25 oktober 2022: Spreker Dhr. Hedman Bijlsma van Drachten over “iis en reedriden”.

25 Oct 2022 Bolsward 14.30 uur t/m 16.30 uur Het 'Centrum' naast de Gasthuiskerk: Gasthuissingel 33a.

Ûnderweis.  Dat soene jo yndie sjen kinne as in soarte fan ferfolch op ‘e lêzing Ûnder nul dy’t ik yn 2018 fersoarge. Ek no steane de wurden ‘iis en reedriden’ sintraal. Mar ik meitsje der noch folle mear in rûnrit fan troch de hiele provinsje. Wy begjinne op it Amerlân, sakje dan nei de fêste wâl en dan geane wy op ‘en paad troch hiel Fryslân. Ik lit dan benammen sjen wat jo ûnderweis allegearre tsjinkomme kinne en wat allegearre te meitsjen hat mei iis en reedriden. Ik hingje myn ferhalen op oan strjitnammebuordsjes, oan grêfstiennen, oan keunstuteringen, oan iisbanen, oan hiel folle en noch mear. Ik sis wolris: ‘Fryslân sykhellet iis en reedriden’. Ek simmerdeis kinne jo ferrassings tsjinkomme. En somtiids binne it de ferhalen út de âlde doaze dy’t sokke dingen noch moaijer meitsje.

We hopen dat we weer een geslaagde middag mogen hebben.

Gasten, die door u worden geïntroduceerd zijn van harte welkom.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet