Kort verslag ledenvergadering dd. 13 september 2022.

30 sep 2022 Alkmaar-Heiloo

De voorzitter opent om exact 14.30 uur de vergadering, heet
de ruim 30 aanwezigen welkom en leest uit het boekje
Geloven voor: Hoe, zonder U? Vervolgens geeft hij het
woord aan de spreker van vanmiddag, notaris Anna Maria
Lopez. Zij behandelt 2 onderwerpen t.w. het testament en het
levens-testament. Ze geeft 5 redenen om een testament te
maken:
– Wat mag naar de ‘koude kant’, aangetrouwden?
– Wil ik iemand onterven?
– Vermindering erfbelasting
– Benoeming executeur
– Legaat
 
De centrale vraag is uiteraard: Wat gaat van mijn bezittingen
naar wie en hoe? Het is wijs om je daar ruimschoots vóór het
tijdstip van overlijden rekenschap van te geven. Zo kun je
meubelen en sieraden toewijzen per codicil, een gedateerde
en ondertekende verklaring zonder tussenkomst van een
notaris. Het oude erfrecht was gebaseerd op gehuwden,
doorgaans zonder huwelijkse voorwaarden. Tegenwoordig
hebben we veel samenwonenden. Die kunnen kiezen voor
een samenlevingscontract. Veiliger is een geregistreerd
partnerschap, want dat geldt rechtens als een huwelijk.
Huwelijkse voorwaarden is tegenwoordig geen uitzondering
meer, eerder regel. Omdat de overheid aanstuurt op zo lang
mogelijk thuiswonen is er bij overlijden van iemand het
probleem van de ‘eigen woning’. Daarin zit doorgaans een
belangrijk deel van de te verdelen erfenis. Zo ontstaat een
schuld van de achterblijvende partner aan de andere
wettelijke erfgenamen. Die schulden hoeven niet
onmiddellijk te worden voldaan, maar er zijn wel
verplichtingen aan verbonden als wettelijke rente. Voor
erfbelasting geldt dat de grootste vrijstelling is voor de
partner, andere erfgenamen hebben een kleinere. Het kan
daarom voordelig zijn een 2-traps verdeling te doen. In de
eerste wordt vastgesteld het deel van de partner en het
restant. Bij het overlijden van de partner worden dan 2
porties verdeeld en afzonderlijk belast. Administratief moet
in de periode tussen die 2 overlijdens vastgelegd worden wat
ten laste van elk van de porties is uitgegeven. Ontbreekt die
administratie verantwoording, dan wordt verdeeld naar rato
van de omvang van de twee parten.
Voor onterven is het voldoende om te bepalen: Betrokkene
krijgt niets. Is dat een wettelijke erfgenaam dan heeft
betrokkene gedurende 5 jaar na overlijden van de erflater het
recht zijn legitieme portie op te eisen. Maar dan moet hij wel
zorgen over het overlijden te worden geïnformeerd.
Als de erflater verwacht dat de ‘onterfde’ die legitieme portie
zeker zal opeisen, kan hij per testament hem tot maximaal
50% van de normale legitieme portie afstaan.
Een legaat gaat als eerste uit het bedrag van de erfenis! Pas
daarna komen de overige erfgenamen aan de beurt.
Goede doelen met ANBI-status erven zonder erfbelasting!
Het tweede deel van de presentatie handelt over het
levenstestament. Daarin gaat het over de vraag wat er gebeurt
als je wilsonbekwaam wordt, of wordt verklaard. Centrale
vraag: Wie geef je je vertrouwen? Want die gaat dan je
bankzaken regelen, je vermogen beleggen, onroerend goed
aan- of verkopen, schenkingen doen en zelfs erfenissen als
dan niet aanvaarden. Omdat het om heel belangrijke zaken
gaat, moet er niet alleen een gemachtigde worden benoemd,
maar ook een toezichthouder. De hele regeling wordt door de
notaris vastgelegd in een akte, die onder zijn berusting blijft.
Op het moment dat de wilsonbekwaamheid ingaat, kan dan
de gemachtigde direct aan het werk.
In een levenstestament kun je ook laten vastleggen
– Of je bij ziekte wel of niet wilt worden behandeld
– Je wensen t.a.v. je levenseinde
– Je voorkeur voor wie mentor of bewindvoerder wordt
– Praktische zaken als verzorging van je huisdieren
– Verwijdering profielen op sociale netwerken
 
De notaris bij wie u uw levenstestament laat vastleggen is
verplicht zich ervan te overtuigen dat u op dat moment
wilsbekwaam bent. Dus, als je iets wilt regelen, wees op tijd!
Al met al een boeiende leerzame middag, die op passende
wijze werd geopend met een informele koffie/thee met gebak
en afgesloten met een drankje en vervolgens een goede
stamppottenmaaltijd. Wat over was? De mogelijkheid
bestond daarvan mee te nemen naar huis; een mogelijkheid
die in ruime mate werd benut.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden