Nieuwsbrief KBO-PCOB afdeling Ommen, December-Januari 2023

6 dec 2023 Ommen

U I T N O D I G I N G

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de

 

K E R S T V I E R I N G

 

op dinsdag 12 december aanvang 14.00 uur

in de Kern

Dhr. Jan Wieske heeft de liturgie samengesteld en

houdt een kerstoverdenking.

 

 

en voor de

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Op dinsdag 9 januari 2024 om 14.00 uur in de Kern.

Het thema is dan: Joods erfgoed in Ommen.

Dhr. Gerko Warner zal dit toelichten.

 

Na afloop is er een hapje en een drankje.

 

 

 

Meditatie
een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven: de heerschappij rust op zijn schouders Jesaja 9 : 5

 

Geloof jij?
Met deze indringende vraag begon onlangs een preek. Misschien vinden we het niet zo’n bijzondere vraag en zijn we al snel geneigd om “ja, natuurlijk” te antwoorden. ’t Geloof is toch een onlosmakelijk deel van ons leven! Maar deze predikant merkte op dat 500 jaar geleden het grootste deel van de mensen “ja” zei. En dat is tegenwoordig wel anders: het christelijke geloof is naar de achtergrond gedrongen. Veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat je gelooft in een Bijbel die meer dan 2000 jaar oud is. Zij maken zelf wel uit hoe ze  in het leven staan.

Hoe gaan we als gelovigen daarmee om?
We staan aan de vooravond van het Kerstfeest: de komst van Jezus als kind naar deze wereld: dat is het moment dat alles voor de toekomst van de wereld bepaalt en verandert. Op dit moment toont God zijn liefde voor de mensen. Nu gaat Zijn belofte  in vervulling. Jezus heeft alles in zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart voor ons voldaan. Jezus mag met recht de naam “Zoon van de Vader” dragen. In zijn leven op aarde en in de omgang met zijn medemensen laat Hij Gods barmhartigheid en recht zien. Gods omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Dat is “het program” van het Evangelie, waar niemand iets op tegen kan hebben. Dat hebben we nodig! Uit die liefde mogen we leven.
Raakt ons dat nog?  Geloven we dat? Dan zijn we gelukkig, zalig te prijzen.
MvdB 

 

 

VAN HET BESTUUR

Een prachtige avond hebben we in oktober gehad. Het was gezellig en de sprekers vertelden enthousiast hun verhaal. Er wordt in Ommen veel georganiseerd en daar mogen we dankbaar gebruik van maken. Misschien kunt u ook anderen op ideeën brengen!

 

Op 12 december staat de kerstviering gepland. Een viering met een internationaal tintje. De heer Jan Wieske heeft de liturgie samengesteld en houdt een kerstoverdenking. Na de pauze laat hij een presentatie zien over “kerst op Papua””. Na zijn pensionering heeft hij daar een aantal jaren gewerkt. De muzikale leiding is in handen van Klaas Schaap. Ook het koor “Zingen maakt blij” zal een optreden verzorgen.

De Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari is gewijd aan het thema: Joods erfgoed in Ommen. Gerko Warner van de Stichting Herdenking Joods Erfgoed Ommen zal dit toelichten.
Een boeiend onderwerp om kennis van te nemen. Ook is er gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen onder het genot van een hapje en een drankje.

In de vorige nieuwsbrief staat het bericht dat de contributie in 2024 niet zal stijgen. Daar waren we iets te snel mee, want een paar weken later kregen we bericht dat de landelijke afdracht in 2024 wél stijgt. Maar…..een mooie meevaller voor u: het bestuur heeft besloten de contributie in 2024 toch gelijk te houden; € 27,– voor een individueel lidmaatschap en €  46,– voor een leefverband (2 personen) per jaar. Het verschil wordt eenmalig opgevangen uit ons vermogen.
We zijn één van de voordeligste afdelingen in de regio. De contributie van andere afdelingen ligt al gauw tussen de 50 en 55 euro.

Fijn dat al zoveel mensen de envelop met de Incassomachtiging ingeleverd of opgestuurd hebben. Als u er nog niet aan toegekomen bent, wilt u dat dan even in orde maken?
De postzegels op de enveloppen (zowel gebruikt als ongebruikt) komen ten goede aan de zending van de Christelijke Gereformeerde Kerk.

We zijn erg blij met de grote opkomst en de goede sfeer op onze bijeenkomsten. Ook zien we regelmatig nieuwe leden onder de aanwezigen. Heel fijn! We hopen dat u op volgende bijeenkomsten ook weer aanwezig bent. En…….belangstellenden zijn altijd welkom.

Marjan van der Bent, voorzitter

 

STAND VAN ZAKEN rond PCOB, KBO en ANBO eind 2023

In het Magazine van november hebt u kunnen lezen dat per 31 december 2023 de KBO en de PCOB volledig uit elkaar gaan. De oorzaak is het grote verschil in de structuur van de landelijke organisatie en de financiële positie van de beide bonden.
Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen vindt dat jammer; we stonden van harte achter het samengaan. In Ommen hebben we ons royaal en van harte opengesteld voor mensen met een katholieke achtergrond. En dat blijven we doen! We blijven voorlopig de naam KBO-PCOB dragen.
Inmiddels voert de landelijke PCOB besprekingen met de ANBO om te komen tot een fusie per 1 januari 2024. In de tweede helft van december wordt het definitieve besluit genomen. Schaalvergroting, kostenbesparing en een betere belangenbehartiging zijn de drijfveren.
Deze besluiten worden genomen door het landelijk bestuur en de ledenraad van de PCOB. Namens Overijssel hebben de heren Martin Visch en Herman Zieleman zitting in de ledenraad. Uit de toelichting van de heer Zieleman op de regiobijeenkomst in Lemelerveld begin november hebben we duidelijk begrepen dat er binnen de ANBO begrip en waardering is voor de identiteit van de PCOB.
Dat heeft het landelijk bestuur van de PCOB van meet af aan ingebracht. In de nieuwe statuten worden de grondslag en visie van zowel de PCOB als de ANBO verwerkt.

En onze afdeling? Voor onze afdeling verandert er voorlopig niets. De afdelingen kunnen hun eigen invulling geven aan de identiteit en programmering. We blijven onze afdelingsbijeenkomsten houden zoals we gewend zijn, onder de naam KBO-PCOB Ommen.  We blijven wie we zijn: een christelijk-sociale seniorenorganisatie in Ommen met een open blik naar de samenleving. Daar zetten we ons met al onze vrijwilligers ook de komende periode voor in!

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen.

 

Jakobsladder

Achter ons ligt veel schuld en kwaad. Voor ons ligt veel dreiging. Van boven verwachten we niet zo veel. Totdat we zien hoe de Hoge neerdaalt en ons zijn liefde verklaart. Want dat is de Jakobsladder, dat is kerstfeest: een liefde die alles overwint. En God gunt ons het geloof in de liefde. Daarom hebben de engelen zo’n geweldig feest georganiseerd. Ik hoop zo dat u ze hoort zingen.

Uit bijbels dagkalender 2021

 

Verslag ledenavond 24 oktober 2023.

Voorzitter Marjan van der Bent opent de vergadering en heet ons allen hartelijk welkom, in bijzonder de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die in de gemeente Ommen werkzaam zijn in het welbevinden van de senioren. Na een korte opening geeft Marjan het woord aan Jolenta Vijfvinkel.

Jolenta, is werkzaam bij Wijz Welzijn en ze is coördinator van het automaatje.  Het automaatje bestaat vijf jaar. Met een aantal vrijwilligers rijden ze met eigen auto om iemand ergens naar toe te brengen, bijvoorbeeld naar de huisarts of het ziekenhuis maar ook naar familie of andere leuke uitjes, het hoeft niet medisch gerelateerd te zijn. De kosten zijn € 0.35 cent per kilometer gerekend vanaf het huis van de chauffeur. Aanmelden graag twee dagen van te voren.
Er wordt een kort filmpje gedraaid waar enkele deelnemers aan het woord komen, Herman Bouwhuis is vanaf het eerste uur vrijwilliger bij het automaatje.  Hij had in mei bij het vijfjarig bestaan al 622 ritten gedaan. Jolenta vertelt over de activiteiten van Wijz Welzijn zoals de wandelclub, koersbal etc.

 Hierna  Ellen van de Vegte van Vitaal Vechtdal.  Zij vertelt waar Vitaal Vechtdal zich mee bezig houdt. Kijk vooral wat je wel kunt dan sta je veel positiever in het leven.  Vitaal Vechtdal is veel achter de schermen bezig met het geven van cursussen zoals stoppen met roken, gezond eten, goed bewegen en ook sociale contacten onderhouden.  Kijk ook wat je digitaal kunt, je kunt vaak veel meer dan je zelf denkt

Na de pauze neemt Jolien Olsman, welzijnscoach in de gemeente Ommen, het stokje over. Zij is verpleegkundige en de verbindende factor tussen senioren en de huisartsen om het welbevinden te bevorderen.  Zij heeft contact met alle disciplines, op die manier is zij zichtbaar en toegankelijk. Het is heel fijn om op die manier mensen met elkaar in contact brengen. Ook hier komt positieve gezondheid weer aan de orde. Op de website Vitaal Ommen is hier heel veel over te vinden.

Als laatste komt Ed Ellemeijer van de Uit Bus aan de beurt.  Het automaatje is aangesloten bij het Nationaal Ouderenfonds. Wat voorheen de boodschappen Bus was is nu de Uit Bus. Er worden ook leuke activiteiten aangeboden via het Nationaal Ouderenfonds, zoal in december een dag naar het concertgebouw in Amsterdam voor een kerstconcert. Ook een dagje of middag shoppen of andere leuke activiteiten komen regelmatig voorbij. Er zijn 15 vrijwilligers waarvan 2 dames.

Marjan bedankt alle sprekers voor hun boeiende informatie waar wij als 55+ allemaal gebruik van kunnen maken.

Het was een goede opkomst van 85 leden en belangstellenden.

Hierna sluit Ria de avond af met een gedicht.

 

Programma KBO-PCOB Ommen 2023-2024

12 december                – Kerstviering

 

9 januari                      – Gerco Warner over Joods Erfgoed in Ommen;

                                        Nieuwjaarsbijeenkomst

 

13 februari                  – Dhr. Heerssema over gebrandschilderde

                                       ramen in kerken

5 maart                        – Laura Strating-Janssens: de levenswijze van de

                                      Amish in beeld;

                                      Jaarvergadering

 

26 maart                      – Paasbrunch, met Rene Huyskes over              

                                       “Engelen”

 

16 april                        – Thematafel Wonen en Zorg

  

                            

Mutaties 16-10-2023 tot 15-11-2023

Overleden:                                                                                       

Mevr. G.J. Groen, Den Ham 03-11-2023

Nieuwe leden:                                                                                  

Mevr. W. Timmerman-van der Hoek, Ommen

Mevr. A.J.H. Timmerman, Ommen

Mevr. J.M. van der Vechte-Koggel,  Ommen

 

Adreswijziging

Dhr. en mevr. A. Vosjan-Ekkelkamp

Dhr. en mevr. H. Jaspers-Kisteman

 

Beëindiging lidmaatschap per 31-12-23

Mevr. E.A. Borger-Boonstra, Ommen                                                             

Dhr, en mevr. B.J.Bremmer, Ommen

Mevr. G.Bussink, Ommen             

Mevr. M. Ten Cate-Grooters , Ommen

Mevr. H. Haandrikman-Keizer, Ommen

Dhr. en mevr. E. Kramer-Draijer, Ommen

Mevr. A. van Loon, Ommen

Mevr. H. Makkinga-Zwiers, Ommen  

Dhr. en mevr. G.H. Steen, Arriën     

Dhr. R. V.d. Woude, Ommen

Mevr. A.W. Talsma,  Ommen

 

Tafelmanieren

Heer, leer ons onze tafel dekken

 

Met het witte laken van de gastvrijheid.

Met de schalen van de openhartigheid.

Met de borden van de menslievendheid.

 

Met het bestek van de soberheid.

Met de bekers van de blijmoedigheid.

met het servet van de zuiverheid.

 

Met het witte zout van de eerlijkheid.

Met de peperkorrels van de zelfkritiek.

Met de olie van de vergevingsgezindheid,

 

Heer, leer ons zó onze tafel dekken.

 

Zodat wij u met onze tafelmanieren eren

En U bij ons te gast wilt zijn.

 

 

 

Wij wensen elkaar:

Gezegende feestdagen en een goede jaarwisseling

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof        tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen) Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden