Nieuwsbrief KBO-PCOB afdeling Ommen, Januari / Februari 2024

31 jan 2024 Ommen

 

 

U I T N O D I G I N G

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ledenmiddag

 

op dinsdag 13 februari aanvang 14.00 uur

in de Kern

Dhr. Heerssema komt praten over

gebrandschilderde ramen in kerken

en

 

op dinsdag 5 maart om 14.00 uur

 in de Kern.

Laura Strating-Janssens spreekt over de

levenswijze van de Amish

 

 

Deze nieuwsbrief bewaren!

 

ANNO DOMINI 2024

 

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13 : 8)

 

In 2024 is een nieuw jaar begonnen, dat alweer een maand oud is als u dit leest. We hebben elkaar “Gelukkig  Nieuwjaar” gewenst of de beste wensen meegegeven. Soms horen we nog de wensen : “ veel Heil en Zegen of zalig Nieuwjaar”. Deze laatste wensen drukken iets moois uit. Zij verwijzen naar God de Heer. Daarmee belijden we dat we van Hem afhankelijk zijn en de zegen uit Zijn hand ontvangen. Daar wijst de uitdrukking Anno Domini ook op:  Anno Domini (AD) betekent “In het jaar van de Heer”. Wat er ook gebeurt dit jaar, in de wereld, de kerk of in ons persoonlijk leven ook 2024 is en blijft een jaar van de Heer. Dat geeft houvast, juist als we merken dat er om ons heen veel verandert.
Jezus Christus is gisteren, vandaag, morgen en overmorgen en voor altijd dezelfde. Hij is de Trouwe Herder, die ons kent en ons  leven wil leiden. Met bewogenheid en ontferming en vol liefde en genade. Hij kent ons persoonlijk en dat is een groot verschil met andere godsdiensten. Hij zit niet onbereikbaar op een troon, maar door gebed en bijbel lezen leren we Hem kennen. Dat mag ons zekerheid en troost geven. Wie Christus als fundament onder zijn leven heeft, heeft vaste grond onder de voeten. Voor nu en altijd.
Een gezegend 2024 Anno Domini gewenst!

MvdB

 

Van het bestuur

Het is 2024 en per 1 januari zijn de ANBO en de PCOB gefuseerd. De nieuwe naam is ANBO-PCOB.
De ledenraden van de ANBO en PCOB hebben dit besluit unaniem genomen. Het belangrijkste motief was om de krachten te bundelen en de belangenbehartiging vooral op landelijk niveau te versterken. De ANBO heeft ong. 70.000 leden en de PCOB 50.000 leden.
De plaatselijke PCOB-afdelingen zijn verbonden met de landelijke PCOB via de ledenraad en hebben dus geen zelfstandig stemrecht. De ANBO heeft geen afdelingen. Hun leden zijn rechtstreeks lid van de landelijke ANBO.
We wachten af hoe de ontwikkelingen de komende maanden gaan verlopen. We hebben de uitdrukkelijke verzekering gekregen dat de PCOB afdelingen zelf hun identiteit en programma mogen vormgeven.
In Ommen blijven we ons voorlopig KBO-PCOB noemen. Het hele bestuur is het er van harte mee eens dat leden van alle gezindten lid kunnen worden van onze afdeling. Dat blijven we uitstralen. Het lidmaatschap en de activiteiten van onze vereniging staan open voor iedereen, maar we blijven een eigentijdse, herkenbare christelijke vereniging.

In de loop van dit jaar kunnen we beoordelen welke aanpassingen voor onze afdeling nodig zijn. Heel praktisch heeft dat bijvoorbeeld te maken met het verschijnen van het Magazine. In plaats van 10 x per jaar, ontvangt u het 8 x per jaar. Dat loopt niet meer gelijk op met onze afdelings-bijeenkomsten en dat is lastig. Onze plaatselijke Nieuwsbrief verschijnt dan ook maar 8 x per jaar. Daarom is de jaarvergadering, die gewoonlijk op de bijeenkomst in maart gehouden wordt, verschoven naar de bijeenkomst op 16 april.
De jaarcijfers worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief die op 12 maart uitkomt. Wilt u de Nieuwsbrieven daarom goed bewaren? 

N.B. Deze jaarcijfers zullen niet in de “digitale ” Nieuwsbrief worden vermeld.

Bij de mutaties ziet u dat er meer leden dan normaal bedankt hebben. Voor een deel heeft dat te maken met persoonlijke omstandigheden. Maar de overgang naar de automatische incasso was voor een aantal leden toch het moment om te bedanken voor het lidmaatschap.

 

Uiteraard was dat niet onze bedoeling en betreuren we dat. De penningmeester heeft er hard aan gewerkt om de overgang naar de automatische incasso mogelijk te maken. Dat was een hele klus.

Tegelijkertijd merken we dat er ook steeds weer nieuwe en jongere leden bijkomen. Rinus Habers zet zich met verdienste in voor de ledenwerving. Tot onze verrassing melden mensen zich ook spontaan aan als lid. We heten u allemaal van harte welkom en neemt u gerust een bekende mee naar de bijeenkomsten.

Marjan van der Bent,
voorzitter

Kerstcommissie

Al voordat ik voorzitter werd in 2015, was de kerstcommissie actief. Zij hebben zich al die jaren ingezet om de Kerstviering en in het begin ook nog de Nieuwjaarsbijeenkomst te laten slagen. De liturgie werd uitgetypt en van mooie versiering voorzien. Alles werd vervolgens in de Kern gekopieerd. Cake en koek werd gebakken en kerststukjes werden gemaakt. In de Coronaperiode kregen de kerstvieringen een ander karakter. Alleen al de presentatie via de beamer scheelt heel veel werk.
We hebben op een gezellige manier afscheid genomen van Gerrie Grootens, Jo Kramer en  Henk Jaspers en hen hartelijk bedankt voor hun inzet.

 

Verschijningsdatum magazine PCOB 2024

 Maand                                               Datum

Nr. 1 :  januari / februari                     30 januari 2024

Nr. 2 : maart                                          12 maart  2024

Nr. 3 : april / mei                                  23 april 2024

Nr. 4 : juni                                              4 juni  2024

Nr. 5 : juli / augustus                           23 juli 2024

Nr. 6 : september                                  3 september 2024

Nr. 7 : oktober  / november                22 oktober 2024

Nr. 8 : december                                    3 december 2024

 

Bewaar de Nieuwsbrief !!!!!

 

Van de penningmeester:

Contributie 2024

De contributie voor het jaar 2024 zal dit jaar voor het eerst via automatische incasso afgeschreven worden.

U ontvangt dus geen acceptgiro meer.

Het contributiebedrag (€ 27 voor een individueel lid en € 46 voor een echtpaar of ander leefverband) zal omstreeks 28 februari 2024 afgeschreven worden.

 

Programma PCOB Ommen 2024

 

13 februari      – Dhr. Heerssema over gebrandschilderde ramen in kerken.

 

5 maart            – Laura Strating -Janssens: de levenswijze van de Amish in beeld.

 

26 maart          – Paasbrunch met René Huyskes over “Engelen”

 

16 april            – Thematafel en Zorg

                                    en

                          Jaarvergadering

 

Verslag van de Kerstviering december 2023

 

De voorzitter Marjan van de Bent heet ons allen hartelijk welkom.  In het bijzonder dhr. Jan Wietske, hij verzorgt deze middag de kerstliturgie, na de pauze vertelt hij over ‘kerstfeest op Papoea’ en dhr. Klaas Schaap met het koor ‘zingen maakt blij’ en hij doet tevens de muzikale begeleiding van de liederen. De beamer wordt verzorgd door dhr. Gerrit Wermink.

Na de lezing uit Genesis en het gebed geeft Marjan het woord aan de heer Wietske.  Zijn vrouw Diny leest een gedeelte uit Johannes.  In Genesis zegt God: ‘er moet licht komen, het licht van de wereld’. Het licht van het kerstfeest.  God zelf is het licht, zonder God zou er geen licht zijn.  Jezus zegt ‘Ik ben het licht van de wereld’.

Nadat we samen enkele liederen gezongen hebben, zingt het koor verschillende liederen.

In de pauze drinken wij koffie/thee met wat lekkers.

Na de pauze vertelt Jan Wietske hoe op Papoea het kerstfeest wordt gevierd.

Jan is met zijn vrouw Dinie, na hun pensionering als zendeling van 2005 tot 2012 naar Papoea geweest. Uitgezonden vanuit de geformeerde kerken van Nederland. Papoea was tot 1962 in Nederlandse handen. Daarna werd het een provincie van Indonesië. Het kerstfeest wordt daar vanaf 1960 gevierd omdat een zendeling, Don Ritseling, het verhaal vertelde dat Jezus de hoofdpersoon was en niet Judas zoals er altijd gedacht werd, Judas was in hun ogen de held. De zendeling Don Ritseling zag dat het heel moeilijk was om daar het evangelie te vertellen. Hij vroeg zich af of hij zo ver zou kunnen komen om mensen te dopen. In het dorp waar hij werkte werd er vrede gesloten op een hele bijzondere manier. Uit twee verschillende dorpen kwamen mensen naar elkaar toe die een zoontje aan iemand anders gaven en met hem zijn naam. Dit kind zou de basis zijn voor vrede. De beide dorpen wilden in vrede verder leven.

Ware vrede kan niet zonder vredeskind.

Zo is het kerstfeest op Papoea ontstaan en tot op heden wordt daar elk jaar kerstfeest gevierd. Jan Wietske sluit zijn verhaal af met de mededeling dat er op het christelijke eiland steeds meer mensen komen van andere eilanden, met een Islamitische achtergrond. Zo wordt het eiland Papoea steeds meer door moslims bewoond en wordt het steeds meer eigendom van Indonesië.

Wij sluiten deze kerstviering af met het zingen van ‘Ere zij God’.

 

 

 

 

 

Marjan bedankt de medewerkers van deze middag en wenst ons allen goede kerstdagen. Het was een hele goede opkomst, er waren ruim 100 aanwezigen.       

RK

Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2024

De voorzitter Marjan van de Bent opent de vergadering met gebed en een meditatie die geschreven is door pastoor André Monninkhof, dat begint met een lied van Mieke Telkamp ‘Waarheen waarvoor’. Hij eindigt met ‘ God zal er in voorzien’. Marjan praat ons bij over de fusie met de ANBO, dat betekent dat wij vanaf 1 januari 2024 verder gaan als een vereniging  ANBO-PCOB.

Wij gaan voorlopig nog verder onder naam KBO-PCOB en blijven ons eigen beleid en identiteit voeren. Heel duidelijk blijven wij een vereniging waar leden van alle gezindten lid  van kunnen worden, wij blijven een christelijke vereniging. Als hier nog vragen over zijn,  kom gerust langs of een keer na een ledenmiddag.

Hierna krijgt Gerko Warner het woord.

 

In 2012 wordt Gerko door enkele Ommenaren gevraagd: wat kunnen wij doen met de herdenking dat het 70 jaar geleden is dat de Joden uit Ommen zijn weggevoerd, althans de meeste joden. Zo werd in Ommen een stille rondgang gehouden langs de huizen waar in de 2e wereldoorlog Joodse mensen hebben gewoond en eindigen bij de Joodse begraafplaats. Heel belangrijk is het noemen van de namen van mensen die in de 2e wereldoorlog zijn omgekomen, ook in Amsterdam werden deze namen genoemd. Zo werden er ook steentjes gelegd op de grafstenen zodat de mensen niet vergeten werden. Ommen en Den Ham hadden samen 80 Joodse inwoners, Ommen had meer inwoners dan Den Ham, daardoor kreeg Ommen in 1855 een synagoge (sjoel).

Na de pauze gaat Gerko verder over de Joden in de 2e wereldoorlog. Wendel Zwiers, een Duitser, richtte het kamp Erica op, daar werden o.a. de NSB-ers naar toegebracht. Om het voor de Duitsers inzichtelijk te maken moesten alle Joden de Jodenster dragen. Na de oorlog hebben nog verschillende Joden een zaak met name een slagerij in Ommen gehad. De synagoge is later verkocht. Achter in de zaal staan panelen waar in het kort de geschiedenis van Joods Ommen tentoongesteld is. Er zijn mensen uit Ommen die nog veel over die tijd konden vertellen en door wijlen Dieks Horsman werden geïnterviewd. Het was een hele boeiende middag met een goede opkomst, bijna 100 personen.

Marjan sluit af met de berijmde psalm 90.

Hierna is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

RK

 

Licht

Als je wilt dat er licht is, ontsteek het dan zelf
Je hebt lucifers om het te laten ontbranden
Een mens heeft zoveel licht, zo heel veel licht in beide handen.

Als je wilt dat er warmte is, maak het vuur dan hoog
Je hebt woorden om de kilte te doven
Een mens heeft zoveel, zo heel veel kracht om in te geloven.

Als je wilt dat er rede is, begin dan bij jezelf
Je hebt kansen harmonisch te bloeien
Een mens heeft zoveel, zo heel veel goeds door innerlijk groeien.

Als je wilt dat er liefde is, geef dan iets van jezelf
In troosten een veilig omarmen.
Een mens heeft zoveel, zo heel veel steun om anderen te warmen.

Als je wilt dat er licht is, ontsteek dan jouw lamp
In luisterend en beschermend meeleven
Een mens heeft zoveel, zo heel veel liefs om weg te geven.

 

 

Iets uit de oude doos:

PCOB Bondslied

PCOB Bondslied

Wij willen voor U zingen
O, God der eeuwigheid
van alle goede dingen
die Gij ons hebt bereid.
Bij ’t klimmen van de jaren
in ziekte, nood en pijn.
Wilt Gij ook voor de oud’ren
een echte Vader zijn.

Maar wil ook in het heden
ons goed zijn en nabij.
Maak Gij Heer ons tevreden
ons leven rijk en blij.
U kunnen wij niet missen
geen nacht geen dag geen uur
sta Gij aan onze zijde
in onze levensduur.

(Wijze: Die winter is verganghen)

 

Dit lied zal vast al vele jaren geleden vaak gezongen zijn.
Misschien kent u het nog?

 

Mutaties 16-11-2023 tot 17-01-2024

 

Overleden:

Dhr. M. Hemstede Hessel 15-01-2024, Ommen

Mevr. W.G. Sikken-Moddejonge, 22-11-2023, Ommen

Mevr. G.Turkstra-van der Linde, 18-11-2023, Ommen

Dhr. A. Vosjan, 05-12-2023, CL Ommen

Nieuwe leden:

Dhr.en mevr, H. Jaspers- Jonkman, Ommen

Dhr. en mevr. Kroon, Ommen

Dhr. en mevr. J. De Lange-Scholten, Ommen

Dhr. H.J.J. Pohlmann, Ommen

Dhr. J.J. Resink en Mevr. D.J.F. Roorda, Ommen

Dhr. en mevr. H. Steen-Hogenkamp, Ommen

Dhr. H. Tip, Ommen

Dhr. en mevr. A. Vugteveen-Labordus, Ommen

Adreswijziging:

Dhr.D. Venema,  Ommen

Beëindigen lidmaatschap

Mevr. H.M. Bruins-Wijnen, Ommen

Dhr. en mevr. H. van Dijk-van Leeuwen, Ommen

Dhr. en mevr. F.J. Horsman-Waterink, Ommen

Dhr. en mevr. J. Jansen-Hekman, Ommen

Mevr. M. Jurjens-Laros, Ommen

Dhr. W. Koops, Ommen

Mevr. H.J. Marsman-Kleinlugtenbeld, Ommen

Mevr. J. Stam-van Marle, Ommen

Dhr. H. Stokvisch, Bergweg 22, Ommen

Mevr. J. Vosjan- Ekkelkamp, Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • – Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof  tel. 06 5161 7878
  • – Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • – Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen) Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • – Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • – Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden