Nieuwsbrief KBO /PCOB afdeling Ommen, Februari 2023

13 feb 2023 Ommen

 

 

 

J U B I L E U M

1988 – 2023

 

35 JAAR PCOB

U wordt van harte uitgenodigd voor dit jubileum

op dinsdag 14 februari 2023 om 14.00 uur

in de Kern te Ommen

Vanaf 13.30 inloop met koffie/thee en om 14.00 uur opening en

stilstaan bij 35 jaar PCOB Ommen.

Daarna komt Thea Kroese met verhalen in dialect uit de regio met een knipoog naar Valentijnsdag.

 

In de pauze koffie met een bijzonder gebakje en na afloop een drankje met een hapje.

 

 

 

 

35=35=35=35=35=35=35=35=35=35=35=35

 

Meditatie Johannes 10 : 1 – 10

Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden (vs 9)

 

In het evangelie van Johannes noemt Jezus zich “de deur”.

Hij gebruikt het beeld van de schaapskooi, waar de herder aan de deur zijn schapen ophaalt. De herder is betrouwbaar en de bewaker doet de deur voor hem open. De schapen kennen en herkennen hem en volgen hem naar buiten. Zij hoeven niet zelf op zoek te gaan naar de goede gronden, maar Jezus brengt hen ernaar toe.

De deur van genade en redding, die Jezus voor ons is, leidt ons ook naar binnen bij ons zelf. Wij komen in de ruimte van onze ziel, het binnenste van ons hart. Daar vinden we Oplettendheid om op te merken wat er om ons heen gebeurt. Dankbaarheid voor wat we elke dag ontvangen. Kalmte om onze innerlijke vrijheid te bewaren en ons niet te laten leiden door angst. Goede gaven, die Jezus ons wil geven.
“Weidegrond” betekent dat we ons geluk bij Jezus mogen zoeken en zullen vinden. We mogen in en uitlopen en ons laten voeden door het lezen van de bijbel, gebed  en viering.

Want Jezus is de Goede Herder, die zijn leven gegeven heeft voor al zijn schapen.

MvdB

 

VAN HET BESTUUR
Op 14 februari a.s. vieren we dat de PCOB afdeling Ommen 35 jaar bestaat. De afdeling is dus opgericht in 1988. Sinds 2019 noemen we ons KBO-PCOB Ommen omdat we graag leden met een rooms-katholieke en protestants-christelijke overtuiging welkom heten.

In 2021 en 2022 hebben we in totaal 50 nieuwe leden gekregen. Ja, u leest het goed, 50!
Alle nieuwe leden heten we heel hartelijk welkom; we hopen dat u een goede tijd hebt op de vereniging. In maart houden we een aparte bijeenkomst voor nieuwe leden.

In die 35 jaar zijn talloze bijeenkomsten gehouden en reisjes gemaakt; is de belangenbehartiging opgepakt. De contactpersonen van Lief en Leed brachten een bezoekje of attentie. Het Magazine met de plaatselijke nieuwsbrief is elke maand verspreid. Kortom, veel vrijwilligers zijn in touw (geweest) voor onze afdeling. Dat willen we graag zo houden: we  hebben telkens nieuwe vrijwilligers nodig. Samen aan het werk, maakt de afdeling sterk!

We maken er op 14 februari een gezellige middag van, met een hapje en een drankje.

We verliezen de inhoud niet uit het oog: in maart staat nog een informatieve lezing over financieel misbruik en internetfraude op het programma. Dan komt mevrouw Ada Bakker van de RABO-bank ons voorlichting geven. Zij is een aantal jaren geleden ook op onze afdeling geweest en zij gaf uitstekende adviezen. Daarom heeft het bestuur besloten dat ook uw zoon/dochter/familielid/vriend/vriendin die uw administratie verzorgt aanwezig mag zijn. Dus vraag hem of haar alvast voor deze middag.

Maar eerst op naar onze jubileumviering! Ik hoop heel veel leden te ontmoeten!

Marjan van der Bent

 

35 AMBASSADEURS

We houden een korte, flitsende actie om nieuwe leden te werven.

35 leden kunnen zich opgeven als ambassadeur (35 heeft natuurlijk te maken met ons jubileum).

Wat is de bedoeling? U meldt zich als ambassadeur aan bij het bestuur en ontvangt een leuke attentie.

Misschien kent u iemand die nog geen lid is en waarvan u denkt, die past prima binnen de KBO-PCOB Ommen. Hij of zij zou eigenlijk best lid kunnen worden. Dan kunt u die benaderen en vragen om lid te worden. U bent dan zelf de ambassadeur en promoot de KBO-PCOB Ommen.

Als u voor 1 juli 2023 één of eerdere nieuwe leden aanbrengt, krijgt u een tegoedbon van  5 euro.

Aanmelden als ambassadeur bij: Marjan van der Bent

Aanmelden nieuwe leden bij: Johan Kremer

 

35=35=35=35=35=35=35=35=35=35=35=35

 

 

 

CONTRIBUTIE 2023

Beste PCOB leden,

Bij deze nieuwsbrief zit de envelop met een acceptgiro voor de contributie van 2023.

De contributie voor 2023 is ondanks de gestegen prijzen gelijk gebleven aan voorgaande jaren en bedraagt  € 46.- voor echtparen en € 27.- voor individuele leden.

In de begroting voor dit jaar wordt rekening gehouden met de gestegen prijzen waardoor het verwachte tekort zal oplopen. Het bestuur is van mening dat dit met het bestaande spaartegoed verantwoord is op te vangen. De begroting en jaarcijfers zullen zoals gewoonlijk voor de jaarvergadering in de nieuwsbrief gepubliceerd worden. U kunt de acceptgiro gebruiken voor het overmaken van de contributie maar u mag dit ook rechtstreeks overschrijven naar de bankrekening van de afdeling Ommen met:

IBAN nummer NL87RABO0348999445 t.n.v. Protestants Christelijke Ouderen Bond, graag met vermelding “contributie 2023”

In verband met het landelijk afschaffen van de acceptgiro kaart zal in 2024 de contributie via automatische incasso gaan verlopen. De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet, in de loop van dit jaar ontvangt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Swanny Oosterhof

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

Verslag van de kerstviering op 13 december 2022

Na de opening heet voorzitter Marjan van de Bent ons allen hartelijk welkom. In het bijzonder Ds. Henry Dorgelo die deze middag verzorgt en de heren Klaas Schaap en Evert Jan Dijk die het orgelspel en de beamer verzorgen.

Na het gebed en het zingen van lied 158:1,2 en 3 leest Marjan een tekst uit Jesaja 9 en hierna volgt de meditatie door ds. Dorgelo. Het thema is: ‘Een Kind is ons geboren’.

Verwondering is het oude met nieuwe ogen te zien, lukt dat nog steeds?

Steeds zien wij weer het wonder van een pasgeboren kind, zo ook Jezus als Kind geboren werd, een sprankje hoop licht op aan de hemel. Een gloednieuwe morgen begint te dagen.

Wij luisteren naar een Engels lied van Andrea Bocelli, dat door ds. Dorgelo werd vertaald.

Als je met nieuwe ogen verwonderd durft te kijken, zie je dingen die eerst vanzelfsprekend zijn en die je met nieuwe ogen met verwondering gaat bekijken. Dat het Kind voor ons geboren is, betekent ook dat het kerstfeest mag zijn in ons eigen hart, dat wij daar met nieuwe ogen naar mogen kijken.

Duizenden kinderen zijn koning geworden maar er is maar één Koning die Kind is geworden.

Ds. Dorgelo sluit de meditatie af door nogmaals met nieuwe ogen te kijken/luisteren naar het lied van Andrea Bocelli

In de pauze drinken wij koffie/thee met wat lekkers.

Na de pauze leest Gerrie Grootens  het gedicht, “De andere weg” en zingen wij lied 441; 1 en 10.

Hierna vertelt Ds. Dorgelo een zelfgeschreven verhaal: ‘Gait van de bokse’. De titel van het verhaal heeft te maken van de bijnaam van zijn grootouders.

Het verhaal over Gait die nooit in de kerk kwam, maar door toedoen van zijn vrouw Fennigje kwam hij op kerstavond toch in de kerk. Zou er toch een hogere macht zijn waar zijn vrouw steeds over praat?

Hierna bedankt Marjan Ds. Dorgelo, en de heren Schaap en Dijk voor medewerking aan deze middag.

Tot slot zingen wij  ‘Ere zij God’. 

 

RK

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Verslag van de ledenmiddag van 10 januari 2023

De opening wordt deze keer door ons bestuurslid Geesje Geerligs verricht.

Zij leest een gedeelte uit Jesaja 58 en een meditatie uit het dagboek van Bobby Schuller, hierna gaat ze ons voor in gebed.

Wij beginnen met koffie/thee.

Nicolet Steemers zou deze middag verzorgen maar door ziekte is zij afwezig.

Gelukkig is Peter Kramer bereid gevonden om haar plaats in te nemen.

Zijn verhaal met foto’s gaat met name over het oosten van ons land.  500 na Christus is er een grote volksverhuizing geweest.

Friezen, Saksen en Franken kwamen naar ons land. Na de Friezen, die zich in Friesland vestigden, komen Franken.  Zij bewoonden voor een groot deel het oosten van het land. Daarna kwamen de Saksen, wij zijn nakomelingen van de Saksen. De Saksen waren een oorlogszuchtig volkje en verdreven de Franken naar Frankrijk zodat de Saksen het Oosten konden bewonen.

Bonifatius en Willibrord wilden het christendom invoeren. Dat ging nog niet zonder slag of stoot, de Friezen hebben Bonifatius vermoord. Willibrord stond bekend als apostel der Friezen. Het christendom kreeg wel de overhand. Het Saksische werk bleef in onze streek van kracht. Hierna vertelde Peter nog  e.e.a. over deze streek, de Boermarken. De Marke is in stand gebleven tot 1850.Een Marke is een agrarische gemeenschap, een buurtschap en ze hadden rechten en plichten waardoor de naam ‘noaberschap’ ontstond. Iedereen kreeg eenzelfde hoeveelheid grond toegewezen, dat heet een waarde. Het was dan ook niet mogelijk om je daarna nog als boer te vestigen, wel gebeurde dat nog eens clandestien. Al die Marken hadden woeste gronden. De woeste gronden waren nodig voor de aanvulling van de mest. In 1906 werd het treinspoor aangelegd, dat was een hele belevenis voor die tijd.

Geesje bedankt Peter voor zijn prachtige verhaal en wetenswaardigheden.

Swanny sluit het officiële gedeelte af met een gedicht van Jelly Verwaal: “Weer een jaartje ouder”.

Hierna wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

De collecte voor lief en leed heeft € 60,72 opgebracht, allen hartelijk dank.

RK

 

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

 

Ommen is één van de oudste Overijsselse steden.

Volgend jaar is het 775 jaar geleden dat Ommen haar stadsrechten uit handen van de Utrechtse bisschop Otto III ontving.

Nu de Stichting 775 jaar stadsrechten Ommen een feit is, kan er concreet invulling gegeven worden aan de viering van dit bijzondere lustrum. Enkele weken geleden is de Stichting 775 jaar stadsrechten opgericht. Het bestuur bestaat vooralsnog uit Hans Kersbergen, Jan Doedens, Alice Makkinga en Ria Kroon. Zij zullen zich de komende tijd gaan inspannen om het feestjaar 2023 in de steigers te zetten. Tijdens de brainstormavond, die in juni dit jaar heeft plaatsgevonden, is gebleken dat er meer dan genoeg ideeën zijn om er een feestelijk jaar van te maken. We roepen alle verenigingen, stichtingen, organisaties en burgers van de gemeente Ommen op, om met concrete ideeën te komen wat ze willen en kunnen organiseren.  

Kom met plannen……

Dat kan van alles zijn. Van een gezamenlijk concert, oud Ommenaren aan de koffietafel tot een workshop voor specialisten. Ga aan de slag met getal 775. Dit feestje is bij uitstek geschikt om te laten zien hoe we “samen” veel meer kunnen dan “alleen.”

………en geef ze door.

 Op 25 augustus is het precies 775 jaar geleden dan Ommen haar stadsrechten kreeg. Het is natuurlijk leuk wanneer juist deze datum, of  de week daaromheen, vol zit met feestelijkheden.

 

Hebt u ideeën of wilt u meewerken, laat het weten.

Dat kan bij: Elly Schrijver

                    Tel.: 45 22 21

                    Mail: ellyschrijver@ziggo.nl

 

Mutaties van 16-11- 2022 tot 15 -01- 2023

Overleden: 

Dhr. G. Ekkelkamp,  Ommen

Mevr. M. Paarhuis-Nijzink,  Ommen

Mevr. J.H. Troost-Sirach,  Ommen

 

Adreswijziging:

Mevr. G. Schuurman-Hesselink, Ommen

 

Beëindiging lidmaatschap

Mevr. T.W. Boswijk,  Ommen

Nieuwe leden:                                                                                             

Mevr. J.C. van de Beek-Stellingwerf , Ommen

Mevr. M.A. Hagens- Boxman, Ommen

Dhr. D. Kroese,  Ommen

Mevr. W. Ningbers-Kappert,  Ommen

Dhr. H. Martens en Mevr. H.Martens-van Biert, Ommen

Mevr. G.E. Pierik-Warner,  Ommen

F.J.M. Schuurman,  Dalfsen

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof   tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

                ! Leden ouderenbonden krijgen korting. !

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSDLEDEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

KBO-PCOB
Gemeenschappelijk actief

De KBO-PCOB komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed laten we ons eigen geluid horen.
Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk gëinspireerd; het zijn dé kenmerkenvan de KBO-PCOB.
Ons doel ? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging KBO-PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Leden zetten zich hier actief voor in.
Lees meer op www.kbo-pcob.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden