Maandelijkse Info

23 mrt 2021 Franeker

Info no. 316                                                                                          Franeker, mei 2023

Geachte leden en belangstellenden, 

Uit het bestuur: 17 April vergaderde het bestuur. Dit keer voor de laatste maal in “Huize Theresia”, tevens de laatste vergadering van dit seizoen. Naar een nieuwe vergaderplaats wordt naarstig gezocht en plannen zijn in een ver gevorderd stadium. U hoort er later meer van.
Gré Plantinga was na geruime tijd afwezig te zijn geweest, weer aanwezig. (“Gedeeltelijk”  zoals ze zelf zei.) Er zijn een paar zwaarwegende zaken die onder uw aandacht gebracht moeten worden. Allereerst de financiën. Onze penningmeester vraagt schrijver van de Info de leden dringend te verzoeken vóór eind mei hun contributie te voldoen. Vóór het halve jaar om is moet zij immers onze verplichtingen aan de landelijke vereniging voldoen. Daarom een  dringend  verzoek ”Maak dat bedrag van €50 per stel of €35 per alleen gaande over op rekening NL17RABO0118371274 t.n.v. PCOB Franekeradeel. Er blijkt nog een fors aantal leden te zijn die dit nog niet gedaan hebben. De helft van het jaar is bijna verstreken en uw penningmeester krijgt géén uitstel van betaling.           Dan ook nog even uw aandacht voor ons reisje naar het prachtige Elburg. Het programma is in de vorige Info beschreven en de kosten zijn alleszins binnen de perken gebleven. De teller staat op het moment van schrijven op 37, dus daar kunnen nog zeker een aantal bij. Geef u op bij Albert Hovinga. Per mail, telefoon of mondeling dat doet er niet toe,  maar doe het snel, dan weet de organisatie waar ze aan toe is.

Andere zaken die aan de orde kwamen zijn o.a. de evaluatie van de ledenbijeenkomst van donderdag 16 maart. De beoordelingen liepen nogal wat uiteen. De muziek was prachtig, daar waren we het wel over eens, maar het verhaal bracht niet helemaal wat de titel beloofde. Tja, het heeft zo z’n uitvallen.

En het doen verschijnen van het nieuwe programmaboekje vraagt nog heel wat inspanning. Met name Ymkje is hier erg druk mee.

Dank: Deze vergadering was ook de laatste vergadering waarbij Sietske Oosting als bestuurslid aanwezig was. Sander spreekt haar hartelijk toe met lovende woorden en verstrekt haar de bijbehorende versierselen. Sietske zegt  graag iets aan de leden te willen zeggen. Het podium is aan Sietske: Geachte leden, 

Afgelopen 7 jaar mocht ik als penningmeester fungeren binnen uw vereniging, nu zit mijn bestuursperiode erop. Ik wil u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb het als heel plezierig ervaren, de onderlinge contacten, het samenwerken met diverse bestuursleden, het bespreken van het nieuwe jaarprogramma en ook de jaarlijkse kascontrole, alles verliep op harmonieuze wijze. In mijn opvolgster Tineke de Vries is de boekhouding in vertrouwde handen. Ik wens haar en de overige bestuursleden veel succes toe met hun werkzaamheden. 

Met vr. groet. Sietske Oosting.

En dan dit nog: Donderdag 20 april was de laatste ledenbijeenkomst van dit seizoen. Een zeer welbespraakte spreker die op humoristische wijze ons de laatste verkeersregels in herinnering bracht. Een geweldige middag met veel interactie vanuit het publiek.

 

Mutaties: Mevr. A. Teisman-Postma is verhuisd van Froonacker naar Saxenoord kmr. 114

Overleden:  Mevr. Damsma-Busscher is op 3 april overleden. Zij woonde in het Botniahuis.

 Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood.
Dan zal ik niet meer dansen, niet meer rouwen.
Dan stokt mijn adem, valt mijn hartslag stil.
God, laat mij, hoe dan ook, op U vertrouwen.
(lied 949)

 

Allemaal een mooie zomer toegewenst.                                              Hartelijk gegroet,  Jan Meijers

 

Info no. 315 Franeker, April 2023

Geachte leden en belangstellenden,

 

Uit het bestuur: Op 6 maart vergaderde het bestuur en daar kwamen enkele belangwekkende zaken aan de orde. Het meest opvallende was wel dat onze zustervereniging uit Menaam wordt opgeheven door gebrek aan bestuursleden. Een treurige zaak dat een gezonde vereniging niet kan blijven voortbestaan doordat er geen mensen bereid zijn om de kar te trekken. Ons bestuur besluit om de leden uit Menaam en Berltsum gastvrijheid te bieden in onze vereniging. Tot het zomerreces hebben ze gratis toegang tot onze bijeenkomsten en kunnen ze de sfeer proeven. Na de zomer zijn ze desgewenst welkom in onze vereniging als lid.

Onze secretaris is naarstig bezig prijsopgaven te vragen voor ons reisje in mei, en u raadt het al, vergeleken met voorgaande jaren rijzen de prijzen de pan uit. Vergeleken met een jaar of vijf geleden zijn de kosten van deelname vaak wel 50 % gestegen. Als u in gedachten terug gaat naar het financieel overzicht (bijgesloten bij de vorige info) en u leest dan hoe florissant onze vereniging ervoor staat, dan is een dergelijke verhoging niet te rechtvaardigen. Voor dit keer besluit het bestuur daarom om de buskosten voor rekening van de vereniging te laten komen. Daarbij laten we de lunch (ja, inclusief de warme kroket) vervallen. U mag uw eigen boterham meenemen of een gelegenheid zoeken om op eigen kosten te lunchen. De lunchpauze zal voldoende ruimte bieden. Na enig gegoochel met de prijzen kunnen we de door u te betalen kosten beperken tot ongeveer € 55,00 Zo houden we de prijzen nog enigszins in de hand. Over de definitieve bestemming en tijdsplanning volgen nadere berichten.

 

Overleden: Er restte nog één bericht van vorige maand: Op 20 februari overleed

Geertje Bijlsma. Geertje is zesentachtig jaar geworden en verbleef al lange tijd in Saxenoord. Het zal voor haar man Steven die haar alle dagen bezocht een grote leegte betekenen. We wensen hem en hun zoon heel veel sterkte en Gods nabijheid om dit verlies te dragen. Misschien dat de volgende woorden van Huub Oosterhuis eens nagezegd kunnen worden:

 

Geef uw toekomst en uw heerlijkheid

aan deze gestorven mens.

Wij kunnen niet geloven dat haar leven

vergeefs voorbij is gegaan

en dat alles wat zij voor de mensen

heeft betekend nu verloren is.

maar wij verenigen ons met het geloof

waarin zijzelf aan u heeft vastgehouden ten einde toe, aan U,

haar God en onze God

die voor ons leeft in eeuwigheid.

Misschien hebt u het wel in de plaatselijke bladen gelezen, maar ook bij ons is de aankondiging binnen gekomen dat bij Connexa, (de nieuwe naam voor de Skûle) plannen bestaan om te komen tot een gespreksgroep van en voor logenoten in zake partnerverlies.Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de Skûle in de Dijkstraat te Franeker. Tel: 0638180936. De eerste bijeenkomst is al geweest wanneer u dit leest, maar vervolg bijeenkomsten zijn maandelijks.

 

Leden bijeenkomst: Donderdagmiddag 16 maart kwamen we weer bijeen in de Rank. Bij de mededelingen van de voorzitter werden de bevindingen van de kascommissie vermeld en onze nieuwe penningmeester, Tineke de Vries, las het verslag van deze commissie voor. Het geheel zag er prima uit en dus werd aan de leden gevraagd om commentaar te leveren. Uit de zaal kwam slechts één opmerking, namelijk dat het verslag er heel positief uitzag, dus applaus. Aan de penningmeester werd décharge verleend. Hierna was het woord aan dhr. Salis uit Amsterdam. Zijn bijdrage droeg de naam “Op weg naar Pasen”. Dat zal wel kloppen, maar de foto serie die hij ons liet zien begon al bij de schepping. Een grote serie prachtige natuur opnamen volgde, begeleid door prachtige muziek. De enig woorden die toelichting gaven verschenen in de opnamen. Er werd ademloos geluisterd. De natuurfoto’s gingen over in opnamen van mensen, via baby’s naar volwassenen. Ook dieren, oorlog, vrede, sport, dood en herdenken werden in beelden weergegeven en gingen op vloeiende wijze over in beelden van religieuze aard, o.a. een opname van een mooi kerkraam.

Na de pauze veranderde de titel in “Hoopvol op weg naar Pasen”, weer met zeer toepasselijke achtergrond muziek. Veel foto’s van schilderijen van Bijbelse taferelen. Al met al een geslaagde middag. Dit was de voorlaatste bijeenkomst van dit seizoen, want op donderdag 20 april komt mevrouw Jelly Helmer van de stichting Bevordering Verkeerseducatie ons bijtanken met de nieuwste veranderingen van regelingen omtrent verkeersregels en onze bestaande (verouderde) kennis een beetje op te poetsen. Vast erg nuttig, zo vlak voor de vakantie periode.

Info 313

Info no. 313                                                                       Franeker, januari 2023

Geachte leden en belangstellenden,  En dan is er alweer een jaar voorbij. Voor sommigen een mooi jaar met veel reden tot dankbaarheid, voor anderen een jaar om maar spoedig te vergeten. Het zal voor iedereen verschillend wezen. Velen zullen zich ook steeds meer realiseren dat we al zo lang meegaan en dat ons einde wel zal naderen en dan lazen we vroeger thuis, net als bij velen van u, over de vergankelijke mens en de eeuwige God. Die psalm die begint met de belijdenis dat God ons een toevlucht was en dat van generatie op generatie is en de psalm eindigt dan met de bede of God het werk van onze handen wil bevestigen. Psalm 90, U kent het. En leest u daarna psalm 91over hen die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten bij Hem die onze toevlucht is op wie wij vertrouwen. Ook in het komende nieuwe jaar. Wat dat jaar ons ook brengen mag.  Hij zal zijn engelen bevelen u op handen te dragen. Lied 511 van het nieuwe liedboek v.d. kerken zegt het zo”

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar/
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

Het bestuur wenst u een gezegend nieuwjaar toe.                  

Uit het bestuur: In het bestuur zijn we weer op sterkte gebracht door het toetreden van Tineke de Vries. Tineke neemt de taken van Sietske Oosting over per 1 januari 2023.
De secretariaatswerkzaamheden werden opnieuw verdeeld. Het grootste deel komt bij Albert Hovinga te liggen, Sander en Albert maken de agenda en behandelen de ingekomen stukken, terwijl de Info voortaan door Jan Meijers verzorgt zal worden. Ook de andere bestuursleden krijgen een stukje van de taart, anders wordt Albert overvoerd, hij behoudt de ledenadministratie ook nog.
Het vrijwilligersleger is tot onze grote vreugd ook weer op peil. Henk en Tsjikke Bos zijn verhuist naar Roordastate en tegelijkertijd heeft Henk te kennen gegeven te stoppen met de bezorging van het Magazin, die taak zal door Bote Algra verricht worden Bote, van harte welkom en Henk bedankt voor veel jaren vrijwilligerswerk voor onze vereniging.
Door het stoppen van Dick Fokkema met zijn werkzaamheden voor de bezoekerscommissie was het toch weer een heet hangijzer wie dat werk op zich zou willen nemen. Op  maandag 5 dec. die dag van de grote kindervriend, kreeg ik het verzoek contact op te nemen met Etty Hovinga. Dit resulteerde in een gesprek over de werkzaamheden van de secretaris van de bezoekers commissie, en dat had weer tot resultaat dat Etty onze nieuwe vrijwilligster zal worden die samen met Jan Meijers de commissie gaat aansturen. U snapt wel,  ik geloof weer onvoorwaardelijk in St. Nicolaas. Etty geweldig en welkom.

Evaluatie 15 dec.’22. We hebben een bepaalde standaard hoog te houden wat betreft het gehalte van onze Advent/Kerstvieringen en ik heb sterk de indruk dat de viering van 15 dec. weer uitstekend geslaagd is. Het bestuur, samen met ds. van. van Olffen, kwam tot een prachtige liturgie. Het werd een  mooie middag. Jochem Schuurman kan bij ons niet stuk en Inge Teertstra evenmin. En de samenwerking tussen die beiden had een prachtig gehalte. Het verhaal van deze middag was grotendeels gebaseerd op historische feiten en viel uitstekend in de smaak. Samenzang gaf gelegenheid om toch even de mond open te doen, maar verder was het muisstil in de zaal Behalve natuurlijk in de pauze. De traditionele “Poeiermolke” en de  Kerstkrans viel, zoals te verwachten, uitstekend in de smaak.

Mutaties: We hebben in de Info nog niet genoemd het overlijden van Geertruida Iedema-Adema van de Klaarkampstraat 98. Zij overleed 7-12-’22. Ook mevr. C. Visbeek-Hoekstra, Dekemastraat 34 in Tzum. Is overleden. Zij werd 93 jaar. Dan overleed op 5-11-’22 dhr. E. Pietersma. Hij woonde van Aylvaweg 29g in Witmarsum. Op 13 dec. overleed mevr. Kingma, Zij werd 83 jaar.
Verhuisd:  Er zijn in de voorbije periode een aantal leden verhuisd, en tevens een (klein)aantal leden heeft onze vereniging verlaten. Ook hebben we een paar nieuwe leden mogen inschrijven. In het kader van de wet op de privacy noemen we geen namen en adressen
De nieuwjaarsbijeenkomst: Een zeer geslaagd evenement. Koffie, thee, soesjes, een toast door de voorzitter uitgesproken, alle ingrediënten waren aanwezig. Veel gekakel en soms een goed gesprek en voor wie even niet wilde praten die kon kijken naar de video van “de Van Rossums in Franeker”’ en ook nog naar onze voormalig koningin die haar verjaardag eens in Franeker vierde.(2008)    Zei die niet aanwezig waren hebben een leuke bijeenkomst gemist.                                            

                                                                          Hartelijk gegroet:     Jan Meijers

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden