervoor in. En zolang geest en lichaam het toelaten, moeten mensen dit zeker blijven doen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden