Nieuwsbrief KBO /PCOB afdeling Ommen, Oktober 2023

2 okt 2023 Ommen

 

 

SENIORENAVOND OMMEN

 

                 

               DINSDAGAVOND 24 OKTOBER om 19.45

in de Kern

 

Wat hebben senioren in Ommen nodig?

 

Een greep uit het aanbod van zorg en welzijn in Ommen:

 

Automaatje, Vitaal Vechtdal, Welzijnscoach, Uitbus Vechtdal

 

Vertegenwoordigers van deze organisaties komen u vertellen wat zij voor u kunnen betekenen.

 

Alle belangstellenden uit Ommen en de buitengebieden zijn hartelijk welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onze Vader

Mattheus beschrijft hoe Jezus aan het begin van zijn optreden in Galilea op een berg onderwijs gaf aan een grote groep mensen. Dat verklaart de naam “Bergrede” (Mattheus 5 t/m 7). Jezus begint met de prachtige zaligsprekingen gericht op Zijn werk en doel: het Koninkrijk van de hemelen. Ze geven ons richtlijnen voor de barmhartigheid en liefdevolle omgang met elkaar, waar zo veel behoefte aan is in onze maatschappij. In hoofdstuk 6 leert Jezus ons bidden. Ik vind dat bijzonder, omdat Hij daarmee verbinding legt tussen God en ons. Hij leert ons “Het Onze Vader”, dat zoveel christenen van allerlei richtingen wereldwijd verbindt. Het lijkt een kort, eenvoudig gebed, maar het heeft een geweldige diepgang en kracht.  Ik ben ervan overtuigd dat wie regelmatig voor zichzelf het Onze vader bidt, zegen ervaart. Dat wens ik u ieder in uw eigen omstandigheden toe.
MvdB

 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

 

VAN HET BESTUUR


Bij het schrijven van dit stukje geniet ik nog van het lekkere weer met een mooi zonnetje. Als u dit leest, dan hebben we de eerste ledenmiddag er alweer opzitten.

We hopen dat veel leden en belangstellenden aanwezig zijn geweest. Het onderwerp “de slavernij” staat volop in de belangstelling.

 

In oktober houden we onze avond bedoeld voor alle senioren en belangstellenden in de gemeente Ommen. Een mooie traditie: we proberen altijd iets uit de eigen leefomgeving te bespreken. Dit keer gaat het onderwerp over organisaties die iets voor senioren in Ommen kunnen betekenen. In de maatschappij en in de zorg verandert veel. Als u het nieuws volgt, bent u daarvan zeker op de hoogte.
Tegelijkertijd wordt het aanbod van organisaties steeds groter. We vonden het een goede zaak om in het kader van de belangenbehartiging van onze leden verschillende organisaties uit Ommen uit te nodigen. Laat ze maar eens vertellen wat ze voor ons kunnen doen! Dus kom en doe mee! De koffie is die avond gratis.
We hebben uitgenodigd:

 

* Automaatje met Jolenta Vijfvinkel, coördinator en een filmpje met Herman Bouwhuis
* Vitaal Vechtdal met Ellen van der Vegte,
* Jolien Olsman, de nieuwe welzijnscoach in Ommen
* de Uitbus Vechtdal met voorzitter Ed Ellermeijer

 

Over de ontwikkelingen rond de fusie met de ANBO kan ik op dit moment geen nieuws schrijven. We krijgen er wel vragen over. Daarom heeft het bestuur besloten om na afloop van de ledenmiddag van 14 november van 16.00 tot 16.30 uur een vragenuurtje te houden. We kunnen dan waarschijnlijk met meer kennis van zaken op uw vragen ingaan.

Op 3 oktober komen de bezoekdames en heren van de “Lief en Leed” groep weer bij elkaar. Fijn dat dit werk steeds mag doorgaan. Hebt u wel wat tijd over? Wilt u dan eens nagaan of dit iets voor u is? U kunt zich melden bij de coördinator Hennie Grootens (0529 – 451404). Het werk wordt gewaardeerd!

Marjan van der Bent,
voorzitter

 

Programma KBO-PCOB Ommen 2023-2024

14 november               – Notaris Jan Willem Bentum uit Ommen

12 december                – Kerstviering

9 januari                      – Gerco Warner over Joods Erfgoed in Ommen;

                                       – Nieuwjaarsbijeenkomst

13 februari                  – Dhr. Heerssema over gebrandschilderde ramen in kerken

5 maart                        – Laura Strating-Janssens: de levenswijze van de Amish in beeld;

                                      – Jaarvergadering

26 maart                      – Paasbrunch, met Rene Huyskes over  “Engelen”

16 april                        – Thematafel Wonen en Zorg

 

 

Ons oudste lid 100 jaar!

Op 12 september is mevrouw T.Loman-Korfer 100 jaar geworden!Een hele bijzondere mijlpaal, dit willen wij graag in onze nieuwsbrief vermelden.
Zij woont de laatste jaren in Clara Feyoena Heem.
Wij willen haar van harte feliciteren met haar verjaardag en hopen dat ze nog een goede tijd mag hebben met haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar lief en dierbaar zijn.
Zij is 19 september verhuisd naar een nieuwe locatie van Clara Feyoena Heem.
Haar nieuwe adres is:
Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73 A 2-6
7771 TD Hardenberg
Tel: 0523-302015
e.mail: gmloman23@gmail.com
Een kaartje zal ze erg op prijs stellen.
Wij gaan over een paar weken namens lief en leed en het bestuur een bezoekje aan haar brengen.

 

 

Verslag reisje naar Abdij van Egmond.

Op 13 september zijn we om 8 uur per bus met 30 personen afgereisd naar de Abdij.We werden ontvangen met koffie en gebak. Ook Leo Fijen was aanwezig. Hij is hier 3 dagen per week vrijwilliger.

Hij vertelde heel inspirerend over de 10 tips voor hoop en perspectief in de herfst van je bestaan. Deze tips zijn al eens vermeld in een nieuwsbrief, en wel december 2022-9.

We hadden even tijd om in het winkeltje te kijken of iets te kopen: kaarsen, beeldjes, boeken etc. 

In de St. Adelbertabdij wonen 10 monniken. Zij bidden samen 5 keer per dag. En om half een gaan wij naar de kerk om samen met de monniken te bidden en te zingen.

Daarna konden we genieten van een smakelijke lunch. 

Twee vrijwilligers namen ons  mee voor een rondleiding. In de Abdij zelf mochten we niet naar binnen, boven de ingang staat DEO VACARE, vrij zijn voor God.

De boomgaard was heel bijzonder.  Meer dan 10 eeuwen geleden werd hier al fruit verbouwd. Er staan veel oude rassen appelbomen en perenbomen. Pomologen zorgen ervoor dat deze oude rassen bewaard worden. Het onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan.

Na nog een kopje koffie naar de bus en om 18.00 uur waren we weer in Ommen.

ES

Vriendelijk zijn

Vriendelijkheid is een prachtige menselijk eigenschap. Als je zegt dat iemand een vriendelijke vrouw is, of dat iemand aardig voor je was, dan zeg je dat met een dankbaar gevoel. Onze wereld is zo vol van concurrentie en geweld, dat je niet veel vriendelijkheid tegenkomt. Maar als dat wel het geval is, ervaren we het als een zegen. Kun je vriendelijkheid bij jezelf aankweken, een aardig mens worden? Dat kan, maar het vergt discipline. Aardig zijn houdt in dat je een ander behandelt als iemand met wie je nauw verwant bent. ‘Wij zijn gelijk geaard’, of  ‘hij aardt naar zijn moeder’, zeggen we. Aardig zijn houdt in dat we een ander benaderen als iemand die met ons verwant is.

Daar moeten we naar toe: iedereen, ongeacht huidskleur, godsdienst of geslacht, deelt in de menselijke natuur en heeft daarom recht op een vriendelijke, ‘aardige’ behandeling. We zijn tenslotte zusters en broeders. Zowat elke dag van ons leven ligt daar een concrete opdracht voor ons.

Henri Nouwen: “Brood voor onderweg”

                          een dagboek van wijsheid en geloof

 

Vitaal Vechtdal

Waarom bewegen zo belangrijk is? Bewegen maakt spieren en botten sterker en verbetert uw conditie. Bewegen verkleint de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en psychische klachten. Bewegen is goed voor je geheugen. U gaat zich fitter voelen en slaapt beter.

 

Kom in  beweging

Wandelen kan overal. Nu alleen nog dóen. Twijfelt u nog? Er zijn veel voordelen:

Hersenen: slechts 2 uur per week wandelen verlaagt je kans op een beroerte met 30%;

Geheugen: 3x per week 40 minuten wandelen beschermt het hersengedeelte dat wordt geassocieerd met planning en geheugen;

Stemming: 30 minuten per dag wandelen kan de symptomen van depressiviteit met 36% verlagen;

Gezondheid: 3500 stappen per dag wandelen verlaagt het risico op diabetes met 29%;

Levensduur: 75 minuten per week stevig wandelen kan je levensduur met bijna 2 jaar verlengen;

(Over)gewicht: 1 uur per dag wandelen verlaagt het risico op obesitas met 50%;

Hart: De meeste dagen van de week 30-60 minuten wandelen, verlaagt het risico op hartaandoeningen drastisch;

Botten: 4 uur per week wandelen kan het risico op heupfracturen verlagen tot 43%.

 Wilt u eigenlijk wel maar lukt het niet om er (alleen) op uit te trekken?

Sluit u aan bij bestaande wandelgroepjes of start een eigen wandelgroep en inspireer elkaar.

 

Informatie:  www.vitaalvechtdal.nl

Heer, wees met al die kleine koffertjes

Heer, wees met al die kleine koffertjes,
Met de ontelbare rugzakjes en knuffels
Van de duizenden en duizenden kinderen,
Op drift geraakt, voor geweld gevlucht.

Heer, wees met al die vrouwenharten,
Met de legio zorgzame woorden en handen
Van de niet meer te tellen stroom moeders,
Verjaagd van eigen huis en haard.

Heer, wees met al die breekbare mensen,
Met  het kleine en grote drijfhout van uw aard,
Dat schuldloos en zonder reden
Door oorlog wordt gedreven in ballingschap.

Heer, wees met alle kwetsbaren op de vlucht,
Met hun vege lijf met hun schamel bezit,
Met hun wanhoop en hun stukgeschoten dromen.
Vergeef ons, dat onder ons nog steeds een geest van oorlog is.

Leer ons in uw naam te werken aan een weerbare vrede,
Aan de wereld als een veilig en behouden huis,
Waar alle vluchtkoffers en knuffels vinden wat ze zoeken;
Een onbedreigd onderkomen, een veilig thuis.

Uit: Bijbelse dagkalender 2023

 

Mutaties van 16-8- 2023 tot 15 -09- 2023

Overleden:   

Dhr. J. Hagens, 11-08-2023,  Gerard ter Borchstraat 2,  7731 MJ,  Ommen 

Mevr. H. Merjenburgh-Hakkers, 17-08-2023, Haarsweg 105 D2, 7731 HJ,  Ommen

Dhr. D. Bron, 22-08-2023, Tuinstraat 11,   7731 GR,  Ommen                                                                     

Nieuwe leden: 

Dhr. J den Outer en Mevr. B.W. den Outer-Mudde, Ommen

Beëindiging lidmaatschap

Mevr.  H. Makkinga-Horsman, Ommen

Mevr. L. v.d. Vegte-Siero, Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof,  tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen) Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden