Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Westerbork

Wie zijn wij?
De Afdeling Westerbork van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Westerbork in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij? Het bestuur van de Afdeling Westerbork organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Via nieuwsbrieven houden we u ook op de hoogte van excursies, maatschappelijke ontwikkelingen, kaart en spelavonden en andere belangrijke zaken voor ouderen.
Wij verwijzen u ook naar ons Magazine KBO-PCOB welke u maandelijks wordt bezorgd en zeer lezenswaardige en actuele artikelen heeft.

Door de vergaande samenwerking met de gelijkgestemde Unie KBO treden we naar de overheid op als “KBO-PCOB”

Ons bestuur:

Voorzitter:                                Alie Reitsma-Ferwerda
Waarnemend secretaris:       Enny van der Vliet-Bats
Penningmeester:                    (tijdelijk) Bob Hoekstra
Alg. adjunct:                             Enny van der Vliet-Bats
Lid lief en leed:                        Henny Eisses-Pinxterhuis
Lid OSO-afgevaardigde:        Piet Ende
Lid met bijzondere opdracht: Trijnie Griemink
Verspreiding ledenblad:        Thijs Eisses
Webmaster:                             Enny van der Vliet-Bats

De PCOB heeft een vertegenwoordiging in:
Adviesraad Minimabeleid Midden Drenthe:    mevr. A. Reitsma-Ferwerda
Overlegplatform Welzijnswerk Midden Drenthe:     mevr. E. van der Vliet-Bats
Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden:   dhr. P. Ende

Bankrekeningnummer van de PCOB-afdeling Westerbork is NL05RABO0369453468
De contributie bedraagt: echtparen € 55,00, alleenstaanden € 35,00 per jaar.

Lidmaatschap

Indien u onverhoopt uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit vóór 1 december te doen.

Contact

Enny van der Vliet-Bats

E: evandervliet@tele2.nl