Nieuwsbrief KBO – PCOB afdeling Ommen, November 2022

27 okt 2022 Ommen

 

U I T NO D I G I N G

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ledenmiddag

op dinsdag 15 november aanvang 14.00 uur

 Onderwerp:

Ontwikkelingen in de (mantel)zorg in Ommen

 

 

 

Erna Martens komt hierover vertellen, zij is mantelzorgconsulent bij Carinova

 

****************************************************

 

Dinsdag 13 december 14.00 uur: Kerstmiddag m.m.v. Henry Dorgelo

 

Dinsdag 10 januari 14.00 uur: Nicolet Steemers: verhalen mysterie, misdaad.

Denkt u mee met haar verhaal?

 

HET LIED VAN DE TIJD

  

God heeft ons de tijd gegeven,
tijd om mens te zijn voor Hem,
tijd om met elkaar te delen,
tijd voor liefde, tijd voor spel,
tijd, een huis voor iedereen,
levensruimte om ons heen.

Liefdeloos zijn onze wegen,
wij misbruiken onze tijd,
God is ons opnieuw genegen
in zijn Zoon die ons bevrijdt,
Jezus onze tijdgenoot,
opgestane uit de dood.

Wie Hem volgt heeft eeuwig leven,
heeft de toekomst, heeft de tijd,
Gods genade vult zijn heden,
maakt hem voor de liefde vrij,
hij verheugt zich elke dag
dat hij voor God leven mag.

  

                                               Op de wijs van Ps. 146

 

Ds. Hans Bouma
uit: Zingenderwijs, liederen voor de gemeente.

 

Van het bestuur

De startmiddag van onze vereniging in september was bijzonder. Ik vond het indrukwekkend hoe ds. Hans Bouma verschillende personen uit de Bijbel voor ons naar voren liet komen.
Hij had zich in hun leven en gedachten verdiept. Wij lezen vaak het Bijbelverhaal, slaan de bladzij om en lezen het volgende gedeelte. Maar dit waren mensen met ieder hun eigen gevoelens en vragen, net als wij. En Jezus zag hen staan…..

Verder is het bestuur bezig met de voorbereidingen voor de verschillende activiteiten.
Dat is niet zo spannend, maar het moet wel gebeuren. We hebben een goed gesprek gehad met Henk Zieleman, voorzitter van de ledenraad van de PCOB. Hij is afgevaardigd namens Overijssel. Het is ons duidelijk geworden dat de PCOB een landelijke organisatie is, die van uit het landelijke verenigingsbureau de afdelingen aanstuurt. Er zijn op dit moment geen provinciale of regionale contactpersonen in Overijssel. Ook hebben we onze bezwaren rond het Magazine toegelicht. We zien graag meer aandacht voor de christelijke identiteit. Het mag ook nog  meer een verenigingsblad worden met minder advertenties voor trapliften.

Verder meld ik hier dat collega-bestuurslid Frans Bouwers gevraagd heeft zijn werkzaamheden tot januari neer te leggen, vanwege de zorgen om de gezondheid van zijn vrouw. Uiteraard krijgt hij die ruimte en vanaf deze plaats wensen we Aly en Frans veel sterkte.

We hopen op een goede bijeenkomst op de avond van 25 oktober: het College van B &W in de persoon van burgemeester Hans Vroomen en wethouder Alice van den Nieuwboer heeft ons genoeg te melden.

 

Marjan van der Bent,
voorzitter.

 

Verslag ledenbijeenkomst op dinsdag 27 september 2022

De voorzitter heet ons allen welkom. In het bijzonder ds. Hans Bouma en dhr. Klaas Schaap. Na de opening en het huishoudelijk gedeelte geeft zij het woord aan ds. Bouma.

Het thema is: ‘God wonend bij de mensen’

Ds. Bouma is 45 jaar predikant geweest en heeft 45 jaar over Bijbelse verhalen gepreekt. Hij vindt het tijd om de mensen nu zelf eens aan het woord te laten. Het gaat om poëzie, muziek en verhaal ‘Mensen en bomen’ Eerst vertelde hij 7 psalmen, door hemzelf als gedichten gemaakt, afgewisseld met muziek door Klaas Schaap op het keyboard.

Ds. Bouma vertelde het verhaal van Lazarus afgewisseld met muziek

Hij kroop in de huid van Lazarus en als zodanig vertelde hij wat Lazarus (God helpt) was overkomen. ‘Ik woonde met mijn twee zussen op een grote wijngaard. Ik werd ernstig ziek maar mijn beste vriend, Jezus, kwam niet, althans niet op het moment dat ik het verwachtte. Vier jaar later kwam Jezus en wekte mij weer op. Voor mij was het moeilijk om het leven weer op te pakken en er mee om te gaan’.

Na de pauze vertelde ds. Bouma nog zeven gedichten waarin bomen een rol spelen. Hierna een verhaal over de blinde man uit Batsaida, alsof hij zelf die blinde man Juda was en hoe belangrijk bomen voor hem  waren. ‘Mensen brachten mij in contact met Jezus, Jezus deed speeksel op mijn ogen ik zag de mensen, mensen wandelend als bomen. Dit was voor mij genoeg, maar Jezus vond het niet genoeg en legde de handen op mijn ogen toen zag ik alles heel helder. Jezus verbood mij het dorp in te gaan’.

Marjan bedankt ds. Hans Bouma en Klaas Schaap voor de inspirerende middag.

Geesje leest een gedicht dat bij deze tijd past: ‘Herfst’

 

Marjan bedankt iedereen voor de komst en wenst ds. en mevrouw Bouma een goede reis haar huis.

De collecte voor lied en leed:  €45,03.  

Allen hartelijk dank

 

 

Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een auto opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de gemeente Ommen. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz. In twee bijeenkomsten van 2 uur worden senioren onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor senioren langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Ommen.   

  • 1e bijeenkomst: Woensdag 9 november 2022 van 10:00 tot 12:00 uur
  • 2e bijeenkomst: Woensdag 16 november 2022 van 10:00 tot 12:00 uur Locatie: Hervormd Centrum Ommen, Julianastraat 8, 7731 GH Ommen.
  • U wordt op beide dagen verwacht

De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen. Deelname is gratis. Neem gerust uw buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.  

VVN biedt u daarnaast een individuele praktijkrit aan in uw eigen auto. Met een ritbegeleider maakt u een rijvaardigheidsrit van ca. 40 minuten. De praktijkrit is er om u tips en adviezen te geven ten aanzien van uw rijvaardigheid. U kunt door deelname uw rijbewijs niet verliezen.

Verdere informatie hierover ontvangt u na aanmelding.

Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling en beperkte capaciteit adviseert VVN u direct aan te melden via de website www.vvn.nl/agenda of door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN  Opfriscursus Ommen. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer.

Bel voor meer informatie naar: 088 – 524 89 20

U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.

 

 

Landelijk Telefoonnummer voor advies

Hebt u vragen over wonen, welzijn, zorg, gezondheid, pensioen of juridische zaken?  Dan kunt u terecht bij de landelijke de KBO-PCOB. U wordt te woord gestaan door getrainde, ervaren vrijwilligers.
Tel. 030 – 3400 655

Servicetelefoon: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, 10.00 tot 13.00 uur
Pensioen- en Juristentelefoon
: woensdag en donderdag, 13.00 tot 15.00 uur

 

********************************************************

 

Mutaties van 16-09- 2022 tot 15 -10- 2022

Overleden: 

Mevr. J. Lip-van Oenen,  7731 KB Ommen

 

Adreswijziging:

Mevr. J.E. Ruiter-Luijmes, 7731 CL Ommen

Opzegging lidmaatschap:

Dhr .en mevr. Geertman-Wennemars, 7731 GK Ommen

 

We heten van harte welkom de volgende nieuwe leden:

Mevr. G. Hemstede en mevr. H. Hemstede, 7731 ZV Ommen

Dhr. G. Horsman en mevr. G. Horsman-Slot, 7731 VH Ommen

Mevr. T.N. Limbeck-Kooy, 7731 BJ Ommen

Dhr. W.M. Rozema  en mevr. C. Rozema-Kruizinga, 7731 LE Ommen

Mevr. A.W. Talsma, 7731 ZV Ommen

Dhr. M. Veurink en mevr. I. Veurink-Landeweerd, 7731 BN Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers. 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof  tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

                Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767
  • (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869

of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

KBO-PCOB
Gemeenschappelijk actief

De KBO-PCOB komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed laten we ons eigen geluid horen.
Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk gëinspireerd; het zijn dé kenmerkenvan de KBO-PCOB.
Ons doel ? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging KBO-PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
Leden zetten zich hier actief voor in.
Lees meer op www.kbo-pcob.nl

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden