Jaarverslag 2022

1 mrt 2023 Wezep

Algemeen:
Begin 2022 hadden we nog steeds met de coronapandemie te maken. Vanaf eind februari werden de beperkingen opgeheven en konden we langzamerhand de draad weer oppakken. Er werden weer bestuursvergaderingen gehouden, in april konden we onze eerste ledenbijeenkomst organiseren, maar onze eerste actie was in maart: blauwe druifjes bezorgen bij al onze leden!

Bestuurszaken:
Door het Algemeen Bestuur werd in 2022 vijf keer vergaderd, vooraf voorbereid door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en een alg. lid), dat zes keer vergaderde. In mei vond een bestuurswisseling plaats: Anneke Meijer had al enige tijd geleden aangegeven dat zij per 1 mei wilde stoppen met het secretariaat. Anneke heeft vele jaren met de haar kenmerkende toewijding en nauwgezetheid de taak van secretaris vervuld. Hier past nogmaals een woord van dank.
Het viel niet mee een opvolger te vinden voor deze functie, maar Jan Bredewout, nog maar kort lid, was bereid zich in te zetten voor de PCOB. Hij heeft het secretariaat overgenomen en is aanspreekpunt van onze afdeling. Dien Kaldeway neemt de verslaglegging voor haar rekening. Een woord van dank aan hen allen voor hun activiteiten en inzet voor onze PCOB-afdeling.

Regiovergaderingen:
Op 4 april is er een regiovergadering gehouden in Harderwijk en op 10 oktober kwamen de afdelingen bij elkaar in Nunspeet. Deze vergaderingen werden bezocht door de voorzitter en de penningmeester. In deze vergaderingen komen landelijke en regionale zaken aan de orde.

Ledenbijeenkomsten:
Vanwege corona gingen vanaf maart 2020 nagenoeg alle activiteiten en bijeenkomsten niet door. Onze laatste bijeenkomst werd gehouden in februari 2020. Maar ruim wee jaar later, konden we weer een middag organiseren. Op 20 april 2022 was het zo ver: gastspreker was mevrouw Joke Eikenaar uit Wezep. Ze vertelde over haar roman “Het zoete water”. De heer Job Smit sloot het seizoen af met een korte meditatie.
Na het zomerreces werd de ledenbijeenkomst gehouden op 21 september, met mevrouw Ineke Kamp uit Zwolle, over de stichting Dorcas.
Op 19 oktober kregen we uitgebreid voorlichting over mondzorg, door mevrouw Jos Kamphuis uit Wezep.
Op 16 november hield de heer Harm Meesters uit Wezep een lezing over de treinkapingen in de jaren 70 van de vorige eeuw.

Reisje:
De reis die gepland was voor 13 maart 2020 kon nu gerealiseerd worden op 26 oktober 2022. We brachten een bezoek aan het Oude Ambachten – en Speelgoedmuseum Terschuur. Het was een prachtige dag en een zeer geslaagde reis.

Ledenbestand:
Het ledental is gedaald: van 177 op 31 december 2021 naar 167 op 31 december 2022. Deze daling is voornamelijk het gevolg van het overlijden van onze vaak hoogbejaarde leden. Hier volgt een overzicht in getallen: 9 leden zijn overleden. 4 hebben hun lidmaatschap beëindigd en 3 nieuwe leden hebben zich aangemeld.
Ledenwerving blijft een punt van aandacht. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is ‘jongere ouderen’ enthousiast te maken voor de ouderenbond. Breng in ieder geval vrienden/buren/familie mee naar de ledenbijeenkomsten.

Financiën en verslaglegging:
De financiën laten een goed en positief resultaat zien. En we ontvangen nog elk jaar subsidie van de gemeente Oldebroek. Dat heeft er mede toe geleid dat er geen contributieverhoging noodzakelijk is.
De heer Klaas Wiersma, onze penningmeester en inmiddels een jaar in functie, vervult deze taak met grote nauwgezetheid. Hartelijk dank daarvoor!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden