Info voor belangstellenden

10 jun 2022 Woudenberg

Informatie over de PCOB afdeling Woudenberg

 

De PCOB afdeling in Woudenberg bestaat al ruim 25 jaar en mag zich verheugen in een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. In onze afdeling is de “C” geen leeg begrip, maar daar werken we, vanuit Bijbels perspectief, mee aan het leefklimaat binnen onze samenleving. Dit is mede gebaseerd op art. 2 van het PCOB statuut.

GRONDSLAG Artikel 2. De vereniging aanvaardt de Bijbel als Gods woord voor haar denken en handelen.

Vanuit dit fundament voeren wij zelfstandig een zorgvuldig identiteitsbeleid en is dat de maatstaf voor ons handelen. Dit geeft ons het recht, maar ook de plicht om in voorkomende gevallen aan de bel te trekken en onze bezwaren kenbaar te maken. Dit geldt voor zowel het beleid van het landelijk bestuur en ledenraad, alsmede als het gaat over artikelen in het gezamenlijke magazine KBO-PCOB. Hiermede maken wij duidelijk dat we op dit gebied volledig zelfstandig zijn en geen verantwoordelijkheid dragen voor landelijke meningen binnen de veelkleurigheid van de KBO-PCOB.

Op landelijk niveau worden er met de Uni KBO gesprekken gevoerd over een verder gaande samenwerking en mogelijk samengaan van beide organisaties. Vanuit de christelijke achtergrond van beide bonden is dit begrijpelijk en mogelijk wel noodzakelijk. Overigens is de gedachte aan een fusie van beide bonden nu volledig losgelaten maar wordt er wel nauw met elkaar samengewerkt. Voor onze afdeling zal dat vrijwel geen invloed hebben, dit omdat binnen ons werkgebied er geen afdeling van de Unie KBO aanwezig is. Kernvraag hierbij wordt wel de gedachte(n) over ons art 2. (zie boven). Het bestuur zal dit nauwlettend volgen en waar nodig, haar zelfstandigheid op dit punt nadrukkelijk naar voren brengen.

PCOB Afdeling Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude

Met ingang van 1 januari 2022, is na onderling overleg,  de tijdelijke fusie met Scherpenzeel- Renswoude weer opgeheven en fungeert de afdeling Scherpenzeel/Renswoude weer als een zelfstandige PCOB afdeling.

Onze afdeling heeft momenteel circa 300 leden en wil, als uw belangenbehartiger, midden in de maatschappij staan. Het  bestuur bestaat uit 6 leden. 

Per 1 januari 2020 Is Vallei Wonen gefuseerd en gaat nu verder onder de naam  Omnia Wonen

Op het gebied van zorg wordt, waar nodig geacht,  op een vergelijkbare manier met de zorggroep Charim. locatie Groenewoude, gecommuniceerd.
Verder kunt u voor advies terecht bij onze Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA); deze opgeleide persoon kan u op velerlei gebied van dienst zijn. Ook uw belastingaangifte kan tegen een geringe vergoeding voor u worden ingevuld.

Naast deze belangenbehartiging kent onze afdeling een zeer actieve commissie “Omzien naar Elkaar”. De commissieleden bezoeken de zieken, zijn aanwezig bij jubilea en andere feestelijke gelegenheden en bij droeve omstandigheden betuigen zij ons medeleven aan de nabestaanden.

Naast formele leden kent onze afdeling ook begunstigers/donateurs. Dit zijn personen die onze afdeling een warm hart toe dragen, maar geen formeel lid van de (landelijke) PCOB kunnen/ willen zijn. Deze personen kunnen aan alle activiteiten van de afdeling deelnemen, betalen een vaste bijdrage, mogen aanbevelingen doen, maar kunnen in absolute zin geen bestuurslid zijn. Zij ontvangen ook het landelijk blad Perspectief niet, maar wel onze afdelingsnieuwsbrief..

Tot slot is onze afdeling zeer actief in het creëren van ontspanning. Op ledenbijeenkomsten worden onderwerpen op diverse terreinen door deskundigen behandeld. U kunt mee doen met de georganiseerde fietstochten in de omgeving en aan het jaarlijkse reisje. Kortom, een afdeling waar u zich zeker thuis zult voelen.
We horen nog wel eens: “Ik ben nog niet zo oud”. Als u 50+ bent, dan bent u precies “jong genoeg” om bij ons te horen en kunt u op uw eigen terrein een bijdrage leveren. U bent zeker niet “verplicht” (zeker niet als u nog werkt) om altijd aanwezig te zijn, maar uw deskundigheid kan onze afdeling helpen ondersteunen. Juist in deze tijd hebben we alle hens aan dek nodig om het fundament van ons christelijke samenleven (ook in ons dorp) te helpen ondersteunen. U bent meer dan welkom
(voor nadere informatie: zie adressen onder de rubriek : Nieuwsbrieven”
Het afdelingsbestuur.

Ledenwerving

PCOB of Prot. Chr. Ouderen Bond.

In Woudenberg is de PCOB actief op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied voor en door ouderen. Daarnaast verzorgen we 12 keer jaar een gezellige contactmiddag, die in het teken staat van samenzijn met een lezing ter vermaak maar ook om ons te informeren over allerlei zaken die van belang zijn voor ouderen. Deze bijeenkomsten houden we in “De Serre” aan de Kersentuin in Woudenberg. Als PCOB willen we ons tevens inzetten voor mensen die door de wet- en regelgeving enz. het zicht op de zaken dreigen kwijt te raken. Om dit te kunnen blijven doen hebben we wel een grote, betrokken achterban nodig en zo mogelijk ook meer leden. Voelt u hiervoor, kom dan eens langs om kennis te maken b.v. tijdens een contactmiddag, aanvang 14.30 uur, de toegang is vrij ook wanneer u (nog) geen lid bent. Voor informatie kunt u contact opnemen met onderstaand adres.
Mw. W. van Ginkel-Beulenkamp, 033-286 3760. Secr. PCOB afd. Woudenberg.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet