Colofon

16 dec 2020 Heerde

PCOB afdeling Heerde – Wapenveld

Voorzitter: Johan Vorderman

Losweg 5, 8193 KC Vorchten

0578-631650

J66vor@gmail.com

Secretaris: Annie Reil-Vorstelman

Kerkdijk 21, 8181 RR Heerde

0578-696822

pcobheerde@gmail.com

Penningmeester en ledenadministratie: Henk Noppers

Beatrixweg 9, 8181 LC Heerde

0578-692352

hnoppers@planet.nl

Afgevaardigde Sociaal Domein en contact gemeente Heerde:

 Johan Vorderman

Redactie en eindredactie Nieuwsbrief:

Joke Ekelmans, 0578-696746

Vormgeving: Jan Neeleman

Programma coördinator:

Mientje Nijmeijer- van Welsum

Bankrekening: NL79 RABO 0396 5138 75

ten name van P.C.O.B. afd. Heerde.

Bezoekdames: 

Heerde       : Mw. G. Popping, 0578-697069

Wapenveld: Mw. H. van Ommen, 038-4479062              

Nieuwe leden : Verhuizingen, overlijden enz. graag zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie

Hulp bij belastingaangifte: Jan Schurink, 06-53890918

 Graag alle kopij voor de volgende Nieuwsbrief voor de 18e  van de maand ervoor, doorgeven aan de redactie – ekelmansjoke@gmail.com

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet