Nieuwsbrief KBO / PCOB afdeling Ommen, Mei 2023

5 mei 2023 Ommen

 

het gebed dat verhoord werd

 

ik vroeg om kracht

en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken

 

ik vroeg om wijsheid

en God gaf me problemen om te leren op te lossen

 

ik vroeg om voorspoed

en God gaf me verstand en spierkracht

om mee te werken

 

ik vroeg om moed

en God gaf me gevaren om te overwinnen

 

ik vroeg om liefde

en God gaf me mensen om te helpen

 

ik vroeg om gunsten

 en God gaf me kansen

 

ik ontving niets van wat ik vroeg

 

ik ontving alles wat ik nodig had

 

 

*******

 

 

 

 

 

 

 

MEDITATIE

Jes. 46 : 3 – 4
Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is – van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte; Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.

In deze verzen laat God zien wie Hij is. God draagt zijn volk, zijn kinderen, vanaf het prille begin in de moederschoot, tot aan het einde van het leven.  God maakt hiermee ook duidelijk dat Hij heel anders is dan de goden van Babel (Bel en Nebo). De Babyloniërs moesten zwoegen voor hun afgoden. Hun beelden waren een zware last op hun schouder.
Maar God draagt zijn volk als een kind. Elke dag. Ook toen al, in het Oude Testament. Daarmee komt ons leven in Zijn perspectief te staan.
Het Perspectief van het Paasevangelie. Misschien staan we er niet altijd bij stil. Misschien zijn we meer opgegroeid bij het houden van de tien geboden en het doen van Gods wil. Daar wil ik niets aan afdoen.

Maar bij alles wat er verandert in ons eigen leven, in de kerk en in de samenleving hebben we soms meer houvast en bemoediging nodig. Daarom is het fijn om elke dag te beginnen met een lied of tekst dat kracht geeft en bemoedigt:

 

God zij geprezen met ontzag
Hij draagt ons leven dag aan dag
Zijn Naam is onze vrede (Ps 68 : 7 Liedboek)

MvdB

 

VAN HET BESTUUR

Wat hebben we een bijzondere Paasviering gehad. De groep Stil 3 wist ons te boeien met hun liederen, die ze vaak driestemmig zongen zonder begeleiding! De beelden kwamen uit het boek: Hij was één van ons, van Rien Poortvliet. Ineke, Anette en Annet vertelden het Evangelie op een heel toegankelijk manier. Aan de samenzang met de zaal kon je de saamhorigheid en betrokkenheid goed horen. Fijn dat er 75 leden aanwezig waren. De avond van Witte Donderdag was de enige avond die de groep beschikbaar had voor ons. En dit programma wil je graag in de week voor Pasen houden.

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van onze activiteiten voor het seizoen 2022 – 2023. We zijn blij dat alle bijeenkomsten door hebben kunnen gaan en dat we ons 35-jarig jubileum konden vieren.  Het bestuur buigt zich binnenkort over het programma voor  2023 – 2024.

We wensen een ieder een goede zomerperiode toe.

Marjan van der Bent,
voorzitter

 

LIEF EN LEED contactbijeenkomst 4 april

 We hebben een actieve Lief en Leed Commissie met als coördinatoren Hennie Grootens en Riek Makkinga. De contactpersonen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van Lief en Leed in hun wijk.
Twee keer per jaar komen ze bij elkaar om de adressen bij te werken. Zo ook op dinsdag 4 april jl.
Bijzonder was dat dit keer een spreekster was uitgenodigd: Marie-José Dusseldorp, voorzitter van de commissie Zingeving en Identiteit van de KBO. `

Zij vertelde over “Samen Dementievriendelijk” en liet ons met opdrachten ervaren wat dementie inhoudt.

Onze voorzitter, Marjan van der Bent, zit namens de PCOB  in de Commissie Zingeving. Zodoende was het contact met Marie-José snel gelegd en hadden we een mooie bijeenkomst.
In overleg met de coördinatoren willen we vaker een extra onderwerp behandelen.
Misschien wordt het daardoor aantrekkelijker om contactpersoon te worden!
We hebben nog een aantal vacatures en kunnen dus nieuwe mensen goed gebruiken.
Een kleine moeite, maar het wordt zeer gewaardeerd.

U kunt contact opnemen met Hennie Grootens.

 

WANDELING KBO-PCOB 20 juni 2023

“Leren doet leven” is het motto van de wandeling die de Commissie Zingeving en Identiteit van de KBO-PCOB Overijssel organiseert op dinsdag 20 juni. We starten bij het Karmelietenklooster in Zenderen.

Het is een afwisselend programma met een wandeling van 5 km en

’s middags een tocht door het labyrinth bij het klooster.  Het gespreksthema van de dag is: de trap van het leven. Uiteraard is er tijd voor koffie en lunch. Globaal duurt de dag van 10 tot 15 uur.
Het programma wordt op dit moment nog precies vastgesteld.

Wie mee wil kan zich bij mij opgeven (Marjan van der Bent) en krijgt dan ook de laatste info.

 

 

 

 

 

Mutaties 16-03-2023 tot 15-04-2023

Beëindiging lidmaatschap:

Mevr. T. Kloosterman; Ommen,  per: 31-12-2023

Nieuwe leden:                                                                                  

Dhr. J.A. van Bruggen   en Mevr. A. Van Bruggen-Brink,   Ommen                        

Mevr. B.B. Hellingwerf , Ommen                                                                  

Overleden:                                                                                       

Mevr. T. Bouwman-Ballast  op 22-03-2023,   Ommen

Dhr.. A.J. Lekkerkerker op  27-03-2023, Ommen

Mevr. D. Schuttert- van der Linde  op  27-03-2023, Witharen                                                    

Adreswijziging

Mevr. H. Van Dijk-Jaspers,  Ommen

 

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen:  Gerry Westerhof    tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen) Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

KBO-PCOB
Gemeenschappelijk actief

De KBO-PCOB komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed laten we ons eigen geluid horen.
Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk gëinspireerd; het zijn dé kenmerkenvan de KBO-PCOB.
Ons doel ? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging KBO-PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
Leden zetten zich hier actief voor in.
Lees meer op www.kbo-pcob.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden