Jaarverslag 2021

3 apr 2022 Wezep

Algemeen:
In het hele afgelopen jaar hadden we nog met de coronapandemie te maken. Niet één bijeenkomst was er mogelijk. Er is geen reisje geweest en slechts onderling contact met de leden toen er een paasactie was. Ook in 2021 moesten vergaderingen en het afleggen van bezoekjes tot het minimum beperkt worden. Slechts buiten op straat of via de telefoon waren er gesprekjes om toch contact met elkaar te hebben. Opnieuw voor velen een lange, eenzame tijd.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter : Jan Duinkerken
Secretaris : Anneke Meijer – van Genderen
Penningmeester : Dinie Kamphuis -Jaspers, tot december 2021
Penningmeester : Klaas Wiersma vanaf december 2021
Administrateur : Frits Kamphuis tot begin november 2021
Algemeen lid : Dien Kaldeway – Hartman
Algemeen lid : Anneke Witteveen – Bruins
Algemeen lid : Henk Elzerman
Algemeen lid : Henk Kerssies

Door het Algemeen Bestuur werd in 2021 vier keer vergaderd, vooraf voorbereid door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en een alg. lid), dat vijf keer vergaderde.
In november hebben we, vanwege zijn overlijden, afscheid moeten nemen van onze administrateur de heer Frits Kamphuis. Hij had daarnaast ook de zorg, samen met zijn vrouw Dinie, voor het penningmeesterschap. De steeds zo vertrouwde inzet van Frits en Dinie missen we erg. We zijn dankbaar dat ze zo lang samen hun aandeel aan onze afdeling hebben kunnen en mogen geven.
Er vond veel mailverkeer plaats.
In de maand september woonde mevr. Corrie Post – Bonestroo van de commissie Lief en Leed, een deel van de bestuursvergadering bij; zij deelde ons de gang van zaken mee in deze commissie. Mevr. Hennie Schraa, lid van de reiscommissie, woonde in oktober een gedeelte van een bestuursvergadering bij.

Regiovergaderingen:
In de maand oktober is er een regiovergadering gehouden. Op 4 oktober kwamen de afdelingen bij elkaar in Heerde.. Deze vergadering werd bezocht door de voorzitter en de secretaris. In deze vergadering maakten we kennis met de nieuwe consulent vanuit het hoofdkantoor, de heer Edward Niessen.

Werkgroepen en verdere vrijwilligers:
Het bestuur is dank verschuldigd aan de werkgroepleden van de commissie Lief en Leed, bestaande uit de dames Hennie Schraa – Veluwenkamp, Hennie Hulleman – Visser, Gerry Geleijnse – Brederveld, Jannie Harsevoort en coördinatrice Corrie Post – Bonestroo. Zij hebben in het afgelopen corona-jaar hun werkzaamheden zo goed mogelijk verricht, en voor een gedeelte van het jaar ook mevr. Gretha Koele-van Weeghel. Veel van onze leden mogen een hoge leeftijd bereiken, huwelijksjubilea worden gevierd, maar er zijn ook zieke leden en sterfgevallen, alles krijgt de aandacht van deze trouwe commissieleden, dit jaar vanwege Covid 19 minder bezoekjes maar meer telefoontjes, kaartjes e.d.
Voor onze jarige leden werd door de voorzitter Jan Duinkerken namens onze afdeling via LOCO-radio een Muzikale felicitatie aangevraagd.
De reiscommissie bestaande uit Hennie Schraa en Henk Kerssies hebben vanwege de coronamaatregelen geen reisjes kunnen boeken.
Belangrijk zoals de laatste jaren steeds weer is gebleken, is het werk dat Herman ter Beeke doet als Belasting-Invulhulp. Al jarenlang wordt deze dienstverlening aan onze leden door hem geboden.
Redactie en uitvoering van de Nieuwsbrief was in handen van Dien en Herman Kaldeway, ook de verspreiding van deze nieuwsbrieven samen met het KBO-PCOB Magazine werd door hen verzorgd. Een woord van dank aan al onze bezorgers!
Onze website wordt bijgehouden door Cor Vesters.
Advies over het openbaar vervoer geschiedt door Gisella Hartman.
Reijer Koele vinden wij nog steeds bereid om als coördinator op te treden voor sponsor- en ledenwerving.
In maart 2021 heeft er een paasactie plaats gevonden. Diverse leden hebben meegeholpen om de 170 chocoladerepen rond te brengen met een gepaste paasgroet.

We zijn blij met de medewerking van de diverse leden als er enig werk aan de winkel is. In ieder geval onze hartelijke dank voor verleende diensten

Ledenbijeenkomsten:
Opgemerkt mag worden dat de commissie van voorbereiding binnen het bestuur, bestaande uit Dien Kaldeway en Henk Kerssies voor het jaar 2021 bijna geen werk hebben kunnen verrichten. Omdat er geen ledenbijeenkomsten gehouden konden worden valt er niets te melden.
Even leek het erop dat in november 2021 toch een bijeenkomst gehouden kon worden, maar omdat het aantal besmettingen rondom zo hoog was, moest de bijeenkomst toch worden gecanceld. Een groot gedeelte van de leden kon via de mail benaderd worden omtrent de afgelasting, maar er gingen ook weer leden op pad om aan andere leden deze annulering door te geven. Graag zag het bestuur dat een ieder lid zijn/haar mailadres doorgeeft aan de redactie binnen het bestuur.

Onze ledenbijeenkomsten worden geopend door de voorzitter met een welkom, Bijbellezing en gebed. Leden die overleden zijn worden herdacht en nieuwe leden welkom geheten. In de pauze gaat het busje van Lief en Leed rond, voor de bijdrage hieraan onze hartelijke dank! Het werk van Lief en Leed kan zo voortgang vinden. Bij aanvang en in de pauze wordt er een kopje koffie/thee aangeboden.

Bekendheid en herkenbaarheid:
Uitnodigingen voor onze ledenbijeenkomsten worden gedaan via deze ‘eigen pagina’ op de website van de PCOB, in kerkbladen, Huis aan huisbladen en via de Loco. Op diverse plekken worden door de verspreiders van de nieuwsbrief deze uitnodigingen opgehangen. Ook in de uitgaven van Palet worden de ledenbijeenkomsten bekend gemaakt.

Ledenbestand:
Het ledental is nagenoeg gelijk gebleven: 177. Vanwege sterfte door Corona en de toch wel hoge leeftijd van onze leden ging het ledental eerst omlaag. In de maand juni echter mochten wij 6 nieuwe leden in één keer verwelkomen doordat de afdeling N.O. Veluwe van de KBO had moeten besluiten zich op te heffen. Vergrijzing ligt op de loer en het zou ons allen sieren als wij het ledental verder omhoog weten te krijgen. Een oproep aan alle leden, om het bondswerk uit te dragen en zo onze afdeling in ledental te doen vermeerderen. Breng gerust iemand mee naar de ledenbijeenkomsten.

Financiën en verslaglegging:
De financiën hebben een goed resultaat laten zien. Er is altijd subsidie van de gemeente Oldebroek. Het heeft er mede toe geleid dat er geen contributieverhoging noodzakelijk is.
Onze penningmeester Dinie Kamphuis -Jaspers is per december gestopt met haar werkzaamheden. Vanuit hier een woord van dank voor het altijd goed beheren van de financiën van onze afdeling Wezep van de PCOB. De heer Klaas Wiersma, inmiddels lid geworden, is bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen.
De financiële verantwoording over het jaar 2021 en de toekomstige prognose voor 2022 zijn beschikbaar. Deze cijfers kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.

Wezep, februari 2022. Anneke Meijer, secretaris.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden