Nieuwsbrief april

26 mrt 2022 Maasdijk

 
   

Van de voorzitter
Als de nieuwsbrief bij u op de mat ligt, is het alweer zomertijd. De klok is een uur voorruit gezet waardoor het ’s morgens weer wat langer donker blijft, maar ’s avonds weer wat langer licht. Wat een gedoe toch. Ik ben wel voor afschaffing van dat geschuif met de tijd, maar misschien vindt u het juist wel prettig. De laatste weken hebben we prachtig lenteweer. Het is een lieve lust om een eind te wandelen of te fietsen. Het lijkt wel of de natuur nu op zijn mooist is. Bomen en struiken worden met de dag groener of bloeien heel uitbundig. Kijk maar in je eigen tuin of balkon er komt steeds meer kleur tevoorschijn.
Over kleur gesproken. De leerlingen van Jezus moesten ook kleur bekennen.
Voor of tegen Jezus.  Bij de viering van het Pesachmaal, (wij zeggen ook wel avondmaal) sprak Hij; Eén van jullie zal mij uitleveren. Allemaal zeiden ze; ik ben het toch niet Here? Jezus antwoorde: Hij is hier onder ons en doopt ook het brood in de kom. Later toen Jezus gevangengenomen was vluchtten al zijn leerlingen. Ze moesten wel kleur bekennen, omdat het zo beschreven staat in de oude geschriften.
Over een paar weken is het Pasen. De weken voorafgaande aan Pasen noemen we de veertig dagen tijd.
Tijd van bezinning, tijd ook van toeleven naar Goede Vrijdag en het Paasfeest.
Ik wens u mooie zonnige dagen
en een goede voorbereidingstijd toe.

Gerrit v.d. Lugt

Terugblik 15 maart
De ledenmiddag van 15 maart was een leuke middag.Dhr. Jan Broekhuizen was de spreker deze middag
met het onderwerp  “Tulpen uit Amsterdam”  Hij begon met ons het lied van Herman Emmink
 “Tulpen uit Amsterdam” te laten zingen, waardoor hij gelijk alle aandacht kreeg.Hij wist heel veel over dit onderwerp te vertellen. Dit alles voorzien van prachtige beelden maakte dat het een leuke middag was.
Als verrassing was er voor alle bezoekers een mooie bos tulpen na afloop,die kwamen niet uit Amsterdam,
maar iedereen vond het toch wel erg leuk.  

Bollentocht 19 april
Nu we het toch over tulpen hebben, gaan we maar gelijk door naar de Bollentocht, onze volgende activiteit.
Dinsdagmiddag 19 april is het zover. We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Prinsenhof met 46 mensen richting de Bollenstreek voor een mooie tocht door de bollen. Door het mooie weer van de afgelopen dagen staat er heel veel in bloei, dus is er veel te zien. Onderweg gaan we koffiedrinken met appeltaart in een mooi restaurant aan het water. Als we terug zijn in Maasdijk staan de pannenkoeken klaar in de Prinsenhof. Zegt u nou: “ik zou toch ook wel mee willen”.Er is nog 1 plaats vrij
Even een belletje naar Loes Voogd 0174-528870 en een envelopje met € 22,50 in de brievenbus en u heeft een hele leuke en gezellige middag.

 

Ladys day 12 april 9.45 uur 
Vertrek vanaf de Prinsenhof naar v.d. Kloostermode voor een gezellige dag uit. De bus is vol. 50 dames gaan er mee!
We gaan genieten van een leuke modeshow en een bingo of pub-quiz. Rond 16.30 uur zijn we weer in Maasdijk

 

 

 

Lief en Leed
We denken daarbij aan mevrouw Greet van der Schee die haar man Frank moet missen. We wensen haar veel kracht  van boven toe. Gelukkig weet ook zij waar zij haar kracht vandaan mag halen, dat ze het niet alleen
hoeft te dragen maar dat haar Hemelse Vader dicht bij haar is.
Die kracht en die nabijheid wensen wij ook de zieken toe.

Contributie 2022
Heel veel leden hebben hun contributie al betaald maar nog niet allemaal. Willen de leden die dit nog niet hebben gedaan het alsnog even doen. De contributie is voor een echtpaar € 55,00, en voor één persoon € 35.00
Het banknummer
is NL97RABO 0149 1870 25.t.n.v PCOB Maasdijk
Namens de penningmeester hartelijk dank.

Op 16, 20 en 23 april organiseert Sportief Plus vitaliteitsdagen
In Westland (de Lier, Naaldwijk en Monster). Op deze dag kunnen senioren gratis hun vitaliteit
(bloeddruk, cholesterol, kracht, uithoudingsvermogen, etc.) laten controleren door professional uit de wijk en kunnen zij ook meedoen aan verschillende beweegworkshops.Sport, voeding, gezondheid en welzijn staan deze dag centraal.

Ook vinden deelnemers informatie over al het aanbod in Westland gerelateerd aan gezondheid. Alle activiteiten zijn vrijblijvend en op vrijwillige basis. De resultaten van een deelnemer zijn ook enkel zichtbaar
 voor de deelnemer (deze komen op een kartonnenkaart  te staan en worden dus niet op een computer geregistreerd en opgeslagen). Zij kunnen er bijvoorbeeld wel voor kiezen
de resultaten/kaart te delen met een professional,zodat deze persoon kan mee kijken naar welk aanbod
het beste bij de deelnemer past.

In het kader van de positieve gezondheid en preventie een mooie activiteit.

Ook belangenbehartiging staat hoog in ons vaandel.
Onderstaand lijst is aan de Westlandse politiek overhandigd

Betreft: 10 puntenlijst van KBO-PCOB inzake Coalitieakkoord gemeente Westland                                                   

  1. Het beëindigen van het resultaatgericht indiceren.

Het behoeft geen betoog dat de seniorenbonden terug willen naar het inzetten van huishoudelijke hulp op basis van de benodigde uren. Beschikbare tijd om het werk te verrichten waarbij de eigen regie weer bij de cliënt komt te liggen in plaats van het werken met een afvinklijst. We zien mogelijkheden die leiden tot minder bureaucratie en tot meer handen op de werkvloer. 

  1. Wachtlijsten bij Wmo-melding.

Het bestaan van wachtlijsten is bij eenieder wel bekend. Tot nu toe is althans voor de buitenstaander onduidelijk wat de huidige situatie en omvang van het probleem is. We zien uit naar een concreet aanpakplan om het probleem op te lossen en er weer wordt voldaan aan de gestelde termijnen die gelden.   

  1. Samenwerking ASDW en de maatschappelijke organisaties in de zogenaamde schil rondom de ASDM.

De afgelopen vier jaar is wel duidelijk geworden dat de ASDW als netwerkorganisatie niet of nauwelijks contact heeft met andere maatschappelijke organisaties.
We stellen voor om de gemeentelijke verordening inzake de werkwijze van de ASDW zodanig aan te passen dat de ‘schilorganisaties’ proactief betrokken kunnen worden gedurende het gehele adviestraject tot en met het definitieve advies aan het college.

  1. Tijdelijke voorziening(en) type portocabin binnen Westland voor de (logeer)opvang van inwoners na of ter voorkoming van ziekenhuisopname.

Gezien de huidige planvorming betreffende de Nieuwe Naaldhorst betekent dit dat de realisatie zeker nog minimaal vijf jaar op zich laat wachten en verder uitstel niet onmogelijk mag worden geacht is een tijdelijke tussenoplossing zéér dringend gewenst.
Huidige genoemde opties op korte termijn concreet maken en aan de slag.

  1. Bouwen…… bouwen…. voor starters, senioren en andere groepen.

Van alle kanten is de noodzaak wel duidelijk geworden. Alle politieke partijen hebben hun ambitie om dit punt wel uitgesproken gedurende de verkiezingen. Wonen en zorg, knarrenhof, sociale huur appartemente, enz. enz…..

Als KBO-PCOB willen we graag twee zaken toevoegen:
– De gemeente dient zich te richten op het realiseren van het type serviceappartementen als het bekende Berkenflat. Concrete belangstelling te over, bevorderd de doorstroming en kan een groot deel van de voorgenomen te bouwen woningen worden gerealiseerd.
– Stimuleert en faciliteert samen met de woningcorporaties woningruil waarbij ouderen van groot naar klein en jongeren van klein naar groot verhuizen.

  1. Het belang van het keukentafel gesprek.

De keukentafel staat bij de cliënt thuis en daar hoort het gesprek met de cliënt, mantelzorger en onafhankelijke cliëntondersteuner ook plaats te vinden. Het is bij uitstek de mogelijkheid om ‘achter de voordeur te komen’ en te zien wat er echt nodig is om verantwoord langer thuis te kunnen wonen. Het voorgaande geldt naar onze mening ook de ‘monitoring’ de gesprekken die tussentijds met de cliënt plaatsvinden.

Het bespreken van het ondersteuningsplan en het zorgplan kan alleen en uitsluitend in een fysiek overleg met de cliënt, mantelzorger en/of onafhankelijke cliëntondersteuner.

  1. Informatievoorziening aan de doelgroepen inzake bestaande regelingen.

In de praktijk blijkt telkens weer dat onze inwoners niet op de hoogte zijn van regelingen zoals de Wmo, armoedebeleid, bijzondere bijstand, vrijstellingsregelingen, enz. 
Communiceer proactief en bij herhaling welke regelingen er bestaan met aansprekende voorbeelden. Bedenk daarbij “wat zijn de alternatieven voor mensen zonder internet?”

  1. Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Als KBO-PCOB hebben we al eerder gepleit om de onafhankelijke cliëntondersteuning in te richten op basis van de VNG-handreiking. Dit om de cliënt meer keuzes te bieden en de onafhankelijkheid te waarborgen.  

  1. Openbaar vervoer.

Voor senioren en slechtzienden de toegankelijkheid en het wachten bij de bushalte vaak een belemmering om het openbaar vervoer te gebruiken. Mogelijk kan in samenwerking met het vervoersbedrijf hierin verbetering in worden gebracht   

  1. Stimuleer en faciliteer mobiele kantoren van dienstverleners.

Als voorbeeld het mobiele Rabokantoor komt niet in alle kernen en daar is wel behoefte aan.

KBO-PCOB Westland

 
 
Versterking digitale kracht ouderen in het Westland

https://wos.nl/televisie/gemist/in-jouw-buurt

Nog niet digitaal vaardig?
Bezoek één van de Thee,Taart en Tablet bijeenkomsten. 
Nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat?
Klik op onderstaande mail om het filmpje van de WOS daarover te bekijken.
Heeft u daarna nog vragen? Bel Loes Voogd 0174-528870 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden