nieuwsbrief februari 2022

19 jan 2022 Maasdijk

Van de voorzitter

 

Het is half januari als ik dit stukje voor de nieuwsbrief schrijf.
Wij als bestuur willen u allemaal nog een goed en gezond nieuwjaar toewensen. We hopen dat onze middagen in het nieuwe jaar nu maar eens door kunnen gaan.
Te beginnen met de jaarvergadering op 15 februari. We hebben nog geen groen licht gekregen van het kabinet, maar 15 februari duurt nog even dus hopelijk kunnen we elkaar dan weer ontmoeten.
Ontmoeten, een thema dat je veel tegenkomt in de bijbel
Van ontmoetingen met Stephanus, Ruth, Samuel en Jozua. Overal in de bijbel lees je stukken die je kunnen aanspreken.
Naäman, is iemand die mij aanspreekt. Hij was ziek, ging helemaal naar Israël om de man Gods in Samaria te ontmoeten en hem te vragen om genezing van zijn huidziekte.
Elisa stuurde hem naar de Jordaan om zich zevenmaal onder te dompelen.
De Jordaan, niet de schoonste rivier: eigenlijk waren de rivieren in Damascus beter, maar Naäman liet zich ompraten door zijn bedienden en ging naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder. Het verhaal kennen we.
In 2 koningen 5 lezen we dat hij na zijn genezing terugging naar Elisa om hem te bedanken en geschenken te geven. Elisa wilde daar niets van weten.
Uiteindelijk keerde Naäman terug naar huis, maar hij Had wel de God van Israël leren kennen.
Elisa zei hem: “Ga terug in vrede”.
Een mooi voorbeeld van een ontmoeting met een goede afloop.
Ok wij hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten op onze middagen.
Van harte uitgenodigd.

Gerrit v.d. Lugt.

 

  Kerstattentie
Bij alle leden van de PCOB hebben de bestuursleden als kerstattentie
een mooie plant in bijpassende overpot gebracht
Dit werd door de leden heel erg op prijs gesteld

 

Onze zieken
 Wij denken aan onze zieken en wensen hen veel beterschap toe. Sterkte en geduld om dit alles te ondergaan. Weet dat er één is die u ziet, die naar u omkijkt en weet wat u nodig heeft. Als het moeilijk is mag u bidden om kracht om het vol te houden. Heeft u behoefte aan een bezoekje, laat het ons weten. Bel één van de bestuursleden op en wij maken graag een afspraak met u. Gewoon doen hoor!

 De bijeenkomst van 18 januari is ook nu weer niet doorgegaan. We kijken nu vol verwachting uit naar de volgende persconferentie en hopen maar dat onze jaarvergadering die gepland staat voor
dinsdag 15 februari wel door kan gaan. 

Jaarvergadering dinsdag 15 februari aanvang 14.30 uur
Dinsdag 15 februari houden we onze jaarvergadering. We beginnen om 14.30 uur met de gebruikelijke zaken die op een jaarvergadering worden behandeld. Het financieel jaarverslag wordt u die middag uitgereikt.
Na de jaarvergadering hebben we dhr. Dick Peters uitgenodigd (geen onbekende in Maasdijk, want hij is jarenlang voorganger geweest bij de vrijzinnige gemeente Concordia Maasdijk) Hij komt een lezing geven over het leven van Toon Hermans. Dhr. Peters is een goede spreker en weet heel veel te vertellen over leven, en de boeken van Toon Hermans.
Van harte uitgenodigd

 

Huwelijks jubilea
In de afgelopen periode hebben een aantal mensen hun huwelijksjubileum
mogen vieren
Ook zij worden namens de PCOB van harte gefeliciteerd
met dit jubileum
8 december waren Dick en Ank Steenks 55 jaar getrouwd
13 december waren Jan en Truus Prins 55 jaar getrouwd
23 december waren Rien en Ineke v.d. Ende 55 jaar getrouwd

Nieuw Lid
Als nieuw lid verwelkomen wij dhr. A. Noordam Lange Kruisweg 40 Maasdijk
Arend van harte welkom, en we hopen je vaak te zien op onze bijeenkomsten. Van harte welkom

Zoals gebruikelijk bij onze PCOB-afdeling willen uw aandacht
vragen voor de contributie voor het jaar 2022.
Het is fijn als u die zo snel mogelijk overmaakt naar de penningmeester
De contributie is voor een echtpaar € 55,00 en voor één persoon € 34,00.
Het rekeningnummer is:
Bank: NL97 RABO 0149 1870 25.t.n.v. PCOB Maasdijk

Seniorenraad organiseert een Politiek debat vrijdagmiddag in de Rank in de Lier aanvang 13.30 uur

Vrijdagmiddag 11 februari 2022 een politiek debat met het oog op de verkiezingen in maart.Sinds de overheveling van veel overheidstaken naar de gemeenten is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en taak van de plaatselijke overheid. Gemeenten moeten voorwaarden creëren waardoor de Senioren hun invloed kunnen uitoefenen. Na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 zal een Vernieuwd gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. De politieke partijen zullen zich moeten buigen over thema’s die binnen onze gemeente voor senioren van belang en relevant zijn.Op basis van een aantal thema’s heeft de Seniorenraad Westland een aantal wensen geformuleerd en aan de politieke partijen toegestuurd.
Vanuit die wensen zullen stellingen geformuleerd worden en op 11 februari aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen worden voorgelegd.In het politieke debat willen met hen over die stellingen in discussie gaan om met elkaar te komen tot de vraag:

“Werken we samen verder aan een seniorvriendelijk Westland? “ Van harte uitgenodigd.

W.M.O.-meldpunt in Westland
De voorzitter van de KBO Ab Ruigrok heeft dit meldpunt opgezet. Waarschijnlijk heeft u er in de Westlandse huis aan huis kranten over gelezen
De afgelopen periode zijn er meerdere concrete gevallen bekend over de wachttijden van 12 weken of meer. Zonder enig nader onderzoek krijgt de melder/cliënt te horen dat men 12 weken moet wachten op een eerste gesprek en dan maar afwachten of de gevraagde ondersteuning wel wordt geleverd. 
Op vragen van Ab is geantwoord dat het probleem bekend was en dat er contact opgenomen zou worden. Inmiddels is het al zeven weken verder en helaas is er nog steeds geen contact opgenomen. Toen Ab vorige week weer een melding kreeg over een wachttijd van 12 weken voor de aanvraag voor taxi-vervoer. Was zijn reactie dat er toch iets moest gebeuren.
Inmiddels is er een meldpunt opgezet waar u uw klachten kunt melden

MELDPUNT WMO KBOPCOB
telefoonnummer: 06 18862733
e-mail:
meldpunt.wmo.kbopcob@hotmail.com     

Heeft u vragen, klachten, opmerkingen of suggesties mail of bel.

 

 

 Ouderen digitaal in het Westland

De Seniorenraad Westland heeft samen met Vitiis Welzijn, de ouderenbonden KBO en PCOB, Seniorweb Westland en de bibliotheek het initiatief genomen om met elkaar te proberen de ouderen in het Westland Digitaal vaardiger te maken.   Vanuit de gemeente Westland is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld om dit te gaan doen.
Tijdens de Corona is duidelijk geworden dat heel veel ouderen toch nog niet digitaal vaardig zijn en zodoende vaak tegen problemen aan lopen, denk aan de Corona pas of app, digitaal een afspraak maken ect.
 Dat zijn dan de praktische dingen,
maar door geen gebruik te kunnen maken van de digitale mogelijkheden
kunnen mensen ook eenzaam worden.
Denk eens aan b.v. beeldbellen, of een appje sturen.
 Een puzzel of een spelletje doen. De kerkdienst volgen.
Wij als PCOB Maasdijk vinden dit een goed initiatief en willen daarvoor onze leden van harte uitnodigen. De bedoeling is dat er door het SeniorWebWestland in de Prinsenhof een bijeenkomst wordt georganiseerd.
Tijdens een Thee, Taart en Tablet-bijeenkomst wordt u verteld en laten zien wat je allemaal met zo’n laptop of tablet of telefoon kunt doen. Daarna kunt u zelf kennismaken met die apparaten en kijken wat u er allemaal mee kunt doen. Er zijn tijdens de bijeenkomsten vrijwilligers die u helpen.
De bijeenkomst en zelfs de koffie met iets lekkers is gratis. Dus geef u op en wanneer de juiste datum bekend is wordt u gebeld. Heeft u nou altijd gedacht dat moet ik toch ook eens gaan leren? Hier is uw kans, gewoon doen.
Opgeven voor Thee, Taart en Tablet???
  

Aanmelden per telefoon Loes Voogd 0174 – 52 88 70   mobiel 0f 06 249 80 521 corloes@kabelfoon.nl

=========================================================================

Dit strookje door de brievenbus (aanbellen mag natuurlijk ook) van den Rijnstraat 15

Naam………………………………………………………………………………………..

adres………………………………………………………………………………………. Tel…………………………………………………….
Zo gauw de datum bekend is ga ik u bellen

 

Ladys Day

Op verzoek van veel dames gaan we weer gezellig naar de Lady’s Day.We hebben een afspraak gemaakt
BIJ V.D. Klooster Mode voor dinsdag 12 april.
Vanaf 9.30 uur verzamelen we in de Prinsenhof.
We vertrekken om 9.45 uur.
De kosten zijn € 17.50. incl. busreis en lunch (bus kosten zijn duurder geworden)
Betalen bij aanmelding
Aanmelden bij Loes Voogd.
Ook dit mag door de brievenbus in de van den Rijnstraat 15 (of even aanbellen mag natuurlijk ook.)

Naam………………………………………………………………………..

adres……………………………………………………Tel………………….

Aantal personen ………

Ingesloten € 17.50 p.p.

Jaarvergadering 
Dinsdagmiddag 15 februari 2022  
Aanvang 14.30 uur
 

Agenda:
Opening door de voorzitter

Jaarverslag door de secretaris

Mededelingen van de bestuurstafel

Financieel verslag van de penningmeester

Verslag kascontrole commissie

Rondvraag

Pauze

Spreker dhr. Dick Peeters

Het leven van Toon Hermans

Sluiting

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden