Nieuwbrief mei 2023

9 mei 2023 Hoorn

Van de voorzitter

De lente is weliswaar begonnen maar draait nog niet op volle toeren. De temperaturen zouden wel iets hoger mogen zijn. We hebben veel regen gehad in het voorjaar, zoveel, dat het grondwater weer op een normaal peil staat. Ook het water in het IJsselmeer staat nu hoger dan in voorgaande jaren. Maar dat is bewust gedaan omdat -net als in het vorige jaar-  dit jaar veel droge perioden worden verwacht en er voldoende drinkwater moet zijn. Tenslotte hebben we ook een aantal “dozen” in Noord-Hollands Kroon staan dat water en energie slurpt. Ik bedoel daarmee de datacenters van Microsoft en Google waar veel over te doen is. Ook over vergunningen die achteraf alsnog zijn verleend. In deze periode wordt ook veel gesproken en geschreven over duurzaamheid. Het dagblad Trouw besteedt daar aandacht aan in haar zondagsedities. Ook in de PKN kerken is duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt onderwerp van gesprek. Ondanks het groeiende aantal elektrische auto’s, bussen en vrachtauto’s was vorig jaar  het gebruik van fossiele brandstoffen nog niet veel  verminderd ten opzichte van voorgaande jaren. Inmiddels lijkt de wereldwijde vraag naar fossiele brandstoffen (bijna) niet meer te stijgen. Dankzij zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s gaat de wereld in de komende jaren minder fossiele brandstoffen gebruiken. Het is wel de eerste stap in de energietransitie, maar wel een belangrijke. Het Europees Parlement heeft nu ingestemd met een reeks wetten waarmee de CO2-uitstoot in de Europese Unie sterk moet dalen. De maatregelen zijn vervat in het zogeheten Fit for 55-pakket van eurocommissaris Frans Timmermans en die verplichten de EU-landen hun netto C02 uitstoot in 2030 met 55 procent terug te hebben gedrongen ten opzichte van 1990. Dat is nodig om de opwarming van moeder Aarde enigszins te vertragen. Het is jammer dat een dergelijk pakket niet voor de hele wereld geldt. Landen als China en vooral India zijn nog lang niet zo ver. Ondertussen zijn sommige Afrikaanse landen bomen aan het planten in bepaalde gebieden, zoals langs rivieren. Ghana is daar een voorbeeld van en o.a. ‘Kerk in Actie’ helpt daarbij. Steeds vaker wordt ook aan ons gevraagd een steentje bij te dragen in duurzaamheid. Bijvoorbeeld door minder producten in een plastic verpakking te kopen en minder fossiele kilometers te maken. Natuurlijk wordt er nog steeds veel gevlogen en niet alleen door particulieren, maar ook door “beleidsmakers” en captains of industry in zogenaamde privé jets. Daarbij is het wrang om te lezen dat bijvoorbeeld het Romeinse afval in een Amsterdamse AVI wordt verbrand dat ook weer C02 uitstoot geeft. Het stikstofdioxide probleem in Nederland duurt nog steeds voort. De verantwoordelijke landelijke en provinciale bestuurders hebben nog geen overeenstemming bereikt over de aanpak van dat probleem. Natuurlijk speelt het stikstof dat vanuit het Ruhrgebied ons land inwaait hierbij ook een rol. Het stopt niet bij de grenzen. Ook de luchtvaart en industrieën verspreiden stikstof. Maar als er gekozen moet worden tussen het opkopen of sluiten van voedselproducerende bedrijven of industrieën wordt dat een dilemma. Toch zijn er lichtpuntjes. Niet alle natura 2000 gebieden zijn verzuurd door het stikstof in combinatie met meststoffen – stikstofoxyde-. De gebieden in Friesland, Groningen en Drenthe lijken minder last te hebben van stikstof. (bron: Trouw). Ook zal snel overeenstemming moeten worden bereikt over de aanpak van het stikstofprobleem omdat er huizen gebouwd moeten worden.

Vanaf internet (bron RIVM) geef ik hierna nog enige info over de toe/afname van stikstofoxyde in de afgelopen jaren. Daaruit kunt u opmaken dat er al veel is gebeurd om de verzuring door stikstofoxyde te verlagen. Alleen in Brabant en in de Gelderse Vallei bijna niet. Daarom hebben die gebieden veel meer dan andere gebieden problemen met de verzuring. Ook vanuit het buitenland komt veel stikstof ons land in. Goed nieuws is dat de landelijk gemiddelde depositie van verzurende stoffen sinds 1990 is gehalveerd. In 1990 bedroeg de depositie van verzurende stoffen, gemiddeld over Nederland, nog ruim 4.400 mol per hectare. Dit is in 2017 gedaald tot ruim 2.200 mol per hectare.( Mol is een eenheid voor hoeveelheid stof; één kg stikstof is gelijk aan ongeveer 70 mol.).

Regionaal komen grote verschillen voor in de verzurende depositie. In de Gelderse Vallei en de Peel komen depositiepieken voor van meer dan 4.500 mol per hectare. Dat komt door hoge lokale ammoniakuitstoot (NH3) van intensieve veehouderij. Ammoniak (NH3) komt op lage hoogtes vrij en deponeert snel. Deze combinatie zorgt ervoor dat relatief veel NH3 dicht bij de bron neerkomt. De hoge emissie van stikstofoxiden (NOx) in en nabij grote steden is de oorzaak van de hogere depositie in die gebieden. De depositie van verzurende stoffen is afgenomen door de sterke afname van de uitstoot van zwaveldioxiden en in relatief mindere mate door de afname van stikstofoxiden en ammoniak. Het “relatieve” belang van de stikstofverbindingen (afkomstig van de emissies van ammoniak en stikstofoxiden) in de zuurdepositie, is door deze ontwikkelingen toegenomen van ca. 60% in 1990 naar bijna 75% in 2017.

Nederland telt 163 natura 2000 gebieden waarvan 132 verzuringgevoelig. De natura 2000-gebieden zijn onderdeel van een netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen geven aan welke typen natuur (habitattypen) en welke soorten moeten worden beschermd. Nederland is verplicht de soorten en habitattypen in een gunstige staat van instandhouding te houden of te brengen. De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten instandhoudingsmaatregelen nemen om deze natura 2000-gebieden te beschermen. En dat levert in onze politiek dus problemen op. De stikstof uitstoot wordt in gebieden – waar veel landbouw en veeteelt is – problematisch als er ook veel ammonia uitstoot plaatsvindt van koeien- , kippen- en varkensmest. Stikstof en ammonia vormen samen stikstofdioxide en dat veroorzaakt de verzuring van gronden.  De Nederlandse landbouw draagt voor ongeveer 30% bij aan de verzurende depositie. De overige 70% is afkomstig van overige bronnen: 45% en het buitenland: 25%. ( bron: RIVM). Ervan uitgaande dat de uitstoot veel hoger was in voorgaande jaren, hebben de door de boeren al reeds genomen maatregelen veel geholpen. De landelijk gemiddelde depositie ( = Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op bodem, water, planten dieren of gebouwen. Het gaat in milieu verband om depositie van verzurende en vermestende stoffen.) van verzurende stoffen is sinds 1990 gehalveerd. In 1990 bedroeg de depositie van verzurende stoffen, gemiddeld over Nederland, nog ruim 4.400 mol per hectare. Dit is in 2017 gedaald tot ruim 2.200 mol per hectare. Regionaal komen grote verschillen voor in de verzurende depositie. In de Gelderse Vallei en de Peel komen depositiepieken voor van meer dan 4.500 mol per hectare. Dat komt door hoge lokale ammoniakuitstoot (NH3) van intensieve veehouderij. ammoniak (NH3) komt op lage hoogtes vrij en deponeert snel.

Samenvattend: Het kabinet wil dat er geen verzurende stoffen meer neerslaan in de natura 2000 gebieden. Dat is vooral een probleem in de Gelderse Vallei en Noord Brabant. En wat minder in andere gebieden. Het kabinet wil dat doel hebben bereikt in 2030 en tegenstanders willen naar 2035, zoals trouwens bij Wet is vastgelegd. Dus kabinet, ga vooral praten met betrokkenen.

Ledenmiddagen

Op de ledenmiddag van 19 april gaf de heer Jan Boven een beeldende lezing over het ontstaan en de groei van de stad Amsterdam. Deze was zeer boeiend en het blijkt nodig te zijn dat hij nog een keer terugkomt om zijn lezing af te maken. Dat gaan we volgend jaar regelen. Sane de Boer heeft een verslag van de lezing gemaakt dat u verderop in deze nieuwsbrief kunt vinden. Een ander belangrijk moment op deze ledenmiddag was het afscheid van Paul Meijer als algemeen bestuurslid. De voorzitter heeft Paul – en ook Truus – namens ons allen bedankt voor de 20 jaar dat zij betrokken waren bij het reilen en zeilen in het bestuur. Zoals al eens eerder is gezegd was Paul onze organisator van leuke uitjes met de bus en van fietstochten. 2 jaar geleden is hij gestart met het jaarlijkse Jeu de Boules event op het terrein van de Bouledozers aan het Keern. Dat gebeurt ook dit jaar weer in juli.

Voor de ledenmiddag op 17 mei 2023 hebben wij het West-Fries Collectief uitgenodigd voor het verzorgen van een gezellige middag met een vrolijke noot plus hapjes en drankjes. Die vindt ook plaats in het Octaaf. De zaal is open om 13:30 uur en de middag begint om 14:00 uur. De kosten zijn 1 euro per persoon voor koffie of thee.

Even iets heel anders; alhoewel er raakvlakken zijn met het voorgaande. Op goede vrijdag werd door ds. Rudolf Kooiman in het Octaaf een lied/gedicht voorgelezen dat ook de onderwerpen klimaat, verzuring, opwarming, vervuiling en oorlogen raakt. Het maakte indruk op mij en daarom ben ik zo vrij om dat hierna met U te delen. De tekst is van ds. Rudolf Kooiman.

 Inleiding:

Wij hebben vaak grote moeite met wat er in de Bijbel staat, moeite met verhalen over oorlog en geweld, grote moeite ook met het verhaal van Goede Vrijdag. En daarnaast hebben we ook allerlei vragen aan God. Wie kent niet de waarom vraag? De vraag naar het lijden in de wereld. Wie heeft nooit stil gestaan bij de vraag waar het kwaad vandaan komt? Wie heeft zich nooit afgevraagd waarom God ons zo lang laat wachten? Ja we hebben allerlei vragen aan God, maar zou het kunnen dat God ook allerlei vragen heeft aan ons..? In het beklag Gods, een tekst die eeuwen oud is, klinkt een gesprek, een dialoog in vraagvorm tussen God en mens.

Het beklag Gods (moderne bewerking)

“Lieve mensen,

Wat heb Ik jullie misdaan of waarmee heb Ik jullie bedroefd? Antwoord Mij!

Ik heb de aarde voor de dag geroepen en aan jullie handen toevertrouwd,

maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt, Mijn levenswerk wordt een dodenakker.

Wat heb Ik jullie misdaan? Of waarmee heb Ik jullie bedroefd? Antwoord Mij!

Ik heb jullie onder Mijn regenboog gesteld, een teken van vrede en toekomst,

Maar dodelijk wapens staan gericht op mensen

en bedreigen Mijn dierbare schepping.”

Gezongen Antwoord: Kyrie eleison, wees met ons begaan! Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

“Wat heb Ik jullie misdaan of waarmee heb Ik jullie bedroefd?

Ik heb Mij laten kennen als jullie Bevrijder en Bondgenoot van alle onderdrukten,

maar tallozen worden getergd en geteisterd door terreur en tirannie.

Wat heb Ik jullie misdaan of waarmee heb Ik je bedroefd?

Ik heb jullie met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan dat,

maar op Mijn akker sterven mensen onverzadigd

en kinderhanden blijven ongevuld.” (Gezongen antwoord)

“Wat heb Ik jullie misdaan of waarmee heb Ik jullie bedroefd?

Ik heb Mijn woord aan jullie gegeven en jullie Mijn hartsgeheimen toevertrouwd,

maar afgoden vinden overal gehoor en mensen kiezen doodlopende wegen.

Wat heb Ik jullie misdaan of waarmee heb Ik jullie bedroefd?

Ik heb Mijn eigen Zoon tot je gezonden,

Mijn sprekende Evenbeeld, Mijn uitgestrekte hand.

Maar Hij is afgewezen, uitgesloten, vernederd tot de laatste dood.

Ik heb Hem bij je teruggebracht, de Levende, de Bron van alle leven,

maar Hij gaat dood aan alle kruisen waaraan Mijn mensen worden vastgespijkerd.”

(Gezongen antwoord)

“Wat heb Ik jullie misdaan of waarmee heb Ik jullie bedroefd?

Ik heb jullie geëerd als kroon op de schepping,

Ik heb jullie gezocht als Mijn kostbaarste sieraad,

Ik heb jullie bewaard in Mijn hand, in Mijn hart,

Ik heb jullie Mijn trots, Mijn Zoon geofferd.

Wat had Ik nog meer moeten doen dat Ik niet heb gedaan?”

Waarom heb je Christus opnieuw gekruisigd? Mijn volk, antwoord Mij!”

Uitnodiging ledenmiddag 17 mei 2023

Voor deze middag is het Westfries Collectief uitgenodigd. Deze middag begint om 14.00 uur. Het Octaaf is om 13.30 open.

Het Westfries Collectief bestaat uit René Steens en Jan Dijk

Zij nemen u mee naar haast vervlogen tijden van de legendarische conferencier Kees Stet. Fraai opgebouwde moppen voor álle leeftijden: soms lekker ondeugend en vaak nét anders aflopend dan je verwacht. Onbedaarlijk lachen om die skoftig leuke humor.

Weetjes

Op de website: www.pcob.nl, ’ homepage, naar uw afdeling, Hoorn’ kunt u alle foto’s in kleur zien. Onze webmaster is Johan Agema

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Alie Agema en Mw. Henny Overbeek.

Als u ondersteuning nodig hebt in de huishouding, kunt u dit aanvragen op de website

  1. Hoorn of telnr.: 0229 252200. Van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00.uur.

Ook kunt u hier de regio taxi aanvragen, die gaat van deur tot deur.

Hebt u vragen of zorg nodig dan kunt u bellen naar het nummer 088 2068910 van de Omring.

Bij buurtzorg kunt u ook terecht voor vragen en zorg. Dit is tel.nr.: 06 22331830.

Er bestaat ook een autodienst in Hoorn.

Die brengt u van deur tot deur waar u ook heen wilt.

U hoeft niet lang te wachten zoals soms bij de regio taxi.

Is iets duurder. Voor meer informatie telnr.: 088 0075136.

Uw contributie voor 2023 bedraagt:

Voor een enkel leefverband              € 35,-

Voor een dubbel leefverband            € 55,-

Gaarne overmaken op rekeningnr.:

NL08 RABO 0162557167 t.n.v. J. Kuijper, penningmeester PCOB afdeling Hoorn.

Betalingen gaarne vóór 1 juni 2023

E.v. opzeggingen vóór 1 november 2023

Het e-mailadres van de redactie van de nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De doorstroommakelaar is een deskundig iemand, die advies kan geven als men kleiner wil gaan wonen.

Bij Intermaris is Nathalie Bank de doorstroommakelaar.

Bij de KBO Hoorn is Henk Beukema voor de bonden beschikbaar als ouderenadviseur

Op de website van Alleszelf.nl vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 10 Tips!

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

In Memoriam

Op 9 april j.l. is op de leeftijd van 94 jaar overleden

Mw. L. Baas, Geldelozeweg 517, 1625NP Hoorn.

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden

Woord ter bemoediging

Even (glim)lachen

Wat is het toppunt van positiviteit?
Antwoord: In de gevangenis zingen: ‘We gaan nog niet naar huis. Nog lange niet, lange niet!’

Welke coureur kan het verst lopen?
Antwoord: Max Ver-stappen.

Twee slakken zijn aan het wandelen. ‘Doei, ik ga hier oversteken’, zegt de een. Zegt de andere: ‘Nee, niet doen! Morgen komt de bus!’

Agenda

17-05-23 Westfries Collectief en afsluiting seizoen

zomeractiviteiten

19-07-23 Jeu de Boules bij de Bouledozers in Zwaag

06-09-23 Fietstocht met een gezamenlijke maaltijd

Start nieuwe seizoen

20-09-23 Harpmuziek mevr. Regina Ederveen

18-10-23 Gezond genieten samen met de KBO

15-11-23 Lezing over Hoorn gedurende de 2de Wereldoorlog door E. Ottens

20-12-23 Kerstviering

Zomeractiviteiten 

 Jeu de Boules: 19 juli a.s.

Voor de Zomergasten onder ons hebben wij de optie bedongen op een aantal jeu de boules banen bij de Bouledozers in Zwaag.

Noteert u maar vast woensdag 19 juli a.s. 14.00 tot 17.00 uur. Deze keer niet in zondagse kleding naar Het Octaaf, maar nu in trainingspak naar de Jeu de Boules.
Het huren van de banen en de koffie zal de PCOB betalen. U hoeft alleen de eventuele door u te bestellen drankjes en hapjes nog af te rekenen. Bij minder weer kan er ook binnen gespeeld worden.
U kunt zich nu al per e-mail opgeven bij paulmeijerhoorn@gmail.com of na 1 juli a.s. telefonisch bij mij 0649928158.
Fietsen en/of eten  6 september a.s.

In de zomer zijn wij vooral sportief en daar horen leuke fietstochten bij.

Ook dit jaar gaan wij weer fietsen met de PCOB. Het hangt natuurlijk van het weer af.

Als het enigszins kan, stappen wij op de fiets, maar als het weer het laat afweten dan gaat de fietstocht niet door.

De keus van goed fietsweer en slecht fietsweer mag uzelf bepalen.

Wanneer u niet gaat fietsen of dat het weer het laat afweten dan hebben wij nog een tweede keus en dat is gezellig met elkaar eten.

Datum van dit alles woensdag 6 september a.s.

Start fietstocht 15.00 uur bij het parkeerterrein van voetbalclub de Zwaluwen aan de Berkhouterweg.

Aanvang etentje ongeveer 18.00 uur. Gezellig vooraf aan het eten wat met elkaar drinken vanaf 17.00 uur. Plaats Eetcafe “De Overkant” aan de Venneweg bij Berkhout. De fietstocht eindigt hier ook.

Aanmelden voor de fietstocht en etentje of alleen etentje op e-mailadres paulmeijerhoorn@gmail.com (dit heeft mijn voorkeur) of per telefoon 0649928158. 

Aanmelden kan vanaf nu  maar vὀὀr  15 augustus 2023.

De prijzen zijn in vergelijking met 2022 wat gestegen.
De restauranthouder heeft voor ons een speciaal driegangenmenu samengesteld voor

€ 22.50. Het bestaat uit een licht verteerbare soep, hoofdgerecht en een klein nagerecht.
Voor de kok is alles sneller klaar te maken, als hij van tevoren weet wat u wilt bestellen.

a. kipsaté
b. hamburger
c. kabeljauw
d. vegetarische lasagne
a b en c in combinatie met sla en gebakken aardappeltjes.

Graag bij het aanmelden vermelden wat u wilt eten.

Eventuele bekeuringen voor de fietser.

(Tussen de 40 en 200 euro!)

Geen reflectie op de trappers en de wielen, kapotte rode reflector en verlichting, trappers niet goed vast, kapotte fietsbel, verlichting of remmen, stuur werkt niet goed, slechte staat van frame, inrijden en keren waar verboden is, niet stoppen bij stopstreep en teken politie, door rood licht en op rijbaan fietsen, op busbaan fietsen, tegen rijrichting inrijden/negeren, fiets stallen waar verboden is, op snelweg of autoweg fietsen, rechts inhalen en niet rechtshouden, verplicht fietspad negeren, kruispunt blokkeren, geen hand uitsteken, telefoon vasthouden/bellen op de fiets, fietsen onder invloed, niet meewerken aan alcoholcontrole, doorgetrokken streep passeren, geen voorrang geven aan personen bij: stopbord, zebrapad, haaientanden, een voetganger met blindenstok, aan bus en tram bij halte en uitstappende OV passagiers.

Ledverlichting verhoogt de veiligheid

Is goed voor de portemonnee, houdt ongewenst bezoek weg en is handig in het verkeer.

Voor ouderen kan het lastig zijn om in het donker goed te zien. Ledverlichting kan hierbij helpen door goed en helder licht te bieden, zonder dat dit te fel is voor de ogen. Hierdoor kan een meer veilige omgeving gecreëerd worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van led lampjes op traptreden, ledikanten of langs looppaden. Een 80-jarige heeft ongeveer 3 keer zoveel licht nodig om goed te zien dan een jong volwassene.

Ook kan het gebruik van bewegingssensoren ervoor zorgen dat verlichting automatisch aangaat wanneer iemand een ruimte betreedt, bijvoorbeeld een donkere hal of garage zodat er geen risico is om overdag of in het donker te struikelen of vallen en het omstoten van spullen te voorkomen. De dag/nachtsensor zorgt er voor dat de lamp automatisch inschakelt als het donker wordt. Vaak wordt automatische verlichting als buitenlamp gebruikt, b.v. tegen inbrekers.

De helderheid of de lichtsterkte van licht hangt af van de ruimte waar men zich bevindt. Zo zal er meer licht in de badkamer of keuken vereist zijn dan in de slaapkamer. De helderheid of intensiteit van licht wordt uitgedrukt in lux waarde. Zo is in een badkamer of keuken een lux waarde van 500 ideaal terwijl u in de slaapkamer al met 300 lux voldoende hebt. Het aantal lumen geeft de lichtintensiteit aan de bron weer en dat wordt uitgedrukt in lumen. Door het aantal lux te vermenigvuldigen met het aantal m2 in de ruimte kunt u het aantal lumen berekenen dat u nodig heeft. Op iedere lamp zoals bijvoorbeeld inbouwspots staat vermeld hoeveel lumen dit heeft. Ook kan het gebruik van slimme verlichtingssystemen helpen om een veiliger gevoel te creëren. Met ‘smart home’ systemen kan men de verlichting op afstand bedienen met een app op de smartphone of tablet. En kunt u de verlichting aan en uit schakelen wanneer u niet thuis bent.

Info: www.ledspot-planet.com; www.alleszelf.nl; Indien u zich opgeeft voor de nieuwsbrief van Alleszelf ontvangt u elke 2 weken een gratis update voor zelfstandigheid tot op de hoogste leeftijd.

Politie adviseert om uw gegevens te controleren of ze zijn gehackt

De reden van dit dringende advies is het feit dat van 50.000 Nederlanders de online gegevens door criminelen zijn gestolen om verder te verhandelen. De Nederlandse politie heeft samen met de FBI en Europol een groot internationaal onderzoek gedaan. Daarbij zijn Nederlanders opgepakt die bij deze online handel betrokken waren. Het is uniek dat hierbij vooral de zogeheten digitale vingerafdrukken werden verhandeld. Wilt u weten of uw online gegevens zijn buitgemaakt en verhandeld? Kijk dan op www.politie.nl/checkjehack. Daar kunt u uw e-mailadres invoeren. Als uw gegevens inderdaad zijn gestolen, krijgt u een mail van de politie op het ingevoerde e-mailadres.

Meer over deze fraude en het voorkomen hiervan kunt u lezen op: www.politie.nl/onlinefingerprint

Veilig fietsen met verminderd gehoor

Wordt u vaak tijdens het fietsen plotseling van achteren rakelings ingehaald door een andere fietser? En schrikt u ervan omdat u niets had horen aankomen?

Als u dat meerdere keren overkomt, betekent het misschien dat uw gehoor minder goed is geworden. U hoort hogere tonen niet meer zo duidelijk of hebt moeite om geluid dichtbij te onderscheiden van achtergrondgeluid. Misschien heeft de fietser die inhaalde wel de fietsbel gebruikt maar heeft u het niet gehoord. Dat is vervelend, maar wel normaal bij het ouder worden en dan ook niet iets om u voor te schamen. Het helpt als verkeersdeelnemers achter u kunnen zien dat u minder goed hoort, zelfs al wordt er gebeld. Daarvoor kunt u een S/H sticker op het achterspatbord bevestigen. Deze helpt om de veiligheid van uzelf en andere weggebruikers te vergroten. Ook zorgt de sticker voor meer begrip. Als anderen zien dat u minder goed hoort, snappen ze dat hun bel laten rinkelen niet altijd voldoende is. Misschien kunnen ze dan nog een keer bellen.

Info: Fietsenwinkels in Hoorn en www.fietsen123.nl;

Een clausule in een testament kan in het voordeel van de erfgenamen zijn

Er zijn verschillende clausuleformuleringen mogelijk.

Met een Verpleeghuisclausule in het testament kan men bereiken dat de vorderingen/erfdelen van de kinderen/erfgenamen opeisbaar worden bij opname in een zorginstelling van de langstlevende partner. Op die manier zorgt de persoon die het testament heeft laten opstellen dat de erfenis niet (volledig) opgaat aan de eigen bijdrage zorg. Het CAK, dat de eigen bijdrage berekent, stelt de eigen bijdrage voor WLZ-instellingen dan over een kleiner vermogen vast. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en int de eigen bijdragen voor het Ministerie van Volksgezondheid en Sport voor o.a. de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Het is aan te raden om:

In uw levenstestament een medisch gevolmachtigde te benoemen.

Wat het financieel beheer betreft kan het zinvol zijn om de rechten van de gevolmachtigde goed vast te leggen. Wat mag de gevolmachtigde wel en wat juist niet, als hij/zij schenkingen mag doen. Bepaal dan aan wie en hoeveel.

De wel/niet behandelverklaring en eventuele euthanasieverklaring apart van het levenstestament op te stellen. Wanneer u van mening verandert of genuanceerder over deze zaken bent gaan denken dan kunt u de verklaring onderhands gemakkelijk aanpassen. Staat alles vastgelegd in het levenstestament zelf, dan is een nieuw levenstestament nodig.

Contributie

Uw contributie voor 2023 bedraagt:

Voor een enkel leefverband              € 35,-

Voor een dubbel leefverband            € 55,-

Gaarne overmaken op rekening nr:

NL08 RABO 0162557167 t.n.v. J. Kuijper , penningmeester PCOB afdeling Hoorn.

Betalingen gaarne vóór 1 juni

E.v. Opzeggingen vóór 1 november

Wilt u een knuffel haken voor een kind in armoede?

Misschien hebt u in het verleden mutsjes gebreid voor een actie van het Ouderenfonds. Deze heeft maar liefst 225.379 mutsjes opgebracht ter waarde van € 45.076,-. In samenwerking met de ASN Bank en het Nationaal Fonds Kinderhulp is er nu een actie gestart om knuffels in de vorm van een eekhoorn te haken. Het patroon en het verzendadres vindt u op www.ouderenfonds.nl/eekhoorn.

De eekhoorns kunnen tot 31 mei, ongefrankeerd, worden opgestuurd naar ASN Bank, Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag. Ook gebreide eekhoorns zijn welkom op dit adres.

CO2 in het binnenklimaat gevaarlijk?

CO2 gevaarlijk? Ja en nee, CO2 is op zich ongevaarlijk of zoals wetenschappers zeggen: inert, niet brandbaar en niet toxisch. Echter een grotere hoeveelheid CO2 in de ruimte verdringt de zuurstof opname in ons lichaam en dat fenomeen is niet wenselijk. Doordat deze verdringing plaatsvindt, schakelt het lichaam over op een lager energie gebruik door de dag heen en deze actie levert dan aspecifieke klachten op zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Gevolgen van CO2 in de verblijfsomgeving.

CO2 (koolstofdioxide) is een van de afvalstoffen van de mens. In zowel onze producten als door ons lichaam wordt CO2 geproduceerd.

De productie van CO2 door ons lichaam loopt parallel met de productie van geurstoffen en wordt daarom veelvuldig gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit.

Om de hoeveelheid CO2 in een ruimte te reduceren is een continue gewaarborgde toevoer van verse lucht, ventilatie, noodzakelijk.

Bij afwezigheid van ventilatie ontstaan er aspecifieke klachten als “bedompte lucht”, “benauwde atmosfeer” of “onfrisse lucht”. Naast deze aanleidingen tot discomfort heeft een te hoge concentratie van CO2 ook gezondheid gerelateerde risico’s: hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (veelal toenemend tijdens de dag), slijmvliesirritaties en andere aspecifieke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid irritaties, enz..), overdracht van infectieziektes leidend tot een toenamen van het ziekteverzuim (verkoudheid, griep en dergelijke ), verergering van allergieën (hooikoorts, voedselallergie, etc.), verhoogd risico op astma-aanvallen.

Het CO2 gehalte wordt uitgedrukt in ppm (parts per million).

Een goede kwaliteit binnenlucht bevat, conform de regelgeving, minder dan 0,1 volume procent CO2 (1000 ppm). Als grenswaarde wordt 0,12 vol % (1200 ppm) gehanteerd. Bij incidentele afwijking van het beoogde gebruik, waarbij een grotere verontreiniging optreedt (bijv. een tijdelijke hogere bezetting van de arbeidsplaats) mag het CO2-gehalte ten hoogste 0,15 volume procent bedragen(1500 ppm).

Een laatste belangrijke toevoeging in de CO2 huishouding is bewustwording van de aanwezigheid van CO2 in de verblijfsruimte. Door  de aankleding van de ruimten en het schoonhouden van de ruimten, wordt het risico op hoge CO2 concentraties voorkomen. Echter is het niet mogelijk om het probleem geheel weg te nemen zonder voldoende te ventileren. Middels meetapparatuur is het mogelijk om op een simpele wijze de CO2 concentratie in kaart te brengen.

Presentatie over levenseinde

Er is op 14 juni aanstaande in de Plataan een presentatie van de Ned. vereniging van vrijwillig levenseinde. Geïnitieerd door KBO Hoorn, met ondersteuning van KBO NH

Tijd: 14.00 – 16.00 uur, plaats: Plataan, Zwaag, toegang: 5 euro.

De presentatie gaat in op de verschillende mogelijkheden die er zijn, de wetten, de onmogelijkheden, de protocollen.

Medewerking aan deze presentatie verleent de heer Gert Toes, ziekenhuispastor.

Hij zal ingaan op zijn ervaring met patiënten en hun religieuze overtuiging als het naderend levenseinde voor dilemma’s zorgt.

Verslag van de ledenmiddag van 19 april 2023

Waar 800 jaar geleden niets meer dan een drassig veengebied lag, prijkt nu de grootste historische binnenstad van Europa, met maar liefst 165 grachten, 1.539 bruggen en 6.800 beschermde gebouwen. Wat bezielde de Amsterdammers om in dit onherbergzame landschap een stad op palen te bouwen?  Daar zal het over gaan deze middag.
Maar eerst de opening. Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter, heette een ieder welkom en na f enkele bijzonderheden verteld te hebben gaf zij het woord aan Jacob Serier de voorzitter om officieel afscheid te nemen van ons bestuurslid Paul Meijer. Paul had te kennen gegeven dat hij, na 20 jaar, er aan toe was om als bestuurslid af te treden. Jacob bedankte Paul voor zijn grote inzet en voor de mede-opbouw van onze afdeling. Veel activiteiten zijn door hem voorbereid en beleefd. Paul nam een bos bloemen en een cadeaubon in ontvangst en bedankte daar hartelijk voor.

Marieke nam het woord weer over en stelde inleider voor, de heer Jan Boven, die zou spreken over Amsterdam van “Toen en Nu”, Marieke opende de middag met het uitspreken van een kort gebed en gaf het woord aan Jan Boven. Jan stelde zich in het kort voor en vertelde zijn tijdens zijn werkzame leven als politiefunctionaris bij het politiekorps in Amsterdam had gediend in velerlei functies. De historie van Amsterdam en de mensen die daar woonden troffen hem die jaren in het bijzonder, zodat hij besloot zich na zijn pensionering, verdienstelijk te maken als stadsgids en stadsverteller. Hij genoot daarvoor de benodigde opleidingen en gaf ons zo verder een boeiende lezing.
Over Amsterdam is veel te vertellen. Amsterdam verschijnt voor het eerst in de geschiedenis in 1275, als graaf Floris de V de mensen die bij de ‘de dam’ in de Amstel wonen, vrije vaart verleent over de Hollandse wateren. De verlening van dit ‘tolprivilege’ was inzet in een jaren lange strijd om de macht in het gebied. Geloofskwesties, Graaf Floris werd vermoord. De ontwikkeling in Amsterdam ging in hoog tempo. Amsterdam kreeg stadsrechten, de datering is naar schatting, 1300 of 1306. De regeertijd van de bisschop van Utrecht. Ontwikkeling van markten, stadsmuren, tol en een eigen rechtspraak. Door de familieband van de bisschop van Utrecht met Willen de III, graaf van Holland, ging de stad bij zijn dood, in 1317 definitief over in Hollandse handen. Ook op economisch gebied verwierf men veel. Doordat de paartijd van de haringen werd verlegd van de Oostzee naar de Noordzee, kreeg Amsterdam de kans zich hierin te mengen. Bovendien werd het haringkaken uitgevonden, een methode om direct na de vangst de ingewanden van de vis te verwijderen om hem langer vers te houden. Hierdoor konden de vissers meer vis vangen en dus meert winst maken. Ook op staatkundig gebied gebeurde er veel. Jacoba van Beieren, Philips de Goede, Graaf Willen de IV en vele opvolgers zorgden voor heftige emoties. De tachtigjarige oorlog gaf veel onrust.
Prins Willem van Oranje werd leider van de opstandelingen. Naar eigen zeggen kon hij niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst zou worden ontnomen. In 1572 koos Holland de kant van de Prins van Oranje, maar Amsterdam bleef trouw aan het Spaanse bewind. In 1578 werd Amsterdam gedwongen vrede met de rest van Nederland te sluiten. Enkele maanden later werd de stadsregering vervangen door protestanten en partijgangers van de prins. De vier burgemeesters van Amsterdam werden aan de dijk gezet.


Schuilkerken kwamen ter sprake. Het mirakel van de kapel, de heilige hostie, die onvergankelijk bleek. De jaarlijkse nachtelijke voettocht van een gedateerde nacht door een groot aantal katholieken verwijzen allen naar de moeilijke tijden van toen. De spreker liet tal van indrukken zien via het beeldscherm welke hij tijdens zijn lezing toonde. Ook bijzondere aandacht voor het Leger des Heils, o.a. het bronzen beeld van “de Majoor”. De verhalen over ‘Onze Lieve Heer op zolder’, onvergetelijk deze uitleg. De moeite waard om al deze informatie over Amsterdam te beluisteren. De spreker deelde mee dat hij graag nog een keer terug komt met nog veel meer informatie over Amsterdam. De tijd liet het nu niet meer toe. Het was een mooie middag, er waren ongeveer 39 leden aanwezig.
Marieke bedankte de spreker en wenste ons allen wel thuis.

(Sane de Boer)

 

Alvast een voorproefje voor de ledenmiddag van 17 mei a.s.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden