DE TOEKOMST VAN DE PCOB

27 apr 2023 Alkmaar-Heiloo

Al eerder heb ik verslag gedaan over de toekomst van de
PCOB, nu de samenwerking met de KBO (vooralsnog) is
beëindigd. Er is op landelijk niveau overleg gestart met de
ANBO, om te kijken op welke manieren er (beter)
samengewerkt kan worden. Bijvoorbeeld als het gaat om
belangenbehartiging in Den Haag en het in stand houden van
een tijdschrift. Aan de afdelingen is door het landelijk
bestuur duidelijk en uitvoerig een brief gestuurd met een
uitvoerige stand van zaken. Hij staat hieronder afgedrukt. Er
is 5 juni in de ochtend voor de leden van de PCOB een
bijeenkomst in Enkhuizen, waar men vragen kan stellen. Bij
het uitkomen van dit blad was de locatie nog niet bekend.

Simon Binnendijk
 
Aan de besturen van de afdelingen PCOB
Nieuwegein, 30 maart 2023

Geachte dames en heren,
Namens het bestuur spreek ik allereerst mijn waardering uit
voor uw niet aflatende inzet voor onze vereniging. We
hebben veel respect voor het omgaan met de uitdagingen
waar u op lokaal niveau voor staat en zijn ons bewust van de
moeite die het u soms kost om nieuwe bestuursleden te
vinden of nieuwe leden in te schrijven. Het is
bewonderingswaardig hoe u in ongeveer tweehonderdveertig
plaatsen in Nederland onze vereniging bloeiend houdt en
voor veel van onze leden een rots in de branding bent. U
organiseert activiteiten en werkt vaak goed samen met andere
lokale of regionale seniorenorganisaties.
Op dit laatste wil ik graag inhaken. Waar wij al geruime tijd
in het land zien dat senioren de handen ineenslaan moeten
wij op landelijk niveau constateren dat het nog niet gelukt is
om als PCOB en Unie KBO nader tot elkaar te komen.
Ondanks onze gedeelde christelijke identiteit en ondanks
zeven jaren van proberen om samen te werken, blijkt het tot
nu toe helaas onmogelijk – mede door intern verschil van
inzicht binnen de nie – om te komen tot n
vereniging – met n professioneel
verenigingsbureau. Nogmaals bijzonder, omdat wij zien hoe
er op lokaal en regionaal niveau wel degelijk stappen zijn
gezet die onze leden en senioren in het algemeen ten goede
komen. Overigens wordt er op landelijk niveau al enige jaren
vruchtbaar samengewerkt tussen KBO-PCOB, Koepel
Gepensioneerden, NOOM (Netwerk van Organisaties van
Oudere Migranten) en ANBO. Deze seniorenorganisaties
hebben zich verenigd onder de naam Seniorencoalitie en
hebben een bereik van ruim 350.000 senioren.
Het aantal leden van de PCOB daalt gestaag – dat is voor u
geen nieuws. Helaas worden er steeds vaker afdelingen
opgeheven wegens gebrek aan leden of aan vrijwilligers.
PCOB heeft in 2016 mede daarom besloten om samen te
gaan met Unie KBO. Toen was ook al duidelijk dat er een
zekere schaalgrootte nodig is om voor een redelijke
contributie een hele goede dienstverlening te blijven bieden.
Voor het bestuur staat dit voorop. Onze afdelingen en leden
verdienen een goede service, een fraai magazine en
succesvolle belangenbehartiging als het over onderwerpen
gaat die senioren aangaan.
Zoals u weet hebben vier provinciale KBO-bonden met
samen 80.000 leden de Unie KBO per 1 januari 2023
verlaten. Dit is een ingrijpend ledenverlies met een groot
gevolg voor de begroting van KBO-PCOB en daarmee voor
het verenigingsbureau. Door deze gebeurtenis is er urgentie
ontstaan om dit verlies op te vangen en ons per vereniging te
heroriënteren op een toekomst met perspectief. Dit is vooral
ook noodzakelijk omdat – volgens de meest recente
informatie – niet alle provinciale KBO-bonden van de
huidige afgeslankte Unie KBO in staat of bereid zijn in 2024
dezelfde afdracht voor hun leden te betalen als de PCOB
doet. Dat betekent – indien dit zo blijft – dat er ook nog in
2024 te weinig geld zal binnenkomen om dat perspectief te
kunnen bieden.
De PCOB laat vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed
een eigen geluid horen.
Leden van de PCOB maken deel uit van een
maatschappelijke beweging, die zich inzet voor alle ouderen.
Wat ons betreft dient in de toekomst voor onze leden in elk
geval een Magazine, een adequate dienstverlening,
ondersteuning van onze afdelingen, en een gedegen
belangenbehartiging te worden gegarandeerd. Om dit voor de
toekomst te kunnen borgen hebben bestuur en Ledenraad
vastgesteld dat wij onze blik moeten verruimen en niet alleen
maar onze kaarten op het resterend deel van de Unie KBO
moeten zetten. Het bestuur heeft zorgvuldig en gedegen
rondgekeken en is samen met de Ledenraad tot de conclusie
gekomen dat de huidige ANBO misschien wel een goede
partner voor de PCOB zou kunnen zijn. Wij zeggen heel
bewust misschien, want wij zijn ons bewust van het
gevoelige verleden, de onderlinge verschillen en de noodzaak
onze christelijke identiteit te kunnen borgen. ANBO heeft
zich de laatste tijd nadrukkelijk ontwikkeld tot een andere
seniorenvereniging, dan die welke u zich wellicht herinnert
uit het verleden. Het is een vereniging geworden met recent
een nieuwe Ledenraad, een nieuwe Raad van Toezicht en een
nieuwe directeur-bestuurder, die met elkaar zorgen voor ‘een
nieuwe wind’. Gelet op de positief verlopen samenwerking
van KBO-PCOB binnen de Seniorencoalitie in de afgelopen
2 jaar durven wij deze conclusie ten volle voor onze rekening
te nemen. De leden van ANBO hebben diverse keren
aangegeven dat het belangrijk is dat ANBO ook lokaal actief
is, zoals in onze vereniging gebruikelijk is. Zij zijn blij dat
met de samenwerking tussen ANBO en PCOB deze lokale
verankering ook voor ANBO weer kansen biedt.
Inmiddels weten wij, dat ANBO zeer geïnteresseerd is in de
structuur van de PCOB en heel graag met ons verkennende
gesprekken wil voeren. Wij willen in de komende maanden
verkennen of de PCOB en ANBO iets voor elkaar kunnen
betekenen. Wij willen dit heel zorgvuldig doen, maar
beseffen ook dat wij het ons niet kunnen permitteren om er
jaren de tijd voor te nemen. Daarvoor is de urgentie door het
gestaag teruglopen van ons ledental te hoog.
Het resterend deel van de Unie KBO zal zich de komende
tijd beraden op zijn positie, zoals wij hebben vernomen. Het
bestuur en de Ledenraad PCOB willen graag zelf regie
voeren op de toekomst van onze vereniging. Dat betekent
echter niet dat de deur naar de Unie KBO geheel is gesloten.
Het huidige bestuur van de Unie KBO heeft begrip getoond
voor de koers die de PCOB wil inslaan. Het is niet geheel
uitgesloten, dat wij elkaar onderweg wederom zullen
tegenkomen.
Wij vertrouwen erop dat u – vanwege de noodzaak die is
ontstaan – begrip kunt opbrengen voor het traject van de
verkenning tussen ANBO en de PCOB. Wij willen graag een
vitale seniorenorganisatie zijn, maar vooral ook blijven, dit
voor onze huidige en voor toekomstige leden. Daarvoor
hebben wij nu eenmaal – gelet op onze schaal – een partner
nodig.
Het bestuur beseft dat communicatie in het algemeen en naar
aanleiding van de aangekondigde verkennende gesprekken in
het bijzonder van groot belang is. In de
ledenraadsvergaderingen van 14 februari en 16 maart heeft
de ledenraad ingestemd met deze koers. Deze verkenning
gaan wij zoveel mogelijk samen met u inhoud geven. In de
komende maanden zullen wij daarom bijeenkomsten                                                                                  organiseren om dit met u te bespreken. Mocht u naar
aanleiding van deze brief al een reactie willen geven kunt u
dat natuurlijk ook al eerder bij het bestuur melden via
mailadres: afdelingen@kbo-pcob.nl.

Met vriendelijke groet,

W. Nuis,
voorzitter bestuur PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden