Nieuwsbrief KBO – PCOB afdeling Omen, Maart 2024

12 mrt 2024 Ommen

 

 

WIJ NODIGEN U HARTELIJK UIT VOOR

 

 de  PAASBRUNCH

dinsdag26 maart om 12.00  uur in De Kern

 

kosten € 12,50 per persoon, te betalen in de zaal.

 

opgave voor 20 maart bij Ria Kremer (gegevens aan het einde van deze nieuwsbrief)

 

Dhr. René Huyskes geeft direct na de brunch

een lezing over engelen.

Iedereen kent ze wel: Engelen. Maar wat zijn engelen nu eigenlijk, wat voor rol spelen ze binnen het geloof? Waaruit bestaan de taken van de engelen? Welke rol spelen engelen in ons leven? René Huyskes zal (met behulp van afbeeldingen en teksten) tijdens zijn lezing ingaan op bovenstaande vragen.

en

voor de ledenmiddag op 16 april om 14.00 uur

in de Kern.

Het onderwerp is dan “Thematafel en Zorg”

en om 15.30 uur is dan de jaarvergadering.

 

 

 

 

Meditatie Mattheus 16 : 13 – 16

Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?

40  een getal dat ons bepaalt bij de 40-dagentijd. Dat is de tijd voor Pasen, waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. We bezinnen ons op de betekenis daarvan voor ons leven. Dat is goed om te doen. Het Paasfeest van Jezus opstanding krijgt zo meer diepgang. We kunnen ons de vraag stellen Wie Jezus voor ons is. In de vier Evangeliën komen heel veel verschillende facetten van Jezus leven naar voren. Hij is herder, onderwijzer, doet wonderen, brengt vergeving, troost mensen, Hij brengt redding en bevrijding……..dat zijn heel veel gaven van Zijn genade voor ons.. We kunnen niet alles wat Jezus voor ons betekent in woorden vatten.
Zoals ook zijn lijden, sterven en opstanding ons verstand ver te boven gaat. We kunnen het niet bevatten…..en toch is het lijden en sterven van Jezus de enige weg naar verzoening met God. Zijn kruisiging is nodig om ons de genade te brengen. Dat is geen alledaags of makkelijk verhaal. We moeten onder ogen zien dat wijzelf die verzoening niet kunnen bereiken.
Dat bepaalt ons er tegelijkertijd bij hoe veel God voor ons heeft overgehad: zelfs zijn eigen Zoon. De menswording van God maakt Zijn genade voor ons heel kostbaar.
Ook aan ons wordt de vraag gesteld: wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is? Welk antwoord geven wij? In Mattheus 16 : 16 antwoordt Simon Petrus:

U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

MvdB

VAN HET BESTUUR

De dagen worden langer en de temperatuur weer iets hoger, we gaan richting het voorjaar!
Krokusjes en narcissen laten hun kleuren zien, de forsythia bloeit open en we hebben zelfs in februari voor het eerst de robotmaaier over het gazon laten gaan. Ik vind het mooi om steeds weer opnieuw de seizoenen te zien veranderen. Lente heeft altijd iets in zich van hoop en verwachting.
Voor de KBO-PCOB begint het vergaderseizoen in september en loopt door tot na de winter.
Dit jaar gaan we zelfs nog iets verder: ook dit voorjaar zijn er nog leuke activiteiten.
We noemen de Paasbrunch (26 maart), de themamiddag over wonen (16 april) en het reisje met de MuseumPlusbus (29 mei). Verderop leest u hier meer over. We hopen ook dan weer op een goede belangstelling.

Onze Jaarvergadering hebben we verplaatst naar 16 april. Dan heeft iedereen de gelegenheid gehad om de Jaarstukken die u in dit nummer vindt, te bekijken. We willen hier alvast onze penningmeester Swanny Oosterhof en haar zoon Martin bedanken voor het vele werk dat zij verricht hebben.
De boekhouding is altijd tip top in orde. De omschakeling van de acceptgiro naar de automatische incasso heeft hen heel wat extra werk bezorgd. Gelukkig is dat nu goed afgerond.

We hebben al eerder uw aandacht gevraagd voor de functie van secretaris. Ria Kremer stopt per oktober a.s. Ze heeft er dan 8 jaar opzitten. We hebben als bestuur een aantal mensen benaderd, maar zonder resultaat. Daarom nogmaals onze oproep. We werken heel plezierig samen in het bestuur. En….er zijn ook periodes dat het in de organisatie minder druk is. Ook mannen roepen we nadrukkelijk op om te reageren: juist in een organisatie als de onze werkt een gemengd bestuur uiterst plezierig. Wilt u er eens over nadenken? Ik ben benieuwd!

Eind maart gaat het bestuur naar een regiobijeenkomst van de ANBO-PCOB in Nijverdal.

We zullen dan kennismaken met de nieuwe directeur, mevrouw Anneke Sipkens, en het nodige te weten komen over de gang van zaken in de nieuwe organisatie. U kunt alvast eens een kijkje nemen op de landelijke website www.anbo.nl of de website www.pcob.nl

Tot slot: hebt u suggesties of ideeën voor een ledenmiddag, laat het ons weten!
We proberen er zoveel mogelijk aan te voldoen.

Marjan van der Bent

 

Wij condoleren ons oud-bestuurslid Frans Bouwers met het overlijden van zijn vrouw Aly op 19 februari j.l. Zij is overleden aan een slopende ziekte, die al tijdens de bestuursperiode van Frans begonnen is. 

 

Themamiddag Wonen 16 april

Om 14.00 uur komt de heer  Rob Bruns, projectleider bij de gemeente Ommen een toelichting geven op de woonplannen van de gemeente. Wat zijn de plannen voor de locaties Julianaschool, Vlierlanden, Guido de Bresschool en Haven Oost. Nog belangrijker is het om erover na te denken hoe ouderen zelf de regie in handen kunnen nemen: hebt u belangstelling voor wonen in een hofje? Kan er via CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en gecombineerde vorm van wonen met noaberschap gerealiseerd worden?

 

BIJEENKOMST LIEF EN LEED

De voorjaarsbijeenkomst van Lief en Leed wordt gehouden op dinsdagmorgen 9 april in de Kern.

Verslag van 13 februari 2024

Voorzitter Marjan van Bent opent de vergadering met een gedeelte over de tabernakel, de ontmoetingstent die altijd met het volk Israël meeging, God woonde bij de mensen tussen zijn volk, hierna gaat zij voor in gebed en geeft ze het woord aan de heer Heerssema, hij geeft een presentatie over gebrandschilderd glas.

Hij begint met de prachtige ramen die in de Kern zitten. Hij kon ons vertellen dat deze gemaakt zijn door de heer Graswinkel 1961, maar waarschijnlijk zijn ze ouder, dat is niet precies bekend.

Hij laat verschillende ramen zien uit kerken, kloosters, synagogen en gemeentehuizen.

Aan de buitenkant kun je vaak niet zien wat de afbeelding is, eigenlijk niets bijzonders maar binnen zijn die ramen wel heel mooi met duidelijke afbeeldingen.

Schaduwen en letters worden in de oven ingebrand op 680 graden.

Vele mooie afbeeldingen zijn er gemaakt met verwijzingen naar Bijbelse figuren. Waar Mozes bij de brandende braamstruik staat zijn de lichtstralen op zijn hoofd te zien.

Zo laat de heer Heerssema verschillende ramen in kerken en synagogen in de provincie Overijssel zien. Zoals in de Höftekerk in Hardenberg en in de Brigittakerk in Ommen. Een mooi raam met afbeelding van de heilige Brigitta  en een raam geloof, hoop en liefde, gemaakt door Jos Siero. In verschillende plaatsen staan kerken waar prachtige Bijbelse afbeeldingen in de ramen staan, bijvoorbeeld in de basiliek te Raalte en in de RK kerk in Heino.

Hij sluit af met een afbeelding van Zacharias en Jozef met een kruikje in zijn hand. Marjan bedankt de heer Heerssema voor zijn prachtige voorstellingen en de uitleg erbij.

 Na een paar huishoudelijke mededelingen sluit Ria de vergadering af met een gedicht:   ‘Die Iemand.’

 

De collecte heeft € 61,05 opgebracht.

Allen hartelijk dank.       RK                                                                                              

 

Verslag van 5 maart  2024

 

De voorzitter Marjan van Bent opent de vergadering, ze las lied 539 met ons, na de meditatie ging ze ons voor in gebed.

Na een aantal mededelingen gaf ze het woord aan mevrouw Laura  Strating –Janssens

Mevrouw Laura Strating vertelde over de levenswijze van de Amish in Amerika. Ze kwam door het quilten bij de Amish. Zij had prachtige quilten kleden en een paar jurken die ze daar zelf gedragen heeft meegenomen.

Eén keer in de 2 weken gaan de Amish  naar de kerk die 3 uur duurt,  ze houden de kerkdiensten bij de mensen thuis en lunchen daarna samen, altijd dezelfde lunch, zodat de een niet boven de ander zou staan. Ze zijn allemaal ook gelijk gekleed om geen onderscheid te maken. Daarna  gaan ze bij elkaar op bezoek.

Er wordt daar in koetsjes, buggy genoemd gereden. Zij hebben zich verspreid over Amerika, de Amish kwamen overal vandaan en zo ook uit Canada en een gedeelte uit Europa.

De kinderen gaan van 6 tot 14 jaar naar school, de Amish bouwen zelf de scholen. Godsdienstles krijgen ze niet op school dat doen de ouders thuis.

Het kapsel is bij iedereen hetzelfde,  bij meisjes wordt het haar niet afgeknipt, vrouwen dragen het haar in een knot. Bij jongens wordt het haar wel geknipt, maar wel allemaal het zelfde model. Kinderen doen heel veel samen, zij leven vanuit het wij gevoel.

Na de lezing was er gelegenheid om vragen te stellen waar veel gebruik van gemaakt werd.

Het was een mooie middag met een boeiend verhaal over de levenswijze van de Amish

Nadat Marjan mevrouw Strating heeft bedankt sluit Elly de vergadering af met een “Dankgebed van een Magnolia”.

De collecte heeft het prachtige bedrag van € 87.95 opgebracht.

Allen hartelijk dank!  RK

 

 

 

 

 

 

Wat een verrassing………….

Wij, KBO-PCOB Ommen, zijn ingeloot. Om met een deelnemersgroep uit onze leden mee te reizen met de Museum Plus Bus.

 

Op 29 mei a.s. gaan we naar het Fries Museum in Leeuwarden. En wat is daar te zien:

  • De levens van Mate Hari, een vaste expositie
  • Chrisstoffel en Kate Bischop, verlangen naar vroeger……, een vervolg op de tentoonstelling ‘vergeten schilders’.
  • Fries verzetsmuseum
  • Ferhaal fan Fryslan

 

Onze deelnemersgroep bestaat uit senioren van 70 jaar of ouder, die niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Misschien door hun leeftijd, conditie of graag willen dat er iemand met hun meegaat.

Het vervoer en de entree voor het museum hoeft u niet te betalen. Alleen de kosten voor de lunch en iets lekkers – bv. een stukje Friese oranjekoek – bij de koffie, die zijn voor u zelf. Deze zullen ongeveer 20 euro bedragen.

Lijkt het u leuk om met de Museum Plus Bus mee te gaan, geeft u zich dan voor 1 april a.s. (geen grap) op. Opstappen bij de Markt in Ommen. De dag zal zich globaal afspelen tussen 9.00 en 18.00 uur. Uiterlijk begin mei ontvangt u het precieze tijdsprogramma.

Er kunnen 35 personen mee en extra 3 vaste begeleiders. De bus heeft ruimte voor max. 16 rollators en/of opvouwbare rolstoelen. Plus 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel.

U kunt zich opgeven bij Elly Schrijver, tel. 06-13525188, of via e-mail ellyschrijver@ziggo.nl

Wilt u bij uw opgave vermelden of u gebruik maakt van een rollator of rolstoel, elektrische rolstoel en/of er een vaste begeleider met u meegaat.

Uit met de Museum Plus Bus, wat kan er leuker zijn….

Geesje Geerligs

 

JAARVERSLAG 2023 KBO-PCO OMMEN                                                                                                

De KBO-PCOB is een organisatie van en voor senioren die vanuit het christelijk-sociale gedachtegoed opkomt voor de positie van ouderen in de maatschappij.  Onze organisatie is vooral actief op het terrein van gezondheid, wonen, welzijn, financiën en identiteit.
Belangenbehartiging, educatie en ontmoeting zijn drie belangrijke pijlers van onze afdeling die 351 leden telt.

Wij hebben in 2023 een aantal ledenmiddagen belegd met een informatief of ontspannend karakter. De middagen werden door ± 80 leden bezocht met een uitschieter van ruim 100 leden.

 

Januari               De januari bijeenkomst werd verzorgd door Peter Kramer. Hij vertelt verhalen met  foto’s met name vanuit het oosten van ons land. 

Februari             In februari hebben wij het 35- jarig jubileum van de vereniging gevierd.

                            Thea Kroese, bekend van TV-Oost, vertelt verhalen in het dialect uit deze regio.

 Maart                Voor deze middag zijn Ada Bakker en Truus Kassies van de Rabobank  uitgenodigd, zij gaven een presentatie over  de gevaren van internet en fraude.           

 April                  De paasviering, op donderavond 6 april (witte donderdag) werd verzorgd door de zanggroep “Stil” uit Vollenhove.

September        Maria Reinders-Karg sprak over het Slavernijverleden in Overijssel.

 

Oktober              Een avondbijeenkomst, wat hebben senioren in Ommen nodig? Een greep uit het aanbod van zorg en welzijn in Ommen.

 

November          Deze middag komt notaris Bentum uit Ommen  spreken over erfrecht en levenstestament.

December           De kerstviering werd verzorgd door de heer Wietske met een  kerstoverdenking en

een presentatie over “kerst op Papua”

 

Overige activiteiten

 Juni                      Enkele leden hebben meegedaan aan een wandeling in de omgeving van  Zenderen.     Dit werd georganiseerd door de commissie Identiteit en Zingeving van de KBO- PCOB.

 Reisje

In september zijn wij met 30 deelnemers naar de Abdij van Egmond geweest.

Vertrek 8.00 uur, bij aankomst na een kopje koffie hebben wij een gebedsdienst bijgewoond. Daarna stond er een heerlijke lunch klaar en hebben wij een rondleiding gehad door het klooster.  Wij waren om 18.00 uur weer in Ommen.

 

Belangenbehartiging:

Frans Bouwers is gestopt als bestuurslid met als extra aandachtpunt belangenbehartiging, ook de werkgroep belangenbehartiging is opgeheven.

Als bestuur zullen wij de belangen voor de senioren nauwkeurig blijven volgen.

 

Financiële administratie

Na 31 december 2023 komen er geen acceptgirokaarten meer.  De leden hebben een machtiging gekregen om te ondertekenen om vanaf 2024 de contributie automatisch te laten afschrijven.

 

Samenwerking:

Per 31 december 2023 gaan de KBO en PCOB  afzonderlijk verder.

De PCOB gaat verder met de ANBO omdat beide bonden afzonderlijk te klein zijn om in Den Haag sterk te staan.

Voorafgaand aan elke ledenvergadering verschijnt de plaatselijke Nieuwsbrief, waarin de verenigingsactiviteiten en belangenbehartiging een belangrijk onderdeel zijn.

Voorzitter: mevr. M.A. van der Bent – van den Hout
Duovoorzitter: mevr. G. Geerligs
Secretaris: mevr. H. Kremer – Veurink
Penningmeester: mevr. Z. Oosterhof – Huisman                                                  
Bestuurslid/ redactie nieuwsbrief : mevr. E.M. Schrijver-Tibbe

 

Mutaties 18-01-2024 tot 04-03-2024

Beëindiging lidmaatschap:

 

Mevr. J. Arnoldussen. Ommen,    per 31-12-2024

Mevr. W. Ter Burg- Holtvoort. Ommen,   per 31-12-2024

Mevr. H. Kraaijeveld-Seinen, Ommen

Dhr. W. Mulder. Arriën per: 31-12-2024

Dhr. en mevr. D. Strijker-Veerbeek, Ommen

 

Overleden:                                                                                       

Mevr. A. Bouwers-Reurink : 19-02-2024, Ommen

Mevr. Kikkert :  07-2023, Stegeren

Dhr. H. Lammerink:   14-01-2024, Ommen

                       

Adreswijziging;

Mevr. J. Huisjes, Ommen

Mevr. S.B. Kat-Nijland,  p/a Mevr. F. Frijling-Kat, Ommen

Mevr.  J.E.Ruiter-Luymes, naar p/a mevr. H. Zwanepol-Ruiter, Ommen

Beste PCOB leden,

 

In deze nieuwsbrief vindt u zoals gewoonlijk weer de financiële stukken van het voorgaande jaar en de begroting voor het lopende jaar van de PCOB afdeling Ommen.

N.B.  Door het bestuur is besloten om de financiële gegevens alleen in de papieren Nieuwsbrief af te drukken en niet in deze “digitale” nieuwsbrief. 

 

Voor de controle van de cijfers over dit jaar zijn we op zoek naar 1 nieuw lid voor de kascontrole commissie. Deze controle vindt plaats in januari 2025. U mag zich nu al bij mij opgeven!

Met hartelijke groet,

Swanny Oosterhof (penningmeester)

 

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof        tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen) Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk) 

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN KBO-PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden