Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Hoorn

De PCOB afdeling Hoorn is opgericht op 16 november 1969 en draagt sindsdien bij aan de behartiging van de belangen, de participatie in onze samenleving en de ontmoeting via sociale-culturele activiteiten van en met haar leden. De afdeling heeft ongeveer 175 leden, afkomstig uit het wervingsgebied Gemeente Hoorn en omliggende kerkdorpen zoals Berkhout, Nibbixwoud en Wognum.

Waar mogelijk of wenselijk wordt er samengewerkt en worden er activiteiten georganiseerd samen met de andere plaatselijke ouderenbonden (KBO Hoorn, Zwaag en Blokker).
Deze ouderenbonden hebben allen een vertegenwoordiging in de Ouderenraad, mede ingesteld door de gemeente Hoorn. Deze raad kan wederzijds advies ontvangen (ongevraagd of gevraagd)

Waar staan we voor?

Bepalend voor de PCOB in het algemeen en voor de afdeling Hoorn in het bijzonder zijn dat opdrachten, welke wij in de Bijbel terug vinden, zoals:

 • Omzien naar elkaar
 • Rechtvaardige verhoudingen in de samenleving
 • Rentmeesterschap over Zijn schepping

De PCOB afdeling Hoorn is van mening dat de ouderen als autonoom individu deze opdrachten mede gestalte geeft, ook wanneer hij of zij niet meer aan het productieproces deelneemt.

Waar denken wij dan aan?

1. De PCOB afdeling Hoorn vindt het belangrijk dat ouderen medezeggenschap houden in de kerkelijke, maatschappelijke, politieke en culturele organen.

2. Dat ouderen vooral medezeggenschap houden in alle aangelegenheden, waarmee de ouderen in contact kunnen komen, zoals:

  • de gezondheidszorg;
  • de bouw van aangepaste woningen, zodat men zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen;
  • de gezins- en ouderenhulp;
  • het bestuur van verzorgings- en verpleeghuizen;
  • het functioneren van het indicatiesysteem naar algemene normen voor opname in verzorgingshuizen en/of verpleeghuizen;
  • inspraak in en overleg met de samenwerkingsverbanden, die verantwoordelijk zijn voor de zelfstandig wonende ouderen;
  • de stichtingen, gecoördineerd ouderenwerk, opdat rekening wordt gehouden met regioleuze overtuiging en met onder ouderen levende behoeften;
  • bewaking en waar nodig, verbetering van de sociale voorzieningen.

  3. Ouderen daadwerkelijk, in fysiek, geestelijk en materieel opzicht: 

  • met respect voor elkaar en gelijke kansen voor een ieder zorg draagt voor de ander en omziet naar elkaar;
  • met respect voor ieders eigendom en bezit zorgt voor handhaving van de wettelijke regels, voor een veilige, leefbare en beheersbare leefomgeving en voor een eerlijke en rechtvaardige beoordeling van elkaar;
  • met zorgvuldigheid en beleid zijn leefomgeving bebouwt en bewaart en zorgt voor de bescherming van het milieu en zijn consumptie beheerst, waar en wanneer dat maar mogelijk is!
Bestuur

Het bestuur van de PCOB afd. Hoorn is als volgt samengesteld:

Algemeen voorzitter:

Dhr. Jacob Serier, tel 0229-233098

Vice-voorzitter:

Mevr. Marieke Terpstra, tel: 0229-263759

Secretaris

Dhr. Eisse Bakker, p/a Koperslager 69, 1625AL Hoorn, tel. 0229-231592, e-mail: secretaris

Ledenadministratie:

Dhr. Hans de Bruijn, p/a Breeuwer 63, 1625AD Hoorn, tel 0229-230942, e-mail: h.de.bruijn1@kpnmail.nl

Penningmeester:

Dhr. Jelle Kuijper, tel 0229-756980, e-mail: penningmeester

Bankrekening NL08 RABO 0162 5571 67 t.n.v. PCOB afd. Hoorn

Bestuursleden

Dhr. N. Slob, tel 06-51068869

Dhr. Paul Meijer, tel 0229-211492

Meldpunt zieken of zomaar een bezoekje:

Mevr. Gerrie Roos, tel: 0229-245445

Redactie Nieuwsbrief:

Mevr. Jeanne Kuijper, tel 0229-756980

Verspreiding Perspectief en Nieuwsbrief:

Dhr. en Mevr. C. en C. van Engelenhoven, tel 0229-215573

Weetjes

 

 

Contact

Dhr. E. Bakker

E: pcob-hoorn@live.nl