BRIEF BESTUUR PCOB VAN 8 SEPTEMBER 2022.

30 sep 2022 Alkmaar-Heiloo

INLEIDING
Reeds geruime tijd is er sprake van een intensieve
samenwerking tussen de landelijke senioren- verenigingen
KBO en PCOB. In de Contourennota d.d. september
hebben de en de nie de ambitie uitgesproken
om samen n organisatie neer te zetten.
In is dit voornemen verder uitgewerkt en er is toen
gekozen voor de oprichting van een federatieve vereniging
– , met n bestuur en n gezamenlijke
Ledenraad. De besturen en Ledenraden van de Unie KBO en
de PCOB met hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden                                                                                              bleven daarnaast bestaan. De ambitie die toen is
uitgesproken luidde, dat KBO-PCOB zich vanaf 1 januari
2017 met n gezicht naar de buitenwereld zou presenteren.
Een belangrijke gedachte achter deze voornemens was het
bundelen van de krachten op het gebied van landelijke
belangenbehartiging. Beide verenigingen hadden een eigen
werkorganisatie en er is destijds besloten deze te integreren
met als gevolg n werkorganisatie, waarvan de
medewerkers in dienst van de vereniging KBO-PCOB
kwamen. Deze werkorganisatie heeft uiteindelijk huisvesting
gevonden in Nieuwegein.
De structuren van de beide verenigingen Unie KBO en
PCOB bleven ongewijzigd. De Unie KBO heeft een gelaagde
structuur met een bestuur Unie KBO, autonome provinciale
bonden en (veel) autonome lokale afdelingen, welke alle een
eigen rechtspersoon in de zin van de wet vormen. De PCOB
heeft een structuur met een landelijk bestuur en lokale
afdelingen. De lokale afdelingen bezitten geen wettelijke
rechtspersoonlijkheid.

VERLOOP VAN DE BEOOGDE SAMENWERKING
Het verenigingsbureau:
Vanaf is veel energie gestoken in de vorming van n
gemeenschappelijk verenigings- bureau. Dit bureau verleent
diensten en producten aan KBO-PCOB, met dien verstande
dat de KBO- afdelingen een deel van hun diensten en
producten afnemen bij de eigen provinciale KBO-bond. Een
ander deel wordt geleverd door het verenigingsbureau In
Nieuwegein. U moet daarbij denken aan landelijke
belangenbehartiging, KBO-PCOB website, training van
vrijwilligers, service- , juristen- en pensioentelefoon en
natuurlijk het Magazine.
De PCOB-afdelingen daarentegen betrekken al hun diensten
en producten van het verenigings- bureau in Nieuwegein.
Naast de diensten die de KBO-afdelingen ontvangen, kunnen
de PCOB- afdelingen ook aanspraak maken op de
gemeenschappelijke ledenadministratie, ondersteuning voor
afdelingsbesturen en in het bijzonder voor de
penningmeesters, de inzet van de regionale consulenten, het
faciliteren van provinciale en regionale co rdinatoren en de
website PCOB.
Er is dus verschil tussen de ondersteuning die de KBOafdeling krijgen en die van de PCOB- afdelingen. Dat
verklaart dan ook het verschil in afdracht aan het bureau
tussen de KBO- en de PCOB-afdelingen; laatstgenoemde
dragen meer af.
Onderlinge samenwerking:
De besturen van de Unie KBO en de PCOB hebben in de
periode 2017 – 2019 onderzoek gedaan naar een
intensivering van de samenwerking. Dit onderzoek ‘KBOPCOB Vernieuwt’ is gehouden door een stuurgroep,
bestaande uit een vertegenwoordiging van beide
verenigingen. Het conceptrapport liet zien, dat de stuurgroep
tot de conclusie is gekomen dat een verdergaande
samenwerking beter tot zijn recht zou komen als beide
verschillende verenigingsstructuren meer ineengevlochten
zouden worden.
Dat laatste vormde voor diverse grotere provinciale KBO
bonden – waaronder Limburg, Gelderland en Overijssel –
aanleiding om bezwaar aan te tekenen. Zij waren bang dat
het provinciale niveau zou verdwijnen, wat zij absoluut niet
wilden.
Dit vormde in de periode 2019 – 2020 aanleiding voor een
impasse binnen de Unie KBO. De genoemde bonden
dreigden uit de Unie KBO te stappen en daarmee het
voorbeeld te volgen van KBO-Brabant, die al jaren geleden
zelfstandig verder is gegaan.
In 2020 is vervolgens veel energie gestoken in een poging
het uiteenvallen van de Unie KBO te voorkomen, wat
uiteindelijk is gelukt. De toezegging daarbij was, dat er niet
zou worden getornd aan het provinciaal niveau en dat er
tussen de Unie KBO en de PCOB zou worden gezocht naar
een wijze van samenwerking, die in federatief verband vorm
en inhoud zou moeten krijgen. Dit is door beide verenigingen
ter hand genomen en dat heeft geresulteerd in de
Samenwerkings- overeenkomst KBO-PCOB Nieuwe Stijl, die
op 1 juli 2021 door beide partijen is ondertekend. In die
overeenkomst hebben beide verenigingen hun eigen structuur
behouden en is afgesproken om gedurende vier jaar (tot 1 juli
2025) in federatief verband samen te werken, teneinde te
kunnen beoordelen welke wijze van samenwerken dan wel
samengaan in de toekomst het beste past bij de Unie KBO en
de PCOB.
Huidige stand van zaken:
Vrij snel na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst
KBO-PCOB Nieuwe Stijl, liet KBO Noord-Holland het
bestuur van de Unie KBO weten, dat zij zich niet kan vinden
in het beleid van de Unie en kondigde het voornemen aan per
1 januari 2023 uit de Unie KBO te stappen. Dit voornemen
werd vervolgens ook aangekondigd door KBO Limburg,
KBO Gelderland en KBO Overijssel. Het heeft er alle schijn
van dat dit voornemen zal worden omgezet in een definitief
vertrek van deze bonden uit de Unie KBO. Dit alles dus
ondanks de ondertekende Samenwerkings- overeenkomst,
waarvan de inkt nog maar net was opgedroogd.
Het betreft hier een viertal grote KBO bonden, die met elkaar
circa 80.000 leden vertegenwoordigen.
Het is ronduit betreurenswaardig, dat – ondanks alle
inspanning die is verricht om ‘de boel bij elkaar te houden’ –
toch ten tweede male de Unie KBO uiteen dreigt te vallen.
Het mag duidelijk zijn, dat deze ontwikkelingen binnen de
Unie KBO naar verwachting grote consequenties zullen
hebben voor de samenwerking tussen de Unie KBO en de
PCOB en daarmee ook voor de PCOB als vereniging.
Het landelijk bestuur PCOB beseft dat deze ontwikkeling in
de toekomst mogelijk invloed kan hebben op de
samenwerking, die door PCOB en KBO-afdelingen op lokaal
niveau in de praktijk vorm heeft gekregen. Het laatste wat het
PCOB-bestuur wil is, dat die doorgaans vruchtbare
samenwerking op lokaal niveau – bij u dus – op de tocht zou
komen staan. Wij zijn juist een warm voorstander van goede
relaties tussen lokale afdelingen PCOB en KBO. Zonder met
de vinger naar de ander te willen wijzen, is de PCOB niet
debet aan de huidige situatie, maar zal jammer genoeg wel de
consequenties ervan ondervinden. In hoeverre lokale
samenwerking mogelijk blijft, is op dit moment helaas nog
niet te overzien. Het bestuur van de Unie KBO verricht op dit
moment onderzoek naar de consequenties van de situatie die
vrijwel zeker binnen de Unie zal ontstaan, te weten het
vertrek van vier grote KBO-bonden uit de Unie KBO. Deze
provinciale bonden hebben – zo wij weten – contact met de
reeds lang geleden uitgetreden bond KBO-Brabant.
Wij zijn uiteraard zeer geinteresseerd in wat dat onderzoek
binnen de nie zal opleveren, maar wij kunnen dit niet
passief afwachten. m die reden orienteren wij ons op de
toekomst van de PCOB. Het is nog te vroeg daarover nu al
uitspraken te doen, maar het bestuur is zich bewust van het
feit dat er proactief iets moet gebeuren. Daartoe is op 23
september 2022 een extra vergadering van de Ledenraad
bijeengeroepen waarin wij ons met elkaar over de ontstane
situatie zullen beraden. Tijdens die vergadering zal het
bestuur een aantal mogelijke varianten presenteren met al
hun pro’s en contra’s. E n daarvan zal zeker zijn het op een
of andere manier verder samenwerken/samengaan met de
Unie KBO, echter niet ten koste van elke prijs.
In onze zoektocht samen met de edenraad naar de
toekomst van onze vereniging, zal er onder andere aandacht
zijn voor onze identiteit en eventuele juridische en financi le
consequenties. Daarnaast willen wij ons richten op de
werving van jongere senioren en daarbij een actieve rol gaan
vervullen. Verder streven wij naar een gelijkwaardig niveau
van belangen- behartiging en dienstverlening voor onze
leden.

TOT SLOT
Het bestuur heeft gemeend u op deze wijze op de hoogte te
moeten stellen van ontwikkelingen binnen onze vereniging,
die ons helaas overkomen. Wij doen ons uiterste best de
PCOB door deze lastige situatie te loodsen en perspectief te
bieden voor de toekomst. ‘ onze vereniging is het waard om
er met elkaar voor te knokken’. pessimisme is wat ons betreft
nu geen optie. Optimisme is soms lastig, maar je bereikt er
wel veel meer mee. Ondanks de huidige ontwikkelingen is er
reden positief te zijn over het toekomstperspectief van de
PCOB. In een periode waarin binnen onze samenleving de
aandacht voor senioren steeds belangrijker zou moeten
worden, moeten wij zelf blijven uitgaan van onze eigen
ambitie en kracht. Wij vormen immers een vereniging die bol
staat van de activiteiten op lokaal niveau, dit dankzij de vele
gepassioneerde vrijwilligers waarvoor bij ons veel
waardering bestaat. Wij roepen u op dit met elkaar in stand te
houden onder het motto ‘Samen sterker voor de en
daarmee voor senioren in Nederland’.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden