Nieuwsbrief KBO – PCOB afdeling Ommen, April 2023

28 mrt 2023 Ommen

 

 

U I T NO D I G I N G

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de

 

PAASVIERING

 

op donderdagavond  6 april 2023 om 19.45 uur

in de Kern te Ommen

 

Zanggroep Stil 3 uit Vollenhove verzorgt de  Paasviering

“Hij was één van ons”

met beeld, muziek, Bijbelteksten en samenzang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditatie:      Het blijde perspectief van Pasen

 Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft is de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
2 Korintiërs 5 : 19

Waar is het God om te doen? Het gaat God om een nieuwe schepping, waarin de zonde is vernietigd en het kwaad overwonnen. Een wereld van gerechtigheid, vrede en vreugde. Daarvoor is het nodig dat God de wereld haar overtredingen niet aanrekent en zich met haar verzoent. En dat heeft Hij gedaan door en in Christus. Door Jezus dood en opstanding is God die nieuwe schepping begonnen. Christus is de bemiddelaar van de verzoening tussen God en mensen. Daaruit blijkt de grote liefde van Christus. Die liefde is de drijfveer van Paulus. Als gezant van Christus roept hij de mensen op om zich met God te laten verzoenen. Hij wil alle mensen bekend maken met degene in wie Gods verzoening tot stand is gekomen. Wij moeten één met Christus worden, want dan zijn wij een nieuwe, verzoende schepping.

 

Uit: Wie zeg jij dat Ik ben? In de Bijbel op zoek naar wie Jezus is,  uitgave 2023 van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

 

VAN HET BESTUUR

Op de vergadering van 14 maart hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Frans Bouwers.
We waarderen hem voor alles wat hij in de acht jaar van zijn bestuurslidmaatschap tot stand heeft gebracht. Frans was de spil van het Senioren Platform Ommen (inmiddels opgeheven).
Frans had goede contacten met wethouders en ambtenaren van de gemeente en kon daardoor veel voor senioren betekenen.  We wensen Frans en zijn vrouw Aly heel veel sterkte, ook bij de gezondheidsproblemen waar ze mee te maken hebben.

Met het vertrek van Frans werd het voor de werkgroep belangenbehartiging van onze KBO-PCOB moeilijk om te blijven voortbestaan. Het valt niet mee om op het juiste moment je stem te laten horen en blijvende invloed te hebben. De werkgroep heeft daarom besloten te stoppen met haar werkzaamheden. Daarom bedanken we op deze plaats Annemarie Vroon, Jantina Huisjes, Gerie Koningen en Ernst van Ittersum voor hun jarenlange inzet.

Betekent dit dat er geen belangenbehartiging meer is? Dat is teveel gezegd. Ook de belangenbehartiging verandert.
We kijken om ons heen welke mogelijkheden en initiatieven er zijn in de gemeente.

We naderen het einde van het verenigingsseizoen 2022/2023 en als bestuur zijn we blij met de goede opkomst. Fijn dat we zo samen goede en leerzame middagen konden beleven. Het hoogtepunt was natuurlijk ons 35-jarig jubileum.

Het bestuur gaat binnenkort aan de slag met de voorbereidingen voor het seizoen 2023 /2024. We proberen nieuwe activiteiten te organiseren, maar ook voor de bijeenkomsten goede sprekers te vinden.
Misschien weet u een spreker, onderwerp of activiteit waarvan u zegt, dat is wel iets voor onze KBO-PCOB. U kunt uw suggestie inleveren bij een bestuurslid. Denkt u met ons mee?

Marjan van der Bent, voorzitter

 

Verslag van de ledenbijeenkomst op dinsdag 14 maart 2023

Marjan is afwezig i.v.m. een knieoperatie en Geesje Geerligs vervangt haar. Zij heet ons allen hartelijk welkom, ook Ada Bakker en Truus Kassies van de RABObank, alsmede de nieuwe leden.

Geesje memoreert de leden die de afgelopen maanden zijn overleden.

Zij opent met een meditatie naar aanleiding van  Ps.147:7.

Na het gebed geeft zij het woord aan de dames van de Rabobank, zij geven een presentatie over de gevaren van internet fraude.

Ze gaan iets vertellen over de gevaren op internet, Whatsapp, sms-fraude,  phishing e-mail, (valse mail) en spoofing.

Truus Kassies geeft een presentatie.

Het gebeurt regelmatig dat je via app of telefoon gevraagd wordt door bijv. de kinderen om geld over te maken met een verhaal ‘mijn telefoon is stuk” of iets dergelijks. Het klinkt vaak zo echt dat je er intrapt. Men zegt dat gebeurt mij niet, maar toch wel.

Zo kwamen er heel veel voorbeelden voorbij.

Wij worden gewaarschuwd, van officiële instanties krijg je nooit een e-mail maar komen berichten b.v. van de bank altijd met de  post.

Dus Wees Voorzichtig!!!

Na de pauze vertelt Ada Bakker over lokale allianties, financieel veilig ouder worden.

Voorkom financiële uitbuiting.

Ada vertelt hoe vaak dit voorkomt en dan van mensen waar je het niet van verwacht, b.v. kinderen of kleinkinderen. Als je ouder wordt zorg er dan voor dat er iemand is die je bankzaken regelt. Machtig iemand voor het regelen van je bankzaken.

Dit kan ook via de notaris door een levenstestament op te stellen.

Geesje bedankt Ada en Truus voor hun duidelijke en voor ons hele belangrijke informatie.

Hierna gaan we verder met de jaarvergadering en de financiën.  Er komen enkele vragen en Swanny beantwoordt deze zoveel mogelijk. Er wordt nog gewezen op de grote clubactie van de Rabobank. Wij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om daar dit jaar aan mee te doen.

De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en in goede orde bevonden. De kascommissie verleent het bestuur decharge. De kascommissie maakt een compliment voor Martin, de zoon van Swanny, die haar ondersteunt. Het bestuur heeft besloten om Martin hiervoor een bloemetje te brengen.

Volgend jaar zal de heer Veurink samen met de heer Goos de kascontrole doen.

 Geesje doet nog een paar mededelingen.

–  Iedereen die een nieuw lid of meerdere leden aanbrengt krijgt eenmalig 5 euro.

–  Frans neemt deze middag afscheid als bestuurslid, vanwege zijn    privéomstandigheden kan hij niet aanwezig zijn. Er zal bij hem thuis een attentie worden gebracht.

Ook wordt afscheid genomen van de leden van werkgroep belangenbehartiging, de werkgroep is niet aanwezig.

Bij de rondvraag komen nog de volgende punten aan de orde:

  • En wordt gevraagd of er belangstellig is voor een reisje, het bestuur gaat kijken wat er mogelijk is.

Dit komt in één van de volgende nieuwsbrieven.

  • In de nieuwsbrief staat een oproep van het 4 en 5 mei comité, met het verzoek om verhalen uit de tweede wereldoorlog door te geven. Wie daaraan gehoor wil/kan geven kan contact opnemen met het 4 en 5 mei comité.

Hierna sluit Elly de vergadering met een gedicht van Henry Nouwen.

De collecte van lief en leed heeft € 65,61 opgebracht

Allen hartelijk dank. 

 

Van de reiscommissie

Wij, Geesje en Elly, zijn aan het kijken hoe dit jaar het reisje in te vullen. Er zijn zo wat ideeën. Onder anderen een dag naar de Abdij van Egmond.

We worden daar ontvangen door tv-gezicht en kloosterkenner Leo Fijen.

Er is een rondleiding en middaggebed met de monniken.

Lunch, koffie/thee.

 

Het eventuele reisje wordt gepland in september 2023.

Hebt u nog andere voorstellen van een leuk uitje, laat het ons dan weten.

Onze adressen staan achter op de nieuwsbrief.

 

 

De kracht van bewegen

Vitaal Vechtdal

 

Waarom bewegen zo belangrijk is? Bewegen maakt spieren en botten sterker en verbetert uw conditie. Bewegen verkleint de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en psychische klachten. Bewegen is goed voor je geheugen. U gaat zich fitter voelen en slaapt beter.

Volgens neuropsycholoog Erik Scherder zouden ouderen meer moeten worden gestimuleerd om te bewegen. Wat vindt u van zijn betoog?

 

Kom in beweging!

Wandelen kan overal. Nu alleen nog dóen. Twijfelt u nog? Er zijn veel voordelen:

Hersenen: slechts 2 uur per week wandelen verlaagt je kans op een beroerte met 30%;

Geheugen: 3x per week 40 minuten wandelen beschermt het hersengedeelte dat wordt geassocieerd met planning en geheugen;

Stemming: 30 minuten per dag wandelen kan de symptomen van depressiviteit met 36% verlagen;

Gezondheid: 3500 stappen per dag wandelen verlaagt het risico op diabetes met 29%;

Levensduur: 75 minuten per week stevig wandelen kan je levensduur met bijna 2 jaar verlengen;

(Over)gewicht: 1 uur per dag wandelen verlaagt het risico op obesitas met 50%;

Hart: De meeste dagen van de week 30-60 minuten wandelen, verlaagt het risico op hartaandoeningen drastisch;

Botten: 4 uur per week wandelen kan het risico op heupfracturen verlagen tot 43%.

 

Ontmoetingsdag  “Als kanker je raakt “

Hardenberg 1 april 2023

1 april 10:30 – 16:00 

Ontmoetingsdag voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

In de middag zijn er diverse programma’s voor de verschillende doelgroepen.

‘s Middags is er een heerlijke lunch.

Opgave: contact@alskankerjeraakt.nl

Informatie op: www.alskankerjeraakt.nl

 

 

 

Stil
Het was Gods wil
Zijn zoon te geven

 

Stil
Jezus droeg mijn kruis
mijn zonden vergeven

 

Stil
duisternis wacht
op het Licht

 

Stil
in verwondering
dat U voor mij ging

                                                                                                      Leo Heuvelman

 

 

 

Mutaties 16-02-2023 tot 15-03-2023

 

Beëindiging lidmaatschap:

Mevr. H. Dijkstra- Leffers;  Ommen

Dhr. H.M. Keizer;  Vilsteren

Nieuwe leden:

Dhr. G. Huisman, Ommen

Mevr. R. Veenstra-Boogaard,  Ommen

Mevr. G.J. Paarhuis- Lusseveld, Ommen

Adreswijziging:

Mevr. A. Stolmeijer, Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof  tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

                Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer,  0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN KBO – PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen:  NL87 RABO 0348 9994 45

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten:
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

KBO-PCOB
Gemeenschappelijk actief

De KBO-PCOB komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed laten we ons eigen geluid horen.
Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk gëinspireerd; het zijn dé kenmerkenvan de KBO-PCOB.
Ons doel ? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging KBO-PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
Leden zetten zich hier actief voor in.
Lees meer op www.kbo-pcob.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden