Nieuwsbrief december 2023/januari 2024

30 nov 2023 Hoorn

Van de voorzitter

De laatste tijd is er wel veel regen gevallen in ons land. En voorlopig blijft dat zo. De waterschappen zijn er blij mee want op deze manier ontstaat een waterbuffer die van belang kan zijn bij grote droogte in de komende zomer. Maar een mooie herfstzon zou fijn geweest zijn. Niet alleen om buiten te kunnen zijn maar ook hadden we dan nog even kunnen genieten van de mooie herfstkleuren. Nu zijn de meeste bomen alweer kaal.

In verband met de verkiezingen werden we op de radio en televisie overspoeld met meningen van de diverse politici. Het viel wel op dat de leiders van NSC en BBB vaak onderwerp van kritiek waren van de andere partijen, met name over het niet laten doorrekenen van de partijprogramma’s van NSC en BBB. Als Omtzigt dan reageerde, met name tegen de VVD, over de herstelkosten van het toeslagen debacle en de beschamende afhandeling van de aardbevingsschades in Groningen en Drenthe, stonden ze met de mond vol tanden. Als het ging over migratie kwam Omtzigt met het feit dat de staatssecretarissen van de VVD in de kabinetten van Rutte de aantallen alleen maar hadden laten oplopen.

Terwijl ik dit schrijf is het nog geen 22 november en kan ik niets zeggen over verkiezingsuitslagen. Op dit moment verwacht ik wel dat NSC en BBB daarin hoog zullen eindigen. Ik ben benieuwd. Helaas zijn op dit moment de oorlogen in Oekraïne en Israël nog steeds aan de gang. Dat is niet alleen verschrikkelijk voor de burgers van Oekraïne, Israël en Gaza en de vele slachtoffers, maar ook voor het klimaat en het milieu. Als we naar de beelden op televisie kijken zien we ook wat er allemaal de lucht in gaat. De daarbij vrijkomende stoffen zijn zeker niet milieuvriendelijk. Het is jammer dat mensen nog steeds niet overal in vrede kunnen leven.

Op 15 november hadden we de ledenmiddag. Daarvoor hadden we Egbert Ottens uitgenodigd. Hij heeft, onder andere, meegedaan aan een onderzoek naar de gang van zaken met onroerend goed van Joodse mensen in Hoorn en omgeving in de 2e wereldoorlog. Zoals bekend zijn veel Joden in de 2e wereldoorlog door de Duitsers  “op transport” gezet naar concentratiekampen in Oost-Europa, veelal via kamp Westerbork. Ook zijn Joden ondergedoken op het platteland. De achtergelaten eigendommen, zoals onroerende goederen, kwamen daarna in handen van Duitsers en Nederlanders. Egbert Ottens heeft in opdracht van de Gemeente Hoorn hiernaar onderzoek gedaan. Daarvoor verwijs ik u ook naar het verslag van deze middag, van de hand van Sane de Boer, verderop in deze nieuwsbrief. Alle toehoorders waren onder de indruk van het leed dat miljoenen Joden is aangedaan door voornamelijk de Duitsers in de 2e Wereldoorlog.

Op de komende ledenmiddag, op 20 december, vieren we weer de geboorte van Jezus, ook een Israëliet, die is geboren uit Maria, nadat de engel Gabriel haar eerder had verteld dat ze zwanger zou worden en dat haar Zoon de Zoon van de allerhoogste God genoemd zal worden. (Lucas 1 : 33). Op zich is dit natuurlijk heel bijzonder. Nu alle Arabische volken rond Israël proberen de Israëlieten uit te roeien, vind ik het ook heel bijzonder dat in datzelfde Bijbelvers Gabriel zegt dat Jezus voor altijd de koning van Israël zal zijn en dat aan Zijn macht geen einde komt. Ik ben geen theoloog maar ik maak hieruit op dat Jezus niet zal toelaten dat de Arabieren hun zin krijgen. De kerstmiddag wordt gehouden in Het Octaaf aan de J.D. Pollstraat 1. De kerk is open vanaf 13:30 uur en we beginnen om 14:00 uur. Onder andere Ds. Jacob Meinders en de zangeres Cobie de Bruijn en pianiste Mieke van der Sluis zullen hun medewerking verlenen aan deze middag. Zowel leden van de PCOB als van de PKN zijn welkom.

Deze nieuwsbrief is de laatste van dit jaar. De eerste ledenmiddag in 2024 is op 17 januari. Voor deze middag hebben wij Marcel van “Yogaloft“ uitgenodigd. Hij zal een eenvoudige yogales verzorgen enz. U hoeft daarvoor geen speciale kleding te dragen. Na de pauze houden we een gezellig samenzijn met hapjes enz. in verband met de start van het nieuwe jaar.

Ik sluit af met een gedicht van Priscilla Laneuze, www.gedichtensite.nl

Geen kerstman in een arrenslede 
kan opwegen tegen 
een Kerstkind dat kwam voor de vrede, 
gebracht met Gods zegen. 
 
Geen kerstboom opgetuigd met veel blingbling 
kan opwegen tegen 
een stal en kribbe die het Kind ontving, 
verlicht met Gods zegen. 
 
Geen kerstster, hoe mooi als ornament, 
kan opwegen tegen 
de Ster aan het hemels firmament, 
uitstralend Gods zegen. 
 
Geen kerstlied, kerstkaart met vreugd ontvangen, 
kan opwegen tegen 
de vreugdevolle engelenzangen 
brengende Gods zegen. 
 
Laat ons blij, als de herders van toen, 
elk langs eigen wegen, 
op zoek gaan, vìnden dat Kind als toen, 
’t Vredeskind, Gods Zegen.

Busreis naar de Adelbert Abdij te Egmond-Binnen

Met een redelijk volle bus gingen we op 31 oktober 2023 naar de abdij in Egmond. Voordat we de bus in konden vanuit Het Octaaf, had de chauffeur geprobeerd de bus op het naastgelegen parkeerterrein te manoeuvreren. Dat was hem bijna gelukt ware het niet dat ouders die hun kinderen naar school brachten, hierdoor geblokkeerd waren. Nadat ik hem had gevraagd de bus maar aan de andere kant van de weg te parkeren kwam er weer lucht in de ontstane files. Het ontlokte aan de chauffeur de opmerking dat de mensen niet wilden wachten en daarom maar weinig respect toonden voor ons ouderen. Die opmerking valt hem te prijzen. In de bus werd de deelnemerslijst gepakt en de namen opgelezen. Wij misten toen Carolien en Margreet. Zij zouden naar de bus wandelen omdat zij vlakbij de kerk wonen. Nadat zij gebeld werden door ongeruste bekenden van hen, bleek dat zij dachten dat we een dag later zouden gaan. Dat was natuurlijk jammer maar zij gaven te kennen dat zij zelf de auto zouden pakken, want zij wilden graag deze gezellige dag meemaken. En inderdaad, niet veel later arriveerden zij op het parkeerterrein van de abdij. Vanuit de bus liepen we naar het gebouw waarin de ontvangstruimte, de winkel en de kaarsenmakerij zich bevinden. We waren er voor tienen dus ruimschoots op tijd. De koffie was gezet en niet veel later zaten we gezellig in de ontvangstruimte aan de koffie en gebak. Even na tienen kwam Leo Feijen binnen die ons hartelijk welkom heette en begon te vertellen over zijn vrijwilligerswerk voor deze abdij en zijn werk bij de KRO en RKK. Wij allen luisterden vol interesse naar wat deze man allemaal voor werk had gedaan en nu nog doet. Nadat hij had verteld dat hij op latere leeftijd theologie was gaan studeren èn zich daarna nog meer verbonden voelde met het katholicisme, begon hij de volgens hem belangrijkste 10 punten in ons leven op te sommen en toe te lichten. Daarna ware we allemaal een onder de indruk en er volgde een daverend applaus. Vervolgens vertelde hij dat hij zijn 10 punten op schrift heeft gezet en dat hij dat per mail zou toezenden aan onze reisleider Wim Oussoren. Wim heeft toegezegd dat hij die mail zo spoedig mogelijk naar ons  zou doorzenden. Hierna werd ons een rijk voorziene lunch met dik belegde broodjes en melk of karnemelk aangeboden, nadat we allemaal een gebedsdienst van de kloosterlingen hadden meegemaakt in de grote kapel, zijn we in groepjes verdeeld, met voor elke groep een rondleider, die begon met ons te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de abdij, de daarbij behorende gebouwen en landerijen . U kunt dat ook nalezen op de website: https://www.abdijvanegmond.nl/homepage/abdijmuseum/geschiedenis/

Het is allemaal begonnen in de 8e eeuw met Adelbert, een van de volgelingen van Willibrord. Sindsdien heeft het latere klooster een enorme groei doorgemaakt. In deze tijd zijn er nog maar weinig jongeren die het klooster in willen. Misschien is het celibaat daar debet aan. Samen met de rondleider hebben we een rondje over het kloosterterrein gemaakt. Het is zelfs mogelijk om in het klooster te logeren voor een hele rustige vakantie en verdieping in het Roomse geestelijk leven. Daarbij wordt voor de inwendige mens ook goed gezorgd. Iemand in ons groepje stelde voor om met zijn gespreksgroep daar een week te verblijven en ook te genieten van de mooie omgeving met bossen, duinen en strand. Na afloop van de rondleiding bezochten we de kaarsenmakerij en de rijk voorziene winkel. Volgens mij zijn er goede zaken gedaan door het grote aantal vrijwilligers dat de abdij samen met de monniken draaiende probeert te houden. De dag is omgevlogen en net voor de buien zaten we allemaal weer in de bus voor de terugreis. Uiteraard hebben we een kleinigheid ingezameld voor de chauffeur die ons veilig en wel weer afzette bij de dichtstbijzijnde bushalte bij de kerk. Namens iedereen dank ik de organisator van het reisje, Wim Oussoren. Het was zijn eerste reisje als lid van ons bestuur. Ik hoop dat hij nog meer leuke ideeën heeft. Ik heb van diverse deelnemers al gehoord dat zij het een mooie dag vonden. Dat geeft moed.

De notulist, Jacob Serier.

Verslag ledenmiddag 15-11-2023 PCOB-afd. Hoorn in Het Octaaf

In een goed gevulde kerkzaal opende de voorzitter Jacob Serier deze ledenmiddag. Hij las een gedeelte uit het evangelie van Lukas over de geboorte van Jezus. Hij las dit uit de Bijbel in gewone taal. Daarna ging hij voor in gebed.
De voorzitter heette een ieder welkom, in het bijzonder onze spreker, ons eigen lid Egbert Ottens. Er waren geen mededelingen, zodat onze inleider direct aan de slag kon. Het zou gaan over Joods onroerend goed in Hoorn tijdens de 2e Wereldoorlog en de afdoening hiervan na de oorlog. De rol van de gemeente Hoorn en die van burgemeester Leemhorst  lagen nogal gevoelig, m.b.t. de bezetter. Het zal ook een lastige en gevoelige zaak geweest zijn. Om over de afdoeningen toch een goed gevoel te krijgen, kregen de heren Egbert Ottens en Raymund Schütz (rechtshistoricus) na overleg in de gemeenteraad van B en W, de opdracht een onderzoek hiernaar in te stellen.
Dat onderzoek is uitgevoerd en is in november vorig jaar gepubliceerd tezamen met een monografie over de oorlogsjaren van burgemeester Leemhorst.
Om het geheel in een korte bewoording samen te vatten: “Niet echt fout, wel omstreden”, werd het rapport getypeerd als “Blindheid voor eigen tekortkomingen. Het is een lijvig boekwerk geworden. Ik heb er gedeelten van gelezen. Een werkelijke prestatie voor de wijze waarop en zoals deze onderzoeken zijn uitgevoerd en op schrift gesteld.
Zo is er een opvallende passage in het boek dat gaat over het perceel aan de Binnenluiendijk, eigendom van de Vrijmetselarij. Deze organisatie werd door de bezetter beschouwd als één van de willige werktuigen voor Joodse belangen. Egbert Ottens schetste de onderhandelingen van de gemeente en de bezetters. Men trachtte de koopovereenkomsten allemaal te doen zoals omschreven in bestaande wetgeving. Als praktijkvoorval verwoord ik één zaak. Het perceel aan de Binnenluiendijk van de Loge Vrijmetselaars “West Friesland” werd gevorderd. De gemeente betaalde, na afdingen door de burgemeester f. 2500,00, aan de Hoornse liquidateur van de loge, J.H. Sindram, nadat deze eerst een bedrag van f 4500,00 had voorgesteld. Dit was burgemeester Leemhorst te veel (1940). In 1945 betaalde de Loge f 3200,00 om het perceel weer terug te kopen. Het bedrag moest geleend worden, hierbij kwamen nog de rente en de notariële verplichtingen. Roerige tijden dus. De burgemeester had na de oorlog nog moeite met het teruggeven van het Logebouw. Dit bleek uit het feit dat enkele leden van de Loge het pand met toestemming van het Militair Gezag weer in gebruik wilden nemen waardoor zij het met burgemeester Leemhorst aan de stok kregen. Hij riep hen bij zich op het matje en beschuldigde hen ervan dat zij zich wederrechtelijk toegang tot het pand hadden verschaft. De gemeente, zo zei hij, was de rechtmatige eigenaar na de aankoop in 1940. Leemhorst, zelf jurist, betwistte zelf de rechtspersoonlijkheid van de Loge. De Vrijmetselarij was immers opgeheven! Ik wil maar zeggen, toen waren het ook rare tijden.
Geen prettige verhouding dus. Als we dit nu mee zouden maken in 2023, denk ik dat het nu milder uitgevoerd zou worden. De gevoelens in deze verhandelingen waren ver te zoeken. Zo is er heel wat afgehandeld over de vroegere bezittingen van de Joden. Ook over enkele percelen aan de Slapershaven is nog het nodige te doen geweest. Het staat allemaal in het mooie boekwerk van Egbert Ottens omschreven, “Niet echt fout, wel omstreden”.
Het was een interessante middag. De spreker wilde zoveel vertellen in een te korte tijd en  dan mis je wel eens. Het geheel was leerzaam en verhelderend

Een fijne middag waarin veel werd verteld en waardoor je kennis werd verrijkt. De voorzitter bedankte Egbert Ottens en overhandigde hem een enveloppe met vermoedelijk een boekenbon daarin, want Egbert is een lezer.
Jacob Serier sloot de middag af en wenste een ieder wel thuis.

(Sane de Boer)

Uitnodiging Kerstviering 20 december 2023

Deze kerstviering vindt plaats samen met de senioren van de Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.

Wij gaan weer kerstliederen zingen onder begeleiding van Jan Zuidema.

Er zijn Bijbellezingen en er worden gedichten voorgedragen, ook is er een overdenking door Ds. Meinders en natuurlijk een kerstverhaal. Dit alles wordt afgewisseld met zang door Cobi de Bruijn.

Zij was net als vorig jaar ook dit jaar weer bereid om voor ons op te treden. Zij doet dit samen met haar vaste pianiste Mieke van der Sluis.

Verder wordt ook de inwendige mens niet vergeten.

De middag begint om 14.00 uur, Het Octaaf is open om 13.30 uur.

 

Uitnodiging ledenmiddag 17 januari 2024

Op deze middag houden wij onze nieuwjaarsreceptie.

Zoals gewoonlijk met een hapje en een drankje. De middag begint om 14.00 uur en Het Octaaf is om 13.30 uur open.

Verder komt Marcel Bot, docent Raja Yoga iets over stoelyoga/seniorenyoga vertellen.

Soms kunnen de oefeningen vanaf de yogamat (tijdelijk) te zwaar zijn. Met behulp van een stoel zijn de houdingen voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, lenigheid of conditie. De oefeningen kunnen worden aangepast aan de individuele mogelijkheden.

Bij het ouder worden of bij herstel zijn de spieren wat sneller stijf en beweegt men vaak ook minder. Deze vorm van yoga richt zich op de spiergroepen die de motoriek bepalen, waardoor men zich soepeler en makkelijker gaat bewegen. De ademhaling verbetert en men voelt zich na verloop van tijd vitaler en meer ontspannen. Door de gerichte oefeningen zal bovendien het gevoel voor balans verbeteren (zodat men minder snel duizelig wordt). Plezierig neveneffect van de verbeterde motoriek is een jongere uitstraling.

De yogahoudingen doet men zittend, staand en/of ondersteund door de stoel. Fijne oefeningen die men gemakkelijk thuis en/of op het werk kan doen. Bij de eindontspanning ligt men comfortabel op de grond of men kan kiezen voor een zittende ontspanning.

Tijdens deze lessen staat bewustwording en het respecteren van de eigen mogelijkheden centraal en leert men creatief om te gaan met eventuele (tijdelijke) beperkingen.

Weetjes

Deze staan elders op de site.

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea en Rikkie

 

Nieuw leden

Dhr. Bevelander

Mw. M. Kuipers

Woord ter bemoediging

Even (glim)lachen

Een kampeerwinkel die de tent moet sluiten is nooit leuk.

Heeft een brandweerman ook recht op een rookvrije werkplek?

Een bekeuring is een boete voor iets dat je fout doet. Belasting is een boete voor wat je goed doet.

Agenda

20-12-2023                 Kerstviering

17-01-2024                 Nieuwjaarsreceptie, Yogaloft

21-02-2024                 Jaarvergadering, Shantykoor

20-03-2024                 Presentatie over leven in de Sahara

17-04-2024                 Het Rode Kruis met Bingo over veiligheid en hitte.

15-05-2024                 Ds. Weber over de 7 gemeenten van Klein Azië

Dit zijn de veranderingen van de huurtoeslag en zorgtoeslag in 2024

De huurtoeslag gaat omhoog met maximaal 416 euro. Uiteraard is het één en ander afhankelijk van uw specifieke omstandigheden en situatie. De Dienst Toeslagen informeert mensen die momenteel huurtoeslag ontvangen tussen 23 november en 14 december van dit jaar over eventuele wijzigingen en de hoogte van het bedrag dat ze volgend jaar aan huurtoeslag kunnen verwachten. Dat gebeurt zowel per brief als via de Berichtenbox van Mijn toeslagen. Let op: dit is een voorschotbedrag. U ontvangt dit bericht per brief en via de Berichtenbox van Mijn toeslagen.

De inkomensgrens voor huurtoeslag gaat volgend jaar met 1250 euro omhoog en dat houdt in dat huishoudens op basis van hun inkomen volgend jaar wél in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor huurtoeslag geldt dat niet iedereen er recht op heeft, want dat is afhankelijk van verschillende zaken. Een duidelijk afgebakende, vaste inkomensgrens voor huurtoeslag, zoals wel het geval is bij de zorgtoeslag, is er niet. Het wordt o.a. bepaald door uw leeftijd, de samenstelling van het huishouden, het soort woning waar u in woont en naar het toetsingsinkomen = bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld. Ook de huurprijs, het aantal personen in uw huishouden en leeftijd tellen mee. Verder geldt dat de maandelijkse huur in 2023 maximaal 808,06 euro mag bedragen. En alleenstaanden mogen in 2023 maximaal 33.748 euro aan eigen vermogen bezitten, voor toeslagenpartners geldt een bovengrens van 67.496 euro. In 2024 wordt de huurgrens flink naar boven bijgesteld, maar niet alle norm- en grensbedragen zijn al bekend: het is aan te raden om te wachten tot na 23 november om een proefberekening uit te voeren over 2024.

De zorgtoeslag is de enige toeslag die in 2024 omlaag gaat maar de hoogte wordt wel aangepast aan de hogere zorgpremies. De precieze hoogte in 2024 wordt in november bekend gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Of u recht hebt op zorgtoeslag, wordt o.a. bepaald door de hoogte van uw toetsingsinkomen.

Het is aan te raden om na 23 november een proefberekening te maken op onderstaande website. www.toeslagen.nl/proefberekening.

Om in januari meteen het bedrag te ontvangen waar u recht op hebt, moet de Dienst Toeslagen uw juiste gegevens hebben. Dit kunt u controleren/aanpassen via www.toeslagen.nl/pasaan.

Nagaan óf u nog recht hebt op zorgtoeslag kan op: www.toeslagen.nl/zorgtoeslag.

Voor vragen over belastingen en toeslagen kunt u bellen naar de Belasting Telefoon 0800-0543. Op maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Wat is de Berichtenbox van MijnOverheid?

Dit is een persoonlijke digitale brievenbus voor post van de overheid. U kunt ervoor kiezen om post van de overheid digitaal, via inloggen, te ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Denk bijvoorbeeld aan het bericht van de gemeente waarin staat dat u uw paspoort moet laten verlengen. Of de melding van de RDW dat uw auto gekeurd moet worden. Om in te loggen op MijnOverheid heeft u een DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt uw DigiD aanvragen op de website van DigiD. Als u uw post liever op papier blijft ontvangen kunt u dit aangeven bij de betreffende organisatie. Het is niet mogelijk om dit via MijnOverheid aan te geven. U ontvangt automatisch een e-mail als er nieuwe post in uw Berichtenbox is geplaatst. U kunt ook zelf controleren of er nieuwe post is door in te loggen op MijnOverheid. Om uw post in de Berichtenbox te bekijken, moet u eerst inloggen op MijnOverheid. Vervolgens klikt u op ‘Berichtenbox’ en selecteert u het bericht dat u wilt bekijken.

Info: www.mijn.overheid.nl; www.rijksoverheid.nl; www.svb.nl; www.belastingdienst.nl;

Goed zien is belangrijk bij het autorijden

Vanaf 70 jaar is het rijbewijs maximaal vijf jaar geldig.

Voldoet u, na een rij test, nét niet aan de eisen van de gezichtsscherpte (de visus) of het gezichtsveld? Afhankelijk van de geconstateerde oogaandoening en als deze progressief is, kan het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) het rijbewijs voor kortere termijn afgeven. Het CBR kan eventueel eerst een rapport opvragen bij de oogarts bij een progressieve oogaandoening of gezichtsveld afwijking. Bij een gedeeltelijke goedkeuring krijgt u een rijbewijs met een restrictie. Hierbij kunt u denken aan de voorwaarde dat u alleen rijdt in de omgeving van de woonplaats. Of alleen bij daglicht mag rijden.

Het is voor de automobilist verstandig om een verlenging van het rijbewijs vroegtijdig aan te kaarten bij de oogarts. Dan kan uw situatie en eventuele belemmeringen, zoals glaucoom, worden besproken. Het kan rust geven als u weet welke plekken u, door deze afwijking in het gezichtsveld mist.

Is uw visus minder dan 0.4 (40%), dan is het soms mogelijk om via Koninklijke Visio te leren autorijden met een bioptische telescoop. Ook biedt Visio speciale kijktrainingen die tot voldoende praktische rijgeschiktheid kunnen leiden.

Info: info@visio.org., Telef.nr. 088-5858585.

Met een online oogmeting of oogtest kunt u zelf de sterkte van de ogen testen. Deze zijn gratis. Er is alleen een internetverbinding, een computer en soms een smartphone voor nodig. U gaat op een afstand van uw computerscherm zitten of staan. Op het scherm ziet u voorwerpen en vragen. Met een muisklik op de telefoon geeft men het antwoord door. De uitslag wordt toegestuurd.

Info: www.zorgvannu.nl/innovatie/online-oogtest.

Zorg van Nu: Technologie in huis

Zorg van Nu wijst u de weg in zorgtechnologie, e-health en digitale Zorg. Zij laten zien wat slimme zorg is, welke zorginnovaties er zijn, hoe u ze inzet, wanneer en waarom.

Het is een initiatief van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit Ministerie zet zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. Door te werken aan goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Zij doen dit samen met zijn partners en natuurlijk met iedereen, want we willen samen gezond, fit en veerkrachtig zijn. Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar dingen die vanzelfsprekend zijn, kunnen op latere leeftijd moeite kosten. Gelukkig zijn er steeds meer oplossingen die ons leven gemakkelijker maken. Hierdoor kunnen we onze dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk zelfstandig blijven doen of zorg voor een ander beter volhouden. Zorginnovaties kunnen bijdragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven van iedereen. Ook kunnen ze het werk van zorg professionals verlichten, vergemakkelijken en efficiënter maken en de zorg verbeteren. Daarom deelt Zorg van Nu op verschillende manieren hun ervaringen met slimme zorg en geven ze meer bekendheid aan innovaties om zo de kennis over en het gebruik van slimme zorg te vergroten. Op hun website worden veel voorbeelden van slimme zorg gedeeld ter inspiratie en is er informatie voor zorgprofessionals en (innovatie)managers over het implementeren ervan. Ook delen zij ervaringen met slimme zorg in video’s en blogs op Facebook en Linkedin. Het implementeren van zorginnovatie gebeurt door het vernieuwen van processen, cliëntenverlening, producten en diensten binnen de zorg.

Het hoofdstuk lichamelijke afwijkingen omvat de volgende onderwerpen: geestelijke gezondheidszorg, huisartsen en apotheek, jeugd, revalidatie, thuis- en wijkzorg, verpleeghuiszorg, verstandelijke gehandicapten en ziekenhuiszorg.

Info: www.zorgvannu.nl; E-mail: zorgvannu@minvws.nl; Vragen? Bel InformatieRijksoverheid, telefoonnummer: 1 4 0 0.

Verschijningsdata 2024 PCOB Magazine editie

Januari/februari          30 januari                   juli/augustus               23 juli

Maart                         12 maart                    september                  03 september

April/mei                    23 april                       oktober/november     22 oktober

Juni                             04 juni                        december                   03 december 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden