Jaarverslag 2022

2 mei 2023 Hardinxveld-Giessendam

Ontwikkeling ledenbestand

 

 

Ledenaantal per jaarultimo en mutatie t.o.v. vorig jaar

Er kwamen 12 nieuwe leden bij, maar er waren ook 12 opzeggingen. Er resulteert een ledenverlies van 20, gelijk aan het aantal overledenen.

Organisatie
Wij vormen een plaatselijke afdeling van de landelijke ouderenbond PCOB. Die werkt samen
met de Unie KBO; er is een gezamenlijk bondsbureau en een landelijk magazine.
De landelijke belangenbehartiging is gezamenlijk, en wordt voor ouderen steeds belangrijker.
Die blijft noodzakelijk om voor zaken als zorg, wonen, mobiliteit en welzijn aandacht te
vragen; denk verder ook aan veiligheid, eenzaamheid (zeker ook in het afgelopen jaar!), enz.
Helaas hebben diverse provinciale KBO’s aangekondigd zich uit de Unie KBO terug te gaan
trekken. Wat ons betreft een slechte zaak. Dit komt de belangenbehartiging op landelijk
niveau beslist niet ten goede.

Activiteiten

Algemeen

Veel senioren voelen zich thuis bij onze afdeling; de inhoud van de programma’s op de ledenvergaderingen en de fijne sfeer die er mag zijn, en ook de overige activiteiten die worden opgezet, worden positief gewaardeerd. We waren blij en dankbaar dat we na de coronaperiode in maart de bijeenkomsten weer konden hervatten.
Om in contact te blijven met onze leden, ook met hen die niet aan activiteiten deelnemen, werd tegen Kerst bij de bladen een attentie bezorgd. Die werden door onze bezorgers (vrijwilligers) persoonlijk afgegeven; een bewust gecreëerd contactmoment.

Bestuur
Per 1 januari nam Ina van Vliet het penningmeesterschap over van Leo de Groot.
In het verslagjaar overleed ons bestuurslid Aart den Dikken. Het bestuur heeft voor hem nog geen opvolger gevonden.

Contactblad

Ons lokale ledenorgaan het Contactblad werd tegelijk met het landelijke KBO-PCOB Magazine tien maal bezorgd bij alle leden van de afdeling en diverse instanties. Het dient voor het onderhouden van het contact met alle leden, het bekendmaken van de diverse activiteiten, en het geven van relevante informatie – algemeen en over de eigen afdeling.
Onze voorzitter Joop Evertse verzorgde alle 10 keren de rubriek ‘Van de voorzitter’.
Van het bestuur’ meldt de ledenmutaties, vraagt aandacht voor meeleven bij ziekte en zorg maar ook bij huwelijksjubilea, en vermeldt de activiteitenagenda. Ook andere zaken worden, waar dat voor leden van belang kan zijn en er ruimte voor is, opgenomen.
We noemen met name het Alzheimercafé, vervoerinitiatief Automaatje, een oproep voor chauffeurs voor de Buurtbus, verwijzing naar de SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) bij financiële problemen, en er was meer.
Vanuit de landelijke organisatie worden we regelmatig voorzien van artikelen die voor onze leden de moeite waard kunnen zijn; een selectie daarvan wordt in het Contactblad, soms verkort, overgenomen. Ook andere activiteiten worden, waar dat voor leden van belang kan zijn en er ruimte voor is, opgenomen.
Het onderwerp cultuur wordt niet vergeten. In bijna elk nummer is aandacht gevraagd voor een museum, waarbij de mogelijkheid om ook via internet (een deel van) de collectie te kunnen bekijken meespeelde, omdat het voor een deel van onze leden niet meer mogelijk is om er in eigen persoon heen te gaan.
Op dit terrein plaatsten we ook enkele bijdragen van Dick de Jong (De Koperen Knop)
De natuur is evenmin vergeten; ons lid Bram van Vliet leverde hierover met tekeningen en begeleidende tekst diverse artikelen.

Ledenvergaderingen

De ledenvergaderingen konden na de coronatijd gelukkig in maart weer doorgang vinden. De broodmaaltijd voorafgaande aan de Paasvergadering en het warm en koud buffet na de Kerstvergadering, activiteiten waarvoor een eigen bijdrage gold, werden goed bezocht. Verder boden we een gevarieerd programma; zie het overzicht.

Fietstochten
De traditie om in de zomermaanden fietstochten te organiseren is, na de onderbreking door corona, in mei weer opgepakt.

Dagtochten en zomeractiviteit
We hebben gekeken naar de mogelijkheid weer een midweekreis aan te bieden. De belangstelling hiervoor was onvoldoende, zodat we hebben moeten besluiten die niet meer te organiseren. Wel konden in het najaar weer 3 dagtochten worden gehouden.
In augustus werd daarnaast, als zomers uitje en contactmoment, een boottocht met lunch (eigen bijdrage!) gehouden, met 96 deelnemers.

Puzzel

In elk Contactblad wordt altijd ten minste één puzzel geplaatst die in een behoefte voorziet en de leden  aangename uren bezorgt. Over 2022 werden dat 15 puzzels in 10 nummers, goed voor 175 inzendingen.  Voor elke puzzel werd een prijswinnaar getrokken, die beloond werd met een bon.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden