Belastingplan 2016: kleine verbetering voor ouderen, nog veel werk aan de winkel

Het Belastingplan 2016 is door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer vergadert er deze week nog over, maar dat zal niet meer leiden tot aanpassingen. De reparatiewet van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën biedt ook oppositiepartijen D66 en CDA voldoende ruimte om zich in de Eerste Kamer achter het plan te scharen. Het plan voor €5 miljard belastingverlichting voor werkenden en op termijn 35.000 nieuwe banen heet in Den Haag een steuntje in de rug voor de economie. De PCOB constateert dat de koopkracht van ouderen ten dele is gerepareerd, via de ouderenkorting en het heffingsvrije vermogen. Dat zijn goede resultaten van onze lobby en inzet. Wel vindt de PCOB het teleurstellend dat het kabinet veel wensen niet heeft ingewilligd. In 2016 is er nog veel werk aan de winkel.

Dit najaar heeft de PCOB zich – samen met andere ouderenorganisaties – sterk gemaakt om de positie van ouderen te verbeteren. Dat begon op Prinsjesdag en werd voortgezet bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de behandeling van het Belastingplan 2016. Kabinet en parlement ontvingen diverse brieven van de gezamenlijke ouderenorganisaties.

500 reacties van leden
Leden reageerden massaal toen de PCOB hen uitnodigde te reageren op de Kabinets-voornemens. Bij het verenigingsbureau kwamen honderden e-mails en tientallen telefoontjes binnen. Een kleine 500 reacties maakten duidelijk dat ouderen vinden dat de €5 miljard lastenverlichting ten goede zou moeten komen aan iedereen en niet alleen aan werkenden. Daarnaast werd opnieuw duidelijk dat veel ouderen te maken hebben met een stapeling van kosten, zeker de mensen die te maken hebben met zorgkosten als gevolg van ziekte en/of fysieke beperking.

Veel PCOB-leden begrijpen niet dat enerzijds in de Troonrede als uitgangspunt werd geformuleerd dat alle Nederlanders iets gaan merken van het economisch herstel, terwijl anderzijds nu blijkt dat in dit plan gepensioneerden er maar beperkt financieel op vooruitgaan. Ook melden leden schrijnende situaties, waarbij zorgkosten onder het nieuwe gemeentelijk beleid dusdanig zijn toegenomen dat zij geen financiële ruimte meer overhouden.

Vijf voorstellen voor koopkrachtverbetering
De afgelopen acht jaren hebben ouderen de koopkracht zien dalen, stelt ook het kabinet vast. De PCOB en collega-ouderenorganisaties vroegen dit najaar aandacht voor vijf concrete voorstellen om de koopkracht van ouderen te verbeteren:

  • Verhoog de ouderenkorting structureel (dus niet alleen in 2016).
  • Verhoog het heffingsvrije vermogen voor AOW-gerechtigden naar €50.000 met ingang van 1 januari 2016.
  • Maak de afschaffing van de ouderentoeslag voor huishoudens met een laag inkomen ongedaan.
  • Verbeter de positie van ouderen die te maken hebben met zorgkosten; houd de huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag inkomen betaalbaar.
  • Maak ook voor 2016 een stapelingsmonitor waarin de verschillende maatregelen van rijk maar ook van gemeente zichtbaar worden.

We kunnen nu de balans opmaken van deze gezamenlijke inspanningen.

Resultaat: ouderenkorting omhoog
Vanaf 2017 is structureel €100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt bovenop de tussentijds al gerealiseerde intensivering van de ouderenkorting met eveneens €100 miljoen. Met beide intensiveringen wordt een deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 structureel. Die verhoging komt met name ten goede aan ouderen met een AOW-pensioen en een klein aanvullend pensioen. Na de verlaging uit het belastingplan 2015 is de conclusie dat hier deels een eenmalige reparatie in 2016 en deels een structurele reparatie in 2017 is gerealiseerd.

Resultaat: heffingsvrij vermogen
Wens van de PCOB was om het vrijgestelde vermogen in box 3 te verhogen naar €50.000. En met reden: als het heffingsvrije vermogen blijft staan op €21.437 is het rechtstreekse gevolg dat ouderen met AOW en een spaartegoed op de bank niet meer in aanmerking komen voor huur- en/of zorgtoeslag. In de laatste wijzigingen wordt het heffingsvrije vermogen ook voor ouderen verhoogd met €3.000 en komt daarmee op €24.437. Daarmee beoogt het kabinet zo veel mogelijk te voorkomen dat ouderen die als gevolg van de ouderentoeslag in box 3 in 2015 nog recht hadden op huurtoeslag, dat recht in 2016 als gevolg van het afschaffen van de ouderentoeslag verliezen, waarna dat recht in 2017 als gevolg van verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 naar €25.000 weer zou herleven.

Alert op verhoogde grens huurtoeslag
De meeste mensen hebben echter in december al hun aanvraag huurtoeslag 2016 gedaan, terwijl nu de grens verhoogd is. Staatssecretaris Wiebes heeft het parlement toegezegd dat de Belastingdienst deze mensen zo spoedig mogelijk hierover informeert. De PCOB adviseert ouderen die dit betreft hier ook alert op te zijn. De huurtoeslag missen, zou jammer zijn. Voor hulp of advies kunt u terecht bij de Belastingservice of uw Huba.

Kleine stapjes
De PCOB is tevreden met de uitkomst van deze onderdelen in het Belastingplan. Het zijn kleine stapjes in de goede richting. Tegelijk stellen we vast dat ook op deze onderdelen onze wensen niet volledig gehonoreerd zijn en dat onze overige wensen niet zijn ingewilligd. Onder aan de streep is de conclusie dat de koopkracht van ouderen dit jaar ten dele gerepareerd wordt en er nog steeds groepen ouderen zijn die vrijwel niet kunnen rondkomen, zeker als zij te maken hebben met zorgkosten.

Werk aan de winkel
Dat betekent dat er in 2016 werk aan de winkel is. De agenda daarvoor begint vorm te krijgen. De PCOB en collega-ouderenorganisaties Unie KBO, NOOM, NVOG en KNVG hebben daartoe in december overleg gehad met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het overleg krijgt in het nieuwe jaar een vervolg, waarin de PCOB erop aandringt dat er meer gedaan kan worden. De koopkracht van senioren dient verder gerepareerd te worden en er ligt een opgave in de bestrijding van de werkloosheid onder 55 plussers. De minister bood aan daarover in gesprek te gaan. De PCOB pakt samen met de andere ouderenorganisaties die handschoen op.

<< Vorige pagina