Nieuwsbrief KBO / PCOB afdeling Ommen, Maart 2023

1 mrt 2023 Ommen

 

U I T NO D I G I N G

 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de

ledenmiddag

op dinsdagmiddag 14 maart 2023 om 14.00 uur

in de Kern te Ommen.

Sprekers zijn Ada Bakker en Truus Kassies, medewerkers van de RABO bank.

Zij geven een presentatie over de gevaren van internet,

fraude via Whats App, of phishing mails.

Hoe kunt u veilig internetbankieren en waar moet u dan op letten?

Er worden  filmpjes vertoond en u wordt bij het onderwerp betrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnus Dei (lam van God)

het Lam van God, dat de zonde van de  wereld wegneemt
Joh. 1 : 29

1. Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op Zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die ’t volk dat Hij ontzondigd heeft,      
In eeuwigheid beveiligt!                               

2. Aanbidt de  Vader in het Woord!
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit Beiden!
Van Zijn gemeenschap, Zijn gena,
Zijn liefd’ en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

 

VAN HET BESTUUR

Geweldig, wat hadden we een fijne middag met ons 35-jarig jubileum. Een feestelijke sfeer, een goede spreekster, een gebakje, een hapje en een drankje. Het was goed!

En meer dan 100 leden bezochten de jubileumbijeenkomst! Een absolute topper.
Op deze middag hebben we er zelfs alweer 5 leden bijgekregen!

Johan Kremer had een kort overzicht van de 35 jaren samengesteld en alle voorzitters op een rijtje gezet.
Rode draad is de inzet voor de leden en het omzien naar elkaar.
Soms met een enkel gebaar of woord: mensen worden gezien, gehoord.

Het bestuur had gezorgd voor een attentie voor de leden: een mooie kaars in de kleuren van de PCOB (lichtgroen of blauw) met een gedenkkaartje eraan.
35 jaar: 1988 -2023.

Als het goed is, heeft ieder lid of echtpaar dit inmiddels ontvangen (1 per adres).

De collecte kreeg een onverwachte bestemming: bestuurslid  Swanny Oosterhof verbleef op dat moment in India voor de Stichting Thomas. De collecte voor deze Stichting bracht het mooie bedrag van € 273,97 op. Hartelijk dank hiervoor!

Vechtdal TV heeft een leuk filmpje gemaakt van onze middag en een kort interview met mij gehouden. Het is terug te zien op de website www.rtvvechtdal.nl (onder video’s) en via You Tube https://youtu.be/XmfM_4W9lPo

We hebben als bestuur met heel veel plezier aan de voorbereidingen van deze middag gewerkt en zijn erg blij met de hoge opkomst en de goede sfeer. Daar doen we het voor!

In maart hebben we nog een middag met Ada Bakker van de RABO bank; zij komt ons alles vertellen over de gevaren van  internet, financieel misbruik enz. Wat kun je er tegen doen? Kortom een actueel onderwerp.

Op donderdagavond 6 april om 19.45 houden we onze Paasviering in de Kern met medewerking van het STIL3 uit Vollenhove, een trio bestaande uit Ineke van de Beek, Annette Oosterhof en Annet Stam. Het programma heeft als titel: Hij was één van ons. Een programma met beeld, muziek, bijbelteksten en samenzang.
Denkt u eraan dat het ’s avonds is?

We ontmoeten u weer graag op onze bijeenkomsten.

Marjan van der Bent,
voorzitter

 

Ledenvergadering 14 maart

Op de bijeenkomst van 14 maart zullen ook diverse verenigingszaken aan de orde komen.

Het bestuur stelt voor om daar rond half vier mee te beginnen:
1. Financiën
    a. exploitatieoverzicht 2022
    b. begroting 2023
    c.  jaarlijks een bescheiden gedeelte van het vermogen
         inzetten voor de activiteiten van de afdeling
    d. verslag kascontrolecommissie
    e. decharge verlenen
    f. nieuw lid kascontrole commissie

2.   Afscheid Frans Bouwers
a. afscheid Frans
b. werkgroep belangenbehartiging

3. Wat verder ter tafel komt

 

ONTMOETINSGDAG rond zingeving.

De commissie identiteit en zingeving van KBO-Overijssel nodigt u uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag rond zingeving op

Woensdag 22 maart. Locatie: Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal

De commissie is oecumenisch samengesteld en deze dag is bedoeld voor alle senioren in Overijssel.

Het thema van de dag luidt: De tijd van je leven!

Drs. Sipke Draisma, theoloog, lekendominicaan, pastor en actief bij uitgeverij ‘de Zalige Zalm’ zal deze dag de inleiding verzorgen en ons met boeiende vragen in gesprek brengen.

Het programma van woensdag 22 maart is als volgt:

09.30 uur        inloop – koffie/thee

10.00 -10.15   viering

10.15-11.00    inleiding

11.00-11.20    koffiepauze, gelegenheid tot vragen stellen

11.20-11.45    de inleider reageert op de vragen.

11.45-12.00    groepsvorming

12.00-13.00    groepsgesprekken

13.00               lunch

Opgave liefst voor 14 maart bij info@kbo-overijssel.

De kosten bedragen € 7,00 incl.  consumpties en lunch, contant te voldoen op 22 maart.

Van het bestuur gaan Geesje Geerligs en Marjan van der Bent er naar toe.

WERELDGEBEDSDAG 2023
Op vrijdag 3 maart wordt wereldwijd de Wereldgebedsdag gehouden. De viering in Ommen om 19.30 in De Kern. Hier vormen we een kring van  gebed.

De liturgie is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Taiwan, en heeft als thema:

Zichtbaar geloven. Het thema is ontleend aan de Bijbeltekst: “Ik heb gehoord van jullie geloof” (Efeziers 1:15)

Medewerking wordt verleend door een zanggroepje o.l.v. Willemien Gerritsen.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering.

LEVEN MET OORLOG

‘Oorlog is nooit ver weg. Veel mensen hebben via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen. Voor de eerste generatie is het doorgeven van oorlogservaringen vaak een belangrijke vorm van verwerking’ Zo begint de toelichting door het Nationaal Comité 4 en 5 mei op het jaarthema 2023 ‘Leven met oorlog’.

Wij zijn op zoek naar persoonlijke verhalen uit de Tweede Oorlog van mensen die het zelf hebben meegemaakt. Graag zouden wij deze verhalen optekenen door mensen die dat zouden willen te interviewen. Het is de bedoeling om deze verhalen in aanloop naar 4 mei 2023 te publiceren (waarschijnlijk in het Ommer Nieuws). Wij vinden het waardevol om deze verhalen op te tekenen opdat ze niet worden vergeten en doorgegeven kunnen worden aan de huidige en toekomstige generaties.

Het is onze bedoeling om naast de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog ook op zoek te gaan naar verhalen van mensen die een huidige oorlog zijn ontvlucht, met als verbindende factor: leven met oorlog – toen en nu.

Wij zouden het op prijs stellen wanneer u bereid bent uw verhaal of verhalen uit de periode 1940-1945 met ons te delen.

 Wanneer u daarvoor openstaat, dan vragen wij u of u contact op zou willen nemen met één van de leden van ons comité. Graag horen wij uw reactie voor 10 maart a.s.

P.S.  De Provincie Overijssel is in 2023 gastprovincie van 4 en 5 mei, waardoor dit jaar Overijssel op verschillende manieren bijzondere aandacht krijgt.

Bij voorbaat hartelijk dank.

4 en 5 mei comité Gemeente Ommen

Hans van Bruggen – 06 52 30 88 32
Klazien Wienen – 06 30 67 88 12
Mariëlle Hekman – 06 20 22 94 30

 

JAARVERSLAG  2022 KBO-PCOB OMMEN                                                                                             

De KBO-PCOB is een organisatie van en voor senioren die vanuit het christelijk-sociale gedachtegoed opkomt voor de positie van ouderen in de maatschappij. Onze organisatie is vooral actief op het terrein van gezondheid, wonen, welzijn, financiën en identiteit.
Belangenbehartiging, educatie en ontmoeting zijn drie belangrijke pijlers van onze afdeling die 380 leden telt.

Wij hebben in 2022 een aantal ledenmiddagen belegd met een informatief of ontspannend karakter.

De middagen werden door ± 60 leden bezocht, nam in de tweede helft van 2022 wel weer  toe.  Dit schrijven wij toe aan de corona.

 

Januari:    kon nog niet doorgaan i.v.m. de corona die er nog  heerste.

Februari:  vanaf februari konden, met de in acht nemende corona                                                          regels de bijeenkomsten weer plaatsvinden.

                      Deze middag werd verzorgd door één van onze leden,  Reinie Doorn in                              samenwerking met Gerja Dalvoorde, ambulant begeleider bij de Stichting                          Bartimeus.  Zij gaven informatie over hulpmiddelen voor blinden en    

                      slechtzienden.

Maart:       Dhr. E Ruiter uit Zwolle kwam spreken over de natuur in het Vechtdal.

April:         Paasbrunch met meditatie en muziek van Taizé en een aria uit de                                         Johannes  Passion van Johan Sebastiaan Bach.

September: Ds. Hans Bouma uit Kampen vertelde verhalen “God wonend bij de                                    mensen”.  Poëzie vanuit de Psalmen en Bijbelverhalen met                                                    pianobegeleiding van dhr. Klaas Schaap.

Oktober:     Een avondbijeenkomst met burgemeester Vroomen  en  wethouder Alice                            van den Nieuwboer: Wat kunnen senioren  verwachten van het nieuwe                              college?

November:   Ontwikkeling in de (mantel)zorg in Ommen door Erna                                                            Martens, mantelzorgconsulent bij Carinova.

December:    Kerstviering  werd verzorgd door ds. Henry Dorgelo met muzikale                                        begeleiding van dhr. Klaas Schaap.

Overige activiteiten

 

Juni             Zes leden hebben meegedaan aan een wandeling in de  Dwarsgracht. Dit                          werd georganiseerd door de Commissie Identiteit en Zingeving van de                                KBO-PCOB.

Juli              Fietstocht met 20 personen o.l.v. dhr. van Eeten.  Hij vertelde over                                      Krishnamurti in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

 Reisje

In september zijn wij met 40 deelnemers naar Vesting Bourtange in Groningen geweest.

Vertrek 11,00 uur met tussen de middag een lunch en om 18,00 uur waren wij weer in Ommen.

Belangenbehartiging:

In het najaar van 2021 besloot het Senioren Platform Ommen verder te gaan als werkgroep belangenbehartiging van de KBO-PCOB Ommen. Zij hebben onderzoek gedaan naar de  Woon- en zorgwensen voor nu en later van (toekomstige) senioren in de gemeente Ommen. Dit gebeurde in het kader van de REGIOVERKENNING WONEN EN ZORG IN DE GEMEENTE OMMEN en is uitgevoerd in de periode oktober 2021-mei 2022.

Voorafgaand aan elke ledenvergadering verschijnt de plaatselijke Nieuwsbrief, waarin de verenigingsactiviteiten en belangenbehartiging een belangrijk onderdeel zijn.

Voorzitter mevr. M.A. van der Bent-van den Hout,
Secretaris: mevr. H. Kremer-Veurink,
Penningmeester: mevr. Z. Oosterhof- Huisman
Belangenbehartiging: dhr.  F. Bouwers                                                                                                                                           
Lid: mevr. E.M. Schrijver-Tibbe 

Lid: mevr. G. Geerligs

Verslag van de ledenmiddag op 14 februari 2023

Voorzitter Marjan heet ons allen welkom op deze feestelijke ledenmiddag ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan van de PCOB.

Met een mooie opkomst van ruim honderd leden en belangstellenden opent Marjan deze vergadering met een bijzonder woord van welkom aan Thea Kroese, bekend van TV Oost.

Marjan blikt in het kort terug op de voorgaande jaren en vermeldt dat wij van de Landelijke PCOB, uit de projectenpot, een bijdrage hebben ontvangen van bijna € 600,-  om dit jubileum te vieren.  

Hierna doet ze de meditatie ‘God laat zien dat wij genade, vergeving en vreugde nodig hebben’ en gaat ons voor in gebed.

Johan Kremer geeft een terugblik op de afgelopen 35 jaar, hij benoemt de negen voorzitters die er geweest zijn in die jaren.

Hierna krijgt Thea Kroese het woord. Zij vertelde verhalen in de streektaal, waarin ze ook aandacht besteedde aan ons jubileum en Valentijnsdag.

Hoe komen wij aan Valentijnsdag? Valentino uit Italië was een monnik die veel goede dingen deed voor andere mensen.

Twee jaar nadat Valentino op 14 februari ten dood is gebracht, heeft de keizer van Rome 14 februari uitgeroepen als Valentijnsdag.

Waarom vieren wij nieuwjaarsdag op 1 januari? Zo kregen we ook nog een stukje educatie.

Marjan vraagt voor de ledenwerving 35 ambassadeurs, zij krijgen een bakje met blauwe druifjes. Als ze vóór juli een nieuw lid aanbrengen, krijgen ze een attentie.

De gebruikelijke collecte van lief en leed wordt vervangen door een collecte voor de Stichting Thomas waarvan Swanny bestuurslid is. Op dit moment is ze voor de Stichting in India.    

In de pauze krijgen we ons 2e kopje koffie en gebak met het logo van de PCOB.

Na de pauze gaat Thea verder met haar verhalen.

Zij vertelde een boeiend verhaal over de vierde Wijze uit het Oosten, Artaban.

Marjan bedankt Thea voor haar  mooie verhalen.

Elly sluit het officiële gedeelte af met een gedicht van Marinus van de Berg: ‘Mensen hebben mensen nodig’.

Marjan wenst ons wel thuis, iedereen kan een kaars meenemen als attentie voor ons 35-jarig jubileum.

Hierna is er gelegenheid voor een informeel samenzijn met een hapje en drankje.

De collecte heeft het prachtige bedrag op gebracht van € 273,95

Allen hartelijk dank!

 

J U B I L E U M

 

35 Jaar

 

 

Mutaties van 16-01 tot 15-02-2023

Overleden:

Dhr. L. Kamstra   29-01-2023, Ommen

Mevr. D.M. Warner-Wouda   03-02-2023, Ommen

  

Beëindiging  lidmaatschap

Mevr. L. Bouwhuis – Winters per 31-12-202, Ommen

Dhr. en mevr. A.G. Petter-Teunissen  per 31-12-2023, Witteveen

Dhr. en mevr. Slotmam-Weelink  per 31-12-2023, Ommen

Dhr. en mevr. Wimmenhove, Ommen

 

Adreswijziging:

Dhr. en mevr. Boomgaardt – Oenema, Ommen

Mevr. C.J. Gerrits-Zweers,  Ommen

 

Nieuwe leden:

Dhr. G. v. Elburg,  Ommen

Mevr. J. Huisman, Ommen

Mevr. T. Kloosterman,  Ommen

Dhr. P. G. Kramer, Ommen

Mevr. A.J. Sterken-Brinks, Ommen

Dhr. H.J. Warmelink,  Giethmen

 

Van de penningmeester

In deze nieuwsbrief vindt u zoals gewoonlijk weer de financiële stukken van het voorgaande jaar en de begroting voor het lopende jaar van de PCOB afdeling Ommen.

Het jaar 2022 is afgesloten met een tekort van € 1115,50. Begroot was een tekort van € 2603, Hieronder vindt u een korte uitleg van een aantal grootboekrekeningen.

Overige inkomsten:

Opbrengst paas brunch.

Collecte Lief en Leed:

Laag begroot i.v.m. onzekerheid aantal ledenvergaderingen (Corona)

Jaarlijkse reisjes:

Na de Corona periode is er weer 1 reis geweest in 2022. I.v.m. het niet doorgaan van een reis in 2020 was er nog een bedrag tegoed van Gebo tours. Dat is bij deze reis verrekend.

Ledenvergadering: 

De kosten van de paasbrunch zijn op deze post geboekt.

Kosten Rabo:

De Rabobank heeft het verenigingsvoordeel in de loop van 2022 afgeschaft.

Overige bijeenkomsten:

Niet doorgegaan.

De begroting voor 2023 laat opnieuw een tekort zien, ondanks het gestegen leden aantal. Er is door het bestuur voor gekozen om de contributie ondanks de stijgende prijzen in 2023 niet te verhogen en voor een tekort het spaarsaldo in te zetten. In 2023 viert de afdeling Ommen haar 35 jarig bestaan: dit is de post lustrum kosten.

Voor de controle van de cijfers over dit jaar zijn we op zoek naar 1 nieuw lid voor de kascontrole commissie. Deze controle vindt plaats in januari 2023. U mag zich nu al bij mij opgeven!

Swanny Oosterhof

  Opm.

Zoals met het bestuur is afgesproken worden de details van de jaarrekeningen niet via de digitale nieuwsbrief gepubliceerd. Deze vindt u papieren Nieuwsbrief uitgave.

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof        tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

                Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767
  • (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

KBO-PCOB
Gemeenschappelijk actief

De KBO-PCOB komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed laten we ons eigen geluid horen.
Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de KBO-PCOB.
Ons doel ? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging KBO-PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
Leden zetten zich hier actief voor in.
Lees meer op www.kbo-pcob.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden