Nieuwsbrief KBO -PCOB afdeling Ommen, December 2022

29 nov 2022 Ommen

 

 

U I T NO D I G I N G

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de

K e r s t v i e r i n g

op dinsdag 13 december 2022 om 14.00 uur

in de Kern te Ommen

Deze middag wordt verzorgd door de werkgroep kerstviering.

Ds. Henry Dorgelo verzorgt de meditatie en vertelt een verhaal.

 

 

en voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Op dinsdag 10 januari 2023 om 14.00 uur in de Kern.

Nicolet Steemers neemt ons mee in verhalen met mysterie, misdaad. Denkt u mee met haar verhaal?

 

Na afloop is er een hapje en een drankje

 

 

Meditatie     

                                                                                                                                                               

Johannes 1 : 1 – 5

Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

De evangelist Johannes geeft zijn eigen visie op het begin van de wereld  Veel komt overeen met de eerste verzen van Genesis. Ook Johannes benadrukt dat woorden een belangrijke rol spelen bij de schepping. En ook hij spreekt over licht en duisternis. Maar wat in Genesis nog ‘woorden’ waren, wordt bij Johannes ‘hét Woord’.

Waar eerder sprake was van een scheiding tussen licht en duister, wordt bij Johannes duidelijk dat het gaat om een strijd. Een strijd op leven en dood. Daarover gaat zijn evangelie: Gods woord, dat licht en leven brengt is in de persoon van Jezus Christus, Gods Zoon, naar onze wereld gekomen. En uiteindelijk zal Jezus de duisternis overwinnen.

Het Licht van deze wereld is reddend verschenen.

 

Uit: adventskalender Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) 2 december 2022

 

VAN HET BESTUUR

Wat was het een fijne ledenmiddag over mantelzorg, waar Erna Martens kwam spreken. 70 leden, die ook in groepjes onderling een goed gesprek voerden over de praktijk van de mantelzorg. Daar doen we het voor!

Op 13 december houden we onze Kerstviering. De voorbereidingen zijn inmiddels rond en ds. Henry Dorgelo zal een meditatie verzorgen en een verhaal vertellen. Ook is er ruim de tijd voor onderling contact met iets lekkers van de werkgroep kerstviering. Trouwens, ook de bijeenkomsten begin 2023 zijn de moeite waard. We beginnen uiteraard met de Nieuwjaarsbijeenkomst met een bijzonder onderwerp: mevrouw Nicolet Steemers vertelt een spannend verhaal en neemt ons mee in haar verhaal. Lijkt me leuk om eens mee te maken. En ook dan maken we er een gezellige middag van!

35 jaar

Onze afdeling is opgericht in januari 1988. Dus vieren we in 2023 ons 35-jarig jubileum.
Op de ledenbijeenkomst in februari besteden we op een gezellige manier aandacht aan ons jubileum. Thea Kroese (bekend van RTV-Oost) komt verhalen vertellen en we presenteren iets lekkers bij de koffie/thee. En verder…..verklappen we nog niets.

Echt iets om deze winterperiode naar onze bijeenkomsten uit te kijken. De afgelopen jaren hebben we bijeenkomsten af moeten zeggen vanwege de Corona. Wat fijn zou het fijn zijn, als alles nu door kan gaan!

Op deze plaats wil ik twee overlijdens noemen: op 28 oktober overleed Egbert Knoeff, tot voor kort regiocoördinator van de PCOB in Overijssel. Hij heeft zich vele jaren van harte ingezet voor de PCOB en de samenwerking met de KBO in Overijssel.

In Ommen melden we het overlijden van Henk Nijhuis op 1 november. Hij heeft in eerdere jaren veel mensen lid gemaakt van de PCOB en de reisjes georganiseerd. We condoleren de beide families en wensen hun Gods nabijheid toe bij het verlies.

Verderop vind u een stukje over de landelijke ontwikkelingen van de KBO-PCOB; wij blijven de KBO-PCOB afdeling Ommen. Ik ben blij met onze afdeling en dankbaar voor de goede sfeer die er is tussen leden en binnen het bestuur. Hier wil ik ook benadrukken dat we regelmatig nieuwe leden erbij krijgen. In de Nieuwsbrief van november werden er 10 genoemd!
Ik hoop dat u op de afdelingsbijeenkomsten komt en u welkom voelt.
Het bestuur streeft ernaar om inspirerende bijeenkomsten en activiteiten op te zetten. Daarvoor hebben we alle leden nodig. Dus hebt u suggesties of tips meld het ons. En het is natuurlijk helemaal geweldig als u vrijwillig een taak op u wilt nemen. We hebben regelmatig vrijwilligers nodig voor verschillende taken. Vraag er eens naar bij het bestuur.

En tot slot mag ik met een mooi bericht van de penningmeester eindigen:
                                           de contributie blijft in 2023 gelijk!

 

Marjan van der Bent,

voorzitter

 

 

 

 

 

 

Landelijke situatie KBO-PCOB

In het Magazine van november 2022 hebt u kunnen lezen dat 4 katholieke bonden uit de KBO-PCOB gaan treden. Dat zijn de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Holland. Landelijk blijft de KBO-PCOB bestaan met de PCOB en zeven katholieke bonden uit de andere provincies.
Waarom gebeurt dat? Allereerst zijn de provinciale katholieke bonden zelfstandige organisaties. Zij hebben elk hun eigen provinciaal bestuur, hun eigen provinciaal kantoor en hun eigen (betaalde) medewerkers. De PCOB is landelijk georganiseerd: de beroepskrachten sturen vanuit het landelijk bureau de afdelingen van de PCOB aan. De PCOB heeft dus geen provinciale organisatie. Daarbij komt dat de contributie van de KBO lager is dan die van de PCOB. Deze factoren maken het moeilijk om op termijn een fusie aan te gaan. De uittredende bonden behouden graag hun zelfstandigheid. Principiële verschillen speelden veel minder een rol.

Het bestuur van de KBO-PCOB in Ommen betreurt de gang van zaken: het is een stap terug.
In Overijssel hebben we een prima samenwerking tussen KBO en PCOB. Bestuurslid Frans Bouwers is lid van de werkgroep belangenbehartiging van de KBO-PCOB Overijssel. Ikzelf ben lid van de werkgroep Identiteit en Zingeving van de KBO-PCOB Overijssel. We hebben daarin prima kunnen functioneren. Hoe het verder gaat in Overijsel zullen we moeten afwachten, maar de contacten zijn nog steeds uitstekend.

Wat betekent dat voor de KBO-PCOB afdeling Ommen?
Wij blijven KBO-PCOB afdeling Ommen.
Daar staat het bestuur van de afdeling  volledig achter. Wij hechten er aan dat we voor onze leden, katholiek en protestants, een goed programma aanbieden dat herkenbaar is. De Bijbel is daarbij onze bron en dat zal ook in onze presentatie en activiteiten tot uiting komen.

Van oudsher zijn we een afdeling van de PCOB, dus we blijven deel uitmaken van de landelijke KBO-PCOB. U kunt gebruik blijven maken van alle diensten die landelijk worden aangeboden; u ontvangt het Magazine, kunt gebruik maken van de collectiviteitskorting van de ziektekostenverzekering enzovoort. Er verandert voor PCOB-leden niets.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Marjan van der Bent,
voorzitter KBO-PCOB Ommen

 

ZORGVERZEKERING KBO-PCOB

Op bladzijde 74 van het Magazine van november staat uitvoerige informatie over de collectieve zorgverzekering van KBO-PCOB bij het Zilveren Kruis. Leden van onze afdeling kunnen daar gebruik van maken! Op de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekering is een korting van 10% mogelijk. Op het basispakket is wettelijk geen korting meer toegestaan. Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering ontvangt u een extra KBO-PCOB pakket waarin in ieder geval de vergoeding voor de verplichte rijbewijskeuring is opgenomen. Voor meer informatie kijk op www.zk.nl/kbo-pcob of bel met de servicetelefoon van de KBO-PCOB 030 – 3400 655 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, 10.00 tot 13.00 uur)

 

Verslag van de ledenavond op 25 oktober 2022

 Marjan van de Bent heet ons allen hartelijk welkom en opent de vergadering. Na  uitleg over de ‘Tuin van Hoop’, leest ze een gedicht dat ook bij de opening hiervan is gelezen.

Na een voorstelrondje van het bestuur, geeft Marjan het woord aan burgemeester Hans Vroomen en wethouder Alice van den Nieuwboer. Zij vertellen iets over zichzelf en hun portefeuilles om zo goed met elkaar in gesprek te komen.

De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken, is verantwoordelijk voor openbare orde, veiligheid en participatie. Het gaat erom hoe het gemeentebestuur in contact komt en blijft met de inwoners van Ommen. De wethouder heeft o.a. wonen en zorg, verkeer en veiligheid in haar portefeuille.   Het onderwerp van vanavond sluit daarop aan.

Wat kunnen senioren van het college verwachten?

 De wethouder begint met wat de gemeente Ommen doet voor ouderen.

 Wonen en Zorg is heel belangrijk.

De gemeente kijkt naar nieuwe vormen van wonen zoals bijvoorbeeld een ‘Knarrenhof’ dat zijn hofjes waar mensen elkaar helpen zodat er minder zorg nodig is van derden. Omzien naar elkaar is ook heel belangrijk. In meerdere plaatsen heeft men daar goede ervaringen mee.  Ook is er aandacht voor het inloophuis.

Zorg komt ook aan de orde: hoe voorkom je eenzaamheid en armoede? Een heel belangrijk punt dat veel aandacht verdient.

Over het verkeer werden veel vragen gesteld.

Hoe de wegen en paden zo goed en veilig mogelijk ingericht kunnen worden voor veilig lopen en rijden met scootmobiel. Ook werd er aandacht gevraagd voor fietsers bij de Vechtbrug.

In het centrum ontstaan er gevaarlijke situaties. Doordat fietsers op de voetpaden fietsen,  lopen de voetgangers gevaar.

De burgemeester en wethouder nemen dit mee en dit heeft zeker de aandacht van het college.

De burgemeester presenteerde de nieuwe website, waar makkelijk informatie te vinden is, meldingen te maken zijn en die toegankelijker is.

Het was een mooie en informatieve avond met fijne gesprekken onderling.  Er komt een vraag om als senioren wat meer bij de plannen te worden betrokken. Dat wordt meegenomen.

Marjan bedankt de burgemeester en wethouder voor de mooie avond en de goede gesprekken.

Elly sluit de avond af met een gedicht ‘Een instrument van Uw vrede’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag  van de ledenmiddag 15 november 2022

Marjan opent de vergadering en heet ons in een mooie volle zaal hartelijk welkom, in bijzonder Erna Martens en Margriet Bleekemolen.

Marjan leest ps. 121, daarna doet ze een meditatie en gaat ons voor in gebed.

Na een paar mededelingen geeft ze het woord aan Erna.

Erna komt vertellen over mantelzorg, zij zal met Margriet een interview houden. Erna is voor Ommen de mantelzorgconsulent voor volwassenen. Rinie is kindermantelzorger. Erna heeft veel contacten met gemeente, huisartsen, huisbezoeken om informatie te geven over indicatie, en wet en regelgeving. Mantelzorger daar kies je niet voor, dat word je, voor een partner, kind of iemand anders die op je pad komt. Als je meer dan 8 uur in de week en 3 maanden achtereen intensief voor iemand zorgt dan ben je mantelzorger. Mantelzorgen kan heel zwaar zijn, zowel fysiek als mentaal. Er worden veel dingen aangeboden voor mantelzorgers om het werk wat lichter te maken, zoals bijvoorbeeld een tillift.

Na de presentatie heeft Erna een interview met Margriet. Zij is een mantelzorger uit de praktijk.  Margriet vertelt over een cliënt met dementie die zij heeft begeleid tijdens zijn ziekte. Het is heel zwaar, ook omdat hij niet bij haar woonde, dan weet je niet hoe het gaat als hij alleen is. Je blijft er 24 uur per dag mee bezig. Daarna is hij opgenomen, ook dan laat het je niet los.

Hierna komen vanuit de zaal een aantal vragen.

 Erna heeft na de pauze stellingen die wij in groepjes bespreken. De stellingen zijn op de praktijk gericht, zo zie je hoe verschillend er op de mantelzorg gereageerd wordt. Sommige mensen zijn te bescheiden om hulp te vragen, ze zijn zich vaak helemaal niet bewust dat ze mantelzorger zijn. Er is wel veel waardering voor mantelzorgers door cliënt en de familie.

Het is heel belangrijk dat huisartsen doorverwijzen naar het mantelsteunpunt, daardoor kunnen mantelzorgers ontlast worden. Om aan te kloppen bij het steunpunt hoef je geen lid te zijn van Carinova. Het steunpunt is voor alle inwoners van Ommen. Evenmens is een organisatie in Ommen die de mantelzorger ook kan ontlasten. Een opmerking kwam uit de zaal over vakantie met de Zonnebloem, dit wordt door vrijwilligers gedaan zodat de mantelzorger ontlast wordt. Mocht hier belangstelling voor zijn dan kan men contact opnemen met Erna.

Als iemand meer informatie wil,  kunt u altijd bellen met Erna: 06-83868846 of Rinie van de Hoek 06-30732933.

Marjan bedankt Erna en Margriet voor de prettige en duidelijke informatie.

Erna sluit de bijeenkomst af met een gedicht, ‘mantelzorg’

De collecte van lief en leed bracht € 68.27 op.

Allen hartelijk dank!

 

 

 

 

 

 

 

Tien tips om met meer hoop aan het nieuwe (levens)jaar te beginnen

Als we aan het begin van het nieuwe jaar staan en als we echt willen dat we met meer hoop willen leven dan in de afgelopen twee jaar van corona, dan is het onze verantwoordelijkheid en plicht om lessen te trekken uit de crisis.

Alleen dan doen we het maximale om voor onze naasten en onszelf, voor onze kerk en onze collega’s met meer perspectief een nieuw begin te maken.

Hier komen de tien tips op weg naar hoop en zegen in 2022:

 1, Maak het stil in jezelf, want de stilte van de Lock down mag dan confronterend zijn geweest, die stilte was ook verkwikkend. Geen lawaai, niet te veel auto’s, nauwelijks vliegtuigen. Alles viel stil. Probeer die stilte opnieuw te verweven in je leven. Maak het elke dag stil in je hart. Dan kun je beter jezelf, de ander en God horen.

2. Breng structuur aan in je dag. Maak een dagprogramma, ook als je al wat ouder bent en in je eentje woont. Neem je iedere dag een aantal dingen voor zodat je dag vaste afspraken met jezelf heeft en daardoor meer voor je betekent.

3. Sluit vrede met jezelf en je naaste. Maak goed wat je kunt helen in relatie tot je naaste. Morgen kan het voorbij zijn, zo heeft de crisis geleerd. Word vrij in je hart, verzoen je met degene die het je moeilijk maakt. Daar wordt de ander gelukkiger van en jij zelf rijker.

4. Schrijf elke dag op wat er gebeurt in je leven, dan zie je beter waar je dankbaar voor kunt zijn. Schrijf om te kunnen danken, ook als er veel tegenspoed is. Ga op zoek naar het licht in je leven.

5. Ontmoeten is sinds de crisis nooit meer vanzelfsprekend. Dat je weer samen mag komen, is een groot geschenk. Vier de ontmoeting, ook als je je huis niet uit kunt. Met een kaartje zoals of met een telefoontje. Iedere dag, dat is deel van je programma. Dan sticht je gemeenschap en word je gelukkig.

6. Jezelf kleiner maken, zodat de ander (Jezus bijvoorbeeld) dichterbij kan komen. Kijk naar het levensverhaal van Jozef en Maria. Zij hebben hun leven/lot uit handen gegeven en kwamen daardoor dichterbij de Schepper.

7. Laat je helen door de schepping. Ga wandelen. En ervaar dat alles in je leven lichter wordt in de natuur. Als je niet naar buiten kunt, verzorg dan elke dag je lievelingsplant.

8. Zing iedere dag een lied dat je dierbaar is. Door te zingen ben je verbonden met anderen en haal je in wat zo lang in de kerk niet konden doen.

9. Bid drie keer op een dag, in de ochtend, in de middag, voor het slapen gaan. Dat geeft structuur en verbindt je met je naasten en met God.

10. Als je zo probeert te leven, ben je nooit meer eenzaam, maar samen met je naaste en met God. Dan wordt het een jaar vol van hoop.

Veel zegen in 2022.

LEO FIJEN

Leo Fijen gaf deze 10 punten voor het jaar 2022, maar ongetwijfeld gelden deze ook voor 2023!

 

 

 

Op het platform van Vitaal Ommen vind je lokale organisaties en verenigingen uit de gemeente Ommen. Partijen die u kunnen helpen met een vitaler en gezond(er) leven. Het vermelde aanbod is laagdrempelig en vrij toegankelijk. Om gebruik te maken van dit aanbod is geen doorverwijzing of indicatie nodig.

Wij stimuleren een vitaal leven in de gemeente Ommen.

Ons motto: Haal eruit wat erin zit!

 

www.vitaalommen.nl

 

Voor u gezien op de site:

Fitgym/stoelyoga:

Even weken Fitgym en oneven weken Stoelyoga.

Tijd: woensdag van 14.30 tot 15.30 uur.

Locatie: Wijksteunpunt Nijenhaghen, Patrijsstraat 2, Ommen

Kosten: gratis

 

Wandelen Nijenhaghen:

Tijd: maandag 11-12 uur

Locatie:  Wijksteunpunt Nijenhaghen

Kosten: gratis

 

Verandering van perspectief

 

Advent is verwachten en uitzien naar het kind

Nee, de waarheid is

Dat advent alleen maar drukte en business is

Ik geloof niet dat ik deze weken tot rust kan komen

Dat ik de weg naar binnen ga vinden.

Dat ik me kan richten op wat komt

Het is toch zo

Dat de tijd vliegt

Ik weiger te geloven

Dat iets groter dan mijzelf in deze wereld schijnt

Dat ik met andere ogen kan kijken

Het is toch duidelijk

Dat God ontbreekt

Ik kan het onmogelijk geloven

Niets zal veranderen

Het is toch een leugen als ik zeg:

God komt op deze aarde.

En nu graag deze tekst van onder naar boven lezen .

We wensen u gezegende kerstdagen.  

 

 

 

 

Mutaties van 16-10- 2022 tot 15 11- 2022

Overleden: 

Dhr. G.J. Hesselink,  Ommen

Adreswijziging:

Dhr. J. Hagens,  Ommen

Dhr. en mevr. G.H. Hendriksen-Grootheert, Ommen

Mevr. H.J. Marsman-Kleinlugtenbeld, Ommen

 Nieuwe leden:

Mevr. A M.A. Assen-Bakker en dhr. J.G.A. Assen, Ommen                                                     

Dhr. G.J. Beniers, Arriën

Dhr. A. van Dorland en Mevr. E. van Dorland-Dijk, Ommen                                                                  

Beëindigen lidmaatschap:

Mevr. K. Gerrits, Ommen

Dhr. en mevr. Nijhuis-Veurink, Ommen

Mevr. G. v. d. Schoor-Timmerman, Ommen

Mevr. G.A. Westert-Wierenga, Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen:    Gerry Westerhof   tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

                Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk) 

 

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden