Gezamenlijke ouderenbonden Wierden

30 jan 2023 Wierden-Enter

De Wiezer

Kijk elke maand eens in de WIEZER!

Daarin presenteren de drie ouderenbonden zich in een Colum met nieuws en informatie, gericht op senioren in de gemeente Wierden. Klik op de afbeelding van De Wiezer of de link hieronder en u komt op de website van de Wiezer! 

https://www.dewiezer.nl

Misschien hebt u het al gelezen onder OuderenWiezer, maar er worden meer activiteiten georganiseerd voor “ons” als ouderen in september zoals: Sporten: elke maandag in Sporthal ‘n Dikken van 15.00 tot 16.00 uur en elke dinsdag in Sporthal ‘n Dikken van 9.45 uur tot 11.15 uur

Activiteiten voor ouderen: In september heeft de Welle activiteiten voor ouderen in Wierden en Enter, u kunt dit inzien via www.stichtingdewelle.nl daarna klikken op activiteiten, lukt dit niet dan kunt u bellen met Sanne Berendijk 06-38796094

Namens de drie gezamenlijke ouderen-bonden in de Gemeente Wierden was u uitgenodigd

Geachte genodigden,

Namens de drie gezamenlijke ouderenbonden in de Gemeente Wierden (Senioren Gemeente Wierden) afkorting: SGW, was u uitnodigen op 26 januari 2023 om 14.00 uur voor een bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 te Wierden. De aanleiding voor de uitnodiging was, dat de Gemeente Wierden vergrijst. Nu zijn er 21 % 65 plussers, dat groeit tot een percentage van 30 % in 2040, dat is maar liefst 1/3 deel van de bevolking! Het is in ieders belang dat we in onze Gemeente Wierden kunnen blijven wonen of verzorgd worden en kunnen blijven deelnemen aan het verkeer in onze dorpen en buurtschappen. We hoorden daarom graag uw mening!

Programma 26 januari 2023 was:

14.00 uur Welkomstwoord door voorzitter SGW

14.05 uur: Presentatie Ferenc van Damme, hij presenteert zijn verhaal: Hoe? Dan?

– Ferenc is ambtenaar bij de Provincie Overijssel, zijn doel is verbinding te leggen tussen Openbaar Bestuur en de bevolking van Overijssel

14.30 uur: Gelegenheid om vragen te stellen aan Ferenc

14.40 uur: Presentatie Alex Sievers van Beyond Now.

– Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van leefomgevingen! Hij laat voorbeelden zien van woonvormen die in andere Gemeenten zijn gebouwd.

15.10 uur: Gelegenheid om vragen te stellen aan dhr. A. Sievers

15.20 uur:  Korte Pauze

15.40 uur tot 17.00 uur: we gaan in groepjes uiteen met in elke groep een gespreksleider, inwoners kunnen hun wensen en opmerkingen kenbaar maken over de volgende onderwerpen:

  • Maatschappelijk/Sociaal en Zorg
  • Wonen
  • Verkeersobstakels door de bril van ouderen

Deze middag waren ook afgevaardigden van de Gemeenteraad en de Welle aanwezig, zij konden luisteren naar uw wensen en opmerkingen.

Wij verzamelden uw opmerkingen en zullen die gebundeld aanbieden aan de Gemeenteraad en College op een nader te bepalen tijdstip. U zult het tzt ook kunnen lezen in de Wiezer.

We hopen er in onze jaarlijkse overleggen met de Gemeente op terug te komen om zodoende voortgang te krijgen in het woon- en leefklimaat van onze ouderen in de Gemeente Wierden.

via onderstaande link kunt u nog eens rustig de verhalen van Ferenc van Damme en Alex Sievers van Beyond Now, dat 26 januari werd gehouden eens rustig na kijken in de presentatie verslagen. De 1e twee bestanden volgen achter elkaar en de 3e is de volgende presentatie over ouder & ondernemend omzien naar elkaar. 

 Hoe Dan Marcel SGW a-1-18 + Hoe Dan Marcel SGW b-19-40  en Presentatie SGW 260123

foto impressie in de zaal

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding
Op 26 januari 2023 is er door de SGW (Senioren Gemeente Wierden) een middag georganiseerd om de wensen van de ouderen in de Gemeente Wierden te bespreken rond het thema: Wonen en leven in de Gemeente Wierden, van de wieg tot het graf. Wat is
daar voor nodig?

Samen MET onze 65-plussers is er gesproken over 3 thema’s.

  •  Maatschappelijk/Sociaal
  •  Wonen
  •  Verkeer door de bril van ouderenDe gesprekken hebben plaatsgevonden aan 10 tafels, onder leiding van gespreksleiders.
    Via gespreksleiders konden de deelnemers aangeven welke wensen en opmerkingen ze over bovenstaande onderwerpen hadden.
    In deze brochure zijn de opmerkingen van de 65-plussers uit onze gemeente gebundeld.

 

In de gespreksronde over het maatschappelijk en sociaal leven in Wierden kwamen meerdere aandachtspunten aan de orde over
nazorg uit het ziekenhuis, gezelschapruimtes, eenzaamheid en verzorgingshuizen

Algemene opmerking van alle deelnemers:
Voor nazorg vanuit het ziekenhuis kan je niet in de Gemeente Wierden terecht!

Aan alle 10 tafels kwam naar voren dat er een verzorgingshuis voor somatische ouderen ontbreekt in de Gemeente
Wierden, eventueel een hospice.

Graag weer een verzorgingshuis/bejaardenhuis in de gemeente Wierden terug.
Met de volgende variaties, eenzaamheid, gezelschapsruimte, echtparen moeten bij elkaar kunnen blijven wonen,
menswaardig en betaalbaar.

Evt. tussenvorm verpleeghuis? Verzorgingshuis? Als voorbeeld oude Holtinck.
Maak een verzorgingshuis/huis naar de behoefte van ouderen, op het oude industrieterrein.
Waar moet je naar toe als je niet meer thuis kunt wonen?

Je hebt geen mantelzorg als je kinderen ver weg wonen.

Ontmoetingsruimtes worden wegbezuinigd, terwijl ontmoeting voor eenzaamheid erg belangrijk is, ontmoetingsruimtes
inpandig in nieuw te bouwen appartementen zijn belangrijk!
Aan alle 10 tafels is aangegeven dat er ontmoetingsruimtes (terug) moeten komen!
Inpandige ontmoetingsruimtes zijn uitnodigend! Ouderen zullen eerder verhuizen om eenzaamheid te voorkomen als er
ontmoetingsruimtes zijn in een appartement/gebouw.

Eenzaamheid is een veel gehoorde opmerking, zowel in dorpen als in de buurtschappen.
Oplossing: bouw een Kulturhus in Enter en in Wierden (graag blauw maken) dan kun je activiteiten organiseren.
De bestaande Kulturhusen kun je uitbreiden door ontmoeting/zorg en welzijn te organiseren.

Bejaardenhuis, bejaarden hof realiseren, samenbrengen met dezelfde thuiszorg enz.

Woningen, appartementen dichtbij voorzieningen op loopafstand, er moeten ook voorzieningen in het buitengebied komen.

Kan er tussenzorg geregeld worden?

Is er gecoördineerde zorg mogelijk?

Faciliteiten om te blijven wonen in je eigen huis met een ontmoetingsplek in de buurt (als voorbeeld het Wedervoort).

Er zijn geen voorzieningen voor mensen met psychische problemen in de Gemeente Wierden.

Er zijn geen logeerhuizen voor inwoners van de Gemeente Wierden met verstandelijke beperkingen

wonen

Op het gebied van wonen komen meerdere woonwensen naar voren, wel is duidelijk dat mensen bij een groter aanbod van diverse
senioren of levensloopbestendige woningen willen doorstromen.
Er is behoefte aan levensloopbestendige woningen.
Grondgebonden seniorenwoningen.
Woningen dichtbij voorzieningen (op loopafstand) voor ouderen.
Kangoeroe woningen.
Wierden Noord, meer mengvormen woningen, meer onder de aandacht, nieuwe initiatieven initiëren.
Er is behoefte aan mantelzorgwoningen (buitengebied).
Er is behoefte aan mantelzorgwoningen mogelijk maken in de tuinen (dorpen Wierden en Enter en kern Hoge Hexel).
Woonvormen bijvoorbeeld 4 woningen bij elkaar.
Kleinschalige bouw incl. ontmoetingsruimte.
Nieuwe appartementen incl. ontmoetingsruimte.
Nieuwe appartementen grote balkons en tuin rondom appartement (meer in het groen) incl. ontmoetingsruimte en lift.
Bij nieuwbouw rekening houden met ruimte voor scootmobielen en rollators, incl. laadpalen.
Hofjes bouwen: aantrekkelijk, samen jong en oud, maar verschil in prijs
Aanloop voor je een hofje maakt, maak een coöperatie, gezamenlijke opzet, ANBI stichting.
Kerngedachte achter hofje is goed, noabersschap, samen geluk, samen (groente) tuin, gezamenlijk vervoer naar bezoek
artsen/ziekenhuis.
Wonen in het centrum van Wierden: teveel hoogbouw.
Wonen in Enter voor senioren: te weinig aanbod/te weinig appartementen, te weinig levensloopbestendige woningen.
3 personen hebben een eigen initiatief genomen t.o.v. levensloopbestendig wonen, laat de Gemeente Wierden dit
oppakken en meer van dat soort initiatieven ontwikkelen.
In Enter, lege schoolgebouwen bestemmen voor wonen voor ouderen, evt. gemengd en scholen in nieuwbouwwijken
bouwen.
Multifunctioneel wonen, zorg, recreatie en boeren.
Multifunctioneel wonen, binnen dorpen en buitengebied.
Betaalbaar bouwen.
Gemeente Wierden kan beter zelf grond verwerven, er is nu teveel negatieve invloed van projectontwikkelaars.

Verkeer door de bril van ouderen

Op het gebied van verkeer zijn meerdere punten aangegeven waar onze deelnemers de situatie onveilig vinden. Vooral de centra
van Wierden en Enter worden als onveilig bestempeld.
De volgende punten zijn aan meerdere tafels genoemd:
Centrum van Wierden, te smal, stoepranden te hoog, probleem geparkeerde auto’s, obstakels op de stoep door horeca en
reclameborden winkels, fietser heel kwetsbaar door éénrichtingverkeer auto’s en tweerichtingsverkeer fietsers.
Oplossing: 30 kilometer instellen en handhaven (BOA) en centrum (deels) autovrij of autoluw maken.
De auto te gast: brede fietsstroken, smalle doorgang voor auto’s.

Schuine trottoirs gevaarlijk voor scootmobielen.
In Enter: willen ze graag veilige doorgang voor wandelaars, fietsers, mensen met rollators, rolstoelen enz. door geen
reclameborden en horeca op stoepen.

Wens in de hele gemeente: veilig door drukke gebieden, hoe kunnen we dat samen organiseren?
Kruispunt bij de oude Begraafplaats Appelhof onoverzichtelijk.

Er moeten fietspaden komen: Ypeloweg, Enterweg en Goorseweg.
Voorrangsregels consequent hanteren, als voorbeeld Rijssensestraat in Enter en Almelosestraat in Wierden.
Zebrapad bij Reggedal gevaarlijk doordat auto’s te hard rijden mogen, 30 km per uur, moet vaker gehandhaafd worden
(BOA).
BOA handhaving wat er op trottoirs in de dorpen staat.
Teveel fietsers zijn bezig met hun telefoon (BOA handhaving).
Teveel handhavingstaken voor één BOA!
Rotonde bij zwembad/van Buuren gevaarlijk voor fietsers.
Rotonde Rijssensestraat/Wierden/Oost-verhoging, aanpassing is nog niets, fietspaden levensgevaarlijk.
Hoge drempel dr. G.H.Beensweg/Rijssensestraat te hoog.
Gevaarlijke rotondes, levensgevaarlijk, voorstel co-creëren met inwoners om oplossingen aan te reiken.
Violenhoeksweg moet éénrichtingsverkeer worden, er rijden veel mensen vanaf het spoor de Violenhoeksweg in, als
spoorbomen dichtgaan ontstaan er gevaarlijke situaties.
Gras/betonklinkers langs wegen in het buitengebied/slechte bermafscheiding.
Snelheid Piksenweg , er wordt veel te hard gereden, handhaven!
Veel obstakels en losse stenen/tegels zijn ergernis voor rolstoelen en scootmobielen.

Kruispunt: Vriezenveenseweg vanaf kerkje/Industrieweg geen uitzicht, levensgevaarlijk, spiegel plaatsen.
Doorgaand verkeer vaak te groot voor kleine straten.
Sluipverkeer door de buitengebieden, mensen zoeken altijd de snellere weg, oplossing: goed gedrag belonen, slecht gedrag
bestraffen, laat schoolkinderen van de scholen uit de kern Hoge Hexel en buurtschappen in gesprek gaan met de
overtreders.
Oversteken zebrapad: aan vernieuwing toe? Laat inwoners mee denken.
Parkeren:
Ingang Stamansstraat: staan geparkeerde auto’s in de weg.
Parkeerplaatsen P en R worden veel gebruikt door Almeloërs, die hier gratis kunnen parkeren.
Parkeeroverlast van ouders die kinderen naar school brengen, weinig ruimte voor fietsers.
Voldoende parkeerplaatsen bij woningen, zodat ouderen niet zover hoeven te lopen.
Te weinig parkeerplaatsen bij van Buuren en zwembad de Kolk.
Te weinig parkeerplaatsen in Enter langs de Dorpsstraat

Wat verder ter tafel kwam

Professionele zorg harstikke goed!
Bewegen kun je door je op te geven bij de Welle.
Je moet de weg weten waar je terecht kunt als oudere.
Communicatie, wat mag wel, wat mag niet.
Meedenken /helderheid wat kan.
Sommigen vinden dat noabersschap vanzelfsprekend is, anderen niet, maar wel belangrijk om gezond ouder te worden,
noabersschop van vroeger mag terug.
Thuiszorg nu nog oké, maar wordt spannend.
Noabersschop/verzorging door eigen doelgroep? Ligt aan plek van woningen zoals het centrum.
Vervoer kan via automaatje van de Welle-plaatselijk en dichtbij.
Graag meer bankjes plaatsen in de dorpen als je naar de voorzieningen loopt als oudere kun je even uitrusten.
Ook graag voorzieningen in het buitengebied.

  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden