Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling 's-Gravenzande-Heenweg-Monster

Wie zijn wij, en wat doen wij

Wij zijn de afdeling ‘s-Gravenzande – Heenweg – Monster van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). Voor informatie over en van de landelijke PCOB verwijzen wij u naar http://www.pcob.nl/

De afdeling ‘s-Gravenzande – Heenweg – Monster, is opgericht in april 1997.

Ons credo is:

“De inhoud van de christelijke identiteit van de Protestants Christelijke Ouderenbond vloeit voort uit de Bijbel als Gods Woord, dat ons vertelt over God die om mensen geeft. Die liefde voor mensen heeft Jezus Christus ons voorgeleefd en is zichtbaar geworden in het grootste gebod, waar Jezus mensen oproept God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf (Matth. 22)”

De PCOB wil zich manifesteren als een identiteitsgebonden organisatie. 

Het denken en handelen van de PCOB is gebaseerd op de Bijbel als Gods Woord. Christelijke waarden kenmerken de inbreng van de leden en de organisatie. De bond is niet alleen gericht op het materiële, maar ook op geestelijke belangenbehartiging en wil de levensbeschouwelijke identiteit nadrukkelijk een plaats geven in onze samenleving. Vanuit onze grondslag wordt gestreeft naar een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden volwaardig kan functioneren.

In de afdelingen besteden leden veel tijd aan elkaar en zien ze naar elkaar om als dat nodig is.

Wat doen wij

Zoals hiervoor al is aangegeven kunnen we onze werkzaamheden samenvatten in drie perspectieven:

–    Omzien naar elkaar. God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf.

–    Rechtvaardige verhoudingen. Leven is samenleven en solidair zijn met elkaar.

–    Rentmeesterschap. Iedereen en alles op aarde is eigendom van God.

Vanuit deze drie perspectieven kijken we naar de werkelijkheid van ons dagelijks werk. We willen zo het christelijke karakter van ons werk voortdurend blijven bezien, bevragen en bewaken. Bij elk perspectief erkennen we aan de ene kant de roeping van het ideaal, zoals dat vanuit Gods Woord tot ons komt, en aan de andere kant de weerbarstigheid van een gebroken werkelijkheid. In dit spanningsveld willen wij ons werk doen en onze christelijke identiteit gestalte geven. De concrete uitwerking vindt u terug in de agenda voor de ledenvergaderingen en de werkzaamheden van het bestuur en de teams.

Contact

Mevr. C.M. Verboom-Haaring

E: pverboom@kabelfoon.nl