Jaarverslag en notulen over 2019

26 aug 2020 Geldermalsen

30e Jaarverslag
1 januari – 31 december 2019

Afdeling Geldermalsen

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op een goed PCOB jaar.
De bijeenkomsten werden door een groot aantal leden bezocht en deelname aan de bustochten werd zeer op prijs gesteld.

Voor een aantal van onze leden waren er vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook zorg en verdriet werden de leden niet bespaard. Als PCOB-bestuur willen we graag met onze leden meeleven. Het spijt ons dat dit niet altijd mogelijk is, omdat het bestuur van het wel en wee vaak niet op de hoogte is.

De secretaris mevrouw Ria van Soelen- van Paassen kreeg dit jaar te maken met veel persoonlijk ongemak en zorgen om haar echtgenoot. Dit alles heeft ertoe geleid dat zij een besluit moest nemen. Met pijn in het hart besloot zij om te stoppen met de secretariaat werkzaamheden. Wel wil zij zich in blijven zetten voor het organiseren van de bustochten en de kerstbijeenkomst. De persoonlijke contacten met u als leden van de PCOB, door het aanmelden voor deze bustochten en kerstbijeenkomst wordt door haar zeer op prijs gesteld.

Per 1 januari 2020 heeft mevrouw Jenny Verbeek- van Lienden de secretariaat werkzaamheden op zich genomen.

Het bestuur is dankbaar voor al die leden die zich inzetten voor verschillende werkzaamheden voor de PCOB-afdeling Geldermalsen.
Denk u eens aan de ledenadministratie, distributie en bezorgen van het KBO/PCOB magazine met ons eigen blad “Even Bijpraten”. En aan het verwerken van de aangeleverde kopij voor “Even Bijpraten”, zodat het een leesbaar geheel wordt.
De dames van de lief en leed commissie hebben het afgelopen jaar al vele bezoeken aan onze leden gebracht en dat werd zeer op prijs gesteld.

We mogen ook de dames van het verzorgen van de koffie/thee en de zaal klaar maken voor de bijeenkomsten niet vergeten.

Allen heel hartelijk dank daarvoor.

 Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                               Jacky Bertens

Secretaris:                                                Ria van Soelen- van Paassen

Penningmeester:                                   Kees Voorwinden

Bestuurslid:                                             Adri Keij-Borgstein
Coördinatie Lief en Leed
en afsluiting van de
ledenbijeenkomst

Bestuurslid:                                              Henk Voorhorst
Contacten met de gemeente
West Betuwe en Welzijn West Betuwe
Verslag bijeenkomsten voor “Even Bijpraten”.

 

Ondersteunende diensten

Ledenadministratie:                                  Joke Hokken

Redactie EB:                                                  Aart Bongers

Drukken EB:                                                  Janny Bassa

Verspreiding EB:                                          Henk Voorhorst

Distributie KBO-PCOB magazine:      dhr. D.H.J. Loorbach

Webmaster:                                                   Ad van Wijlen

 

Financiën

In de jaarvergadering op 18 april 2019 verantwoord penningmeester de heer Kees Voorwinden de financiën van de PCOB.
Een verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen en alles in orde bevonden, derhalve décharge verleend wordt.

Mevrouw Joke Hokken treedt toe tot de kascontrolecommissie, die nu als volgt is samengesteld: mevrouw Jeannet Tap en mevrouw Joke Hokken.

 Deelname aan overleg- en bestuursorganen

De volgende bijeenkomsten zijn door bestuursleden bijgewoond:

Regiovergadering PCOB Rivierenland d.w.z. met de regio’s Zaltbommel, Culemborg, Tiel, Kesteren en Lingewaal.
Deze bijeenkomst was op 24 oktober in “Den Dries” te Geldermalsen.

Op 26 maart namen Jacky Bertens en Ria van Soelen deel aan de door de KBO-PCOB op het hoofdkantoor in Utrecht georganiseerde inspiratie dag “Eén tegen Eenzaamheid”.
Professor Anja Machielse is in haar lezing ingegaan op eenzaamheid, op het landelijk plan en op de rol van de lokale afdelingen.

Samen met Veilig Verkeer Nederland heeft de PCOB een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de gemeente West Betuwe georganiseerd. In 2 bijeenkomsten van 2 uur werden senioren onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van VVN bijgepraat.

Informatie:

De afdeling ontvangt structureel informatie van het landelijk KBO/PCOB door middel van nieuwsbrieven. Informatie die voor de leden van belang kunnen zijn, worden in “Even Bijpraten” geplaatst.

Bijeenkomsten en toekomst locatie

De bijeenkomsten vonden plaats in “Den Dries”, Klepel 4 te Geldermalsen. Gemiddeld waren er 50 leden aanwezig.

Per 1 mei 2020 is het niet meer mogelijk de bijeenkomsten te houden in genoemde locatie. Het bestuur is drukdoende om te onderzoeken welke locaties er tot de mogelijkheden behoren.

17 januari:    In het spoor van Rembrandt
De heer J.R. Broekhuizen vertelt over het leven van Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)

21 februari: Jaarvergadering en een lezing over Artsen zonder grenzen verzorgd door de heer Len Bak

21 maart: Een muzikale middag verzorgd door Accordenonette uit Tiel,
met 9 accordeons, slagwerk, en zang

18 april: De heer Idema uit Apeldoorn spreekt over zijn reis door Bolivia
en laat de leden genieten van een prachtige power point presentatie

19 september: de heer Ton de Bruin uit Tiel hield een presentatie over de geschiedenis van het Nederlands Cabaret

16 oktober: Drs. Wilma van der Steen, huisarts in Beesd, gaf een lezing over het onderwerp ”Voltooid Leven”

21 november: Een interessante lezing over het “Gelders Landschap” verzorgd door de heer Anton van der Velden

14 december: Kersbijeenkomst. Wederom een drukbezochte bijeenkomst met 68 leden.
De voorzitter hield een meditatie.
Er was muziek onder leiding van Wim en Eva. Mevrouw Buyserd nam ons mee naar de tradities rondom Kerst in België.
De middag werd afgesloten met een heerlijk buffet.

Bustochten en extra uitje

12 maart: Winterreis met de bus. Over de Utrechtse heuvelrug langs landhuizen en kastelen, met in Scherpenzeel een stamppotmaaltijd.

23 oktober: Met eigen vervoer naar Sjoukjes Kledingmuseum in Waardenburg

29 augustus: Zomerreis met een rolstoelbus. Het Kijk -en Luistermuseum in Bennekom werd bezocht.
Verwend met koffie en gebak. Tussen de middag was er een heerlijke koffiemaaltijd in restaurant “de Heideroos” in Eerbeek.
Onder leiding van een gids was er een prachtig tocht over de Veluwe en de Posbank.
Na afloop nog een heerlijk drankje met bitterballen in genoemd restaurant.
De dag werd afgesloten met een 3-gangen diner in “Torenzicht” te Lienden. Deelname: 59 personen

Belasting-invulhulpen.

De 8 personen – 6 leden van de PCOB en 2 leden van de KBO – hebben ook dit jaar weer als vrijwilliger gewerkt aan het invullen van de belastingformulieren.

Twee dagen werd zitting gehouden in De Pluk bij de Stichting Welzijn West Betuwe en daarnaast werd een groot aantal mensen thuis bezocht.
In totaal zijn ongeveer 200 belastingformulieren ingevuld.
Wij zijn zeer dankbaar voor de giften die wij van deze cliënten ontvingen.
Hierdoor kon een kleine reserve worden gevormd om iets extra’s te financieren.

 

Aantal leden per 31 december 2019

205
Nieuwe leden: 9

Opzegging: 3
In verband met verhuizing naar een zorginstelling 2 en één opzegging omdat de afstand naar Geldermalsen een bezwaar werd.

Overlijden: 7
Helaas moesten we van 7 leden afscheid nemen door overlijden

De toekomst

De bijeenkomsten worden goed bezocht, gemiddeld 45 tot 50 personen.
Ons streven is om gezellige en/of informatieve middagen te organiseren.

Wij hanteren hierbij drie kerntaken:

Belangenbehartiging: met als aandachtsveld zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit, educatie en de plaats van de levensbeschouwing in onze samenleving.

Participatie: het behouden en versterken van een volwaardige plaats voor mensen van 50 jaar of ouder in onze samenleving.

Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociaal-culturele ontmoeting en activiteiten in onze afdeling Geldermalsen.

Netwerk: Het bestuur heeft het streven om in 2020 met de gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk structureel overleg te hebben.

Het bestuur probeert hierbij steeds uit te dragen dat solidariteit en omzien naar elkaar van groot belang zijn.

Februari 2020

M.J. van Soelen- van Paassen
secretaris

Notulen jaarvergadering d.d. 20 februari 2020

Aanwezig: mevrouw Jacky Bertens- voorzitter, mevrouw Ria van Soelen-van Paassen, bestuurslid met bijzondere opdracht, de heer Kees Voorwinden- penningmeester, de heer Henk Voorhorst- contacten gemeente West Betuwe, notulist bijeenkomsten, coördinator verspreiding KBO/PCOB magazine en “ EvenBijpraten , mevrouw Adrie Keij- Borgstein, coördinator lief en leed en mevrouw Jenny Verbeek- van Lienden, secretaris

Aanwezig: 56 leden

 1. De voorzitter mevrouw Jacky Bertens heet eenieder van harte welkom bij de jaarvergadering waarin het bestuur een verantwoording moet afleggen wat betreft de gang van zaken op bestuurlijk en financieel vlak.
 2. Opening- meditatie
  De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord en een meditatie over: Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Lucas 6:37.
 3. Jaarverslag 2019
  De secretaris (tot 31-12-2019) mevrouw Ria van Soelen- van Paassen leest het jaarverslag 2019 voor.
 4.  Jaarverslag financiën 2019
  De penningmeester de heer Kees Voorwinden legt verantwoording af wat betreft de financiën. Verrassend waren de extra giften die de belastinginvullers hadden ontvangen. Wat een mooie aanvulling voor de afdelingskas van de PCOB.
 5. Kascontrolecommissie
  De Kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw Jeannet Tap en mevrouw Joke Hokken hebben alles in orde bevonden, derhalve wordt décharge verleend. Mevrouw Rieneke van Gelderen treedt toe tot de kascontrolecommissie die nu als volgt is samengesteld: mevrouw Joke Hokken en mevrouw Rieneke van Gelderen.
 6. Voorstel verhoging contributie
  In de bestuursvergadering van 7 november 2019 is besloten om in de jaarvergadering van 2020 een voorstel te doen aan de leden om de contributie voor echtparen te verhogen van € 46,00 naar € 49,00. Voor alleenstaanden blijft de contributie € 29,00 waarvan 21,50 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur. Restant € 7,50. Voor echtparen is het momenteel € 46,00 waarvan € 38,50 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur. Restant € 7,50.
  De leden gaan hiermee akkoord.
 7. Ledenadministratie
  Mevrouw Joke Hokken stopt met de ledenadministratie. Dit zal overgenomen worden door de heer Cees Verbeek. De voorzitter mevrouw Jacky Bertens maakt een gezamenlijk afspraak voor de overdrach
 8. Rondvraag
  Er waren geen vragen van belang
 9. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering

Pauze met een drankje en een hapje

Mededelingen:

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het voorjaarsreisje.
Aanmelden bij mevrouw Ria van Soelen- van Paassen

Nieuw onderkomen:
Per mei gaat de PCOB gebruik maken van het nieuwe kerkelijk-centrum
“De Ontmoeting”, gelegen bij de Centrum Kerk.

Op donderdag 28 mei is er een extra bijeenkomst van de PCOB.
Kennismaking met de nieuwe locatie en na de pauze een programma georganiseerd door de PCOB

Huldiging:

De heer Aart Bongers wordt benoemd tot erelid bij de PCOB., afdeling Geldermalsen. Een oorkonde en speldje wordt hem uitgereikt door de voorzitter.

Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor al die werkzaamheden die Aart verricht heeft en nog doet.

18 jaar voorzitter en daarnaast ook nog een tijd de functie van secretaris.
Belasting-invulhulp en de coördinatie daarvan en niet vergeten de redactie van ons eigen blad ”Even Bijpraten”.

Voor deze twee laatste diensten blijft Aart zich nog inzetten.

Verrassingsprogramma

Een filmpje met voorwerpen uit het verleden. Voor velen even terug in de tijd en genieten van de herkenbare dingen.
Een quiz waarvoor de nodige kennis is vereist uit onze eigen woonomgeving, waaraan enkele prijsjes waren verbonden.
Genieten van een filmpje met een optreden van Toon Hermans.

Het was een gezellige middag.
Met dank aan de voorzitter mevrouw Jacky Bertens die dit alles had voorbereid.

Mevrouw Adri Keij- Borgstein sluit de bijeenkomst af met een humoristisch verhaal over de kwaliteiten van de mens (bestuur)

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden