Jaarverslag over 2020

27 jan 2021 Geldermalsen

31e Jaarverslag   1 januari – 31 december 2020

Afdeling Geldermalsen

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan, dat wereldwijd Covid 19 een bedreiging werd voor de gezondheid met name van ouderen en kwetsbare mensen. Door de vele beperkingen, die opgelegd werden, waren samenkomsten niet meer mogelijk. Het werd een totale lock-down in het voorjaar en aan het eind van het jaar.

Niets vermoedend dat Covid 19 ons ook zou raken, werd de ledenvergadering op 20 februari 2020 gehouden in “D’n Dries”, Klepel 6 te Geldermalsen. Het was een gezellige goed bezochte middag. Helaas werd dit de laatste bijeenkomst met de leden in dit gebouw.

De planning was dat de PCOB-afdeling Geldermalsen tot mei 2020 de maandelijkse bijeenkomsten konden houden in “D’n Dries”

Met de Hervormde Gemeente Geldermalsen werd afgesproken dat we daarna de bijeenkomsten konden verplaatsen naar het nieuwe zalencentrum “De Ontmoeting” nabij de Centrum Kerk. Helaas door Covid 19 is dit nog niet mogelijk geweest.

Bestuursvergaderingen werden ook aan banden gelegd. Het algemeen bestuur heeft 5 keer een overleg gehad, waarvan 1 keer op gepaste afstand in een tuin en 1 keer in “De Ontmoeting”. Veel werd via de mail besproken. Ondanks dat er geen activiteiten waren was het wenselijk dat het bestuur op zoek ging naar een nieuwe penningmeester. Wegens verhuizing was de heer Kees Voorwinden genoodzaakt met het penningmeesterschap te stoppen. Het bestuur is dankbaar dat de heer André Wahl bereid is gevonden dit penningmeesterschap per 1 oktober op zich te nemen. In een overleg met het dagelijks bestuur vond de overdracht plaats en werd er officieus afscheid genomen van de heer Kees Voorwinden en een hartelijk welkom voor de heer André Wahl. Het officiële afscheid en welkom zal op een later tijdstip alsnog plaats vinden.

Voor de lopende zaken kwamen de voorzitter, secretaris en penningmeester 2 keer bij elkaar. Een belangrijk gesprekspunt was: “Hoe houden we contact met de leden”.  Hoe kunnen we juist in deze tijd een lichtpuntje zijn voor onze leden.

Door allerlei acties heeft het bestuur contacten onderhouden met de leden. Reacties waren hartverwarmend en het werd zeer gewaardeerd. 

Het bestuur is dankbaar, ondanks Covid 19, voor al die leden die zich inzetten voor verschillende werkzaamheden voor de PCOB-afdeling Geldermalsen. Denk u eens aan de distributie en bezorgen van het KBO/PCOB magazine met ons eigen blad “Even Bijpraten”. En aan het verwerken van de aangeleverde kopij voor “Even Bijpraten”, zodat het een leesbaar geheel wordt. Het beheer van de website en ledenadministratie De dames van de lief en leed commissie hebben het afgelopen jaar helaas niet de bezoeken kunnen doen, die wenselijk waren.

Ook het verzorgen van de koffie/thee en de zaal klaar maken voor de bijeenkomsten was alleen voor de eerste twee noodzakelijk. Deze dames en de redacteur van “Even Bijpraten” hebben samen met het bestuur zich extra ingezet bij de vele acties die zijn ondernomen.

Allen heel hartelijk dank daarvoor.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                                   Jacky Bertens

Secretaris:                                                   Jenny Verbeek- van Lienden

Penningmeester:                                        Kees Voorwinden tot 1 okt

                                                                       André Wahl vanaf 1 okt

Bestuursleden:                                               

Met een bijzondere opdracht                   Ria van Soelen- van Paassen

Coördinatie Lief en Leed en afsluiting   Adri Keij-Borgstein

van de ledenbijeenkomst                                            

Verslag bijeenkomsten                                Henk Voorhorst

voor “Even Bijpraten”.

 

Ondersteunende diensten

Ledenadministratie:                                 Joke Hokken tot 1 mrt

                                                                       Cees Verbeek vanaf 1 mrt

Redactie EB:                                               Aart Bongers

Drukken EB:                                               Janny Bassa- van Dieren

Distributie KBO-PCOB magazine          Henk Voorhorst
en EB:                                                          dhr. D.H.J. Loorbach

 

Webmaster:                                                 Ad van Wijlen

Financiën

Verantwoording 2019

In de jaarvergadering op 20 februari 2020 legt penningmeester de heer Kees Voorwinden verantwoording af wat betreft de financiën over 2019. Verrassend waren de extra giften die de belastinginvullers hebben ontvangen. Wat een mooie aanvulling voor de afdelingskas van de PCOB.

Een verslag van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw Jeannet Tap en mevrouw Joke Hokken hebben alles in orde bevonden, derhalve wordt décharge verleend. Mevrouw Rieneke van Gelderen treedt toe tot de kascontrolecommissie, die nu als volgt is samengesteld: mevrouw Joke Hokken en mevrouw Rieneke van Gelderen.

Voorstel verhoging contributie

In de bestuursvergadering van 7 november 2019 is besloten om in de jaarvergadering van 2020 een voorstel te doen aan de leden om de contributie voor echtparen te verhogen van € 46,00 naar € 49,00.  Voor alleenstaanden blijft de contributie € 29,00 waarvan 21,50 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur. Restant € 7,50.

Voor echtparen is het momenteel € 46,00 waarvan € 38,50 wordt afgedragen aan het hoofdbestuur. Restant € 7,50.

De leden gaan hiermee akkoord.

Deelname aan overleg- en bestuursorganen

In januari hebben enkele bestuursleden een kennismakingsgesprek gehad met de gemeente West- Betuwe en Welzijn West- Betuwe. Sinds medio maart hebben er door Covid 19 verder geen externe overleg -en bestuursorganen plaats gevonden.

Informatie:

De afdeling ontvangt structureel informatie van het landelijk KBO/PCOB door middel van nieuwsbrieven per e-mail of app. Informatie die voor de leden van belang kunnen zijn worden in “Even Bijpraten” geplaatst.

Bijeenkomsten en toekomst locatie

Twee bijeenkomsten vonden plaats in “Den Dries”, Klepel 4 te Geldermalsen. Gemiddeld waren er 55 leden aanwezig.

Per 1 mei gaan de bijeenkomsten plaats vinden in zalencentrum “De Ontmoeting” Achter ‘t Veer 20, 4191 AD Geldermalsen. Door Covid 19 is dit nog niet gerealiseerd.

 

Op donderdag 16 januari 2020 werd de bijeenkomst verzorgd door mevrouw Ina Timmer en de heer Arie Niks, die deze middag de lezing “Verliefd, verloofd en getrouwd” verzorgden. Om vast al in de stemming te komen waren enkele trouwjurken en een trouwpak tentoongesteld. Er was zowaar een bruidspaar in ons midden, die onlangs hun 50 jarig huwelijk hadden gevierd en haar trouwjurk hadden meegenomen. Oude trouwfoto’s kon men bekijken. Heel bijzonder waren de oude gelukstelegrammen. Wat een prachtige pronkstukken.

 

Op donderdag 20 februari 2020 was de jaarvergadering met een korte terugblik op de activiteiten van 2019. Ook het financieel jaarverslag ontbrak niet. Het was een gezellige middag met een verrassingsprogramma met o.a. muziek en zang en een quiz.

Ook nu was de zaal goed gevuld en konden de leden genieten van een drankje en een hapje. Voor de heer Aart Bongers was er een extra verrassing.

 

Huldiging:

De heer Aart Bongers werd benoemd tot erelid bij de PCOB, afdeling Geldermalsen. Een oorkonde en speldje werd hem uitgereikt door de voorzitter mevrouw Jacky Bertens.

Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor al die werkzaamheden die Aart verricht heeft en nog doet.

18 jaar voorzitter en daarnaast ook nog een tijd de functie van secretaris. Belasting invulhulp en de coördinatie daarvan en niet vergeten de redactie van ons eigen blad ”Even Bijpraten”.

Voor deze twee laatste diensten blijft Aart zich nog inzetten.

Bustochten en extra uitje 

Helaas door Covid 19 hebben er geen bustochten plaats kunnen vinden.

Acties: 

Mei: de leden ontvingen een kaart met een bemoedigende tekst en mooie foto’s van de bloeiende Betuwe.

 

Juni: De leden werden verwend met een bakje overheerlijke kersen en een zomergroet kaart,

 

December: Voor Sint kregen de leden een chocoladeletter met een gedicht.

Natuurlijk was er ook contact met de leden voor Kerst en werden zij verwend met een banketstaaf en kerstkaart

Deze acties werden gemeld bij de landelijke KBO/PCOB en geplaatst in het landelijk magazine, facebook en op de website. Tevens werden de acties  met een foto vermeld in het plaatselijk krantje West Betuwe.

 

KBO/PCOB magazine en Even Bijpraten

De leden ontvingen 10 keer per jaar het landelijk KBO/PCOB magazine en “Even Bijpraten”

Tot en met maart was de uitgaven van “Even Bijpraten” zoals gewend in een boekvorm. Wegens privé- omstandigheden van de drukker werd vanaf april “Even Bijpraten” als nieuwsbrief uitgebracht.

Belastinginvulhulpen.

Ondanks Covid 19 hebben zich ook dit jaar 8 personen – 6 leden van de PCOB en 2 leden van de KBO – weer ingezet als vrijwilliger om senioren te ondersteunen met het invullen van de belastingformulieren.

Twee dagen werd zitting gehouden in De Pluk bij de Stichting Welzijn West Betuwe en daarnaast werd een groot aantal mensen thuis bezocht. In totaal zijn ongeveer 200 belastingformulieren ingevuld. Wij zijn zeer dankbaar voor de giften die wij van deze cliënten ontvingen. Hierdoor kon een kleine reserve worden gevormd om iets extra’s te financieren.

 

Aantal leden per 31 december 2020

198

Nieuwe leden: 6

Opzegging: 3

In verband met verhuizing naar een zorginstelling  

Overlijden: 9

Helaas moesten we van enkele leden afscheid nemen door overlijden

De toekomst

De bijeenkomsten werden goed bezocht, gemiddeld 50 tot 55 personen. Ons streven is om gezellige en/of informatieve middagen te organiseren.

Wij hanteren hierbij drie kerntaken:

Belangenbehartiging: met als aandachtsveld zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit, educatie en de plaats van de levensbeschouwing in onze samenleving.

Participatie: het behouden en versterken van een volwaardige plaats voor mensen van 50 jaar of ouder in onze samenleving.

Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociaal-culturele ontmoeting en activiteiten in onze afdeling Geldermalsen.

Netwerk: Het bestuur heeft het streven om in 2021 met de gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk structureel overleg te hebben.

Het bestuur probeert hierbij steeds uit te dragen dat solidariteit en omzien naar elkaar van groot belang zijn.

 

Januari 2021

Jenny Verbeek- van Lienden

Secretaris

 

 
 
 
 
 
 
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden