Diversen

11 jun 2019 Geldermalsen

Formulierenbrigade 2018

Welzijn West Betuwe is maandag 2 juli j.l. gestart met een nieuwe dienstverlening: de formulierenbrigade.

Deze dienstverlening is er voor alle inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, die moeite hebben met het invullen van formulieren.

Er zijn geen kosten aan de hulp verbonden, men werkt met ervaren, getrainde vrijwilligers.

Op welke gebieden wordt hulp geboden?

Men helpt bij o.a.:

 • het invullen van formulieren;
 • uitleg geven over brieven van officiële instanties;
 • bellen met instanties n.a.v. brieven/formulieren;
 • aanvragen van voorzieningen (o.a. bijzondere bijstand, subjectsubsidie, kwijtschelding gemeentelijke belastingen enz.).

Voor hulp van de formulierenbrigade kunt u zich melden bij:

 • Julia Dabekaussen, tel. 0618343239 of
 • Welzijn West Betuwe (Neerijnen), tel. 0418-652371 of
 • Welzijn West Betuwe (Geldermalsen), tel. 0345-573688.

Wilt u nog nadere informatie over deze vorm van dienstverlening, neem dan contact op met Henk Voorhorst, tel. 652530

Wittenbergzorg – zorg voor elkaar

U woont nog zelfstandig thuis en u kunt wellicht nog veel zelf ondernemen.

Maar u heeft wel behoefte aan een steuntje in de rug of wat extra ondersteunende zorg.

Bij Wittenbergzorg bent u daarvoor aan het juiste adres.

Hier wordt een totaalpakket aangeboden, namelijk:

 • verpleging, onder andere wondverzorging en injecties geven;
 • verzorging, onder andere douchen, aan- en uitkleden, kousen aan- en uittrekken;
 • individuele begeleiding, een verzorgende ondersteunt en stimuleert u bij de zorg voor uzelf, uw huishouden en uw dagbesteding; o.a. samen boodschappen doen, de krant lezen of samen een spel doen, net wat uw vraag is;
 • huishoudelijke hulp, er wordt ondersteuning geboden in de huishoudelijke taken; de werkzaamheden worden in overleg met u en de w.m.o.-consulente vastgesteld;
 • palliatieve zorg/zorg in de laatste levensfase, de wijkteams verlenen palliatieve zorg bij u thuis; dus persoonlijke zorg in uw vertrouwde omgeving;
 • verpleegkundige bereikbaarheidsdienst, Wittenberg beschikt over 24-uurs verpleegkundige bereikbaarheid.

 

Zou Wittenbergzorg iets voor u kunnen betekenen?

Bel dan het Zorg Advies Punt of verpleegkundige Caroline van Schothorst – tel. 0418-594900

(adres Wittenbergzorg, Bernhardstraat 4, 4175 EE Haaften).

Stichting Help Elkaar

Al geruime tijd is in Geldermalsen werkzaam de stichting Help Elkaar, een hulporganisatie die het verdient om wat meer bekendheid te krijgen.

Deze stichting is onderverdeeld in drie afdelingen:

Afdeling 1:

Mensen met een minimum inkomen kunnen gratis het volgende verkrijgen: kleding, speelgoed, curiosa en huisraad.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door donateurs (particulieren en instellingen die de stichting financieel steunen) en mensen die spullen brengen (kleding, speelgoed, huisraad enz.).

Het magazijn en winkeladres is: Rijnstraat 64 in Geldermalsen.

Afdeling 2:

Help elkaar met levensmiddelen.

Dit is een afdeling waar strengere eisen worden gesteld.

Het gaat hier om gezinnen die net boven de voedselbank-grens zitten en veelal in de schuldsanering terecht zijn gekomen.

Deze gezinnen kunnen wekelijks een tas met eerste levensbehoeften ophalen.

Afdeling 3:

Help elkaar met dierenvoeding.

De gezinnen moeten aan dezelfde eisen voldoen als bij de afdeling levensmiddelen.

Men krijgt dan ondersteuning in de vorm van maandelijks gratis voer voor hun huisdieren.

Wel is er de eis dat de dieren geregistreerd moeten staan bij de Stichting Help Elkaar en er mogen geen nieuwe dieren bijkomen.

De opzet van de stichting is om:

 • mensen te ondersteunen;
 • naar hulpinstanties te verwijzen en
 • de financiën op orde te brengen met behulp van schulphulpmaatje.

Bezoekadres om goederen af te geven:

Rijnstraat 64 in Geldermalsen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mevr. Bets Mulder, tel. 0643986608

Postadres: van Houtenstraat 10, 4191 HN Geldermalsen.

Mailadres:  informatie@stichtinghelpelkaar.nl

 

Samen wel!

Op www.samenwel.nl staan leuke filmpjes over gezellige activiteiten op het gebied van: samen eten, bewegen en ontspannen. De filmpjes brengen mensen uit Rivierenland in beeld. Het doel is om mensen enthousiast te maken om mee te doen. Mensen die na het filmpje enthousiast zijn geworden, kunnen in de agenda op www.samenwel.nl/agenda kijken wanneer bij hen in de buurt zo’n activiteit is. In de agenda staat alle informatie over de activiteit overzichtelijk bij elkaar: de datum, aanvangstijd, kosten, aanmelding, etc. Op de website staat een animatie die uitlegt hoe eenvoudig meedoen is.
De filmpjes zijn ook te zien op www.facebook.com/samenwel. SamenWel! is een initiatief van Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland.

Voor wie is SamenWel!?
SamenWel! is voor alle volwassen inwoners van Rivierenland. Veel activiteiten zijn gericht op senioren. We letten er extra goed op dat de informatie ook te begrijpen is voor mensen die moeite hebben met taal en digitale zaken.
De activiteiten die we vermelden bij SamenWel! zijn activiteiten die te maken hebben met ontmoeting: gezellig samen eten, samen bewegen en samen ontspannen. Het zijn activiteit van allerlei (maatschappelijke) organisaties. We maken geen reclame voor commerciële partijen. We hopen hiermee mensen te activeren om anderen op te zoeken (en gezonder te leven). We willen daarmee meer mensen naar bestaande activiteiten leiden.

Meer weten?
Wilt u meer weten of hebt u vragen aan ons? Meld u aan voor de nieuwsbrief via samenwel.nl/nieuwsbrief, of bel of mail Annet Roose-van Leijden (projectleider SamenWel!). U kunt bij ons ook kosteloos flyers van SamenWel! aanvragen. Tel: 0344-639940

 

De Bloementuin, een woonvorm voor mensen met dementie

In mei 2017 opende STMR (stichting thuiszorg en maatschappelijk werk Rivierenland) aan de Koningsweg 22 in Geldermalsen een woonvorm voor mensen met dementie.
Deze kleinschalige woonvorm biedt plaats aan 32 bewoners, verdeeld over 4 woongroepen, dus 8 bewoners per woongroep.
Er heerst in De Bloementuin een huiselijke sfeer.
De medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig om de bewoners te begeleiden en verzorgen.

Er is ook aandacht voor een zinvolle dagbesteding; samen met een ervaren activiteiten-begeleidster worden ontspanningsactiviteiten georganiseerd.

Daarnaast worden bewoners betrokken bij huishoudelijke activiteiten, zoals tafel dekken, aardappels schillen, groente snijden, was opvouwen enz.

Het kan allemaal in De Bloementuin……huiselijk en betrokken!

Bewoners krijgen de beschikking over een eigen studio met badkamer en een gezamenlijke, gezellige huiskamer met open keuken.

Familieleden worden zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.

Samen met hen wordt er naar gestreefd om iedere bewoner een goede kwaliteit van leven te bieden.

Maar  wat uitermate belangrijk is en in feite onontbeerlijk in De Bloementuin, zijn de vrijwilligers.

Zij moeten meebewegen in het ritme van de bewoners en dragen in grote mate bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners.

 

Het sociale gezicht van de gemeente Geldermalsen, 2e deel

Sinds kort voert de gemeente de volgende regelingen uit:
– faciliteren van extra locaties zodat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van voor- en vroegschoolse educatie;
– de gemeente is kartrekker bij het stimuleren van een gezondere leefstijl bij de Geldermalsense jeugd; het gaat om uitdagen tot meer bewegen en gezonder eten; organisaties en verenigingen  worden hierbij betrokken;
– de gemeente faciliteert het (Digi) Taalhuis in Geldermalsen, een plek voor een ieder die aan de slag wil met basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, rekenen, digitaal-vaardigheid);
– de gemeente heeft een verzekering afgesloten waarbij vrijwilligers verzekerd zijn voor een aantal zaken tijdens hun vrijwilligerswerk;
– mantelzorgers die tenminste 3 maanden aaneengesloten voor 8 uur in de week mantelzorg hebben verleend, komen in aanmerking voor een jaarlijkse bijdrage van  € 100,00 (het mantelzorgcompliment);
– inwoners kunnen vanaf 1 oktober 2017 voor alle hulp bij schulden terecht bij de gemeente (kernteam); het gaat dan om een integrale aanpak waarbij schuldhulpmaatje en thuisadministratie ingeschakeld kunnen worden;
– een collectieve ziektekostenverzekering is mogelijk bij GarantVerzorgd (Menzis) bij een inkomen lager dan 120% van het minimuminkomen; gemeente betaalt mee aan de premie.
Heeft u nog vragen hierover of wilt u nog meer informatie, neem contact op met:
– Henk Voorhorst, tel. 652530;
– Kernteam Geldermalsen, tel. 586700 of 586611 (gemeentehuis).

Het sociale gezicht van de gemeente Geldermalsen (bron:EB september 2017)

Op het gebied van:
– W.m.o. (wet maatschappelijke ondersteuning)
– Jeugdwet en
– Paticipatiewet (arbeid en inkomen)
heeft de gemeente Geldermalsen het volgende te bieden:
w.m.o.
– inwoners die al huishoudelijke hulp hebben en mantelzorgers die overbelast zijn, kunnen per week 1 uur extra huishoudelijke ondersteuning inkopen;
– inwoners met een inkomen onder de 120% van het minimuminkomen betalen geen eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp.
Jeugdwet
Naast de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar, subsidieert de gemeente de volgende plustaken:
– Opvoedondersteuning rond gezinnen;
– “stevig ouderschap”, signalering en ondersteuning risicogezinnen;
– Een opvoedcoach;
– Homestart, ondersteuning voor gezinnen die een klein steuntje in de rug nodig hebben;
– Schoolmaatschappelijk werk voor basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs;
– BOR, begeleide omgangsregeling voor kinderen van ouders in echtscheiding;
– Inzet jongerenwerkers Mozaïek;
– Meeleefgezinnen, stabiele gezinnen die een stimulerende omgeving bieden aan een jong kind van ouders met psychiatrische problemen.
Participeren
– Culturele en sportieve deelname (vergoeding voor b.v. telefoon, tijdschrift, toneel, theater enz.; voor inwoners met een inkomen onder de 120% minimuminkomen; subsidie werd verhoogd naar € 350,00 per persoon per jaar;
– Jeugdsportfonds; kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen hieruit subsidie ontvangen voor lidmaatschap van een sportclub, voor sportattributen en sportkleding tot een bedrag van € 225,00 per kind per jaar;
– Jeugdcultuurfonds; subsidie voor kinderen van 4 tot 18 jaar voor lidmaatschap culturele –  en muziekverenigingen, voor instrumenten en toebehoren tot een bedrag van € 425,00 per kind per jaar;
– Jeugdzwemfonds; subsidie tot € 600,00 per kind per jaar voor kinderen van 6 tot 18 jaar om een zwemdiploma A te halen;
– Individuele inkomens toeslag; een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven;
– Bijzondere bijstand; aan inwoners met een inkomen lager dan 120% van het minimuminkomen kunnen kosten als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden worden vergoed (b.v. brillen, koelkast, wasmachine enz.);
– Re-integratie/begeleiding; voor inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt is er hulp voor scholing en inpassing in arbeid.
Nadere informatie:
Kernteam Geldermalsen, tel. 0345-586700
Mail: kernteam@geldermalsen.nl
Kijk op: kernteam.geldermalsen.nl
Geestelijke verzorging moet gewoon vergoed worden

KBO-PCOB vindt het tijd worden dat geestelijke verzorging volwaardig deel gaat uitmaken van het basispakket. Nu wordt een financieel onderscheid gemaakt tussen zingeving enerzijds en religie en spiritualiteit anderzijds. Een onderscheid dat op papier gemakkelijk te maken is maar in de dagelijkse werkelijkheid niet werkbaar is. Directeur Manon Vanderkaa schreef hierover een ingezonden brief in Trouw.

 

Activiteiten van de Stichting Welzijn Geldermalsen

Activiteiten voor ouderen staan in het teken van ontmoeting, beweging en tegengaan van eenzaamheid.

Er zijn dan ook diverse groepen in het leven geroepen die worden gesteund en begeleid door de StichtingWelzijn Geldermalsen.

Het gaat dan om de volgende activiteiten:

 • Yoga;
  Doordat yoga niet prestatiegericht is, is het uitermate geschikt voor ouderen;
  yoga is helend, je leert bewegen binnen je grenzen; de oefeningen zijn rustig, niet te lang en niet te zwaar;
  na de les kunt u soepeler bewegen en zal de energie weer gaan stromen; nteresse? Kom dan een gratis proefles vragen;
 • Gym;
  Iedereen weet dat bewegen goed voor je is, maar om het ook echt te gaan doen is soms nog een hele stap;
  u zit niet in de sportschool, maar als u met meerderen in een groep wil bewegen, dan is dit wat voor u;
  de gym wordt aangepast aan de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers;
 • Koersbal;
  Koersbal lijkt enigszins op jeu de boules, maar wordt beoefend op een aparte koersbalmat van 8 bij 2 meter;
  er wordt gegooid met aparte ballen waarvan het zwaartepunt niet in het midden zit, waardoor de bal een roterende beweging meekrijgt;
  houdt u van een beetje competitie en van gezelligheid, dan is deze sport echt iets voor u
 • Klaverjassen;
  Bent u een spelletjesmens en houdt u van een kaartje leggen?
  Kom dan gezellig op vrijdagmiddag klaverjassen;
  er is een kopje koffie en een hele leuke groep waar u een kaartje mee kunt leggen;
  kom eens langs!
 • Quilten;
  Quilten is een hele bijzondere handwerktechniek, de oudste quilt die is gevonden dateert uit de Romeinse tijd;
  tijdens de kruistochten droegen de kruisvaarders gequilte jassen om zich te beschermen tegen de kou en de ruwe harnassen;
  inmiddels zijn de quilten mooier en sierlijker geworden en is het een onderdeel van vele culturen;
  bent u creatief en wilt u graag samen zijn met andere creatieve mensen, dan is dit echt iets voor u;
 • Schaken;
  Vooral voor senioren is het trainen van lichaam en geest bijzonder belangrijk;
  om de hersens te oefenen is het schaken een uitgelezen middel;
  wilt u ook uw hersens laten kraken en in alle rust een middag schaken?
  Kom dan op donderdagmiddag naar De Pluk; informatie: Jan Kramer, tel. 573903;
 • Open eettafels;
  De Open Eettafel is een ontmoetingsplek met een lage drempel waar inwoners van de gemeente Geldermalsen elkaar kunnen ontmoeten en gezellig samen kunnen eten;
  het diner bestaat altijd uit een driegangenmaaltijd maar altijd variatie: Hollandse pot, rijstmaaltijd, pasta-maaltijd enz.;
  er kan rekening worden gehouden met diëten of allergieën als dit van te voren bij de kok wordt gemeld.
 • Soos;
  Om de 14 dagen is er een gezellige ouderensoos inGeldermalsen;
  bij een kopje koffie kunt u gezellig bijpraten, soms wordt er een spelletje bingo gespeeld, regelmatig komt er iemand iets interessants vertellen en vertonen, maar creatieve dingen staan ook vaak op het programma;
  interesse? Kom gezellig een middagje langs.
 • Voor alle activiteiten behalve schaken kunt u informatie inwinnen bij Liza Balijon, tel. 573688 (stichtingwelzijn Geldermalsen).

Dagvoorzieningen Stichting Zorgcentra Rivierenland

We willen allemaal zo lang mogelijk thuis wonen maar soms is daar ondersteuning bij nodig.
Vooral wanneer we lichamelijke beperkingen krijgen of af en toe wat vergeetachtig worden.
Het is dan een uitkomst als u gebruik kunt maken van de zorg en ondersteuning van S.Z.R.

Binnen de dagvoorzieningen wordt het volgende geboden voor thuiswonende senioren:

 • dagverzorging/ontmoetingscentrum
 • dagbehandeling

De dagverzorging:
Woont u thuis en mist u een vaste structuur?
Of voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan contact met andere mensen?
Dan kunt u terecht bij de dagverzorging, welke ondersteuning geeft aan thuiswonende ouderen door middel van een dagprogramma.
Er is van alles mogelijk, van beweging en geheugentraining tot creatieve activiteiten.
Door gerichte activiteiten worden uw lichamelijke en geestelijke functies gestimuleerd en/of behouden.
Er is ruimte voor gezelligheid en contact met andere mensen.
Er zijn vaste momenten om samen koffie en thee te drinken en de warme maaltijd te gebruiken.
De ruimte waar de dagverzorging plaatsvindt, is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Waar wordt dagverzorging geboden:

 • gebouw De Pluk, Rijksstraatweg Geldermalsen tel. 573688
 • locatie Lingehof Beesd, tel. 686068
 • locatie Ravestein Geldermalsen, tel. 588777

De dagbehandeling:
Woont u thuis en heeft u deskundige begeleiding en behandeling nodig?
Dan is dagbehandeling iets voor u.

Er wordt geboden:

 • revalidatie/reactivering;
 • langdurige chronische zorg;
 • psychogeriatrische zorg

Er wordt een zorgplan voor u opgesteld en onder deskundige begeleiding wordt een afwisselend dagprogramma aangeboden.
Afhankelijk van uw wensen en behoeften worden ook situaties waar u moeite mee heeft in de thuissituatie, geoefend.
Hiermee wordt u ondersteund om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Voor dagverzorging en dagbehandeling is een indicatie nodig vanuit de WMO; u kunt hiervoor contact opnemen met het kernteam Geldermalsen, tel. 586700; emailadres: kernteam@geldermalsen.nl.

Wilt u over dit onderwerp nog wat nadere informatie, neem dan contact op met Henk Voorhorst, tel. 652530.

Van rustoord tot buurtzorg

Graag willen we onder uw aandacht brengen een artikel, geplaatst in Perspectief van september 2015.
In de jaren zestig werden “ouden van dagen” gestimuleerd om naar een bejaardenoord te verhuizen.
Tegenwoordig moeten senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, met ondersteuning van hun sociale netwerk.
En in de toekomst?

Ouderenzorg door de jaren heen:

vroeger…

 • was ouderenzorg liefdadigheid
 • verhuisden ouderen naar oudemannen- of oudevrouwenhuizen
 • was het heel gewoon dat kinderen of kleinkinderen voor hun ouders zorgden
 • werden mensen zonder kinderen opgevangen door het armenhuis of de gemeente

nu…

 • trekt de landelijke overheid zich steeds verder terug
 • moeten zorg en ondersteuning maatwerk worden in de thuissituatie
 • moeten ouderen eerst zelf proberen de ondersteuning te regelen, met hun sociale netwerk
 • dragen mensen met voldoende financiële middelen zelf meer bij in de zorgkosten
 • blijven mensen langer thuis wonen en worden verzorgingshuizen gesloten
 • moeten ouderen andere eisen stellen aan thuis wonen met zorg

straks…

 • is er meer aandacht voor persoonsgerichte zorg aan huis, vanwege het groeiend aantal ouderen
 • wordt de zorgverlener steeds meer een coach/adviseur die de ouderen beter leert omgaan met hun aandoening
 • zijn technische innovaties, domotica-toepassingen en e-health gemeengoed
 • krijgt Zora, de eerste zorgrobot in Nederland, broertjes en zusjes die op de ouderen letten

Traplift kopen of huren

In verband met de gewijzigde vergoedingen bij de aanschaf van een traplift en men al snel een aanzienlijke eigen bijdrage
zal moeten gaan betalen is er een handige en overzichtelijke brochure verschenen met 10 waardevolle tips en adviezen
voor het kiezen van een traplift.

Deze informatie kunt u vinden op www.enocent.nl

Hierin worden de volgende punten besproken:
* Heb ik wel een traplift nodig, Hoe lang gaat u er gebruik van maken. Hoe lang blijf ik hier wonen?
* Traplift voor buitenzijde of voor de binnenzijde van de trap?
* Kan ik na installatie de trap nog veilig blijven gebruiken?
* Wat kost een traplift? Wat kost het onderhoud?? Wat is de traplift nog waard op de tweedehands markt?
* Wat kost een traplift over een termijn van 5 jaar?
* Gaat mijn conditie achteruit door een traplift?
* Hoeveel trapliftmerken zijn op de Nederlandse markt verkrijgbaar?
* Wanneer ik Google op uw bedrijf , kom ik er ook klachten tegen?
* Ik wil nog even nadenken over uw aanbod, mag ik er een nachtje over slapen?
* Hoeveel offertes van trapliften moet ik aanvragen? Bespaar tot 30 %!

Wanneer traplopen een probleem wordt heb je traditioneel keuze uit drie prijzige oplossingen: traplift, verbouwen of verhuizen.. In sommige gevallen kan je ook gebruik maken van Easysteppers, die de hoogte van de traptreden kunnen halveren en het belopen van een trap een stuk kunnen vergemakkelijken.
Kijk vooral op www.enocent.nl

Voedselbank

Een voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp aan mensen die financieel niet rond kunnen komen.
Mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket hebben na aftrek van alle vaste lasten een besteedbaar inkomen van ten hoogste:

 • Huishouden van 1 persoon € 180,00 per maand;
 • Huishouden van 2 volwassenen € 240,00 per maand

Mensen die denken in aanmerking te komen voor hulp, dienen contact op te nemen met de sociale dienst, maatschappelijk werk of een andere professionele instantie.
Ook medewerkers van Stichting Welzijn Geldermalsen kunnen doorverwijzen naar de Voedselbank Rivierenland.
Bij aanmelding wordt gecontroleerd of u aan de voorwaarden voldoet; ook moet men dan een geldig legitimatiebewijs en pasfoto overleggen.
Uitgiftepunt in Geldermalsen:
Iedere vrijdag tussen 13.00 en 13.30 uur kan het pakket worden opgehaald bij Stichting Welzijn Geldermalsen, Willemstraat 17a, 4191 GD Geldermalsen, tel. 0345-573688.

De Voedselbank Rivierenland is lid van de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken.
Binnen deze vereniging wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.

Wilt u als vrijwilliger aan de slag bij het uitgiftepunt in Geldermalsen, neem dan contact op met het vrijwilligerssteunpunt van Welzijn Geldermalsen via 0345-573688 of info@welzijngeldermalsen.nl.

 

 

Verslag van de bijeenkomst op 19 februari 2015 met als gasten Sharon Cents en Ingrid Huisinga over de Stichting Welzijn en het Kernteam Geldermalsen

Sharon is ouderenadviseur bij de stichting Welzijn en tevens lid van het Kernteam Geldermalsen.
Ingrid is wijkverpleegkundige en ook lid van het Kernteam Geldermalsen.
De spits wordt afgestoken door Ingrid Huisinga.
Zij vertelt het volgende over de W.M.O. en het Kernteam.
In de W.M.O. is de gemeente verantwoordelijk voor:

Jeugd, Ondersteuning thuis en Begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en Ondersteuning mantelzorgers.

Voor onze club zijn de volgende onderwerpen van belang:

Ondersteuning thuis:

 • huishoudelijke hulp/gezinszorg
 • vervoer (regiotaxi, Valys)
 • aanpassingen in de woning (traplift, hoge toiletpot, verwijderen drempels)
 • rolstoel of scootmobiel

Begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen:

 • dagbesteding/opvang in Ravestein Geldermalsen
 • dagbesteding/opvang in De Pluk
 • dagbesteding/opvang in Lingehof Beesd
 • een vorm van beschermd wonen: aanleunwoningen De Wieken in Geldermalsen

Dit alles valt onder de W.M.O., indicatie wordt gegeven door de gemeente.

Verpleging en verzorging thuis:

 • toedienen van medicijnen
 • hulp bij douchen en aankleden
 • aantrekken steunkousen enz.

Deze voorzieningen worden vergoed door basisverzekering zorgverzekering; de wijkverpleegkundige stelt hiervoor de indicatie.

Voor dit alles kunt u terecht bij het Kernteam Geldermalsen, tel. 0345-586700; e-mailadres:

kernteam@geldermalsen.nl.

Na de uiteenzetting van Ingrid is Sharon aan de beurt om te vertellen over de activiteiten van de stichting Welzijn Geldermalsen.

Wat doet WelzijnGeldermalsen:

mantelzorgondersteuning:

 • geven van informatie, advies en begeleiding
 • organiseren van cursussen en gespreksgroepen
 • organisatie Dag van de mantelzorg
 • geven van praktische hulp
 • respijtzorg             ouderenadvies/cliëntondersteuning
 • informatie en advies m.b.t. wonen, welzijn, zorg en financiën
 • ondersteuning bij het maken van keuzes
 • bemiddeling naar instanties en organisaties
 • stimuleren van sociaal contact
 • inzet vrijwillige woonadviseurs   vrijwilligerssteunpunt
 • informeert en adviseert vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
 • bemiddelt vrijwilligers naar vacatures in het vrijwilligerswerk
 • promoot en werft voor het vrijwilligerswerk
 • schoolt vrijwilligers (organisaties)             activiteiten en diensten
 • tafeltje dek je
 • woonadvies
 • meer bewegen voor ouderen
 • thuisadministratie
 • klussendienst
 • speciale projecten (verhalen tegen eenzaamheid, levensverhalen opstellen

Na het verhaal van Sharon volgt een levendige discussie waarbij uitleg werd gevraagd over het Kernteam en de stichting Welzijn.

Het blijkt dat er mensen aanwezig zijn die de oude S.W.O. missen maar na de uitleg van Ingrid en Sharon is wel duidelijk geworden dat de zorg en ondersteuning van stichting Welzijn en Kernteam er zeker niet op achteruit zijn gegaan. Kortom, een boeiende middag waar we veel van geleerd hebben.

De bijeenkomst wordt afgesloten door David van Soelen met een gedicht.

De adviesraad voor het sociaal domein

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdwet,
de wet maatschappelijke ondersteuning (w.m.o.), de Participatiewet (arbeid en bijstand), basismobiliteit en leerlingenvervoer.

Deze nieuwe taken worden ook wel het Sociaal Domein genoemd.

Het centrale doel van de wetten is dat iedereen, dus jong en oud, met of zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kan meedoen in de samenleving.

Het Kernteam vormt de toegang voor hulp- of ondersteuningsvragen van de burgers.

De gemeente Geldermalsen wil burgers een belangrijke rol geven bij de beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein.

Inwoners moeten kunnen meedenken en adviseren over de plannen van de gemeente.

Daarom heeft de gemeenteraad op 1 maart 2016 besloten een Adviesraad voor het brede Sociaal Domein in te stellen

Wat doet de adviesraad?

Deze raad is in de plaats gekomen van de oude w.m.o.-raad.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Men werkt in deze raad met werkgroepen op de verschillende gebieden van het Sociaal Domein.
Voor deze werkgroepen kunnen ook externe (ervarings)deskundigen worden uitgenodigd.
De voorzitter en de leden van de adviesraad zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke binding of dienstverband met de gemeente cq. de gemeentelijke organisatie.
Dat betekent dat het lidmaatschap of voorzitterschap is uitgesloten voor een persoon :

 • die lid is van het gemeentebestuur (raad, raadscommissie of B&W) van de gemeente Geldermalsen;
 • die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of gecontracteerde zorgaanbieder.

De adviesraad vergadert maandelijks op de 3e donderdag van iedere maand in het gemeentehuis tussen 16.00 en 18.00 uur.Deze bijeenkomsten zijn openbaar.            Nadere informatie over de Adviesraad Sociaal Domein kunt u verkrijgen bij de voorzitter Henk Dijk, tel. 0345-712034.

 

Het Kernteam, de spil in de zorg in Geldermalsen

Nog steeds is het voor veel mensen onduidelijk wat het kernteam is en wat het kernteam doet.

Vandaar wederom uitgebreide informatie over het kernteam.

Het kernteam  Geldermalsen is de plek voor uw vragen voor hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, (jeugd)-zorg, financiën en meedoen in de maatschappij.

 

Wonen

U moet dan denken aan de volgende zaken:

 • inzet van vrijwillige woonadviseurs
 • traplift aanbrengen
 • hoge toiletpot realiseren
 • verwijderen van drempels
 • gebruik van klussendienst bij Stichting Welzijn Geldermalsen
 • indicatie vragen voor zorgcentrum-verpleeghuis-beschermd wonen
 • indicatie vragen voor zorgwoning-aanleunwoning

Welzijn en mobiliteit

Voorbeelden hiervan zijn:

 • eenzaamheid bestrijden
 • aanvragen van een rolstoel
 • aanvragen van een scootmobiel
 • een beroep doen op Regiotaxi en Valiss
 • meedoen in de maatschappij (seniorenclubs, vrouwenverenigingen, bewegen voor senioren enz.)

Zorg

Bij zorg kunnen we o.a. de volgende aspecten benoemen:

 • huishoudelijke hulp/gezinszorg
 • dagbesteding/dagopvang
 • toedienen van medicijnen
 • hulp bij douchen en aankleden
 • aantrekken steunkousen
 • ondersteuning van de mantelzorg bij u thuis
 • hulp van vrijwilligers voor hand- en spandiensten (samen boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis, boeken ruilen enz.)
 • sociaal contact stimuleren/onderhouden
 • alarmering
 • tafeltje dek je

Financiën

Bijvoorbeeld:

 • project thuisadministratie Stichting Welzijn (hulp bij administratieve en financiële zaken)
 • hulp bij het regelen van achterstanden
 • beroep doen op bijzondere bijstand en diverse financiële regelingen bij de gemeente

Bereikbaarheid Kernteam Geldermalsen:

 • telefoon 0345-586700
 • E-mailadres: kernteam@geldermalsen.nlDe adviesraad voor het sociaal domeinOmdat gebleken is dat  veel mensen nog vragen hebben over deze adviesraad, vragen we nog eens uw aandacht hiervoor.Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning (w.m.o.), de Participatiewet (arbeid en bijstand), basismobiliteit en leerlingenvervoer.Deze nieuwe taken worden ook wel het Sociaal Domein genoemd.Het centrale doel van de wetten is dat iedereen, dus jong en oud, met of zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kan meedoen in de samenleving.Het Kernteam vormt de toegang voor hulp- of ondersteuningsvragen van de burgers, is in feite de spil in de zorg.De gemeente Geldermalsen wil burgers een belangrijke rol geven bij de beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein.Inwoners moeten kunnen meedenken en adviseren over de plannen van de gemeente.Daarom heeft de gemeenteraad op 1 maart 2016 besloten een Adviesraad voor het brede Sociaal Domein in te stellenWat doet de adviesraad?Deze raad is in de plaats gekomen van de oude w.m.o.-raad.De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

  Men werkt in deze raad met werkgroepen op de verschillende gebieden van het Sociaal Domein (w.m.o., jeugdzorg, arbeid/bijstand, mobiliteit, leerlingenvervoer).

  Voor deze werkgroepen kunnen ook externe (ervarings)deskundigen worden uitgenodigd.

  De voorzitter en de leden van de adviesraad zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke binding of dienstverband met de gemeente cq. de gemeentelijke organisatie.

  Dat betekent dat het lidmaatschap of voorzitterschap is uitgesloten voor een persoon :

  • die lid is van het gemeentebestuur (raad, raadscommissie of B&W) van de gemeente Geldermalsen;
  • die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of gecontracteerde zorgaanbieder.

  De adviesraad vergadert maandelijks op de 3e donderdag van iedere maand in het gemeentehuis tussen 16.00 en 18.00 uur.

  Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

  Nadere informatie over de Adviesraad Sociaal Domein kunt u verkrijgen bij de voorzitter Henk Dijk, tel. 0345-712034.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden