Rabo Club Support

Wij doen ook mee aan

Voor de Rabo ClubSupport stelt de RABO bank geld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij de RABO bankieren.
Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club/vereniging een financiële ondersteuning ontvangt.
Kortom jouw stem is geld waard, dus stem en steun onze PCOB.

Stemmen: Van 5 tot en met 27 september voor Rabo LEDEN.

Stemmen doe je op

www.rabo.nl/clubsupport, of op je Rabo app.     en kies dan voor PCOB Wierden

Het houdt in dat je een betaalrekening moet hebben bij de RABO bank.

Vanaf 3oktober zijn de uitreikingen en horen alle “clubs” welke financiële ondersteuning ze krijgen.

Zegt het voort

Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen:
Leden vanaf 12 jaar mogen al mee stemmen.
Elk lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.
Hoe meer stemmen op de PCOB Wierden worden uitgebracht, des te hoger de te ontvangen bijdrage alsbesteding voor de PCOB.

Door het uitbrengen van een stem als lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en
in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport.

Nieuwsbrief KBO-PCOB Leiderdorp juli/augustus 2022

afdeling Leiderdorp

 

Secretaris KBO-PCOB: Marianne van der Bijl-Kamphuis

Laan van Berendrecht 290 2352 VP  Leiderdorp  071 589 71 10  dmvdbijl@ziggo.nl

 

Penningmeester KBO: Wim Rijsbergen Penningmeester PCOB: Margriet Kapteyn-Besemer

Van Alphenplein 92  2353 CN Leiderdorp Van Effendreef 22  2353 BN Leiderdorp

071 523 89 17   w.rijsbergen1@kpnplanet.nl 071 589 23 15  mkapteyn.besemer@gmail.com

NL65 INGB 0000 1309 64  KBO Afd. Leiderdorp NL36 INGB 0005 2760 75  PCOB Afd. Leiderdorp

 

Nieuwsbrief juli/augustus 2022

 

Terugblik lezing Leiderdorps museum

Op 24 mei hield de heer Bob Reidsma, voorzitter van het Leiderdorps museum, een interessante lezing over het ontstaan van ons dorp. Leiderdorp is ouder dan Leiden. De geschiedenis van Leiderdorp begint in de 8ste eeuw, de Romeinse tijd onder de naam ‘Leithon.’ In de 10e eeuw stonden er al boerderijen rond het riviertje de Leitha, een zijriviertje van de Rijn. In de middeleeuwen werden er diverse kastelen gebouwd. Leiderdorp strekte zich uit tot aan de Burcht in Leiden. De heer Reidsma vertelde ons nog heel veel meer. Wilt u meer weten, breng dan eens een bezoek aan ons Leiderdorpse Museum.

 

Verslag boottocht over de Drecht en de Does door onze leden Thea en Hans Duiser

Nog vers in ons geheugen ligt de prachtige boottocht die wij op vrijdag 17 juni jl maakten over de rivieren en kanalen door het veengebied van midden-Zuid-Holland. Een mooiere dag hadden de bestuurders van KBO/PCOB Leiderdorp niet kunnen uitzoeken. Een vrijwel onbewolkte hemel, een zomerse temperatuur en weinig wind was ons deel op deze tocht die begon vanaf de Zijldijkkade van Leiderdorp.

Om elf uur meerde MPS De Rijnstroom van Rederij van Hulst aan, waarna wij aan boord werden gehesen door een behulpzame bemanning. Vrijwel alle beschikbare plaatsen (90) werden bezet door onze leden en enkele “buitenstaanders”. Buitenzittenden waren er ook, want 19 personen, waaronder wij, genoten van de buitenlucht op de glad geverniste maar wat harde houten banken op de achterplecht. Een opvallende verschijning was daar een dame gekleed in een fraai blauw broekpak.

De tocht voerde ons eerst langs de industriewijk van Leiderdorp. Daarna ging het linksaf, de Rijn op, onder welbekende bruggen door en over de verdiept gelegde rijksweg A4. Zodoende keken we eens van een andere kant op Leiderdorp.

Bij de monding van Does aangekomen, ondervonden we helaas vertraging omdat de kapitein het schip aan de wal moest leggen om een van de passagiers, die onwel was geworden, aan een ambulance over te dragen [red.: gelukkig bleek in het ziekenhuis dat mevrouw door een vochttekort onwel was geworden. Na een infuus en veel drinken was ze ‘s avonds weer gezond en veilig thuis, met een bloemetje van het bestuur voor de schrik]. De vertraging had ook consequenties voor de passage onder de Doesbrug, aangezien de brugwachter niet op ons had gewacht. Maar toen we eenmaal onder deze brug waren gevaren lag een schitterend landschap voor ons. Bijzonderheden hiervan vernamen wij van de kapitein: een nog steeds inklinkend veen, eeuwenoude molens van allerlei soort, met eigenaars die of RK of Protestant waren wat je aan de kleur kon zien, wieken met extra zeilen, wipmolens die met behulp van kettingen op de wind konden worden gezet. Goede opmerkers zagen ook een “zwaluwwand” en de grotendeels afgebrande kerk van Hoogmade.

Hierna verwijdde zich de rivier tot een meer, we bereikten de Wijde Aa en aansluitend het Braassemermeer. Daarna verder noordwaarts, langs Oude Wetering, waarbij een aldaar geboren en getogen deskundige [red.: namelijk PCOB-voorzitster Ellis Groothoff] ons wees op gevels van o.a. oude kerken. Inmiddels waren wij voorzien van lekkere soep, een paar broodjes en drankjes.

Nu sloegen we rechtsaf de Drecht op, een gegraven veenkanaal, en passeerden Leimuiden. Een nog te repareren brug belette ons nog veel verder te gaan, zodat op een geschikte (brede) plek moest worden gekeerd.

Daarmee begon de terugreis, over de Ringvaart van de Haarlemmermeer (-5 m NAP) waarvan de kapitein ons wist te vertellen dat die in minder dan 5 jaar was drooggelegd met behulp van 3 gemalen. Dan linksaf de Kaag op, waarvan wij aanvankelijk de Kever bevoeren en daarmee het Kaageiland aan onze rechterkant hielden.

Omstreeks vier uur werd iedereen met gepaste voorzichtigheid weer aan wal gezet. Maar tevoren was de ons door de kapitein verschafte kennis nog even door hem getest.

Volgens ons zal niemand met een onvoldaan of hongerig gevoel terugzien op deze mooie tocht. Toch zullen wellicht enkelen, zoals wij, er nog wel een flinke nadorst en ook hier en daar op de huid roodverbrande plekken aan hebben overgehouden. Wat dit laatste betreft: helaas, eigen schuld!

Veel dank aan onze bestuurders, die ons dit leuke “uitstapje” aanboden!

 

Telefonisch contact tegen eenzaamheid

Blijf niet zitten met je verhaal, maar vraag om een gesprekspartner die luistert. Praten lucht op. KBOPCOB heeft speciaal getrainde vrijwilligers die graag hun tijd beschikbaar stellen om naar u te luisteren. Schroom niet en bel hiervoor naar de Servicetelefoon, bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 13 uur. De vrijwilligers kijken of er een gesprekspartner in uw omgeving is voor een persoonlijk huisbezoek of een telefonisch gesprek.

Een andere mogelijkheid is de Landelijke Luisterlijn van Sensoor, bereikbaar 24 uur per dag via 0900 0767.

 

Verplichte indiening belastingaangifte inkomstenbelasting

Wanneer u een brief hebt gekregen van de belastingdienst met een verzoek tot het doen van belastingaangifte voor mensen met een klein inkomen, bent u verplicht om aangifte te doen. Het verzoek is dus niet vrijblijvend. Reageert u niet op het verzoek, dan riskeert u een boete. Deze boete zal steeds verhoogd worden als u opnieuw niet op het verzoek reageert. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan even contact op met Wim Rijsbergen (071 523 8917).

Programma activiteiten tweede helft 2022

Tenzij anders vermeld bij de activiteit, is de aanvang van de middagen om 14:30 uur, inloop vanaf 14:00 uur en het entreegeld is € 3,00 p.p. (niet-leden € 5,00).

 

Koffie-ochtend bij Holle Bolle Gijs buitenterras Winkelhof, dinsdag 9 augustus

Vanaf 10:30 uur zijn wij welkom op het terras bij Holle Bolle Gijs, net als vorig jaar. U kunt weer eens genoeglijk bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee en een heerlijk stuk appeltaart. En na verloop van tij ontvangt u een tweede kopje koffie of thee.

Voor deze activiteit vragen wij van ieder lid een bijdrage van € 5,00, niet-leden betalen € 7,00, liefst gepast betalen. U kunt zich voor deze activiteit opgeven bij Marianne van der Bijl, tel. 071 589 7110.

 

Onderwijs vroeger en nu Scheppingskerk, dinsdag 20 september

De heer Gerard Leijsen heeft 40 jaar gewerkt in het christelijk lager en basisonderwijs, als onderwijzer en schooldirecteur. Met veel beelden gaat hij in op het onderwijs vóór 1800, de schoolstrijd, aap-noot-mies, oude schoolplaten, handwerken, rapporten en nog heel veel meer. Een heel leuke en leerzame middag!

 

Paddenstoelen Scheppingskerk, donderdag 20 oktober

Als de dagen weer korter worden, het buiten vochtiger en kouder wordt en de blaadjes gaan vallen, is het feest voor de paddenstoelen in het bos. De heer Van Dijk wijdt ons in in de vele mooie en minder mooie, eetbare of (zeer) giftige soorten in de natuur.

 

Begrotingsvergadering Scheppingskerk, donderdag 17 november

Tegen het einde van het haar presenteren de penningmeesters altijd in een korte ledenvergadering hun begrotingen voor het komende jaar. Daarbij wordt ook altijd de contributie voor dat nieuwe jaar vastgesteld.

Als we deze noodzakelijke besluiten genomen hebben, gaan we aan de koffie of thee en daarna is het traditie om het met een leuk spel nog gezellig te maken.

 

Kerstviering Kerk De Goede Herder, donderdag 8 december

Na enkele stille jaren door corona, zullen we op 8 december weer een gezellige en sfeervolle Kerstviering met elkaar hebben in het feestelijk versierde atrium van de Goede Herder. Harpiste Regina Ederveen verzorgt de muzikale omlijsting, er zal natuurlijk een hapje en een drankje zijn en nog veel meer. Nadere informatie vindt u in een volgende nieuwsbrief.

 

Geef licht,

Geef alles wat je hebt,

Geef de liefde een gezicht.

 

(Stef Bos)

paasgroet

de paasgroetvan 2022 voor de leden van onze afdeling

In de KBO-nieuwsbrief van mei 2022

Algemene ledenvergadering 25 mei.
Na 2 jaar Corona is er eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering!!
Die is op woensdagmiddag 25 mei 14.00 uur in het Titus Brandsma Huis (Bonifatiuskerk)

Agenda
01 Opening.
02 Jaarverslag Bestuur 2021 (zie nieuwsbrief april of mei 2022)
03 Financieel jaarverslag 2021 (zie nieuwsbrief april of mei 2022)
04 Verslag Kascommissie 2021 en vaststellen Kascommissie 2022
05 Begroting 2022 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)
PAUZE
06 Toelichting bestuur m.b.t. voorgenomen opheffing of fusie van KBO Leeuwarden.
07 Besluit leden over opheffing of fusie van KBO Leeuwarden.
08 Vervolgtraject m.b.t. opheffing of fusie van KBO Leeuwarden.
09 Rondvraag.
10 Sluiting.

Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van maart 2022.

Zie de KBO Nieuwsbrief   van mei 2022

In de PCOB-nieuwsbrief van maart 2022

Bevrijding overheerst

“Enerzijds een opluchting, anderzijds is Corona niet mee weg te denken uit onze samenleving. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid zullen moeten blijven oppassen voor een mogelijke besmetting. Maar wat mij betreft overheerst de bevrijding.”, aldus Gerrit Krol, vorozitter.
Voor de volledige tekst zie de nieuwsbrief van maart 2022.

EN VERDER

  • Notulen van de ledenvergadering van 22 februari 2022
  • Het indrukwekkende verhaal van een oud-vluchteling uit Afganistan
  • Lief en Leed
  • Vooraankondiging Middagreis naam het openluchtmuseum ‘Het Hoogeland’. Nagekomen bericht: De reis is op dinsdag 17 mei 2022 en bedraagt € 55 p.p.

Nieuwsbrief
Zie de nieuwsbrief van maart 2022

Reageren? Graag
Heb je tips of tops voor de PCOB Leeuwarden geeft het door. Dat kan via de voorzitter Gerrit Krol, de secretaris Douwe Wagenaar denewagenaar@lijbrandt.nl of via pcobleeuwarden@gmail.com

 

Ledenvergadering 8 maart 2022

De ledenvergaeroing in februari konniet doorgaan. Maar toen de coronamaatregelen dusdanig werden versoepeld heeft het bestuur besloten om om een ingelaste vergadering te houden op a.s. 8 maart 2022

Deze middag zal, zoals vanouds,  weer  plaatsvinden in het Centrum van 14.30 uur toe 16.30 uur. 

Mevr. Marie-Anne Harder uit Workum zal deze middag voor een lezig houden onder de titel:

De geschiedenis van de domineesvrouw

Mevr. Harder is historicus met een speciale belangstelling voor de Friese kerkgeschiedenis.

Nieuwsbrieven

Van de voorzitter: “Wij kunnen weer bij elkaar komen…”

Wij kunnen weer bij elkaar komen voor een bijeenkomst. Eindelijk kan het weer, mits de corona geen roet in het eten gooit. Mooi dat dit weer kan na 19 maanden geen bijeenkomsten. Wij zien er naar uit. In de uitnodiging staat meer informatie; wel willen we graag dat u zich opgeeft! Dit was niet gebruikelijk, maar de eerste keer willen we toch wat extra’s doen, vandaar het verzoek om u op te geven.
Wat veel mensen stoort is de verharding ten opzichte van de politie, samenleving en hulpdiensten. Wanneer je degenen ziet die gewelddadig demonstreren, ook tegen coronamaatregelen, dan vraag ik me af waar ze mee bezig zijn. Ook de voetbalrellen is iets dat volledig uit de hand loopt. Toch even een mooie opmerking van de voorzitter van de politiebond. Hij gaf aan dat de manier waarop het debat in de tweede kamer wordt gevoerd een slecht voorbeeld is voor de bevolking. Iets dat ik volledig onderschrijf. Ik denk wel eens, waar zijn onze christelijke normen en waarden. Ook al ben je het niet met elkaar eens, je kunt wel op respectvolle manier met elkaar omgaan. Op zo’n manier geef je wél het goede voorbeeld.
Pas zag ik bij Op1 een debat over corona waarbij de voorzitter van de SGP uit Staphorst aanwezig was. Natuurlijk geen voorstander van inenten uit geloofsovertuiging, maar van beide kanten, de voor- en tegenstanders, ging men wel respectvol met elkaar om. Voor mij een verademing dat het zo ook kan.
In mijn voorwoorden betrap ik mij er soms op dat ik niet mag vergeten dat er in het woord PCOB ook een C zit. Dat is immers wel een belangrijke doelstelling in ons leven. Niet vergeten dat Christus voor ons is gestorven. Blij zijn dat we dit mooie geloof mogen belijden. Luisteren naar en lezen in Gods woord. Ik wens iedereen deze liefde toe.

Jan Duinkerken

Nieuwsbrief augustus 2021

 

P C O B

AFDELING DINXPERLO

Opgericht 20 oktober 1992

  Augustus 2021 nr. 6

 
BELANGENBEHARTIGING VAN SENIOREN

 

 Zonder liefde ben je nergens 

Al kon ik nog zozeer

in prachtige preken

mijn redes afsteken

en wist wijze woorden op ieder gebied

maar had de liefde niet

dan was het toch meer

wat tromgekletter

gezwets en geschetter

had ik de liefde niet.

 

Al blies ik trompet

hoog van de toren

al zong ik in koren

de sterren van de hemel, het hoogste lied,

maar had de liefde niet

dan klonk het toch net

als toeters en bellen

ik had niets te vertellen

had ik de liefde niet

 

Zonder liefde ben ik nergens

zonder jullie stel ik niets voor.

Had ik jullie niet bij me

dan ging ik er aan onderdoor.

Want liefde is echt

en liefde is aardig

is open, oprecht

en eerlijk, rechtvaardig.

’t Is liefde die ziet

hoe opnieuw te beginnen,

die ieder verdriet

ook de dood kan overwinnen.

                bij 1 Korintiërs 13.  Karel Eykman

 

Zekerheid   of twijfel

Wellicht hebt u ook enigszins verbaasd gekeken naar het plaatje op de voorkant van dit boekje. Verbaasd was ik wel toen ik op internet zocht naar een passend plaatje en daarbij de letters p c b o  invulde. Het eerste wat ik te zien kreeg was deze afbeelding.

Wat moet ik hiermee, want ik kan het nog steeds niet koppelen  aan onze PCOB.

Misschien kunt u dat wel en dan hoor ik graag wat u hiervan denkt of weet.

 

Toch zag ik er na een poosje wel een beetje symboliek in met name voor de situatie waarin we nu met z’n allen verkeren. Wat bedacht ik dan wel:  corona verliest langzamerhand terrein en we  kunnen ons weer wat meer veroorloven. Laat ik het zo zeggen : de molen met activiteiten van de PCOB mag weer gaan draaien en biedt ons weer kansen op fijne, informatieve middagen.

Maar terwijl ik dit schrijf, bedenk ik ook dat we toch een rare zomer hebben gehad met wat wel en niet kon en wel of niet goed uitpakte. Het ene moment al heel lage besmettingscijfers en een paar weken later weer dik boven de tienduizend. Dus….. onzekerheid blijft over wat we wel of niet op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren.

Als bestuur kijken we uit naar een gezellige middag met verhalen over hoe u de coronatijd hebt beleefd. We begrijpen dat die verhalen heel verschillend kunnen zijn.  Veel mensen zijn ernstig ziek geweest en anderen hebben zelfs te maken gehad met overlijden van familieleden of vrienden. Maar we zijn ook benieuwd of u op een leuke,  bijzondere manier of misschien wel heel creatief de afgelopen maanden hebt doorgebracht.

 

Maar nogmaals, het is nog steeds niet zeker dat we weer een fijne middag kunnen organiseren.

 

In een blad voor diakenen van de PKN las ik het gedicht dat u op pagina 10  kunt lezen. Kunnen vertellen over wat we meemaakten de laatste tijd is belangrijk, maar luisteren en meeleven is misschien nog wel belangrijker.

Goede groet,                                      Henk Wassink

 

 U i t n o d i g i n g

     dinsdag 21 september in het Kerkelijk Centrum

                             aanvang  14.30 uur.

Jawel, het bestuur heeft , na het beluisteren van de persconferentie van 13 augustus j.l.  van minister-president  dhr. M. Rutten, besloten om u na meer dan een jaar weer uit te nodigen voor een bijeenkomst.

Deze bijeenkomst  / uitnodiging geldt alleen voor leden  van de PCOB afdeling Dinxperlo.

 

Bovendien stelt het bestuur een paar voorwaarden voor als u wilt komen:

  • In de grote zaal van het K.C. willen wij maximaal 40 gasten ontvangen + de bestuursleden.
  • Telefonisch aanmelden is nodig. U kunt dat doen bij Dick Keuper , 0315 65 18 30

           mobiel  06 308 598 68   en bij

           Gerrit Nijeboer, tel. 0315  65 32 13.

 Aanmelden kan t/m 18 sept.

  • Wij mogen het niet aan u vragen, maar we stellen het op prijs dat u wel gevaccineerd bent als u komt en bovendien geen gezondheidsklachten hebt die kunnen duiden op corona.
    • VOL IS VOL

 

Het programma is vooral gericht op ontmoeting en gezellig gesprek  en   op een verrassende opdracht die te maken heeft met de 20e eeuw.

 

N.B. Het is natuurlijk mogelijk dat de bijeenkomst niet door mag gaan. In dat geval wordt u door het bestuur tijdig geïnformeerd.

 

LIEF EN LEED.

Gelukkig kunnen we weer mensen bezoeken, al houden we nog wel afstand. Allereerst moet ik nog melden dat Mevr. Woertman-Meinen op 31 mei vrij plotseling is overleden op de leeftijd van bijna 74 jaar ze woonde aan de Nieuwstraat 64. Dhr. Hagers overleed op 5 juni op de leeftijd van 90 jaar, hij woonde aan de Bosmanslaan 57. De laatste maand van zijn leven verbleef hij in een verpleegtehuis in Groningen in de buurt van zijn dochter. Verder hebben er leden te kampen met ziekte. Dhr. Lammers heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen evenals Dhr. Westerhof uit de Heurne en Dhr. Diersen uit Breedenbroek. Ook mevr. Veerbeek-Deunk is in het ziekenhuis geweest, ze is nu thuis aan het revalideren. Mevr. Böhme heeft in mei haar heup gebroken en er zijn complicaties. Op dit moment verblijft ze in een revalidatiecentrum in Enschede in de buurt van haar dochter.  We wensen hen allemaal kracht voor een voorspoedig herstel toe, De volgende echtparen hebben in juli een huwelijksjubileum gevierd. Mevr. en Dhr. Nijeboer-Schreurs hebben op 7 juli hun 55 jarig huwelijk gevierd en op 14 juli Mevr. en Dhr. Diersen-Vreeman hun 60 jarig huwelijk. Op 5 augustus vierden Mevr. en Dhr. Wildenbeest-Jentink  hun 55 jarig huwelijks jubileum en op 9 augustus Mevr. en Dhr. Herngreen-Jue hun 60 jarig huwelijk. Al deze paren van harte gefeliciteerd namens de PCOB. Dan willen we ook even  stil staan bij de verjaardagen van de 80 plussers. Dhr. Diersen mocht op 3 juli zijn 85 ste verjaardag vieren en de Dhr. Keuper { ons bestuurslid } op 23 juli zijn 80 ste verjaardag. Haar 94 ste verjaardag mocht Mevr. Veerbeek-Luijmes vieren op 4 augustus. Al deze jarigen ook van harte gefeliciteerd. In lief en leed wensen we al deze bovengenoemde personen  Gods nabijheid en zegen toe. 

Gerda Keuper en Annie Veerbeek. 

 

 Rijbewijs verlengen

Voor een afspraak met de keuringarts kunt u contact opnemen met dhr.   Jan Meijnen, tel. 0543-476513, e-mail  a.meijnen@kpnplanet.nl

Keuringen worden elke maand gehouden in

Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.

De kosten voor de keuring bedragen € 25,00.

De datums voor de komende maanden in 2021 zijn:

28 aug., 18 sept., 16 okt., 20 nov., 11 dec. 2021

 

 Zet het in uw agenda: het KBO-PCOB Online Inspiratie Evenement!

Op 28 september vindt er een groot Online Inspiratie 

Evenement plaats. Alle leden van de KBO-PCOB zijn hiervoor uitgenodigd. Met verschillende trainingen, lezingen, leuke (digitale) groepsactiviteiten en natuurlijk een kleine borrel belooft het een feestelijke dag te worden. Het gehele programma is vanuit huis te bekijken.  

Het programma 

Het afgelopen jaar stond voor veel senioren in het teken van plotselinge eenzaamheid en een sociaal isolement. Dit gaat ten koste van fysieke en mentale veerkracht. Daarom organiseren we dit evenement, waarin de thema’s zingeving, gezondheid, lichaamsbeweging en omzien naar elkaar centraal staan. Bovendien introduceren we de KBO-PCOB Academie, een online platform waar we allerlei leerzame en leuke programma’s aanbieden. Het wordt dé digitale ontmoetingsplek waar senioren zich kunnen verzamelen om elkaar te inspireren en te helpen! 

Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur in uw agenda!

 

 Veilig en gezond blijven fietsen?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners van 60 jaar en ouder van de gemeente Aalten de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer is drukker geworden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op de fiets veilig voelt en nog heel lang kunt blijven fietsen? In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN tips en adviezen hoe je veilig en gezond kunt blijven fietsen. Aan de hand van informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe ga ik om met anderen op het fietspad? Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad? Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen? Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike? Deelname is gratis.

De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Aalten en vindt plaats op

dinsdag 21 september a.s. van 09.30 – 12.00 uur in                                                                        ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44, 7121 RA  Aalten.

 

 Wel Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Aalten die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden via www.vvn.nl/opfriscursussen of

door een e-mail te sturen naar

steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aalten.

 Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee.       

Wel vooraf aanmelden!

 

Zaligsprekingen voor vrienden van de bejaarden.

Zalig zij, die begrip tonen voor mijn haperende stem

en mijn bevende hand

 

Zalig zij, die er begrip voor hebben dat mijn oor zich moet 

inspannen om op te vangen wat zij zeggen.

 

Zalig zij, die schijnen te weten dat mijn ogen niet zo best

 meer zijn;

dat mijn begrip niet zo snel meer is.

 

Zalig zij, die de andere kant op kijken

toen ik koffie op tafel morste.

 

Zalig zij, die met een vrolijke glimlach eens een poosje

ophouden met praten.

 

Zalig zij, die nooit zeggen: “Dat hebt u ons vandaag al

twee keer verteld!”

 

Zalig zij, die de kunst verstaan de gebeurtenissen weer

in mijn geheugen terug te roepen.

 

Zalig zij, die mij laten voelen,

dat zij mijn leven respecteren.

 

Zalig zij, die allen die mij de laatste dagen van mijn

reis naar het Eeuwig Huis op allerlei

manieren makkelijk maken.

                        Uit:  ‘Het diaconaat’ blad voor diakenen  H.W.

 

 

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter        de heer H.J.Wassink

De Bijvank 50, 7091 TD Dinxperlo,                tel. 65 32 35

            e-mail : hj.wassink43@gmail.com

Secretaris :    de heer. D.Keuper

Stegerdijk 9a, 7095 AC De Heurne.               tel 65 18 30

            e-mail: dickencorriekeuper@gmail.com

Penningmeester  de heer  G.Nijeboer

Groothuizerlaan 3, 7091 ZD, Dinxperlo.        tel. 65 32 13

            e-mail : nijeboer1940@gmail.com

Banknr.NL11RABO0318022699 t.n.v. PCOB  afd.Dinxperlo

Mevr. A.Derksen-Westerveld                        tel. 65 34 84

Mevr. Gerda Keuper – Rosegaar                                            tel. 65 14 55

Mevr. Annie Veerbeek – Geurkink                 tel. 65 33 62

VACATURE : wie wil onze groep aanvullen?

 

Lief en Leed:        

Mevr. Annie Veerbeek                                   tel. 65 33 62

            e-mail adres: tenaveerbeek@kpnmail.nl

Hulp Belasting Aangifte  ( HUBA )

Dhr. Th. Veerbeek,                                         tel. 65 31 62   

e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl      

Vrijwillig e Ouderen Adviseur  (  VOA )

Mevr. A. Berentschot-ter Avest

            e-mal: berentschot@hetnet.nl         tel. 65 32 10

 

 

P C O B

AFDELING DINXPERLO

 

SOBA Fietstochten

Soba= Samenwerkende OuderenBonden Aalten  (en Dinxperlo)

 

Al heel wat jaren zet de SOBA in de zomer fietstochten uit. Door corona kon dat vorig jaar niet, maar dit jaar gelukkig weer wel.

Er zijn weer prachtige routes uitgestippeld in de omgeving van Aalten met zelfs uitstapjes in Duitsland.

Onderweg is een pauzeplek waar u wat frisdrank en een appel krijgt.

Twee zijn er al geweest  ( 4 en 11 augustus) en de overige data zijn

18 augustus 25 augustus , 1 september en 8 september.

        Het zijn steeds tochten van ongeveer 25 km.

U kunt tussen  13.30 – 14.00  uur starten vanaf de R.K. kerk in Aalten en daar krijgt u ook de te fietsen route.

De kosten bedragen € 3,00 p.p. ( Graag contant betalen)

 

Aan het eindpunt wacht u nog een kopje koffie / thee met een lekkere snee krentenbrood.

Sorry voor deze late berichtgeving. H.W