De rode lijn was GROEN

1 nov 2021 Alkmaar-Heiloo

Wat was het feestelijk, die ledenmiddag van 28
september j.l. Zo goed bezocht dat we moesten uitwijken
naar De Brasserie bij De Vleugels. Daar kregen we een
prima ontvangst, met gebak bij de koffie/thee, omdat we
groen licht hadden en eindelijk weer eens een
ledenmiddag konden houden. Inleidende woorden van
dankbaarheid van de voorzitter, maar ook met
terugdenken aan leden die ons ontvielen. En eindelijk de
door corona opgehouden lezing van Anton van Riel over
de Egmonderhout en de blindentuin en over veel meer.
Een groene lezing met rode dreigingen, bedreigingen van
biodiversiteit en duurzaamheid. Ik heb in veel verslagen
verzucht: u had er bij moeten zijn, want al die fraaie
beelden hebt u gemist. Maar met die opmerking is
slechts een deel aangeduid van wat u hebt gemist, als u
deze ledenmiddag niet hebt bijgewoond. De spreker,
Anton van Riel, was een bijzondere uit een bijzondere
familie van artsen en apothekers. Hij heeft die traditie
bewust doorbroken door bioloog te worden, maar ook
docent eco-systemen, is drijvende kracht van het Natuur
Instituut te Heiloo met een prachtige, instructieve en
informatieve website natuurinstituut.nl. Dit instituut
voert allerlei projecten uit in samenwerking met
gemeentebesturen. Genoemd werden een bijzondere
vleermuizensoort op Urk, een eendenkooi bij Castricum,
Samen de Natuur in (in Noord-Holland) met
kinderen/senioren/MS-patiëntenvereniging en de
ontwikkeling van een éénwielige rolstoel. Het instituut
verzorgt verder de opleiding van natuurgidsen. Vele
professionals zetten zich zonder beloning in met hun
kennisbijdragen. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de
kokkelvisserij in de Waddenzee, de vraag waarom de
stekelrog in de Noordzee is uitgestorven, maar ook bij de
ontwikkeling van ecologische oevers aan het Maalwater
in Heiloo, een gezamenlijk huis voor flora en fauna,
Oikos. En een fors probleem is de verandering van het
bepalen van onze waterkwaliteit door de Kader Richtlijn
Water van de EU. In Nederland waren we gewend te
kijken naar de schoonheid en helderheid van het water.
De Brusselse richtlijn dwingt ons te onderzoeken wat er
leeft in het water en hoe zoveel mogelijk dat leven te
verzekeren. Als je je dan realiseert dat ons land via de
rivieren allerlei afval uit Europa aangevoerd krijgt, dat
we door onze ligging onder de zeespiegel te maken
hebben met zout kwelwater, niettemin het 2e
voedselproducerende land van Europa (willen) zijn, dan
is onze waterhuishouding een stevige opgave. In 1992 is
bij het Verdrag van Maastricht vastgesteld dat alles wat
in flora of fauna binnen 5 jaar met 50% terugloopt op de
Rode Lijst komt. De cijfers die Anton van Riel
vervolgens presenteerde voor ons land waren
angstwekkend.
Vaatplanten; van de 1490 soorten staan er 499 op de rode
lijst.
Korstmossen : 327 van de 633 soorten
Mossen: 248 van de 520
Paddenstoelen: 1655 van de 3500
Kranswieren: alle 20 (niet officieel!)
Broedvogels: 57 van de 240 soorten
Zoogdieren: 25 van de 71 soorten
Reptielen: alle 7 soorten
Amfibieën: 9 van de 16 soorten
Dagvlinders: 47 van de 70 soorten
Libellen: 30 van de 60 soorten
Insecten: 12.385 van de 17.455 soorten.
Van de 1400 kleine nachtvlinders is nog geen rodelijstcijfer bekend.
Een van de Millenniumdoelen is een duurzame
samenleving. Wanneer kun je spreken van duurzaam?
Denk aan de voedselkringloop, waarbij letterlijk de dood
van de één het brood van de tweede is, en zo voort. In
de natuur aanwezige bomen, mits met voldoende
variërende soorten, dienen elkaar via ondergrondse
netwerken van o.m. schimmels. Bomen in stedelijke
gebieden missen dat en moeten dus twee keer per jaar
gecheckt worden op aantastingen. In Alkmaar moesten
de kastanjes van de Nassaulaan weg. In overleg met het
Natuurinstituut zijn ze verplaatst naar de Egmonderhout.
Daar zijn ook ideeën van kinderen van de groep 7 op
basisscholen over duurzaamheid voor blinden voelbaar
gemaakt in de Blindentuin. Er is veel werk aan de
winkel, maar er zijn gelukkig dus ook vele
mogelijkheden om werk te verzetten. Er zijn er een
aantal genoemd, mogelijk ook een aantal gesuggereerd.
Denk er over na: kan ik ook wat doen?
Wat heeft deze ledenmiddag nog meer opgeleverd?
Volop gelegenheid om met elkaar bij te praten;
gelegenheid die gretig werd benut. Een voortreffelijke
Indische maaltijd, waarvan volop werd genoten.
Even uitbuiken na de heerlijke maaltijd
En een doorbraak voor velen van een akelig geïsoleerd
leven. Redenen om zeer dankbaar terug te zien op een
geslaagde middag en om uit te zien naar 23 november!

Frans van Egmond
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden