Nieuwsbrief februari 2024

1 feb 2024 Hoorn

Van de voorzitter

Vaak zeggen mensen: de tijd vliegt. Dat lijkt inderdaad wel zo. Als je terugkijkt op de afgelopen 3 jaren en je realiseert wat in die periode is gebeurd dan lijkt dat nog als de dag van gister. Een hele hoop ingrijpende gebeurtenissen liggen ons nog vers in het geheugen. En de gevolgen daarvan ijlen nog na. Wij allen hopen dat het gauw vrede mag worden in het nieuwe jaar 2024. Maar daar lijkt het nog lang niet op. Ondertussen lijkt Oekraïne er alleen voor te staan. Toegezegde hulp duurt lang en de V.S. wil niet langer helpen terwijl Rusland sterker lijkt te worden. Ook de oorlog die Israël momenteel voert, dreigt lang te duren met als gevolg dat nog veel meer wordt verwoest in Palestina en de overgebleven gijzelaars steeds meer dienen als “schild” voor Hamasleiders.

In ons landje is de vorming van een nieuwe regering een heet hangijzer. Dat is ook wel begrijpelijk nu de PVV zo groot is geworden, dat die waarschijnlijk de premier moet gaan leveren. Er is een hele waslijst met zaken die zo spoedig mogelijk opgelost moeten worden. Teveel om hier op te noemen. Dat is ook niet nodig want u kent ze wel. Wat voor u ook belangrijk is om te weten, is de oprichting van een nieuwe seniorenbond, namelijk de ANBO-PCOB. De ingangsdatum is 1 januari 2024. Dat brengt veranderingen met zich mee. Ook voor ons. Dat gaat in de loop van 2024 zijn beslag krijgen. We hebben in vorige nieuwsbrieven al gesproken over de redenen van deze “samenwerking”. De samenwerking met de KBO is niet volledig van de grond gekomen door het afhaken van KBO besturen in een aantal provincies, waardoor de basis van de – overgebleven – KBO-Unie te zwak werd. Omdat er nog andere problemen waren gerezen heeft de ledenraad van de PCOB besloten uit de vereniging KBO-PCOB te treden. Omdat zelfstandig doorgaan voor de PCOB financieel geen optie was, is contact gezocht met de ANBO. In het seniorencircuit werkten beide bonden al veel samen. De ledenraden van beide bonden zijn akkoord gegaan met de nieuwe vereniging. Beide bonden hebben in hun afspraken (vastgelegd bij de notaris) ook opgenomen dat respect zal worden betoond voor elkaars identiteit. De ANBO heeft geen plaatselijke afdelingen maar werkt landelijk. De belangenbehartiging staat op een hoog peil. U kunt de website van de ANBO raadplegen en als PCOB lid ook een beroep doen op de mogelijkheden die zij bieden in persoonlijke belangenbehartiging. Uiteraard zal er een nieuwe ANBO-PCOB website gelanceerd worden. De inning van de contributie zal ook vanuit het hoofdkantoor van de ANBO-PCOB plaatsvinden. Of dat met ingang van dit jaar gebeurt staat nog niet helemaal vast. Ook de hoogte van de contributie zal worden aangepast waarbij ook gekeken gaat worden naar de contributie van de KBO’S.

De inning zal plaatsvinden via automatische incasso. Dat kan pas nadat u daartoe toestemming hebt gegeven. U zult daarover bericht krijgen in 2024. Wij als bestuur van de afdeling Hoorn realiseren ons dat het een en ander, vooral financieel, gaat veranderen. Dit jaar gaan wij nog op oude voet verder. Zo hebben wij ons programma voor de ledenmiddagen voor 2024 bijna rond. Wij weten op dit moment niet in hoeverre ANBO leden in Hoorn en omgeving onze ledenmiddag zullen willen bezoeken. Ook veranderen verschijningsdata van onze nieuwsbrieven en het nieuwe magazine van de ANBO-PCOB. De uitgiftedata voor het magazine en de nieuwsbrief zijn: 30 januari , 12 maart, 23 april, 4 juni,  23 juli, 3 september, 22 oktober en 3 december. Dus in februari, mei, augustus en november geen magazine en nieuwsbrief. Wij zullen proberen tijdig onze nieuwsbrieven gereed te hebben voor de bezorging daarvan, samen met de magazines. Ook zullen wij u tijdig informeren over de Jeu de Boules middag en de gezamenlijke fietstocht. Ook zouden wij graag weer een bustocht willen organiseren.

Even iets anders: Van de werkgroep ”Beter Oud” hebben wij een nieuwsbrief ontvangen waarin 3 gesprekskaarten voor gesprekken met senioren/leden worden besproken. Dat zijn 1. De gesprekskaart: Ik wil reizen met het openbaar vervoer; 2. De gesprekskaart: Ik wil ondanks geheugenproblemen blijven bewegen; en 3. De gesprekskaart: Ik wil wel of niet stoppen met autorijden. Zie hiervoor de website: www.beteroud.nl/actueel/nieuws/gesprekskaarten-veilige-mobiliteit.

De Ledenmiddagen: Onze kerstviering op 20 december is goed verlopen. Het aantal leden en kerkleden dat deze middag heeft bezocht was 85. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het verslag van Sane de Boer over deze middag. Op 17 januari 2024 hadden we onze eerste ledenmiddag van 2024. Daarom was er na de afloop van de stoelyogalessen gelegenheid om nog gezellig met elkaar na te praten onder het genot van drankjes en hapjes. Ook hiervan heeft Sane de Boer een verslag gemaakt dat ook  in deze nieuwsbrief is opgenomen.

Op de ledenmiddag van 21 februari aanstaande hopen we de jaarlijkse vergadering met de leden te houden. Daar bespreken we de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris over 2023. In verband daarmee zijn de jaarrekening van 2023, de begrotingen voor 2024 en 2025 en het jaarverslag van de secretaris bij deze nieuwsbrief gevoegd. Tijdens deze ledenmiddag zal Jelle Kuiper zijn functie van penningmeester van ons bestuur neerleggen.

Na de pauze zal het bekende Shantykoor van Hoorn voor ons optreden en mooie zeemansliederen ten gehore brengen. Ons bestuurslid Nico Slob maakt als zanger ook deel uit van dit koor. Op de ledenmiddag van 20 maart komt Mw. Mia Wiercx -Van Rijn vertellen over haar leven bij de Saharoui nomaden. De Sahara is een van de meest bekende woestijnen op aarde en bevindt zich niet eens zo ver bij ons vandaan, namelijk in Noord Afrika. Af en toe horen we op het nieuws dat er zand vanuit de Sahara bij ons op auto’s enz. ligt, aangevoerd door de zuidenwind. Op 17 april komen medewerkers van het Rode Kruis bij ons op de ledenmiddag. Zij gaan het onderwerp veiligheid en de hitte behandelen aan de hand van een Bingo Spel. We zijn daar zeer nieuwsgierig naar en kunnen er veel van leren. Ik eindig met de 10 punten van Leo Fijen, vrijwilliger bij de Abdij van Egmond en bekend van televisieprogramma’s van de RKK. Deze 10 punten waren ons toegezegd toen we een busreisje maakten naar de Abdij van Egmond. Uiteraard willen wij die u niet onthouden.

Tien tips voor hoop en perspectief in de herfst van je bestaan

Als we echt willen dat we met meer hoop willen leven dan in de afgelopen twee jaar van corona, dan helpen de waarden van de Abdij . Daarmee kunnen we het maximale doen in onze eigen kring, voor onze PCOB en voor andere verenigingen, om het leven meer perspectief en hoop te geven. Hierna de tien tips op weg naar hoop en zegen in 2024.

1.Maak het stil in jezelf, want de stilte van de lockdown mag dan confronterend zijn geweest, die stilte was ook verkwikkend. Geen lawaai, niet te veel auto’s, nauwelijks vliegtuigen. Alles viel stil. Probeer die stilte opnieuw te verweven in je leven. Maak het elke dag stil in je hart. Dan kun je beter jezelf, de ander en God horen.
2.Breng structuur aan in je dag. Maak een dagprogramma, ook als je al wat ouder bent en in je eentje woont. Neem je iedere dag een aantal dingen voor zodat je dag vaste afspraken met jezelf heeft en daardoor meer voor je betekent.
3.Sluit vrede met jezelf en je naaste. Maak goed wat je kunt helen in relatie tot je naaste. Morgen kan het voorbij zijn, zo heeft de crisis geleerd. Word vrij in je hart, verzoen je met degene die het je moeilijk maakt. Daar wordt de ander gelukkiger van en jij zelf rijker.
4.Schrijf elke dag op wat er gebeurt in je leven, dan zie je beter waar je dankbaar voor kunt zijn. Schrijf om te kunnen danken, ook als er veel tegenspoed is. Ga op zoek naar het licht in je leven.
5.Ontmoeten is sinds de crisis nooit meer vanzelfsprekend. Dat je weer samen mag komen, is een groot geschenk. Koester dat geschenk door iedere dag een kaart te sturen naar je naaste die je wilt bemoedigen.
6.Vier de ontmoeting, ook als je je huis niet uit kunt. Met een kaartje zoals hierboven, maar ook met een telefoontje. Iedere dag, dat is deel van je programma. Dan sticht je gemeenschap en word je gelukkig.
7.Laat je helen door de schepping. Ga wandelen. En ervaar dat alles in je leven lichter wordt in de natuur. Als je niet naar buiten kunt, verzorg dan elke dag je lievelingsplant.
8.Zing iedere dag een lied dat je dierbaar is. Door te zingen ben je verbonden met anderen en haal je in wat je zo lang in de kerk niet kon doen.
9.Bid drie keer op een dag, in de ochtend, in de middag, voor het slapen gaan. Dat geeft structuur en verbindt je met je naasten en met God.
10.Als je zo probeert te leven, ben je nooit meer eenzaam, maar samen met je naaste en met God. Dan wordt het een jaar vol van hoop. Veel zegen in 2024.

LEO FIJEN

Een Kerstmiddag met een hele goede inhoud op 20-12-2023 in “Het Octaaf” Hoorn

Velen gaven gevolg aan de uitnodiging, welke vooraf in verschillende bladen was te lezen. De feestelijke, in kerstsfeer gehulde kerkzaal, gaf al een warm gevoel. Onze voorzitter Jacob Serier opende deze middag met een heldere inleiding, zodat een ieder wist waar alles om draaide: “gedenken” in deze roerige tijden van veel ellende om ons heen in andere landen. Vier dan maar ‘eens vrolijk kerstfeest’ zoals dit in onze traditie past en vaak zo genoemd wordt!
Dus dat maakte Jacob wel duidelijk. Na een paar mededelingen, betreffende de verdeling van de mooiste kerststukjes onder onze zieken etc., begonnen wij de viering met het zingen van de bekende kerstliederen, onder begeleiding van Jan Zuidema die het kerkorgel bespeelde.

Een extra bijdrage in de omlijsting vormde het duo Mevr. Cobi de Bruijn en haar zangpedagoge, welke tevens haar pianiste was in de begeleidingen, mevr. Mieke van der Sluis. Zij brachten bekende nummers, zoals ‘Christmas Lullaby’, Cantique de Noël, Once in royal David’s city, de melodie van: Er is een roos ontsprongen. Cobi  zong dit solo, heel zuiver. De ook eerder genoemde nummers werden fijn gezongen. Voor een nog betere klank had zij met piano en al nog een meter naar achteren gemoeten, voor een ruimtelijker geluid van de grote kerkzaal. Later hoorden wij nog: Ehre sei Gott in der Höhe, van Max Reger.

De bekende gedeelten uit de Bijbel die betrekking hebben op het gedenken van de geboorte van Jezus Christus, werden gelezen door mevr. Jeanne Kuijper. Mevr. Marieke Terpstra droeg enkele gedichten voor. Beide dames beschikken over een goede voordracht en het paste allemaal goed in de kerstliturgie.

De meditatie werd ook dit jaar weer gehouden door dominee Jacob Meinders. In zijn toespraak stond centraal de grote ‘opsmuk’ en versiering en de hoeveelheid consumptie. Daarbij schetste hij de grote tegenstellingen. En als we de grenzen overgaan, dan zien we de meest verschrikkelijke dingen. Dominee Meinders vond het niet gewaagd om te veronderstellen dat juist het aspect, dat de geest die inbreekt in de gewone gang van zaken, de mensen aanzet tot het zo uitbundig vieren van het kerstfeest. Laten we erin meegaan en voor ogen houden dat niet alles te verklaren valt, maar je wel kunt meemaken wat ieder jaar weer gebeurt: het vieren van de verwondering over het bestaan, met het kerstevangelie en met alle versiering en opsmuk die daar bij hoort. De komst van het Licht rond kerstmis heeft alles te maken met de onbegrijpelijke geest in onszelf die daarop aanslaat en ons op die manier met elkaar verbindt. Dat zo de geest over ons mag komen.
Traditie getrouw vindt er een kerstvertelling plaats. Via mevr. Co Ouwens kwam Jacob aan een mooi en toepasselijk kerstverhaal. Inhoudelijk van evangelisch karakter. Het ging over een web monteur welke voor een in de puree zittende jongeman, zijn computer weer gangbaar maakte. In een nagesprek werden gevoelige levenssnaren geraakt en de man, die eigenlijk uitzichtloos leek, zag weer levensmogelijkheden. Jacob bracht dit als een stukje werkelijkheid. Het was muisstil , het verhaal sloeg aan. De titel was “Mijn monteur”. We sloten dit gedeelte af met het gezamenlijk zingen van het bekende “Ere zij God”.
Hierna volgde de pauze. We kunnen ook zeggen ‘even fijn met elkaar zijn’. Het werd een heel goed verzorgd uurtje van de middag. Kerstbrood, glühwein met diverse soorten hapjes werden door de vrijwilligers gepresenteerd. Het werd een fijne middag.

(Sane de Boer)

Verslag ledenmiddag van 17 januari 2024 van de PCOB-Hoorn

Onze eerste ledenmiddag in 2024, in de loop der jaren een vaste gewoonte om daar extra aandacht aan te geven met een hapje en een drankje, met elkaar te praatten, dat is belangrijk. We moeten allemaal weten dat het niet zo goed gaat met ons. Het leden aantal zakt, mensen bedanken zomaar voor het lidmaatschap, realiseren zich niet waartoe een ouderenorganisatie dient, het is meer dan een gezellige middag. Daar moeten we allemaal van bewust zijn.
Voor deze middag was de aandacht gericht op een kennismaking met YOGA. Marieke, onze 2e voorzitter, opende de middag met een mooi gedicht van Nel Benschop, getiteld: “Onze Tijd” (kort inhoudelijk: op welke wijze we in het leven staan en wat we voor elkaar over hebben). Daarna gaf zij het woord aan Raja Yogameester Marcel Bot.
Marcel stelt zich voor en verteld dat yoga ooit ontwikkeld is om de verbinding te kunnen maken tussen de mens en zijn oorsprong. Door alles wat yoga biedt, ontstaat er weer harmonie tussen ziel en geest. (Dat is nog al wat )Yoga is een verbinding of eenheid, afkomstig uit de grote klassieke literatuur van het Indiaanse sub-continent. Yoga brengt lichaam en geest bij elkaar, zodat ze als een eenheid kunnen functioneren, dit gevoel van verbondenheid bestaat ook in relatie met de buitenwereld. Uiteindelijk zijn we als mens maar een golf die een onderdeel vormt van de grote zee. We zijn allemaal een onderdeel van een prachtige schepping en er bestaat geen onderscheid tussen mensen. Alleen ons oordeel erover brengt een scheiding aan die er in werkelijkheid niet is. Yoga helpt Marcel elke dag weer dit inzicht te doorleven. Na deze aangrijpende inleiding waren we allemaal even stil. Marcel deed enkele yoga bewegingen voor en verzocht ons dit ook te doen. Allerlei houdingen beeldde hij uit en wij deden het na, zo goed mogelijk natuurlijk. De een gelukte dat beter dan de ander. Er werd met veel voldoening gewerkt en je kon merken, het aansloeg! Mocht u naar aanleiding van bovenstaande of het zelf meegemaakt hebbend, hier verder mee door willen gaan? de Yogaschool (Instituut) van Marcel Bot is te vinden aan de Gildeweg 2 in Oosterblokker, pc 1695GD, tel: 06-10038104. Er is nog een enkele plaats in zijn lesrooster. Met veel voldoening werden de oefeningen afgesloten.
Marcel werd bedankt en een iets langere pauze brak aan. Er werd een drankje en een hapje geserveerd; dat zag er allemaal goed uit. De opkomst voor deze middag was 35. Mooi genoeg voor deze inzet. Een waardevolle middag met een goede start voor het nieuwe jaar (Sane de Boer)

Uitnodiging PCOB ledenmiddag 21 februari 2024

Eerst hebben wij de algemene ledenvergadering, daarna zal het koor Shantymen Kaap Hoorn voor ons optreden. Het Octaaf is open om 13.30 uur en de middag begint om 14.00 uur.

Shantymen Kaap Hoorn is een meerstemmig shantykoor uit Hoorn (NH).

Het koor zingt shanties, seasongs en nautische folk.

Het koor bestaat sinds 1995.

Instrumentale begeleiding wordt verzorgd door een combo.

Dit combo bestaat uit muzikanten die diverse instrumenten bespelen,

zoals accordeon, gitaar, viool en bodhran (Ierse drum).

De lat ligt hoog bij Shantymen Kaap Hoorn.

Het doel is om een muzikaal zo goed mogelijk product ‘neer te zetten’.

Uitnodiging PCB ledenmiddag 20 maart 2024

Een lezing door mevr. Mia Wiercx- van Rijn over `Mijn leven bij de Saharaoui nomaden` op woensdag 20 maart in het Octaaf.

Wereldreizigster mevr. Mia Wiercx-van Rhijn vertelt over het nomadenleven in de Sahara. Zij zal dit doen met een audiovisuele presentatie.

In het uiterste zuiden van Marokko en in Mauritanië leven de Saharaoui nomaden in eenzame en deels onherbergzame gebieden. Mia en een nomadevriend trekken daar ook rond met hun kamelen en geiten.

De presentatie laat dieren zien die je niet elke dag tegenkomt zoals de bidsprinkhaan, de woestijnspringmuis, de jakhals en de zandvis. Deze bijzondere vis zwemt niet in water, maar in zand.

Het Octaaf is open om 13.30 uur en de middag begint om 14.00 uur

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom. Gerrie, Thea en Rikkie

Even (glim)lachen

Een varken ziet voor het eerst een stopcontact. Zegt het varken: O wat zielig! Hebben ze jou in de muur gemetseld…

Twee luizen zitten op een kaal hoofd. De ene luis zegt tegen de andere luis: Hier speelden we vroeger verstoppertje.

Woord ter bemoediging

Agenda

21-02-2024                 Jaarvergadering, Shantykoor

20-03-2024                Presentatie over leven in de Sahara

17-04-2024                 Het Rode Kruis met Bingo over veiligheid en hitte.

15-05-2024                 Ds. Weber over de 7 gemeenten van Klein Azië

Brandveilig meubilair en matrassen

Het ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (VWS) wil de eisen voor meubilair en matrassen opnemen in het Warenwetbesluit.

Mede door het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) is hiervoor de Community of Practice (CoP) opgericht. De rol van het NIPV in de CoP is door het nemen van het initiatief en het faciliteren mogelijk te maken. De NIPV is het kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarnaast zorgt de NIPV voor de verbinding tussen de CoP en het ministerie van VWS. In de CoP zitten momenteel 15 vertegenwoordigers (klein- en grootbedrijf) van producenten en retailers van meubilair en matrassen, inclusief de onderdelen. Zij maken verschillende producten en merken van de toeleverende industrie.

De CoP Brandveilig meubilair en matrassen heeft in juni 2023 een document opgesteld. Dit beschrijft 7 uitgangspunten waaraan de normen en testmethoden voor het bepalen van de brandveiligheid van bekleed meubilair en matrassen in de op handen zijnde wetgeving moeten voldoen.

Deze zijn:

  1. Het bevorderen van de brandveiligheid en het verbeteren van de mogelijkheden om bij brand te vluchten of een brand te overleven.
  2. Oplossingsonafhankelijk, (geen oplossing of innovatie uitsluiten).
  3. Brandveiligheid en duurzaamheid moeten complementair dus aanvullend zijn.
  4. Concentratie op het eindproduct (de gehele stoel, bank of matras).
  5. Concentratie op voorkomen van ontsteking en gedrag na ontsteking.
  6. Gebruik maken van bestaande EU testen (indien mogelijk).
  7. Economisch uitvoerbaar.

Info: www.brandveilig.com/nieuws;

Energiesubsidie aanvragen bij de gemeente Hoorn

U kunt voor 2024 subsidie indienen voor energiebesparende maatregelen, zoals koken op inductie, zonnepanelen, dak- of vloerisolatie, HR++ glas, groene daken in uw woning en u ontvangt dan 10% van de gemaakte kosten terug.

Aanvragers die twee besparende maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% van de gemaakte kosten met een maximum van € 750,-. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt maximaal € 250,-. Er geldt een maximum bedrag van € 500,- per huishouden. De subsidie moet worden aangevraagd voordat het werk wordt uitgevoerd en bij de aanvraag dient een offerte meegestuurd te worden.

Info: Gem. Hoorn, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Telef.nr. 0229-252200 op werkd. tussen 9-17 uur. Het adres van het stadhuis is (tijdelijk in het kantoor van de RABO) Nieuwe Steen 29, 1625 HV Hoorn.

Oude, ongebruikte, hoortoestellen doneren aan Starkey Hearing Foundation

Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties hebben 466 miljoen mensen een gehoorverlies dat leidt tot ernstige beperking. Helaas kan maar 20 procent van deze mensen zich hoortoestellen veroorloven. Uw oude toestel doneren lijkt daardoor misschien een druppel op een gloeiende plaat maar u geeft er uiteindelijk wel iemand een werkend gehoor mee cadeau. Dit kan een immens groot effect op zijn of haar leven opleveren.

De Starkey Hearing Foundation zet zich inmiddels in meer dan 100 landen in waar geen of nauwelijks zorg voor slechthorenden is. Dat doet ze inmiddels al 30 jaar en hebben zo al miljoenen slechthorende mensen weten te helpen. Ze zorgen dat de hoortoestellen goed terecht komen en geven ook op locatie onderwijs over horen, gehoorverlies en hoortoestellen. Hierdoor kunnen lokale professionals basiszorg bieden aan slechthorenden. Dit is mogelijk door de steun van donateurs, audiciens, vrijwilligers én u die oude hoortoestellen ter beschikking stelt aan deze stichting. Zij verzorgen in meer dan 100 landen programma’s aan de lokale gehoorzorg teams en maken daarbij gebruik van een speciaal gehoorzorgmodel. Zo worden de meest kwetsbare slechthorenden bereikt, die helaas geen toegang hebben tot de reguliere zorg om in de lokale gemeenschap centraal te staan. De teams zijn op deze manier in staat om, ook door de nazorg, slechthorenden opnieuw te verbinden met anderen en zo met het leven. Omdat de teams in veel landen inmiddels goed draaien verschuift de focus steeds meer naar een hoger niveau van ondersteuning. Dit doet de stichting door wereldwijd opleidingen en trainingen te verzorgen. Naast het geven van gespecialiseerde trainingen werkt Starkey ook samen met wereldleiders op het gebied van gehoorzorg, bevordert academische partnerschappen, sponsort academische studies en voert onderzoeken uit naar de effectiviteit van gehoorzorginterventies binnen lokale gemeenschappen.

U kunt de stichting helpen door uw oude gebruikte hoortoestellen te doneren. Dat kan door ze in te leveren bij een audicienbedrijf of bij een Hans Anders winkel. Opsturen kan ook naar het onderstaande adres. Alle merken zijn welkom. De toestellen worden door deskundigen van Starkey in de Verenigde Staten gereviseerd, eventueel gerepareerd en bijna als nieuw bij de internationale missies ingezet.

Adres: Starkey Benelux, Laan van de Leeuw 50, 7325 PB Apeldoorn. Tel.: 055-360 21 11.

Info: www.starkey.nl; www.hoorzaken.nl;

Tips om, met beperkingen, prettig thuis te blijven wonen

Dichte deuren zijn verwarrend. Iemand met dementie heeft vaak geen idee wat er achter die deuren is. Misschien kunt u bepaalde deuren weghalen, zoals een keukendeur. Lukt dit niet, zet dan de deuren open.

Om het verschil voor warm en koud water aan te geven kunt u kleurenstickers op de waterkranen plakken. Een rode sticker voor warm water en een blauwe sticker voor koud water.

Mensen met dementie weten vaak niet meer waar hun spullen zijn. Dat is extra ingewikkeld als ze in een kast zijn opgeborgen. Als u een foto van de inhoud van de kast op de kastdeur plakt kan men zien wat erin zit. Ditzelfde geldt ook voor dozen waarin de persoonlijke zaken worden opgeborgen.

Gesloten koektrommels of voorraadbussen kunt u vervangen door transparante trommels of bussen met een doorzichtig deksel. U kunt er ook plaatjes op plakken met een foto van de inhoud.

Witte lichtknopjes op een witte muur, de handgreep in een deur of de donkere schakelaar op een zwart koffiezetapparaat zijn soms moeilijk te vinden. Ziet u dit ook gebeuren bij uw naaste die last heeft van slecht kunnen zien vergeetachtigheid? Plak dan tape rond de knoppen of de schakelaar in een heel andere kleur om beter zichtbaar te zijn.

In een straat met dezelfde voordeuren kan het moeilijk zijn om de eigen deur te herkennen. Het kan helpen om een herkenningsteken naast de deur te hangen of te zetten, zoals een mooie krans,  een tegel met een afbeelding of een eigen bankje.

Het is soms lastig om te onthouden wat men moet of wil gaan doen op een dag. Een grote agenda, zonder plaatjes, heeft veel ruimte om afspraken in op te schrijven. Bij een doktersafspraak kan een foto van de dokter beter werken dan de naam. Leg de agenda op een plek, waar u vaak komt.

Het is belangrijk dat er in uw huis een duidelijke looproute is. Er mag niets in de weg staan waar iemand zich aan kan stoten of over kan struikelen. De looproute kan eventueel afgeplakt worden met felrood plakband. Of verlicht worden door een lamp die automatisch aan- en uitgaat dit is een lamp met een bewegingssensor. Er zijn ook draadloze sensor ledlampen met een oplaadbare magneet.

Zo kunt u zich voorbereiden op een notarieel (levens) testament

In een testament bepaalt u wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u overleden bent. Een levenstestament is bedoeld om tijdens uw leven zaken te regelen als u door ziekte zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Het kan (financiële) voordelen hebben om beide testamenten in één keer op te laten stellen door de notaris, die hierdoor een voordelig tarief kan rekenen.

Als u geen testament heeft erven uw partner en uw kinderen. Of misschien wilt u uw geld en uw spullen nalaten aan  bijvoorbeeld stiefkinderen, kleinkinderen, buren, vrienden of een goed doel. Dat kunt uzelf bepalen maar hiervoor is wel een testament nodig, dat u opstelt bij een notaris.

Persoonlijke spullen zoals sieraden of een schilderij, kunt u ook zonder testament aan iemand nalaten. Dat kunt u vastleggen in een codicil. Dit is een handgeschreven brief die u moet dateren en ondertekenen. Anders is het codicil niet geldig. Het nadeel van een codicil is dat het kan zoekraken. Als u een testament laat opmaken, vertel dan aan de notaris dat u een codicil heeft. U kunt ook in uw testament laten opnemen wie de sieraden of het schilderij erft.

Als uw erfgenamen meer erven dan de vrijstelling, moeten ze erfbelasting betalen. De vrijstelling is voor ieder type erfgenaam anders. Echtgenoten, geregistreerde partners en samenwonenden met een samenlevingscontract hebben een veel hogere vrijstelling dan kinderen en kleinkinderen. Of het zinvol is om te besparen op de erfbelasting, hangt af van uw vermogen. De notaris kan adviseren of dit de moeite waard is en op welke manier dit geregeld kan worden. U kunt bijvoorbeeld ieder jaar een schenking doen aan uw kinderen of andere erfgenamen en daarbij gebruikmaken van de belastingvrije bedragen. Hierdoor hoeven uw erfgenamen later minder erfbelasting te betalen. De tarieven en vrijstellingen worden elk jaar aangepast.

Meestal regelen de partner of de kinderen de nalatenschap bij een overlijden. Als u deze niet heeft kunt u iemand benoemen die deze taak op zich wil nemen. Dit is een executeur. Hij/zij is een persoon die u vertrouwt en die alles afhandelt als u overleden bent. Het kan een familielid zijn, een goede vriend of uw belastingadviseur. Bespreek dit met deze persoon voordat u uw testament maakt. Dan weet u zeker dat deze persoon de afhandeling van uw nalatenschap op zich wil nemen en wordt zij/hij niet verrast door deze opdracht.

In uw testament kunt u ook bepalen wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw accounts op sociale media, bijv. Facebook, Linkedin, foto’s die digitaal zijn opgeslagen, WhatsApp-berichten enz. Ook dit kunt u vastleggen in een testament, de notaris kan u hierover adviseren.

Een levenstestament is bedoeld om vast te leggen wie namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt. Daarbij kunt u denken aan medische e/o financiële beslissingen. Bespreek dit wel vooraf met deze persoon (personen). Er kunnen n.l. meerdere personen worden benoemd. Houd er wel rekening mee dat banken en artsen maar met één persoon willen overleggen.

Info: www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zo-bereidt-u-zich-voor-op-een-gesprek-met-de-notaris

Lumbale stenose

Heeft u ook weleens last van uw onderrug? Deze pijn is erg vervelend en kan u belemmeren in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Naarmate u ouder wordt gaan uw botten langzaam verkalken en wordt uw wervelkanaal nauwer. Deze vernauwing noemen we lumbale stenose en dat kan zorgen voor klachten in de lage onderrug en de bovenbenen. Hier vertellen we u meer over deze aandoening en geven we tips om deze klachten te verminderen.

Wat is lumbale stenose?

Naarmate we ouder worden, ondergaat ons lichaam veranderingen. Door de langdurige belasting van het lichaam kunnen vernauwingen optreden in het wervelkanaal, wat bij iedereen die ouder wordt voorkomt, maar in verschillende mate. We noemen dit ook wel artrose van het wervelkanaal. De vernauwing van het wervelkanaal kan leiden tot een beperkte ruimte voor de wervels, wat druk kan uitoefenen op de zenuwen. Mensen met een smal wervelkanaal lopen eerder het risico op stenoseklachten.

De druk op de zenuwen kan resulteren in ongemakken in de onderrug, die kunnen uitstralen naar de bovenbenen. Deze klachten worden vaak erger na langdurig lopen of staan. U kunt een doof gevoel in uw benen ervaren, en de pijn in zowel uw rug als benen kan intenser worden.

Wat kunt u doen om de klachten te verminderen?

Lumbale stenose is niet te verhelpen maar wel te verminderen. Om de klachten te verminderen kunt u gaan zitten, voorover bukken of hurken. Daarnaast helpt het ook om op uw zij te gaan liggen met uw benen opgetrokken. Voor meer informatie over lumbale stenose en oefeningen: https://www.youtube.com/watch?v=SkHeIHwjMMw

Groene thee gezond? Of toch niet!

Hoewel groene thee nuttige antioxidanten bevat -die men ook in andere dranken kan vinden- is thee niet zo heilzaam als men zou denken.

Mensen met een hoge bloeddruk kunnen thee beter laten staan; o.a. de cafeïne in thee zorgt voor een stijging van de bloeddruk.

Cafeïne kan bij overmatig gebruik ook leiden tot slapeloosheid.

Wie veel thee drinkt kan maag en darmklachten krijgen en omdat groene thee de opname van ijzer verhindert, kan ook een ijzertekort optreden.

Info: Gerarduskalender 08-01-2024

Jaarprogramma 2024 Alzheimer Café Hoorn 

Elke derde woensdag van de maand behalve in juli en december

Het vindt plaats in De Hoge Hop, Roerdomp 2, 1628 Hoorn

De zaal gaat open om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

21 februari      Na de diagnose. Wat voor impact heeft dit?

Stopt het leven na de diagnose.

Omgaan met verlies , rouw en schaamte.

Welke begeleiding is er mogelijk.

20 maart         Hoe kom ik in beweging?

Hoe belangrijk is bewegen.

Hoe houd je je brein fit.

Tips en adviezen.

17 april           Mag ik als naaste voor mezelf kiezen?

Ik laat je niet in de steek.

Help! Ik heb een andere rol binnen het gezin.

Hoe ga je daar mee om.

Omgaan met schuldgevoelens.

15 mei             Juridische zaken en dementie.

(Financieel) veilig ouder worden.

Wat kan ik nog regelen bij dementie?

Volmacht, bewindsvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in?

19 juni             Veranderend gedrag: hoe ga je daar mee om?

Kies voor connecties i.p.v. correcties.

Mijn partner komt niet meer van de bank en nu?

Mijn moeder maakt soms lelijke opmerkingen. Hoe reageer ik daar op?

21 augustus    Hoe blijf je samen in verbinding?

Richten op de mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

Hoe speel je in op elkaars behoeften?

Ervaringen uitwisselen; een groepsgesprek.

18 september Dementie en leefstijl

Draagt gezonde voeding bij aan het vertragen van dementie?

Welke risicofactoren zijn van invloed op dementie?

Wat is een verrijkte omgeving wanneer je dementie hebt?

16 oktober      Mag ik het zelf zeggen, als ik niet meer verder wil?

Ik heb een euthanasie wens.

Wat kan ik nog regelen als ik een vorm van dementie heb?

Wie heeft het voor het zeggen.

20 november Boekbespreking

Seniorencircuit Hoorn

Seniorencircuit 2023 – 2024 Wanneer: Kosten: Waar: Vragen/ideeën: Woensdag van 14.00 – 16.00 uur €6,- per keer, inclusief een kopje thee/koffie. Bij voorkeur contant betalen. Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60 in Hoorn. Telefoon: 0229 234390

Woensdag 14 februari           De geschiedenis van de begraafplaats op het Keern

Tegen het centrum van Hoorn aan ligt de begraafplaats Keern. Rita Lodde-Tolenaar komt met veel plezier vertellen over de geschiedenis, bijzondere graven en monumenten en recente verbeteringen. De Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn is in 2019 opgericht met als doel het behoud van deze historische begraafplaats, het bevorderen van de kennis over deze begraafplaats, het bijdragen aan het aanzien en de beleving van deze plek als plaats van rust en bezinning.

Woensdag 28 februari           Leren lezen met een plankje

Eeuwen geleden konden lang niet alle mensen lezen en schrijven. Er zijn in de loop van de tijd allerlei manieren verzonnen om kinderen te leren lezen. Vaak gebeurde dit met religieuze teksten. Pas veel later ging men inspelen op de leefwereld van het kind. Zo ontstonden er, na veel experimenteren, de bekende leesplankjes. Bert Siezen vertelt in geuren en kleuren over deze prachtige leesplankjes.

Woensdag 13 maart              Een “vogelvlucht” door het oosten van Australie en Tasmanie We nemen je mee op een kleurrijke reis naar de andere kant van de wereld. Eldert en Jose hebben diverse reizen gemaakt naar Australie en Tasmanie. De bewegende beelden van vogels en andere dieren, gecombineerd met stilstaande beelden van de omgeving zorgen voor een kleurrijke en bijzondere middag. U wordt een middagje meegenomen op reis door een ander continent.

Woensdag 27 maart              Ijsland, een prachtig en bijzonder eiland

Ook dit keer staat er een reisverhaal centraal bij het seniorencircuit. We vertrekken vandaag naar IJsland en Otte Zeilstra neemt ons mee in deze prachtige belevenis. Het landschap van IJsland is indrukwekkend mooi met heel veel verschillende soorten prachtige vogels. Het eiland is hoofdzakelijk opgebouwd uit vulkanisch materiaal en gesteente. Op verschillende plekken komt het onderliggende magma zeer dicht tegen de aardkorst aan. De foto’s en het verhaal zorgen weer voor een bijzondere middag.

Woensdag 10 april                 Leefstijl en Diabetes type 2

Diabetes type 2 is een aandoening waarbij het hormoon dat bloedsuiker reguleert (insuline) niet goed werkt of te weinig wordt aangemaakt, waardoor de bloedsuiker te hoog is. De aandoening wordt voor een groot deel veroorzaakt door een ongezonde leefstijl: overgewicht, ongezond eten, te weinig bewegen, te weinig slaap en ontspanning.

Door gezonder te gaan leven kunnen mensen die al diabetes type 2 hebben, ervoor zorgen dat zij minder of geen medicijnen meer nodig hebben. Astrid Hoogewoning vertelt over haar eigen ervaringen met diabetes type 2 en over helpende leefstijlverbeteringen.

Woensdag 24 april                 Dwalen door Amsterdam

Samen met gids Jan Boven dwalen we verder door Amsterdam. Hij vertelt en laat zien wat er in het oostelijke deel van de oude binnenstad te zien is. Het huis aan de drie grachten en de Oudemanhuispoort komen voorbij en we vervolgen onze weg naar verschillende plekken waar Rembrandt geweest is. Na een bezoek aan de Lastage, het laat-middeleeuwse industriegebied van de stad, komen we tenslotte op de Nieuwmarkt met de voormalige Sint Antonispoort die nu Waag heet.

Woensdag 8 mei                    Pubquiz seniorencircuit`

Wat weet je nog over aardrijkskunde en geschiedenis. Deze middag gaan we deze kennis testen in de enige echte Huesmolen senioren Pubquiz. De pubquiz is gemaakt door Emmy en ze heeft weer zeer verrassende vragen in petto. Je kunt van alles verwachten: serieuze vragen, instinkers, grappig, super gemakkelijk of eigenlijk te moeilijk. Samen met een vriend of vriendin of in een groepje van hooguit drie mensen wordt de pubquiz gespeeld. Op deze manier kan er goed worden overlegd voordat het goede ( of het foute) antwoord gegeven wordt.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden