HET NIEUWE PENSSIOENSTELSEL

27 okt 2022 Alkmaar-Heiloo

Seniorencoalitie biedt petitie aan de Tweede Kamer aan.
Op 6 september jl. heeft een delegatie van de Seniorencoalitie
bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel gepensioneerden en
NOOM een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Het
totaal aantal ondertekeningen bedroeg 62.971 (stand per 5
oktober).
De oproep is “Pas de pensioenwet aan”.
De seniorencoalitie constateert, dat het tijd wordt dat de
overheid een belofte gaat inlossen. Een koopkrachtig pensioen
moet er komen, dat zowel gepensioneerden als werkenden is
beloofd. Die belofte komt er niet met het wetsvoorstel voor een
nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarvoor MOET de
pensioenwet worden aangepast. Een aantal belangrijke en
wezenlijke aanpassingen in de voorgenomen Wet Toekomst
Pensioenen moet er komen.

De seniorencoalitie verzoekt:
a. Pas de pensioenwet aan om BLIJVEND te kunnen
indexeren.
b. Pas de pensioenwet aan voor een eerlijke verdeling van de
pensioenpot en
c. Pas de pensioenwet aan zodat gepensioneerden echt
kunnen meepraten.
Bovenstaand is een weergave van de oproep om de petitie te
ondertekenen.
Extra toelichting over de drie verzoeken.
1. Pas de pensioenwet aan om BLIJVEND te kunnen
indexeren.
De eerste eis is: De pensioenen MOETEN vanaf nu
worden geïndexeerd en er moet indexering in de toekomst
mogelijk zijn. Indexatie mag niet langer afhankelijk zijn
van de dagelijks veranderende marktrente. De aanvullende
pensioenen zijn sinds 2010 bijna een kwart minder waard
geworden. Daarom moet er vanaf nu geïndexeerd worden.
Eenmaal in het nieuwe stelsel kan er niets meer worden
gerepareerd. Een slecht pensioen blijft een slecht
pensioen. Er is genoeg geld in de kas van de
pensioenfondsen. Rendement is gemiddeld 7%. Vermogen
is de afgelopen 12 jaar gegroeid van 700 miljard naar
1.800 miljard euro. Bij invoering van het stelsel, waarbij
je je baseert op rendementen zou je dat ook al in de
overbruggingsperiode moeten toepassen.
Verder moeten pensioenfondsen al in de overgangsperiode
zelf kunnen beslissen of ze gaan indexeren.

2. Pas de pensioenwet aan voor een eerlijke verdeling van de
pensioenpot.
De tweede eis is: De overstap naar het nieuwe
pensioenstelsel moet eerlijk verlopen. HOE verdelen we de
enorme pensioenpot van 1.800 miljard euro over individuele
pensioenpotjes voor elke deelnemer?? Daarnaast is er geen
oplossing voor allerlei onevenwichtigheden die de afgelopen
jaren zijn ontstaan. Het gaat bijvoorbeeld om
achterstandsindexatie, te lage premies en overdrachten van
oud naar jong door de dalende rente. Ook dat moet in de
nieuwe pensioenwet goed worden geregeld.
3. Pas de pensioenpot aan zodat gepensioneerden echt
kunnen meepraten.
De derde eis is: Geef pensioneerden een echte stem in dit
hele proces. Praat niet óver hen maar mét hen. Ook als straks
het nieuwe pensioenstelsel een feit is. In het wetsvoorstel
hebben de sociale partners een grote rol, ook als het gaat om
het verdelen van de pensioenvermogens. Ten onrechte
hebben de gepensioneerden alleen maar een hoorrecht en
geen medezeggenschap. Terwijl het toch ook gaat om de
verdeling van de door hen gespaarde gelden.
Er is alleen een goed draagvlak mogelijk als de
gepensioneerden daadwerkelijk kunnen meebeslissen.

Conclusie:
Het nieuwe pensioenstelsel is een stelselherziening van
ongekende omvang voor gepensioneerden én toekomstige
gepensioneerden in ons land. Dit moet niet snel even door de
Tweede Kamer worden gedrukt, zoals nu dreigt.

Alkmaar, 10 oktober 2022.
Siebrand Wanders.
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden