Aandachtspunten voor de politieke partijen in Groningen

14 jul 2021 Groningen

De komende jaren vindt er een verschuiving van de leeftijdssamenstelling van de bevolking plaats. Mensen leven langer, het aantal 100- jarigen neemt toe. De babyboomgeneratie valt in zijn geheel onder deze categorie. Het aantal ouderen boven de 65 jaar zal toe gaan nemen in onze gemeente.
Dat vereist een gedifferentieerd ouderenbeleid; wat goed is voor de 60- plusser hoeft niet te gelden voor de 90- of 100- jarigen.

Vrijwilligers en mantelzorgers

60% van al het vrijwilligerswerk wordt gedaan door ouderen. Veel 60- plussers zijn mantelzorgers voor hun ouders. Hier profiteert de samenleving van. Ter wille van de continuïteit en de efficiency moeten organisaties die deze ontwikkeling bevorderen, zoals Humanitas, de WIJ-teams, maar ook de Ouderenorganisaties, de nodige ondersteuning krijgen in het faciliteren van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Armoede en inkomen

Door de opeenstapeling van kortingen en eigen bijdragen dreigt het inkomen van veel ouderen- en niet alleen van hen- onder de armoedegrens te komen. Armoede belemmert deelname aan de samenleving en leidt daardoor tot eenzaamheid en isolatie.
Het inkomen van mensen met hoge zorgkosten en AOW met een heel klein pensioentje en mensen met een onvolledige AOW moet worden aangevuld, juist om participatie mogelijk te maken. Wanneer dit niet gebeurt gaan mensen zorg mijden en bezuinigen op noodzakelijke dingen, zoals bijvoorbeeld een warme maaltijd, met alle gevolgen van dien. Het extra geld voor armoedebestrijding uit het Gemeentefonds zou voor deze doelgroep moeten worden geoormerkt.

Zorg en Welzijn

Er gaat veel aandacht naar de jeugd en de studenten in onze stad, maar de zorg voor een kwetsbare groep ouderen mag niet worden verdrongen.
Laagdrempelige en goed bereikbare activiteiten waar ook mensen met een laag inkomen aan mee kunnen doen, evenals een groot en gevarieerd aanbod van sociaal en cultureel werk, is essentieel. Helaas waren vanwege de covid- epidemie veel van deze activiteiten de afgelopen tijd niet mogelijk; we hopen dat deze spoedig weer kunnen worden opgestart.
Er moet aandacht zijn voor het feit dat veel thuiswonende ouderen vanwege verlies van gezondheid en vrienden dreigen te vereenzamen. Dit is een groot probleem voor de toekomst. Het open stellen van buurthuiskamers door bijvoorbeeld WIJ- teams en instellingen voor ouderenzorg in de wijken kan hierbij helpen, evenals het organiseren van koffie- ochtenden of thee- middagen, in samenwerking met in de wijk aanwezige verpleeg- of verzorgingshuizen door het regelen van een dagelijkse maaltijdvoorziening. Veel, vooral oude ouderen, koken niet meer voor zichzelf en vinden kant-en-klaar maaltijden te duur of niet lekker.
Graag zien we de vrijwillige ouderenadviseur weer terug komen. Het zou goed zijn wanneer ouderen boven de 75 jaar jaarlijks thuis kunnen worden bezocht, om ze te adviseren, maar ook om problemen tijdig te signaleren, zodat verder afglijden kan worden voorkomen.
Tot voor enige jaren kregen de 75+-ers een papieren Seniorenwijzer in de bus; die zien we graag terugkeren. Dit is vooral van belang voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn en voorziet zo in een behoefte.
Zieke ouderen blijven zolang mogelijk thuis. De inzet van goed opgeleid verpleegkundigen en vrijwilligers is van groot belang. Dementie zal toenemen omdat de mensen steeds ouder worden.
We denken ook aan zo nodig tijdelijke opvang na een ziekenhuisopname in een hostel, zolang men zich nog niet voldoende thuis kan redden of mantelzorg daar ontbreekt. Soms is het ook voor professionals moeilijk om adequate zorg te verlenen; de oorzaak ligt vaak in de verschillende potjes waaruit de zorg moet worden betaald. Ons advies: de schotten moeten weg!

Huisvesting

Goed wonen is een voorwaarde voor welzijn. Goed wonen kan voortijdige behoefte aan zorg voorkomen en is daarmee kostenbesparend. Dat is vooral belangrijk in een tijd dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden.
Voor ouderen is een goed toegankelijke en doorgankelijke woning essentieel, met de nabijheid van zorg en voorzieningen. Bestaande panden kunnen beter worden benut door voorzieningen aan te brengen die het pand levensloopbestendig maken, maar wat niet in alle woningen mogelijk is. Men moet dan tijdig verhuizen.
Burgerinitiatieven, nieuwe woonvormen, meer- generatiewoningen etc. verdienen ondersteuning. Een kwalitatief goede woning is prachtig, maar zonder voorzieningen in de buurt, zoals winkels, huisarts, apotheek etc. is men daar niet heel blij mee. Voor ouderen, zeker als men niet meer super- mobiel is, is welbevinden minstens zo belangrijk.
Er is een groep ouderen die wel zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen, maar er zal altijd een groep ouderen zijn die er de voorkeur aan geeft om in een ‘verzorgingshuis ‘ te wonen, of wat daarvoor doorgaat. Daar voelt men zich veiliger en is de kans op vereenzaming minder groot.
We denken hierbij ook aan meer- generatiewoningen; sommige ouderen willen graag bij elkaar wonen in wooncomplexen of in hofjes. We zien graag dat de gemeente dit faciliteert en bevordert. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van ouderen.

Oudere huurders met een laag inkomen

Oudere huurders met alleen een AOW- inkomen of iets daarboven hebben vaak het geld niet om te gaan verhuizen naar een geschikte seniorenwoning. Wij stellen daarom voor om jaarlijks een bedrag van € 1.000.000 te reserveren in de begroting in de verhuiskosten van alleen AOW- gerechtigde huurders. De gemeente kan hiervoor een regeling vaststellen voor de daarvoor in aanmerking komende personen met een maximum tot 120 % van het minimumloon. Door op deze manier ook de doorstroming te gaan bevorderen komen er voor huurders met lagere- en middeninkomens meer mogelijkheden om te gaan verhuizen en kunnen zij een huis huren dat bij hen past. Jaarlijkse evaluatie moet wel plaatsvinden.

Verkeer en Mobiliteit

Het stadscentrum moet bereikbaar blijven voor ouderen en gehandicapten, zowel met de fiets als ook met kleine waterstofbusjes of deeltaxi. Meer gelijkvloerse, eventueel bewaakte, fietsenstallingen maar ook buurtfietsenstallingen zijn nodig, niet alleen in het centrum, maar ook op meer drukke plaatsen in de stad, bijvoorbeeld in drukke winkelcentra. Fietspaden moeten goed berijdbaar zijn voor ouderen en mensen met een beperking, niet smal, geen oneffen gedeelten, geen te haakse bochten, maar breed genoeg, vooral vanwege de toename van elektrische fietsen. Ze moeten eveneens goed zijn onderhouden en zonder obstakels. Verkeersvoorlichting en -training voor ouderen zijn nodig. Burgers moeten worden betrokken bij verkeerssituaties en –voorzieningen in de stad en in de eigen wijk.
Verkeershandhaving is zeer noodzakelijk, het bevordert de verkeersveiligheid.
Veel ouderen en gehandicapten maken gebruik van de deeltaxi. Dit vervoer moet door de gemeente goed geregeld zijn; er zijn nog teveel klachten hierover.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden