BESPIEGELINGEN

19 apr 2021 Alkmaar-Heiloo

Christus Centraal
Op de ochtend van Goede Vrijdag las ik de Lofzang, de
psalmen 113 t/m 118. Jezus zong die met zijn discipelen
kort voor Hij in Getsemane zei: Mijn ziel is zeer bedroefd,
tot de dood toe. Ik geef een aantal citaten uit de Herziene
Staten Vertaling, die ik gebruikte.
Psalm 113: Halleluja! Loof, dienaren van de HEERE, loof
de Naam van de HEERE. De Naam van de HEERE zij
geloofd, van nu tot in eeuwigheid… Wie is als de HEERE,
onze God?… Die de geringe opricht uit het stof, de arme
verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen…
Psalm 115: De HEERE heeft aan ons gedacht, Hij zal
zegenen,… Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de
kleinen met de groten. … U bent gezegend door de
HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. … De doden
zullen de HEERE niet prijzen… Maar wij zullen de
HEERE loven, van nu tot in eeuwigheid.
Psalm 116: Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood
van zijn gunstelingen. Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw
dienaar, ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares; U
hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal U een offer van
dankzegging brengen en de Naam van de HEERE
aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,
nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk, in de
voorhoven van het huis van de HEERE, in uw midden,
Jeruzalem. Halleluja!6
Psalm 118: Laten wie de HEERE vrezen, toch zeggen: Ja,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid
heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij
verhoord en in de ruimte gezet. De HEERE is bij mij, Ik
ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? … Doe de
poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal
ik binnengaan, ik zal de HEERE loven. Dit is de poort van
de HEERE, daar zullen de rechtvaardigen door
binnengaan. Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en
mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers
verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is
door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen.
Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op
deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
Ik krijg bij het zingen wel eens een brok in mijn keel. U
vast ook wel eens. Wat denkt u dat dit zingen bij onze
Heiland teweeg bracht? Al dat loven, prijzen, blij zijn en
danken is voor ons volledig op zijn plaats en volkomen
gerechtvaardigd; gerechtvaardigd, omdat Hij leed in mijn
plaats, om mijn overtredingen werd verwond, om mijn
ongerechtigheden verbrijzeld, mijn straf was op Hem, mijn
genezing kwam door Zijn striemen. De Heiland kende alle
verschrikkingen die op Hem afkwamen, en Hij zong de
Lofzang. Ik geloof niet dat zijn lijden en kruisdood mij ooit
dichter op het lijf zijn gekomen dan afgelopen Goede
Vrijdag: in mijn plaats, in mijn plaats, in mijn plaats.
Liefde Gods, die elk beminnen hemelhoog te boven gaat.
Inderdaad, Christus Centraal.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden